IV NIEDZIELA ZWYKŁA 28 stycznia 2024 r.

 1. Dzi­siaj o godz. 12.00 odbę­dzie się spo­tka­nie doro­słych, któ­rzy nie przy­ję­li jesz­cze sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia, a pra­gną przy­jąć ten sakra­ment. Spo­tka­nie odbę­dzie się w kościele. 

 2. W pią­tek obcho­dzi­my świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go czy­li Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej. Jest to rów­nież Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45, 11.00, 16.20 i 18.00 oraz o godz. 17.00 w Krzy­żu. Na wszyst­kich Mszach św. odbę­dzie się bło­go­sła­wień­stwo świec. Dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do I. Komu­nię św., wraz z rodzi­ca­mi, zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 16.20 . Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec. Kolek­ta tego świę­ta jest prze­zna­czo­na na zako­ny klau­zu­ro­we. W pią­tek nie obo­wią­zu­je post.
 3. W sobo­tę przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Bła­że­ja, męczen­ni­ka. Po Mszach św. udzie­li­my bło­go­sła­wień­stwa od bólów gar­dła i innych dole­gli­wo­ści. Księ­ża odwie­dzą cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną, dla­te­go w sobo­tę biu­ro para­fial­ne będzie nie­czyn­ne. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót mie­sią­ca, któ­re roz­pocz­nie się o godz. 7.45.
 4. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45. Ponie­waż w pią­tek przy­pa­da świę­to, do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej będzie moż­na przy­stą­pić przed każ­dą Mszą św. oraz dodat­ko­wo od godz. 15.30 do 16.20.
 5. Jak już zapo­wia­da­li­śmy, 3 lute­go czy­li w naj­bliż­szą sobo­tę, roz­pocz­nie się pere­gry­na­cja iko­ny MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w rodzi­nach naszej para­fii. Pierw­sza iko­na zosta­nie prze­ka­za­na Radzie Ryce­rzy Kolum­ba w sobo­tę na Mszy św. o godz. 18.00, a pozo­sta­łe czte­ry na Mszach św. w nie­dzie­lę. Na począt­ku iko­na odwie­dzi rodzi­ny człon­ków wspól­not para­fial­nych i naj­bliż­szych sąsia­dów. Szcze­gó­ły na temat pere­gry­na­cji moż­na prze­czy­tać w spe­cjal­nym wyda­niu gazet­ki para­fial­nej lub na naszej stro­nie inter­ne­to­wej, a dal­sze infor­ma­cje będzie­my prze­ka­zy­wać w kolej­ne nie­dzie­le. Wraz z iko­ną będzie wędro­wał modli­tew­nik i księ­ga pamiąt­ko­wa, do któ­rej moż­na wpi­sy­wać wła­sne reflek­sje zwią­za­ne z obec­no­ścią iko­ny w rodzi­nie. Czu­wa­nie przed iko­ną Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy może mieć róż­ne for­my. Cza­sa­mi może to być wspól­na modli­twa rodzi­ny na zakoń­cze­nie dnia, a cza­sa­mi cało­dzien­ne lub noc­ne czu­wa­nie. For­ma modli­twy zale­ży od moż­li­wo­ści i inten­cji człon­ków rodziny.
 6. We wto­rek, śro­dę i czwar­tek od godz. 10.00 do 14.00 KSM zapra­sza mło­dzież na spo­tka­nia w sal­ce parafialnej.
 7. Infor­mu­je­my, że w dniach 6 – 13 wrze­śnia odbę­dzie się piel­grzym­ka do Fati­my i San­tia­go de Com­po­ste­la. Infor­ma­cje moż­na uzy­skać u p. Syl­wii (Tel. 506 963 107) lub p. Joan­ny Pie­trzak (Tel. 538 388 705).
 8. Popro­szo­no nas o prze­ka­za­nie infor­ma­cji, że dzi­siaj w godz. 12.00−17.00 będzie moż­na oddać krew w krwio­bu­sie przy hali spodko­wej SP nr 2.
 9. W tym tygo­dniu koń­czy­my kolę­dy. Jesz­cze raz dzię­ku­je­my za życz­li­wość, wspól­ną modli­twę i roz­mo­wy, pod­wo­że­nie, poczę­stun­ki i ofia­ry. W naj­bliż­szym cza­sie odwie­dzi­my jesz­cze wier­nych miesz­ka­ją­cych przy nastę­pu­ją­cych ulicach:

