XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 26 czerwca 2022 r.

 1. W związ­ku z roz­po­czy­na­ją­cy­mi się waka­cja­mi, ser­decz­nie wita­my w naszej para­fii wszyst­kich urlo­po­wi­czów i życzy­my wspa­nia­łe­go wypo­czyn­ku. Wyko­rzy­staj­my ten czas rów­nież na pogłę­bie­nie rela­cji z Bogiem. We wszyst­kie nie­dzie­le waka­cji opra­wia­my Msze św. nad jezio­rem w Ostro­wi­tem o godz. 16.00, na któ­re ser­decz­nie zapra­sza­my. Dzi­siaj w naszej para­fii gości­my misjo­na­rza z Afry­ki, o. kapu­cy­na Toma­sza Świ­ta­łę, któ­ry podzie­li się swo­imi doświad­cze­nia­mi z pra­cy na misjach. Po Mszach św. przed kościo­łem odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na rzecz pomo­cy potrze­bu­ją­cym w para­fii o. Tomasza.

 2. W tym tygo­dniu zapra­sza­my jesz­cze na nabo­żeń­stwa czerw­co­we po Mszach św. o godz. 8.45 i 18.00.
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę odbę­dzie się nie­co­dzien­na uro­czy­stość, a mia­no­wi­cie stu­le­cie nasze­go klu­bu spor­to­we­go „Boro­wiak”. Wszyst­kich byłych i aktu­al­nych pił­ka­rzy, tre­ne­rów, dzia­ła­czy i kibi­ców zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 8.45, któ­rą odpra­wi­my w ich inten­cji oraz pole­ci­my Bogu zmar­łych spor­tow­ców. W sobo­tę o godz. 12.00 odbę­dzie się pik­nik na sta­dio­nie miej­skim. Po Mszy św. o godz. 8.45 odbę­dzie się spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na cele diecezjalne.
 4. W śro­dę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45 i 18.00, w Krzy­żu o godz. 17.00. Kolek­ta tego świę­ta jest prze­zna­czo­na na Sto­li­cę Apo­stol­ską, tzw. świętopietrze. 
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Po ran­nej Mszy św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 8.45. Dodat­ko­wa ado­ra­cja w pią­tek od godz. 17.00 do 18.00. W tym cza­sie będzie oka­zja do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej. Nie będzie Mszy św. o godz. 16.20. W Krzy­żu Msza św. o godz. 19.00, a przed Mszą św. oka­zja do spo­wie­dzi św.
 6. W sobo­tę zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót mie­sią­ca, jako wyna­gro­dze­nie znie­wag wyrzą­dza­nych Mat­ce Bożej – począ­tek o godz. 7.45.
 7. W naj­bliż­szą sobo­tę nie będzie odwie­dzin cho­rych. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my przed odpu­stem, w śro­dę 20 lipca.
 8. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi św.15 minut przed Msza­mi św. Nie będzie spo­wie­dzi pod­czas Mszy św.
 9. W waka­cje BIURO PARAFIALNE będzie czyn­ne tyl­ko trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać przed połu­dniem we wszyst­kie dni tygo­dnia (poza nie­dzie­lą). Jeśli to moż­li­we, pro­si­my wcze­śniej umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 10. We wto­rek po wie­czor­nej Mszy św. w sal­ce para­fial­nej odbę­dzie się spo­tka­nie dzie­ci wyjeż­dża­ją­cych na kolo­nie do Żar­now­ca. Pozo­sta­ło jesz­cze kil­ka miejsc wolnych.
 11. W sobo­tę przy­pa­da świę­to krwio­daw­stwa. Z tej oka­zji o godz. 13.00 odbę­dzie się na Pla­cu Ostrow­skie­go spo­tka­nie hono­ro­wych daw­ców krwi, połą­czo­ne z odzna­cze­niem naj­bar­dziej zasłu­żo­nych czło­nów. Nato­miast w przy­szłą nie­dzie­lę od godz. 10.00 będzie moż­na oddać krew w krwio­bu­sie, któ­ry odwie­dzi Czersk.
 12. W zakry­stii i przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma”.
 13. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p.: Cze­sła­wa w śro­dę o godz. 18.00 i Cze­sła­wa Gref­ka w nie­dzie­lę o godz. 10.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p.: Zofię Jaż­dżew­ską we wto­rek o godz. 8.45 i Mie­czy­sła­wa Rekow­skie­go w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji dusz czyść­co­wych od APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

- w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p.: Roma­na Schmidt z ul. Polnej, Jadwi­gę Rekow­ską i Andrze­ja Sikor­skie­go z Będź­mi­ro­wic. Wiecz­ny odpoczynek … 

Intencje Mszalne od 27 – 06 do 03-07-2022

Ponie­dzia­łek

27.06.2022

6:30 + O dar nie­ba dla Józe­fa Wycin­ka (on) w r. ur. i za żonę Krystynę

8:45 W inten­cji APDC

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 3

18:00 O zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo oraz Dary Ducha Świę­te­go dla Marii i Micha­ła i Igora

Wto­rek

28.06.2022

6:30 + Piotr Pra­buc­ki w 3 r. śm.

