XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 25 lipca 2022 r. — intencje

Inten­cje Mszalne 

Ponie­dzia­łek

25.07.2022

6:30 + Tere­sa i Ber­nard Szulc

8:45 + W inten­cji APDC

8:45 + Andrzej Świą­tek w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 1 

18:00 + Krzysz­tof Kar­kosz­ka z oka­zji imienin

Wto­rek

26.07.2022

6:30 + Bro­ni­sła­wa i Wła­dy­sław Kuczyńscy

8:45 + Anna Bura­kow­ska, mąż Kazi­mierz oraz Zofia i Feliks Knuth

8:45 + Roman Schmidt w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 2

18:00 + Tade­usz Ossow­ski w dniu uro­dzin, żona Teresa 

Śro­da 27.07.2022

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Boskiej w 20 r. ślu­bu dla Izy i Zyg­mun­ta oraz córek

8:45 + Bro­ni­sła­wa (ona), Józef i Jan Miloch, Ana­sta­zja i Jan

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 3

15:00 Ślub

18:00 + Mar­ta Bresz­ka, mąż Fran­ci­szek, cór­ka Urszu­la, rodzi­ce z oboj­ga stron

Czwar­tek

28.07.2022

6:30 +

8:45 O nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

8:45 + Andrzej Sikor­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 4

18:00 + Zofia Pepliń­ska z oka­zji urodzin

Pią­tek

29.07.2022

6:30 + Hen­ryk Szar­mach w 8 r. śmierci

8:45 + Roza­lia i Fran­ci­szek oraz rodzi­ce z oboj­ga stron 

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 5 

15:00 Ślub

18:00 + Wan­da i Anto­ni Żurawka

Sobo­ta

30.07.2022

6:30 + Ste­fan Sie­rac­ki w 18 r. śm., rodzi­ce i zm. z rodzi­ny Sierackich 

8:45 + Jerzy Gin­ter w 1 r. śm.

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 6 

14:00 Ślub

15:00 Ślub

18:00 + Zofia Bie­sek, mąż Bole­sław, krewni

Nie­dzie­la

31.07.2022

6:30 + Sta­ni­sław Pakowski

7:30 + Sta­ni­sła­wa (ona) i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa (ona) i Alfred Redwanz oraz Kry­sty­na Kasprzak

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Jadwi­ga i Jan Krenscy 

11:00 + Cecy­lia i Wła­dy­sław Mokwa

12:30 + Jan Szulc w 4 r. śm.

12:30 + Jerzy Dola­ciak – greg. 7 

16:00 OSTROWTE: Jan Prill z oka­zji 1 r. śm.

18:00 + Iwo­na Koło­dziej­czyk w 2 r. śm.

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 25 lipca 2022 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy uczest­ni­czy­li w przy­go­to­wa­niu odpu­stu para­fial­ne­go i wszyst­kim tak licz­nie uczest­ni­czą­cym w Mszach św. i przy­stę­pu­ją­cych do Komu­nii św. 

 2. Tra­dy­cyj­nie w okre­sie waka­cyj­nym zapra­sza­my na Mszę św. nad jezio­rem w Ostro­wi­tem o godz. 16.00.

 3. Dzi­siaj z oka­zji jutrzej­sze­go wspo­mnie­nia św. Krzysz­to­fa, po wszyst­kich Mszach św., na ul. Szkol­nej świę­ci­my pojaz­dy mecha­nicz­ne. W cza­sie poświę­ce­nia pojaz­dów pro­wa­dzi­my zbiór­kę w ramach akcji MIVA Pol­ska „jeden grosz za jeden szczę­śli­wie prze­je­cha­ny kilo­metr”. Zebra­ne ofia­ry zosta­ną prze­ka­za­ne na zakup środ­ków trans­por­tu dla misjonarzy.

 4. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko w ponie­dział­ki (16.00−17.00), śro­dy (10.00−11.00) i sobo­ty (10.00−11.00).