- dzi­siaj: ul. Hal­le­ra — od 14.00

- 29 stycz­nia (ponie­dzia­łek): ul. Budow­la­na, Sło­necz­na, Brzo­zo­wa, Kwia­to­wa – od godz. 14.30; Polna (od koń­ca), Modrze­wio­wa, Sosno­wa, Buko­wa, Leśna, Wierz­bo­wa, Dębo­wa – od godz. 13.30

- 30 stycz­nia (wto­rek): ul. Kla­skaw­ska, Szprzę­gi, Sabi­nia­rza, Rodzin­na, Pia­sko­wa (od począt­ku), Pia­sko­wa (od koń­ca), Zaci­sze – od godz. 14.30

- 31 stycz­nia (śro­da): ul. Orze­cho­wa, Świer­ko­wa, Lesz­czy­no­wa, Cicha, More­lo­wa, Kasz­ta­no­wa, Cze­re­śnio­wa, Wiśnio­wa – od godz. 14.30

- 1 lute­go (czwar­tek): ul. Konop­nic­ka, Miło­sza, Wie­lew­ska (od koń­ca) – od godz. 13.00; Wie­lew­ska (od począt­ku), Łubian­ka (od koń­ca) – od godz. 14.30.

 1. W pią­tek odbę­dzie się dodat­ko­wa kolę­da dla wszyst­kich, któ­rzy nie mogli przy­jąć kapła­na w wyzna­czo­nym ter­mi­nie. Chęt­ni mogą zgła­szać się tele­fo­nicz­nie lub umó­wić się bez­po­śred­nio z księdzem.
 2. Msze św. w tym tygodniu:

- w inten­cji Apo­stol­stwa Dobrej Śmier­ci – w czwar­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym – w czwar­tek o godz. 6.30

- w inten­cji trzeź­wo­ści – w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej – w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca – w nie­dzie­lę o godz. 8.45

- w I. rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Kry­sty­nę Boro­wiak w pią­tek o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Andrze­ja Lin­dę w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, za śp. Filo­me­nę Kosec­ką we wto­rek o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty: śp. Sta­ni­sła­wa Szre­der z ul. Der­dow­skie­go, śp. Ste­fa­na Lom­nitz z ul. Choj­nic­kiej, śp. Zbi­gnie­wa Gna­czyń­skie­go z ul. Konop­nic­kiej oraz śp. Tere­sę Kie­drow­ską z Kwiek.We wto­rek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Kry­sty­ny Stop­pa (l.72) z Łuko­wa. Wiecz­ny odpoczynek …

Komunikat Przygotowanie do bierzmowania dla młodzieży — 2 rok formacji (szkoła ponadpodstawowa)

17.02 (sob) od 15.00 do 16.00 – 1 spo­tka­nie w kościele
24.02 (sob) od 15.00 do 16.00 – 2 spo­tka­nie w kościele
2.03 (sob) od 15.00 do 16.00 – 3 spo­tka­nie w kościele
9.03 (sob) od 15.00 do 16.00 – 4 spo­tka­nie w kościele
13.03 (śro­da) od 19.30 do 20.30 – Spowiedź
15.03 (pią­tek) od 19.30 – 5 spo­tka­nie w kościele
16.03 (sobo­ta) g. 17.00 – BIERZMOWANIE
17.03 (nie­dzie­la) g. 19.00 – spo­tka­nie przy her­ba­cie w sal­ce (dla chętnych)

II NIEDZIELA ZWYKŁA 14 stycznia 2024 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta na rzecz Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w Pelplinie. 