8:45 + Kry­sty­na Kono­no­wicz w 2 r. śm.

8:45 + Zofia Jaż­dżew­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 4

18:00 + Kamil Nie­rzwic­ki w dniu uro­dzin, mama Boże­na, sio­stra Anna, brat Marcin

Śro­da 29.06.2022

UROCZYSTOŚĆ

ŚW. AP.

PIOTRA I PAWŁA

6:30 + Augu­styn Wrył­ka i Jadwi­ga Wryłka

8:45 + Piotr Oresz­czuk i żona Zofia

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 5

18:00 + Piotr z oka­zji r. śm., Cze­sław w 1 r. śm.

Czwar­tek

30.06.2022

6:30 Za Marię i Arka­diu­sza w 12 r. ślu­bu, o Boże bło­go­sła­wień­stwo, opie­kę mat­ki Boskiej dla nich i dla dzieci

8:45 + Ire­na i Hie­ro­nim Zabłoc­cy z oka­zji r. śm. i Ste­fan Lewiński

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 6

18:00 + Ire­na Kulas w 5 r. śm. oraz brat Hen­ryk i rodzice

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Karo­li­ny i Paw­ła w 10 r. ślubu

Pią­tek

01.07.2022

6:30 + Hali­na i Hen­ryk Jene­ral­scy w dniu imie­nin Haliny

8:45 W inten­cji trzeźwości

8:45 + Mie­czy­sław Rekow­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 7

18:00 + Anie­la, Jani­na, Anto­ni Haf­ke i zmar­li z rodziny

Sobo­ta

02.07.2022

6:30 + Mie­czy­sław Brańka

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 8

15:00 Ślub

16:00 Ślub

17:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Tere­sy i Maria­na Remisz w 50 r. ślubu

18:00 + Ste­fan Plichta

Nie­dzie­la

03.07.2022

6:30 + Wie­sław Szulc

7:30 + Adam Mil­ke z oka­zji uro­dzin i rodzice

8:45 W inten­cji dzia­ła­czy, tre­ne­rów i zawod­ni­ków klu­bu spor­to­we­go „Boro­wiak”

8:45 W inten­cji Róż Różańcowych

10:00 + Cze­sła­wa Gref­ka w 1 r. śm., mąż Władysław

11:00 + Kazi­mierz Pra­buc­ki w 7 r. śm.

12:30 + Wero­ni­ka i Fran­ci­szek Żabiń­scy, syn Jan i Czesław

12:30 + Wacław Sumion­ka – greg. 9

16:00 OSTROWTE: + syn Bene­dykt Pru­szak i mąż Roman

18:00 + Wan­da i Zyg­munt Jakubowscy

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 19 czerwca 2022 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na kolek­tę inwe­sty­cyj­ną w ubie­głą nie­dzie­lę. Zebra­li­śmy 11 560 zł. Bóg zapłać za rów­nież za dzi­siej­sze ofia­ry na remont nasze­go WSD w Pelplinie.

 2. Trwa Okta­wa Uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła. Nabo­żeń­stwo czerw­co­we z pro­ce­sją Eucha­ry­stycz­ną w dni powsze­dnie do piąt­ku włącz­nie po Mszy św. wie­czor­nej. W czwar­tek po pro­ce­sji obrzęd bło­go­sła­wień­stwa wian­ków. W tym miej­scu pra­gnie­my ser­decz­nie podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do uświet­nie­nia pro­ce­sji Boże­go Cia­ła: służ­bom porząd­ko­wym (poli­cji i stra­ża­kom), orkie­strze, służ­bie litur­gicz­nej, nio­są­cym cho­rą­gwie, sztan­da­ry, bal­da­chim, fere­tron i figu­ry, dziew­czyn­kom sypią­cym kwia­ty, ich rodzi­com i opie­ku­nom, za pro­fe­sjo­nal­ne nagło­śnie­nie oraz wszyst­kim, któ­rzy przy­go­to­wa­li ołta­rze, ude­ko­ro­wa­li domy oraz ofia­ro­daw­com brzózek. 

 3. W czwar­tek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Naro­dze­nia św. Jana Chrzci­cie­la.

 4. W pią­tek przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa i ostat­nia pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.00 i 18.00. W Krzy­żu Msza św. o godz. 17.00.

 5. Zbli­ża się koniec roku szkol­ne­go. Uczniów, nauczy­cie­li, pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji, nauczy­cie­li eme­ry­to­wa­nych i rodzi­ców zapra­sza­my na Mszę św. dzięk­czyn­ną w naj­bliż­szy pią­tek o godz. 8.00 (nie będzie Mszy św. o godz. 8.45 oraz nabo­żeń­stwa czerw­co­we­go). Spo­wiedź św. przed zakoń­cze­niem roku szkol­ne­go odbę­dzie się w czwar­tek, od godz. 17.00 do 18.00. Mło­dzież i dzie­ci zachę­ca­my do pojed­na­nia się z Bogiem w sakra­men­cie pokuty.