 5. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej orga­ni­zu­je Piel­grzym­kę do Sank­tu­arium Maryj­ne­go w Liche­niu. Wyjazd 12 sierp­nia o godz. 7.00 z ul. Szkol­nej, a powrót 13 sierp­nia wie­czo­rem. Koszt piel­grzym­ki 150 zł. Chęt­ni mogą zgła­szać się do p. Hali­ny Cza­piew­skiej (tel. 509 114 685) lub p. Marii Masiak (tel. 533 381 337).
 6. W naj­bliż­szy czwar­tek na Pla­cu Pie­kar­ka wystą­pią folk­lo­ry­stycz­ne zespo­ły pie­śni i tań­ca z Hisz­pa­nii, Ser­bii, Kolum­bii i Choj­nic. Pan Bur­mistrz ser­decz­ne zapra­sza wszyst­kich miło­śni­ków folk­lo­ru na godz. 18.30.
 7. Przy wyj­ściu z kościo­ła i w zakry­stii do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma”.

 8. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Jerze­go Gin­ter w sobo­tę o godz. 8.45, Jana Prill w nie­dzie­lę o godz. 16.00 w Ostro­wi­tem

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Andrze­ja Świą­tek w ponie­dzia­łek o godz. 8:45, Roma­na Schmidt we wto­rek o godz. 8:45, Andrze­ja Sikor­skie­go w czwar­tek o godz. 8:45

- w inten­cji dusz czyść­co­wych – od APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy ś.p. Andrze­ja Stur­mow­skie­go z ul. Kla­skaw­skiej, Elż­bie­tę Drze­wic­ką z Al. Tysiąc­le­cia i Ger­tru­dę Böt­cher (czyt. Becier) z ul. Bla­char­skiej. W sobo­tę o godz. 10.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Ali­cji Soko­łow­skiej z Irlan­dii. Wiecz­ny odpoczynek …

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 17 lipca 2022 r.

 1. W naj­bliż­szy pią­tek obcho­dzi­my nasz odpust para­fial­ny ku czci św. Marii Mag­da­le­ny. Przed połu­dniem zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45 i 11.00, na któ­rych kaza­nia wygło­si ks. dzie­kan Andrzej Wał­doch. Sumę odpu­sto­wą o godz. 17.00 będzie spra­wo­wał ks. bp Ryszard Kasy­na. Na począt­ku uro­czy­sto­ści zosta­nie poświę­co­ny odno­wio­ny dach naszej świą­ty­ni i sztan­dar Rady Ryce­rzy Kolum­ba. Po Mszy św. pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na. Bar­dzo pro­si­my, aby przed sumą i pod­czas pro­ce­sji szły wszyst­kie sztan­da­ry, cho­rą­gwie, sztan­dar­ki i fere­tro­ny oraz o licz­ny udział w uro­czy­sto­ści odpu­sto­wej, a zwłasz­cza w sumie odpu­sto­wej. Po sumie wszy­scy obec­ni otrzy­ma­ją pamiąt­kę tego wyda­rze­nia. Przed kościo­łem zosta­nie wysta­wio­ne sto­isko Cari­ta­su, gdzie będzie moż­na wypić kawę i zjeść pysz­ne cia­sto. W tym dniu nie ma postu w naszej para­fii. Przed kościo­łem moż­na jesz­cze nabyć ksią­żecz­ki z tek­sta­mi o naszej patron­ce w cenie 5 zł.