 2. Trwa­ją odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie w naszej para­fii. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za przy­ję­cie kolę­du­ją­cych kapła­nów, miłą atmos­fe­rę, pod­wo­że­nie, poczę­stun­ki i ofia­ry na rzecz parafii. 
 3. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie kolę­do­wym, w dni powsze­dnie, nie ma Mszy św. wie­czor­nych, a biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne trzy razy w tygo­dniu, a mia­no­wi­cie: w ponie­dział­ki, wtor­ki i sobo­ty od godz. 10.00 do 11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać tele­fo­nicz­nie (numer do cho­rych), aby umó­wić się na spo­tka­nie, w celu dopeł­nie­nia for­mal­no­ści, we wszyst­kie dni tygo­dnia, poza niedzielą.
 4. Uwa­ga doro­śli, któ­rzy nie są bierz­mo­wa­ni. Wszyst­kich pra­gną­cych przy­jąć sakra­ment doj­rza­ło­ści chrze­ści­jań­skiej zapra­sza­my na spo­tka­nie, któ­re odbę­dzie się w koście­le, w nie­dzie­lę 28 stycz­nia o godz. 12.00.
 5. W związ­ku z akcją Cari­tas “Pacz­ka dla Ukra­iny”, pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że swo­ją pomoc w przy­go­to­wa­niu paczek ofe­ru­je mło­dzież z KSM. Wystar­czy zgło­sić w zakry­stii goto­wość sfi­nan­so­wa­nia zaku­pów, a mło­dzież zaj­mie się przy­go­to­wa­niem pro­duk­tów i zapa­ko­wa­niem ich do kar­to­nu Cari­tas, któ­ry tra­fi do rodzi­ny na tere­nie obję­tym woj­ną i pozwo­li jej prze­trwać przez tydzień. Koszt zaku­pów to ok 250 zł. Takie pacz­ki zosta­ły już przy­go­to­wa­ne mię­dzy inny­mi przez księ­ży naszej para­fii, mło­dzież i nauczy­cie­li LO, KSM oraz Ryce­rzy Kolum­ba. Wię­cej infor­ma­cji na tabli­cy pod chórem.
 6. Z ini­cja­ty­wy bisku­pa die­ce­zjal­ne­go, 3 lute­go roz­pocz­nie się pere­gry­na­cja obra­zu Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w rodzi­nach naszej para­fii. W ponie­dzia­łek, 15 stycz­nia o godz. 20.00, w sal­ce para­fial­nej odbę­dzie się spo­tka­nie, na któ­rym zosta­nie zapla­no­wa­ny jej prze­bieg. Zapra­sza­my na to spo­tka­nie wszyst­kich, któ­rzy pra­gną zaan­ga­żo­wać się w orga­ni­za­cję tego wydarzenia. 
 7. Krąg Biblij­ny zapra­sza na wspól­ne odma­wia­nie bre­wia­rzo­wych Nie­szpo­rów od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 17.30 w Oratorium.
 8. W związ­ku z wyso­ki­mi kosz­ta­mi wywo­zu śmie­ci z cmen­ta­rza (w ubie­głym roku wyda­li­śmy 105 tys. zł), wpro­wa­dzi­li­śmy segre­ga­cję śmie­ci, któ­ra sta­je się obo­wiąz­ko­wa. Pro­si­my, aby wrzu­cać do okre­ślo­nych pojem­ni­ków odpa­dy, któ­re są opi­sa­ne na pojem­ni­kach, ale rów­nież zwra­cać uwa­gę oso­bom, któ­re nie dosto­su­ją się do wymogów. 
 9. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Witol­da Lub­czyń­skie­go w sobo­tę o godz. 6.30. 