 6. W sobo­tę wspo­mi­na­my Nie­po­ka­la­ne Ser­ce NMP i zapra­sza­my na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 7. W związ­ku z pie­szą piel­grzym­ką na Jasną Górę, któ­ra odbę­dzie się w dniach 31 lip­ca – 13 sierp­nia, dzi­siaj w Bazy­li­ce św. Jana Chrzci­cie­la w Choj­ni­cach o godz. 15.00 odbę­dzie się spo­tka­nie piel­grzy­mów. Wię­cej infor­ma­cji u ks. Mate­usza, prze­wod­ni­ka Gru­py Choj­nic­kiej. W dniach 6 – 13 sierp­nia odbę­dzie się też piel­grzym­ka rowe­ro­wa do Czę­sto­cho­wy. Infor­ma­cje u ks. Damiana.

 8. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej zapra­sza na Ogól­no­pol­skie Mar­ga­ret­ko­we Dni Modlitw za Kapła­nów 25, 26 i 27 czerw­ca po Mszy świę­tej o 8.45.

 9. W przy­szłą nie­dzie­lę będzie­my gości­li w naszej para­fii kapu­cy­na, o. Toma­sza Świ­ta­łę, pra­cu­ją­ce­go w Repu­bli­ce Środ­ko­wo­afry­kań­skiej. Misjo­narz podzie­li się z nami doświad­cze­nia­mi ze swo­jej pra­cy wśród tam­tej­szej spo­łecz­no­ści. Przed kościo­łem będzie zbie­rał dat­ki na rzecz pomo­cy oso­bom bied­nym. W związ­ku z roz­po­czy­na­ją­cy­mi się waka­cja­mi już w przy­szłą nie­dzie­lę zapra­sza­my na Mszę św. w Ostro­wi­tem o godz. 16.00.

 10. Dzi­siaj po Mszach św. Ryce­rze Kolum­ba roz­pro­wa­dza­ją koszul­ki z naszym para­fial­nym logo. Może to być miły pre­zent na Dzień Ojca.

 11. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Pio­tra Moczy­dło w śro­dę o godz. 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jana Brze­ziń­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Ali­cję Bru­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Ryszar­da Piór w pią­tek o godz. 18.00

- zmar­łych w ostat­nim kwar­ta­le człon­ków ADŚ: ś.p. Kry­sty­nę Kar­kosz­ka i Zofię Jaż­dżew­ską w sobo­tę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Sta­ni­sła­wa Kąko­lew­skie­go z ul. Gen. Hal­le­ra, Urszu­lę Ossow­ską z Kla­ska­wy, Andrze­ja Świą­tek z Al. Tysiąc­le­cia i Kry­sty­nę Czar­now­ską ze Szcze­ci­na. W ponie­dzia­łek o godz. 11.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Jadwi­gi Rekow­skiej z Będź­mi­ro­wic (daw­niej z Gutow­ca), a we wto­rek o godz. 11.00 pogrzeb ś.p. Janu­sza Sikor­skie­go z Będź­mi­ro­wic. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne od 20 – 06 do 26 – 06 2022 r.

Ponie­dzia­łek

20.06.2022

6:30 Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta, szcze­gól­nie Polski

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Bożej dla Beaty i Tade­usza w 35 r. ślubu

8:45 + Zofia Grze­ca w 27 r. śm., mąż Anto­ni, cór­ka Jadwi­ga, zię­cio­wie Józef i Zygmunt

18:00 + Kry­sty­na w 4 r. śm. i mąż Eugeniusz

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdro­wie dla Hen­ry­ka Kupiń­skie­go w 80 urodziny

Wto­rek

21.06.2022

6:30 + Jani­na Ossow­ska w 4 r. śm.

6:30 + Jani­na i Hen­ryk Elak

8:45 + Zyg­munt Che­rek w 9 r. śm.

18:00 Do Ducha Świę­te­go o dar Miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

18:00 + Jan Brze­ziń­ski w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da 22.06.2022

6:30 + Kazi­mierz Jaster w 6 r. śm., rodzi­ce Euge­nia i Leon Jaster

6:30 + Kazi­mierz Nakielski

6:30 + Ryszard Bła­nek w 7 r. śm.

8:45 + Piotr Moczy­dło w 1 r. śm.