 2. W śro­dę odwie­dzi­my cho­rych z posłu­gą sakramentalną.
 3. W czwar­tek zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. przed odpu­stem od godz. 8.00 — 9.30 oraz od godz. 17.00 ‑18.00. Pod­czas spo­wie­dzi św. popo­łu­dnio­wej będzie wysta­wio­ny Naj­święt­szy Sakrament.
 4. Ser­decz­nie pro­si­my rodzi­ców, aby przy­sła­li dziew­czyn­ki do sypa­nia kwia­tów przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem na pro­ce­sji po sumie odpu­sto­wej. Pró­ba sypa­nia kwia­tów w czwar­tek o godz. 17.30.
 5. Dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne w ubie­głą nie­dzie­lę na kolek­tę inwe­sty­cyj­ną. Zebra­li­śmy 11 040 zł. Dzię­ku­je­my rów­nież za ofia­ry skła­da­ne indywidualnie. 
 6. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko w ponie­dział­ki (16.00−17.00), śro­dy (10.00−11.00) i sobo­ty (10.00−11.00). Zapra­sza­my też na Msze św. w Ostro­wi­tem w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 16.00.
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę, któ­ra jest dniem modlitw za kie­row­ców pod hasłem : „Nie­sie­my naro­dom pokój Chry­stu­sa”, po każ­dej Mszy św., na ul. Szkol­nej świę­ci­my pojaz­dy mecha­nicz­ne. W ramach poświę­ce­nia jest pro­wa­dzo­na akcja MIVA Pol­ska „jeden grosz za jeden szczę­śli­wie prze­je­cha­ny kilo­metr”. Zebra­ne ofia­ry zosta­ną prze­ka­za­ne do refe­ra­tu misyj­ne­go na zakup środ­ków trans­por­tu dla misjonarzy.
 8. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej orga­ni­zu­je Piel­grzym­kę do Sank­tu­arium Maryj­ne­go w Liche­niu. Wyjazd 12 sierp­nia o godz. 7.00 z ul. Szkol­nej, a powrót 13 sierp­nia wie­czo­rem. Koszt piel­grzym­ki 150 zł. Chęt­ni mogą zgła­szać się do p. Hali­ny Cza­piew­skiej (tel. 509 114 685) lub p. Marii Masiak (tel. 533 381 337).
 9. W dniu 31 lip­ca o godz. 7.00 wyru­sza pie­sza piel­grzym­ka z Choj­nic na Jasną Górę. Prze­wod­ni­kiem gru­py jest nasz wika­riusz ks. Mate­usz, któ­ry zapra­sza jesz­cze nie­zde­cy­do­wa­nych do udzia­łu w piel­grzym­ce. Zachę­ca rów­nież do skła­da­nia kar­te­czek z proś­ba­mi i inten­cja­mi, któ­re zosta­ną obmo­dlo­ne w cza­sie piel­grzym­ki i na Jasnej Górze. Piel­grzym­kę moż­na wes­przeć też finan­so­wo, skła­da­jąc ofia­rę i inten­cje do skar­bon­ki przy fere­tro­nie MB Czę­sto­chow­skiej lub środ­ki medycz­ne (lista znaj­du­je się w gablo­tach). Spo­tka­nie piel­grzy­mów odbę­dzie się w choj­nic­kiej bazy­li­ce, w dniu 24 lip­ca o godz. 15.00.

 10. Msze św. w tym tygodniu:

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jadwi­gę Rekow­ską w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Urszu­lę Ossow­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Sta­ni­sła­wa Kąko­lew­skie­go w sobo­tę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy ś.p. Jerze­go Gli­niec­kie­go z ul. Łukow­skiej i ś.p. Cze­sła­wę Cze­chow­ską z ul. Starogardzkiej.

W ponie­dzia­łek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Andrze­ja Stur­mow­skie­go z ul. Kla­skaw­skiej, a we wto­rek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Ger­tru­dy Bröt­cher z ul. Bla­char­skiej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne od 18 – 07 do 24-07-2022 r.

Ponie­dzia­łek

18.07.2022

6:30 + Pela­gia Muchow­ska w 6 r. śm., mąż Władysław

8:45 + Ire­na Fie­rek w 2 r. śm., mąż Leon

8:45 + Jadwi­ga Rekow­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 24

18:00 + Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta a szcze­gól­nie z Polski

Wto­rek

19.07.2022

6:30 + Do Ducha Świę­te­go o dar miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

8:45 + Anie­la Cza­piew­ska w r. śm. i uro­dzin, mąż Fran­ci­szek, rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 25

18:00 + Maria Stau­bach w 5 r. śm., syn Mie­czy­sław i zmar­li z rodziny

Śro­da 20.07.2022

6:30 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryji

8:45 + Kazi­mierz Gla­za w 9 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 26

18:00 + Zefi­ry­na Kitow­ska w 17 r. śm., mąż Aloj­zy, syn Mie­czy­sław, zięć Cze­sław, rodzi­ce z oboj­ga stron

Czwar­tek

21.07.2022

6:30 + Ryszard Pie­kar­ski z oka­zji urodzin

8:45 + Ire­na Twar­dow­ska w 4 r. śm.

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 27

18:00 + Maria i Wła­dy­sław Frolenko

18:00 + Urszu­la Ossow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

22.07.2022

ODPUST

6:30 + Józef Liter­ski w dniu uro­dzin oraz zmar­li z rodzi­ny Lom­nitz, Liter­skich i Ceynowa

6:30 W pew­nej inten­cji za Kornelię

8:45 + Cecy­lia i Paweł Fierek

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo z oka­zji 40 r. uro­dzin Tomka

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 28

11:00 + Jadwi­ga Oko­nek z oka­zji urodzin

17:00 SUMA ODPUSTOWA

Sobo­ta

23.07.2022

6:30 + Miro­sław Mięt­ki w 17 r. śm.