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Wan­dę Szprę­ga w śro­dę o godz. 6.30, za śp. Boże­nę Ziół­kow­ską w czwar­tek o godz. 6.30 oraz za śp. Lidię Kuhn w pią­tek o godz. 6.30 oraz za śp. Kry­sty­nę Szprę­ga w sobo­tę o godz. 8.45.

10. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Annę Plich­ta z ul. Łąko­wej, śp. Hen­ry­ka Miloch z ul. Kla­skaw­skiej, śp. Hali­nę Lan­dow­ską z ul. Pia­sko­wej oraz śp. Lesz­ka Narloch z ul. Dworcowej.

11. Kolę­dy na naj­bliż­szy okres:

- dzi­siaj: ul. Gen. Macz­ka i Sikor­skie­go – od godz. 14.00

- 15 stycz­nia ( ponie­dzia­łek): ul. Bocz­na, Mic­kie­wi­cza, Czer­wo­nych Maków,

Łosiń­ska (od począt­ku), Łosiń­ska (od koń­ca), 60-lecia, Zabroc­kie­go – od godz. 13.00, Pod­le­śna – od godz. 14.30

- 16 stycz­nia (wto­rek): ul. Sta­re­go Urzę­du (od począt­ku i od koń­ca) – od godz. 14.30, Wyb. pod Łuko­wo, Łukow­ska, Sien­kie­wi­cza – od godz. 13.00

- 17 stycz­nia (śro­da): ul. Der­dow­skie­go (od począt­ku) i Płk. Wry­czy, Der­dow­skie­go (od koń­ca), Krę­ta (od koń­ca), Par­ty­zan­tów (od począt­ku) – od godz. 14.30

- 18 stycz­nia (czwar­tek): Kur­cze, Bagna — od godz. 11.00; ul. Spor­to­wa (od koń­ca), Rogań­skie­go, Szcze­pań­skie­go; Pod­gór­na (od koń­ca), Okręż­na, Win­cen­te­go Pola – od godz. 14.30

- 19 stycz­nia (pią­tek): ul. Dwor­co­wa od począt­ku; Dwor­co­wa od koń­ca; Dra Zie­liń­skie­go, Lipo­wa, Klo­no­wa — od godz. 14.30

- 20 stycz­nia (sobo­ta): Mosna, Ostro­wi­te, Konef­ki — od godz. 11.00; ul. Spo­koj­na i Mle­czar­ska (od koń­ca), Kli­na, Krót­ka, Kamien­na, Prze­my­sło­wa, Mle­czar­ska (od począt­ku) – od godz. 12.00

- 21 stycz­nia (nie­dzie­la): ul. Pomor­ska (od począt­ku), Kaszub­ska, Pomor­ska (blo­ki), Cmen­tar­na; W. Roga­li, Kali­now­skie­go, Zbo­żo­wa  — od godz.14.00

- 22 stycz­nia (ponie­dzia­łek): ul. Przy­to­ro­wa (dom­ki), Przy­to­ro­wa 3 — od godz. 14.30, Przy­to­ro­wa 5 i 7; Matej­ki, Jana Paw­ła II – od. godz. 13.30

- 23 stycz­nia (wto­rek): ul. Ogro­do­wa, Woj­ska Pol­skie­go, Pogod­na, Trans­por­tow­ców — od godz. 13.30), Bro­wa­ro­wa (od koń­ca), Rze­mieśl­ni­cza, Ale­ja Tysiąc­le­cia (począ­tek), Ale­ja Tysiąc­le­cia (od koń­ca) – od godz. 14.30

Intencje II TYDZIEŃ ZWYKŁY

×

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 7 stycznia 2024 r.

 1. Nie­dzie­la Chrztu Pań­skie­go jest nie tyl­ko wspo­mnie­niem chrztu Pana Jezu­sa w Jor­da­nie, ale przy­po­mnie­niem nasze­go chrztu, któ­ry na zawsze złą­czył nas z Chry­stu­sem i otwo­rzył nam dro­gę do zba­wie­nia. Po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca. Bóg zapłać za ofia­ry na kolek­tę diecezjalną.