18:00 Z wdzięcz­no­ścią za Bożą pomoc w posłu­dze bycia dyrek­to­rem oraz o zdro­wie, Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Bożej dla pani dyrek­tor Boże­ny Spicy

18:00 + Jan Anna Gro­mow­scy i Jan Mania, o Boże miło­sier­dzie dla dusz

18:00 + Kazi­mierz Strze­le­wicz, Kazi­mierz Burakowski

Czwar­tek

23.06.2022

6:30 + Sta­ni­sław Falk i rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 W inten­cji Julii z oka­zji uro­dzin, w podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­szą opie­kę a w cza­sie trwa­ją­cej sesji o Dary Ducha Świętego

8:45 + Bog­dan Fir­gol­ski w Dniu Ojca

18:00 + Mie­czy­sław Pobłoc­ki w Dniu Ojca, żona Tere­sa i zmar­li z rodziny

18:00 + Ali­cja Bru­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

24.06.2022

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

6:30 + Hen­ryk Pru­ski w 20 r. śm. i żona Stefania

6:30 + Zofia Bob­kow­ska w 11 r. śm., rodzi­ce i syn Roman

8:00 O nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

18:00 + Jan Sikor­ski w dniu imienin

18:00 + Mąż Hen­ryk Kono­no­wicz w 40 r. śm., rodzi­ce z obu stron

18:00 + Ryszard Piór w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

25.06.2022

6:30 + Mał­go­rza­ta, Jan, syn Jan Lewandowscy

6:30 + Ste­fa­nia Kesner w 10 r. śm. i mąż Jan

8:45 + Za zmar­łych Człon­ków ADŚ w ostat­nim kwartale

8:45 + Jan i Hali­na Rumiń­scy w dniu Imie­nin, cór­ka Maryla

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 1

14:00 Ślub

15:00 Ślub

18:00 + Bro­ni­sła­wa i Augu­styn Wons, z rodzi­ny Resz­czyń­skich i Szulc

Nie­dzie­la

26.06.2022

6:30 + Tere­sa Matu­szew­ska w 5 r. śm

7:30 + Anna Bober w 38 r. śm., mąż Alfons i synowie

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Alfons Ossow­ski i syn Wojciech

11:00 + Roman i Wan­da Cera­now­scy, Elż­bie­ta i Tadeusz 

12:30 + Anna Bła­szyk w 2 r. śm.

12:30 + Wacław Sumion­ka – greg. 2

16:00 OSTROWITE: Anto­ni­na Jed­no­ral­ska w 20 r. śm. oraz mąż Bolesław

18:00 + Ber­nard Kitow­ski w 25 r. śm.

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ 12 czerwca 2022 r.

 1. Dzi­siaj o godz. 1100 i 1230 odbę­dzie się uro­czy­stość Pierw­szej Komu­nii Świę­tej. W ramach Bia­łe­go Tygo­dnia zapra­sza­my dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­ne do udzia­łu we Mszy świę­tej do śro­dy o godz. 1800, w czwar­tek o godz. 900, w nie­dzie­lę o godz. 1100, a w pozo­sta­łe dni w ramach okta­wy Boże­go Ciała.

 2. W ramach Bia­łe­go Tygo­dnia – w ponie­dzia­łek na wie­czor­nej Mszy świę­tej – będzie­my prze­ży­wa­li Dzień Misyj­ny. Jak zawsze w tym dniu dzie­ci przy­no­szą w koper­tach ofia­ry na rzecz dzie­ci gło­du­ją­cych. Zachę­ca­my wszyst­kich obec­nych w koście­le do włą­cze­nia się w tę zbiórkę.

 3. Jutro zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo fatim­skie o godz. 2000. Będzie­my się modlić w inten­cji dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych i ich rodzin. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.

 4. W czwar­tek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa – Boże Cia­ło. Msze świę­te będą w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: o 630, 730, 900, po pro­ce­sji ok. 1130 oraz wie­czo­rem o godz. 1800.

Po Mszy św. o godz. 900, czy­li ok. godz. 1000 z kościo­ła wyru­szy procesja
z Naj­święt­szym Sakra­men­tem nastę­pu­ją­cą tra­są: ul. Kościusz­ki, Bato­re­go, Dąbrow­skie­go, Dwor­co­wa, Dra Zie­liń­skie­go, Kró­lo­wej Jadwi­gi i ponow­nie Kościusz­ki do kościo­ła. Zgod­nie z zale­ce­niem Ks. Bisku­pa przy każ­dym ołta­rzu zosta­nie wygło­szo­na krót­ka homi­lia. Bar­dzo pro­si­my o ude­ko­ro­wa­nie domów i przy­go­to­wa­nie ołta­rzy na tra­sie pro­ce­sji, o udział w pro­ce­sji wszyst­kich sztan­da­rów, cho­rą­gwi i fere­tro­nów, Panów z orkie­stry, a Panów Stra­ża­ków o usta­wie­nie pro­ce­sji, porząd­ko­wa­nie jej i pro­wa­dze­nie. Chłop­cy przy­ję­ci do I Komu­nii świę­tej idą w pro­ce­sji zaraz za bal­da­chi­mem. Część tych dzie­ci zapra­sza­my do nosze­nia sztan­da­rów i podu­szek. Pro­si­my Panie kate­chet­ki o pokie­ro­wa­nie dzieć­mi w uro­czy­stość i pod­czas Okta­wy. W Krzy­żu Msza świę­ta z pro­ce­sją do czte­rech ołta­rzy o godz. 1500.

Oso­by noszą­ce cho­rą­gwie i fere­tro­ny pro­si­my o wcze­śniej­sze ich przy­go­to­wa­nie i nosze­nie w Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła i przez całą Oktawę. 

 1. Dziew­czyn­ki pierw­szo­ko­mu­nij­ne i pozo­sta­łe dziew­czyn­ki zapra­sza­my do sypa­nia kwiat­ków. Pró­by sypa­nia kwia­tów odbę­dą się we wto­rek i środę
  o godz. 1730. Pro­si­my o przy­go­to­wa­nie dla nich koszycz­ków i kwiatów.

Bar­dzo pro­si­my wszyst­kich o pomoc w zbie­ra­niu kwia­tów na pro­ce­sję Boże­go Cia­ła. Niech nie zabrak­nie kwia­tów dla Pana Jezu­sa. Kwia­ty od wtor­ku będzie moż­na wsy­py­wać do pojem­ni­ka wysta­wio­ne­go przy wej­ściu do kościoła.

 1. W okta­wie Boże­go Cia­ła pro­ce­sja: w pią­tek i w sobo­tę po wie­czor­nej Mszy świę­tej, a w nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 1100.

 2. W pią­tek na wie­czor­nej Mszy św. chór „Lut­nia” świę­tu­je swój jubi­le­usz 25-lecia ist­nie­nia. W tych trud­nych cza­sach jest to jeden z naj­licz­niej­szych chó­rów w die­ce­zji, nagra­dza­ny wie­lo­ma wyróż­nie­nia­mi na licz­nych kon­kur­sach. Po pro­ce­sji odbę­dzie się krót­ki kon­cert, na któ­ry ser­decz­nie zapraszamy.

 3. Oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej przed uro­czy­sto­ścią Boże­go Cia­ła w środę
  od godz. 1730.

 4. Orga­ni­zu­je­my wyjazd do Pel­pli­na na „Przy­stań – Warsz­ta­ty dla Duszy” w naj­bliż­szą sobo­tę o godz. 900 . Koszt prze­jaz­du 20 zł. Zapi­sy u ks. Mateusza.

 5. W dniach od 31 lip­ca do 13 sierp­nia z Choj­nic wyru­szy 31. Pie­sza Piel­grzym­ka na Jasną Górę. Prze­wod­ni­kiem gru­py choj­nic­kiej jest ks. Mate­usz. W nie­dzie­lę, 19 czerw­ca o godz. 1500, w bazy­li­ce choj­nic­kiej odbę­dzie się spo­tka­nie dla pielgrzymów.

 6. Z ini­cja­ty­wy Zespo­łu Syno­dal­ne­go, w Pel­pli­nie będą się odby­wać comie­sięcz­ne spo­tka­nia for­ma­cyj­ne dla osób, któ­re pra­gną pogłę­bić swo­je życie reli­gij­ne. Każ­de spo­tka­nie będzie się skła­da­ło z trzech czę­ści: wspól­nej modli­twy, naucza­nia i zajęć prak­tycz­nych. Pierw­sze spo­tka­nie odbę­dzie się w naj­bliż­szą nie­dzie­lę (19 czerw­ca) o godz. 1500 w budyn­ku Kurii Die­ce­zjal­nej i potrwa do godz. 1800. Wię­cej infor­ma­cji u Anny Kol­berg OV pod nume­rem 696 305 275.

 7. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszach św. Ryce­rze Kolum­ba będą roz­pro­wa­dzać koszul­ki z naszym para­fial­nym logo. Może to być miły pre­zent na Dzień Ojca.

 8. W minio­ną śro­dę i czwar­tek Ryce­rze Nie­po­ka­la­nej odby­li reko­lek­cje na Wzgó­rzu Maryi na Kaszu­bach. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Pani Soni za orga­ni­za­cję i opie­kę nad Rycerzami.

 9. W zakry­stii i przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia „Piel­grzym”.

 10. Msze św. w tym tygodniu:

– w 1 rocz­ni­cę śmier­ci: za ś.p. Zdzi­sła­wa Wit­t­stock w ponie­dzia­łek o godz. 1800, Jani­nę Zabroc­ką w czwar­tek o godz. 730, Domi­ni­ka Łan­gow­skie­go w czwar­tek o godz. 900, Jolan­tę Łan­gow­ską w sobo­tę o godz. 845

– w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Lidię Narloch we wto­rek o godz. 1800, Dag­ma­rę Grzon­ka w pią­tek o godz. 1800