 2. Pod­czas tego­rocz­nej kolę­dy odwie­dzi­li­śmy dotych­czas 861 rodzin. Dzię­ku­je­my za życz­li­wość, poczę­stun­ki, pod­wo­że­nie kapła­nów, a tak­że za modli­twę w inten­cji Księ­dza Pro­bosz­cza oraz ofia­ry. W okre­sie kolę­do­wym, w dni powsze­dnie, nie ma Mszy św. o godz. 18.00, a biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne w ponie­dział­ki, wtor­ki i sobo­ty od godz. 10.00 – 11.00. W przy­pad­ku pogrzebów moż­na tele­fo­nicz­nie umó­wić się na spo­tka­nie, w celu dopeł­nie­nia for­mal­no­ści we wszyst­kie dni tygo­dnia, poza niedzielą.
 3. Tra­dy­cyj­nie kolę­do­wa­nie roz­po­czy­na­ją „kolęd­ni­cy misyj­ni”, któ­rzy będą odwie­dza­li nasze domy do 2 lute­go. Pro­si­my o życz­li­we przy­ję­cie małych kolęd­ni­ków, któ­rzy zebra­ne ofia­ry prze­ka­zu­ją na dzie­ci z Kolumbii.
 4. W przy­szłą nie­dzie­lę na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Kolek­ta dru­giej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na pra­ce parafialne.
 5. Krąg Biblij­ny zapra­sza od ponie­dział­ku do piąt­ku o 17.30 na Nie­szpo­ry do Oratorium. 
 6. Wspól­no­ta mał­żeństw zapra­sza na wie­czór mał­żeń­ski w śro­dę 10 stycz­nia do sal­ki para­fial­nej o godz. 19.00. Jest to oka­zja do budo­wa­nia dia­lo­gu mał­żeń­skie­go, nie jest to tera­pia, ani nie zobo­wią­zu­je się tam niko­go do zabie­ra­nia głosu.
 7. Cari­tas Die­ce­zjal­na włą­czy­ła się w ogól­no­pol­ską akcję „Pacz­ka dla Ukra­iny”. Trwa­ją­ca pra­wie dwa lata woj­na i migra­cja wie­lu Ukra­iń­ców do Pol­ski i innych kra­jów zaczy­na zacie­rać praw­dzi­wy obraz dra­ma­tu, zwłasz­cza na wscho­dzie Ukra­iny, gdzie szcze­gól­nie naj­bied­niej­si miesz­kań­cy zma­ga­ją się ze skut­ka­mi woj­ny i zimy, a więc bra­kiem pod­sta­wo­wych pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych. Nasza para­fia otrzy­ma­ła kil­ka­na­ście kar­to­nów, w któ­rych powin­ny się zna­leźć okre­ślo­ne w wyka­zie pro­duk­ty żyw­no­ścio­we, któ­re pozwo­lą prze­trwać jed­nej rodzi­nie przez tydzień. Zachę­ca­my do udzia­łu w tej akcji, któ­ra może ura­to­wać nie­jed­ną rodzi­nę. W zapeł­nie­niu jed­ne­go kar­to­nu może wziąć udział jed­na lub kil­ka osób/rodzin. Pra­gną­cy pomóc, zwłasz­cza naj­bied­niej­szym Ukra­iń­com, mogą się zgło­sić do pre­ze­sa PZC p. Kazi­mie­rza Misz­ke, któ­ry udzie­li szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji, oso­bi­ście lub tele­fo­nicz­nie po nume­rem 508 329 810. Lista pro­duk­tów znaj­du­je się w gablo­tach i na naszej stro­nie internetowej.
 8. Wczo­raj odbył się prze­marsz Orsza­ku Trzech Kró­li. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy aktyw­nie włą­czy­li się w uświet­nie­nie Orsza­ku: kół­ku misyj­ne­mu, gru­pie teatral­nej z Będź­mi­ro­wic, stad­ni­nom i jeźdź­com, służ­bom porząd­ko­wym, zwłasz­cza poli­cji i stra­ża­kom, Ryce­rzom Kolum­ba, ope­ra­to­rom sprzę­tu nagło­śnie­nio­we­go i wszyst­kim uczest­ni­kom, zawłasz­cza prze­bra­nym w stro­je orsza­ko­we. Dzię­ku­je­my rów­nież p. Woj­cie­cho­wi Lin­dzie, opie­ku­no­wi hali spor­to­wej, za pilo­to­wa­nie przy­go­to­wań i pomoc w orga­ni­za­cji na zakoń­cze­nie Orszaku.
 9. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.
 10. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Maria­na Pru­skie­go w nie­dzie­lę o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Tere­sę Wasi­niew­ską we wto­rek o godz. 8.45