- w inten­cji zmar­łych i żywych człon­ków Róży św. Mar­ka w śro­dę o godz. 845

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty para­fial­nej ś.p. Wła­dy­sła­wa Kali­now­skie­go z ul. Wie­lew­skiej, Zofię Maeu­rer z ul. Tuchol­skiej, Sta­ni­sła­wa Albrecht z ul. Gen. Macz­ka, Alek­san­dra Cze­chow­skie­go z ul. Sta­ro­gardz­kiej i Fran­cisz­ka Paster­nac­kie­go z ul. Polnej. W śro­dę o godz. 1200 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Urszu­li Ossow­skiej z Kla­ska­wy. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne od 13 – 06 do 19-06-2022

Ponie­dzia­łek

13.06.2022

6:30 + Syno­wie Piotr i Roman Ossowscy

6:30 + Wan­da Gleń­ska, mąż Jan, syno­wie Ryszard i Gerard

8:45 + Sta­ni­sła­wa (ona) i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa (ona) i Alfred Redwanz
oraz Kry­sty­na Kasprzak 

18:00 + Kry­sty­na w 3 r. śmier­ci i Kazi­mierz Rydzkowscy

18:00 + Zbi­gniew Wit­t­stock w 1 r. śm.

Wto­rek

14.06.2022

6:30 + Krzysz­tof Jaku­bow­ski z oka­zji Dnia Ojca

6:30 + Maria Bana­sik i ojciec Tadeusz

8:45 + Anna i Anto­ni Łan­gow­scy, Hali­na i Kazi­mierz Polakowscy

18:00 + Danu­ta Wała­szew­ska w 6 r. śm.

18:00 + Lidia Narloch w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da 15.06.2022

6:30 + Ger­tru­da Dola­ciak w 10 r. śm., Edmund z oka­zji 9 r. śm., Ali­na Pawlak

6:30 +

8:45 + Za zmar­łych i żywych Człon­ków z Róży św. Marka

16:00 Ślub

18:00 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryi

18:00 + Za rodzi­ców Drew­czyń­skich oraz siostry

Czwar­tek

16.06.2022

BOŻE CIAŁO

6:30 + Wan­da Fie­rek w 10 r. śm, Aloj­zy Fie­rek w 5 r. śm.

6:30 W dniu 2 uro­dzin dzię­ku­je­my za dar życia i pro­si­my o Boże bło­go­sła­wień­stwo oraz Dary Ducha Świętego

7:30 + Nata­lia Pepliń­ska w 16 r. śm. oraz rodzi­ce Mar­ta i Józef oraz brat Józef

7:30 + Jani­na Zabroc­ka w 1 r. śm. oraz mąż Henryk

9:00 + Domi­nik Łan­gow­ski w 1 r. śm.

11:30 + Zofia i Hen­ryk Linda

18:00 + Bogu­mi­łą Lan­dow­ska w 3 r. śm. oraz rodzice

Pią­tek

17.06.2022

6:30 + Hen­ryk Zyg­mań­ski w dniu uro­dzin i rodzi­ce z oboj­ga stron, bra­cia Edwin i Zygmunt

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

8:45 + Brat Mariusz Smo­leń z oka­zji urodzin

8:45 + Jadwi­ga i Jan Szo­piń­scy, Zofia i Ber­nard Bar­tosz, Krzysz­tof, Roman

18:00 25-lecie chó­ru „Lut­nia”

18:00 + Dag­ma­ra Grzon­ka w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Za wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

Sobo­ta

18.06.2022

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Marii
i Ryszar­da Popie­las z oka­zji 45 r. ślubu

6:30 + Wan­da Kaszu­bow­ska z oka­zji imie­nin oraz jej synowie

8:45 + Grze­gorz Cza­piew­ski w 3 r. śm.

8:45 + Jolan­ta Łan­gow­ska w 1 r. śm.

16:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże błogosławieństwo
dla Zdzi­sła­wy i Roma­na Resz­czyń­skich z oka­zji 50 r. ślubu

18:00 + Miro­sław Sob­czak w 2 r. śm.

18:00 + Z rodzi­ny Sło­miń­skich, rodzi­ce, bra­cia, bra­to­wa i bra­ta­nek oraz Leon Laskowski

Nie­dzie­la

19.06.2022

6:30 + Kata­rzy­na i Fran­ci­szek Fojut

7:30 + Rodzi­ce Anto­ni i Anie­la, żona Urszu­la Jaster, brat Józef i żona Kry­sty­na

8:45 + Jadwi­ga Kobus w 2 r. śm., zmar­li z rodzi­ny Kobus i Kosikowskich 

10:00 + Witold Lin­da w 3 r. śm., brat Cze­sław i rodzi­ce z oboj­ga stron

11:00 + Kazi­mierz Wał­doch w 3 r. śm.

12:30 + Janusz Gali­kow­ski w 13 r. śm.

18:00 + Łucja Pla­ta w 17 r. śm., mąż Wincenty

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 5 czerwca 2022 r.

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la litur­gicz­nie koń­czy okres wiel­ka­noc­ny. W Pol­sce obcho­dzi­my Dzień Dzięk­czy­nie­nia oraz Misyj­ny Dzień Cho­rych. Na Mszy św. o godz. 11.00 dzie­ci, któ­re w ubie­głym roku przy­stą­pi­ły po raz pierw­szy do Komu­nii św. będą obcho­dzi­ły swo­ją rocz­ni­cę, a o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Ze wzglę­du na przy­ję­cie dzie­ci do I Komu­nii św., w przy­szłą nie­dzie­lę nie będzie Mszy św. o godz. 14.00, a przy­ję­ta inten­cja zosta­nie odpra­wio­na o godz. 12.30.

 2. Jutro dru­gi dzień Zie­lo­nych Świąt – Świę­to NMP, Mat­ki Kościo­ła. Posta­raj­my się nie z obo­wiąz­ku, ale z potrze­by ser­ca uczest­ni­czyć w Mszach św. o godz. 630, 845 i o godz. 1800, a w Krzy­żu o godz. 1700.

 3. W czerw­cu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. W dni powsze­dnie po Mszach św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­lę po wie­czor­nej Mszy św.
 4. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Trój­cy Świę­tej, a w naszej para­fii prze­ży­wa­my uro­czy­stość Pierw­szej Komu­nii św., któ­ra odbę­dzie się na Mszach św. o godz. 11.00 (SP 1) i 12.30 (SP 2). Pro­si­my, aby nie zaj­mo­wać wyzna­czo­nych ławek, któ­re są zare­zer­wo­wa­ne dla dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii. Zakoń­czy­li­śmy remont dużej sal­ki i kory­ta­rza w wika­riat­ce, trwa­ją pra­ce zwią­za­ne z elek­tro­nicz­ną digi­ta­li­za­cją nasze­go cmen­ta­rza, a pod koniec czerw­ca roz­pocz­nie się pierw­szy etap reno­wa­cji prezbiterium.
 5. W naj­bliż­szą sobo­tę odbę­dzie się pierw­sza spo­wiedź św. dzie­ci, któ­re w nie­dzie­lę przy­stą­pią do Pierw­szej Komu­nii św.: na godz. 8.00 zapra­sza­my dzie­ci ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2, a na godz. 9.15 ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1. Do spo­wie­dzi św. zachę­ca­my rodzi­ców, rodzeń­stwo, chrzest­nych i wszyst­kich obec­nych na uro­czy­sto­ści. Komu­nia św. ofia­ro­wa­na w inten­cji dzie­ci jest naj­war­to­ściow­szym pre­zen­tem na dal­szą dro­gę życia. Ze wzglę­du na spo­wiedź, biu­ro para­fial­ne będzie czyn­ne od godz. 10.00.
 6. W dniach 1 – 6 sierp­nia jest orga­ni­zo­wa­ny obóz dzie­cię­cy w Żar­now­cu. Chęt­ni mogą się zgła­szać do p. Agniesz­ki Sto­sik lub do ks. Damiana.
 7. Ks. biskup die­ce­zjal­ny zapra­sza wszyst­kich mło­dych na X edy­cję „Przy­sta­ni – Warsz­ta­tów dla duszy”, któ­re odbę­dą się 18 czerw­ca w godz. 11.00 — 20.00 w Pel­pli­nie. W ramach spo­tka­nia będą się odby­wa­ły warsz­ta­ty z zakre­su muzy­ki, tań­ca, ręko­dzie­ła, mediów, spor­tu oraz zwie­dza­nie zabyt­ków Pelplina.
 8. W dniu 18 czerw­ca ks. biskup zapra­sza rów­nież wszyst­kie rodzi­ny z całej die­ce­zji do Koście­rzy­ny. O godz. 11.15 na pla­cu św. Jana Paw­ła II odbę­dzie się kon­fe­ren­cja, a godz. 12.00 uro­czy­sta Msza św. ku czci MB Kró­lo­wej Rodzin. 
 9. Popro­szo­no nas o prze­ka­za­nie infor­ma­cji doty­czą­cej rzą­do­we­go pro­gra­mu „Czy­ste Powie­trze”. W Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1, jutro o godz. 18.30 odbę­dzie się spo­tka­nie doty­czą­ce moż­li­wo­ści zmia­ny źró­dła ogrze­wa­nia, np. na pom­py cie­pła, ter­mo­mo­der­ni­za­cji i zwią­za­nych z tym dota­cji i ulg podatkowych.
 10. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Beaty Gor­no­wicz w czwar­tek o godz. 6.30 i Roma­na Korol­czuk w nie­dzie­lę o godz. 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Hali­nę Gra­ban­ską w ponie­dzia­łek o godz. 18.00 i Hele­nę Jani­kow­ską w pią­tek o godz. 18.00

- za zmar­łych z rodzi­ny Sło­miń­skich, rodzi­ców, bra­ci, bra­to­wych i bra­tan­ka oraz Leona Laskow­skie­go w nie­dzie­lę o godz. 12.30.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Zofię Jaż­dżew­ską z ul. Matej­ki, Mie­czy­sła­wa Rekow­skie­go z ul. Zło­tow­skiej, Krzysz­to­fa Chmiel­nic­kie­go z ul. Kla­skaw­skiej, Mar­tę Metlic­ką z Będź­mi­ro­wic i Elż­bie­tę Jani­kow­ską z ul. Wie­lew­skiej. W ponie­dzia­łek o godz. 11.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Wła­dy­sła­wa Kali­now­skie­go z ul. Dwor­co­wej, a we wto­rek o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Zofii Maeu­rer z ul. Tuchol­skiej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne od 6-06-2022 do 12-06-2022 r.