- w inten­cji kapła­nów w pią­tek o godz. 8.45

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Filo­me­nę Kosec­ką z Gutow­ca. Wiecz­ny odpoczynek …

Kolę­dy na naj­bliż­szy okres:

Dzi­siaj: ul. Choj­nic­ka (od począt­ku i od koń­ca), Koso­budz­ka, Jodło­wa – od godz. 14.00

- 8 stycz­nia (ponie­dzia­łek): Wyb. pod Stru­gę, Ustro­nie – od godz. 11.00, ul. Śli­wic­ka (od koń­ca) i Aka­cjo­wa – od godz. 12.00, ul. Zło­tow­ska – od godz. 14.30

- 9 stycz­nia (wto­rek): ul Ander­sa – od godz. 16.00

- 10 stycz­nia (śro­da): ul. Tuchol­ska (od począt­ku), Miesz­ka I, Chro­bre­go, Kazi­mie­rza Wiel­kie­go, Łokiet­ka, Odno­wi­cie­la, Spra­wie­dli­we­go, Krzy­wo­uste­go, Prze­my­sła II, Zyg­mun­ta I Augu­sta, Jagieł­ły, Wyzwo­le­nia, Kiliń­skie­go – od godz. 14.30

- 11 stycz­nia (czwar­tek): Łuko­wo, Nie­żu­ra­wa – od godz. 11.00, ul. Tar­go­wa, Wybu­do­wa­nie pod Łąg – od godz. 14.30

- 12 stycz­nia (pią­tek): ul. Bla­char­ska, Par­ko­wa, 21 Lute­go (od począt­ku i od koń­ca) – od godz. 14.30

- 13 stycz­nia (sobo­ta): Guto­wiec, Kur­ko­wo – od godz. 11.00

- 14 stycz­nia (nie­dzie­la): ul. Gen. Macz­ka i Sikor­skie­go – od godz. 14.00

- 15 stycz­nia ( ponie­dzia­łek): ul. Bocz­na, Mic­kie­wi­cza, Czer­wo­nych Maków, Łosiń­ska (od począt­ku), Łosiń­ska (od koń­ca), 60-lecia, Zabroc­kie­go – od godz. 13.00, Pod­le­śna – od godz. 14.30

- 16 stycz­nia (wto­rek): ul. Sta­re­go Urzę­du (od począt­ku i od koń­ca) – od godz. 14.30, Wyb. pod Luko­wo, Łukow­ska, Sien­kie­wi­cza – od godz. 13.00

- 17 stycz­nia (śro­da): ul. Der­dow­skie­go (od począt­ku) i Płk. Wry­czy, Der­dow­skie­go (od koń­ca), Krę­ta (od koń­ca), Par­ty­zan­tów (od począt­ku) – od godz. 14.30

Intencje I tydzień zwykły

1‑Tydzien-zwykly.pdf

×