Ponie­dzia­łek

06.06.2022

6:30 + Anto­ni­na i Augu­styn Spica

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo, łaskę zdro­wia i opie­kę Mat­ki Bożej dla Bar­ba­ry z oka­zji 70 r. uro­dzin oraz dla całej rodziny

8:45 + Arka­diusz Bie­sek z oka­zji 10 r. śm. oraz zmar­li z rodzi­ny Boro­wiak, Biesek
i Przybylskich

8:45 O zdro­wie i bło­gosł. Boże dla Bar­ba­ry Fry­mark w dniu 70. urodzin 

18:00 + Jadwi­ga Kitow­ska w 3 r. śm.

18:00 + Hali­na Gra­ban­ska w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

07.06.2022

6:30 + Mak­sy­mi­lian Chi­rek w 19 r. śm.

6:30 + Przy­ja­ciół­ka Hele­na Micha­lak, Jadwi­ga Mandywel

8:45 + Wan­da, Leon, Kla­ra i Józef Łan­gow­scy, Wero­ni­ka, Anto­ni Brze­ziń­scy, Marianna
i Jan Kie­drow­scy, Wła­dy­sław i Hen­ryk Dulek

18:00 + Remi­giusz Che­rek w dniu urodzin

18:00 + Mariusz Lesz­czyń­ski w 8 r. śm.

Śro­da 08.06.2022

6:30 + Tade­usz Połom z oka­zji uro­dzin oraz żona Stefania

6:30 + Hen­ryk Węsierski

6:30 + Krzysz­tof Piekarski

8:45 + Lidia Landowska

15:00 Ślub

18:00 + Wal­fry­da i Józef Puczyńscy

18:00 + Zmar­łych Człon­ków Róży św. Marii Mag­da­le­ny z Łubnej

Czwar­tek

09.06.2022

6:30 + Gra­ży­na Szprę­ga w 2 r. śm.

6:30 + Beata Gor­no­wicz w 1 r. śm.

8:45 + Zofia Cza­piew­ska z oka­zji uro­dzin i imienin

16:00 Ślub

18:00 + Józef Jasnoch i rodzi­ce z oboj­ga stron oraz dziadkowie

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo, łaskę zdro­wia i opie­kę Mat­ki Bożej dla Gra­ży­ny i Seba­stia­na w 10 r. ślu­bu oraz w inten­cji dzieci

Pią­tek

10.06.2022

6:30 + Cze­sław Gerow­ski w 16 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Jadwi­ga w 5 r. śm. i mąż Franciszek

8:45 + Mąż Jan Gier­szew­ski w 3 r. śm.

18:00 + Zbi­gniew Łoński

18:00 + Hele­na Jani­kow­ska w 30 dzień po pogrzebie

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo, łaskę zdro­wia i opie­kę Mat­ki Bożej dla Doro­ty i Toma­sza w 25 r. ślubu

Sobo­ta

11.06.2022

6:30 + Kry­sty­na Szczo­drow­ska w dniu urodzin

6:30 + Hali­na Wała­szew­ska z oka­zji urodzin

8:45 + Sta­ni­sław Falk w 9 r. śm.

14:00 Ślub

15:00 Ślub

18:00 + Aloj­zy Kola­sa, rodzi­ce z oboj­ga stron i o Boże Bło­go­sła­wień­stwo dla rodziny

18:00 + O zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Niko­li w 18 r. ur.

Nie­dzie­la

12.06.2022

6:30 + Mar­ta Szu­ma­che­wicz, Ste­fa­nia i Wła­dy­sław Winieccy

7:30 + Marian­na, Hen­ryk Łukasz Kaszu­bow­scy, Mela­nia, Józef, Kazi­mierz Klunder

8:45 + Roman Korol­czuk w 1 r. śm. 

10:00 + Kazi­mierz Kule­sza i Tere­sa Kulesza

11:00 I komu­nia świę­ta – SP1

12:30 I komu­nia świę­ta – SP2

12:30 + Z rodzi­ny Sło­miń­skich, rodzi­ce, bra­cia, bra­to­wa i bra­ta­nek oraz Leon Laskowski

18:00 + Śp. Zyg­fryd Pest­ka z oka­zji uro­dzin, żona Anna