8:45 O zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Miro­sła­wa z oka­zji 60 urodzin

8:45 + Sta­ni­sław Kąko­lew­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 29

15:00 Ślub

18:00 + Miro­sław Knuth w 7 r. śm., Mar­ta Knuth

Nie­dzie­la

24.07.2022

6:30 + Kry­sty­na Szczo­drow­ska w dniu imienin

7:30 + Kla­ra Gla­ner w 27 rocz. śm., mąż Jan oraz Ste­fa­nia i Kazi­mierz Trzcińscy

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Ewy
i Grze­go­rza z oka­zji 24 r. ślubu

11:00 + Jan Pron­dziń­ski z oka­zji uro­dzin, syn Jerzy

12:30 + Rafał Wil­czew­ski z oka­zji urodzin

12:30 + Wacław Sumion­ka – greg. 30

16:00 OSTROWTE: + Wale­ria Osowska

18:00 + Rodzi­ce Jadwi­ga Oźmiń­ska i Ste­fan Oźmiński

XV NIEDZIELA ZWYKŁA 10 lipca 2022 r.

 1. Ser­decz­nie wita­my w naszej para­fii gości i życzy­my wspa­nia­łych wra­żeń i dobre­go wypo­czyn­ku. Zapra­sza­my na Msze św. w naszym koście­le oraz w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 16.00 nad jezio­rem w Ostrowitem.

 2. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi tyl­ko przed Msza­mi św. Pro­si­my nie nasta­wiać się na spo­wiedź w cza­sie Mszy św.

 3. Dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne na dzi­siej­szą tacę na remon­ty w naszej para­fii oraz za ofia­ry indywidualne.

 4. W śro­dę zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo fatim­skie, któ­re roz­pocz­nie się o godz. 20.00. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.

 5. We sobo­tę przy­pa­da wspo­mnie­nie Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej. Na Mszy św. o godz. 8:45, któ­ra zosta­nie odpra­wio­na w inten­cji Brac­twa Szka­ple­rza Świę­te­go nastą­pi obrzęd przy­ję­cia nowych człon­ków i nało­że­nia szka­ple­rza. Zapra­sza­my na Nowen­nę do Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej, któ­rą odma­wia­my codzien­nie o godz. 8.30. Oso­by pra­gną­ce wstą­pić do brac­twa i w sobo­tę przy­jąć szka­plerz mogą się zgło­sić do p. Kry­sty­ny Engel­hardt. Zgod­nie z zale­ce­niem ks. bisku­pa od godz. 7.00 do 8.45 zosta­nie wysta­wio­ny Najśw. Sakra­ment do pry­wat­nej ado­ra­cji, do któ­rej gorą­co zachęcamy.

 6. W śro­dę - 20 lip­ca - odwie­dzi­my cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną. Cho­rych moż­na zgła­szać w biu­rze para­fial­nym lub u księ­ży wikariuszy. 

 7. Spo­wiedź świę­ta przed odpu­stem odbę­dzie się 21 lip­ca (czwar­tek) od 8:00 do 9:30 oraz po połu­dniu od 17:00 do 18:00.

 8. W następ­ny pią­tek – 22 lip­ca – odbę­dzie się nasz odpust para­fial­ny ku czci św. Marii Mag­da­le­ny. Msze św. zosta­ną odpra­wio­ne o godz. 6:3o; 8:45, 11:oo i po połu­dniu o godz. 17:oo suma odpu­sto­wa, któ­rej będzie prze­wod­ni­czył Ks. Bp Die­ce­zjal­ny Ryszard Kasy­na. Przed Mszą św. będzie uro­czy­ste wpro­wa­dze­nie Ks. Bisku­pa, a po Mszy św. pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na dooko­ła kościo­ła. Bar­dzo pro­si­my, aby na wpro­wa­dze­nie i w pro­ce­sji szły wszyst­kie sztan­da­ry, cho­rą­gwie, sztan­dar­ki i fere­tron. Na sumie odpu­sto­wej odbę­dzie się poświę­ce­nie odno­wio­ne­go dachu naszej świą­ty­ni i sztan­da­ru Ryce­rzy Kolum­ba. Bar­dzo pro­si­my o licz­ny udział w uro­czy­sto­ści odpu­sto­wej, a zwłasz­cza w sumie odpu­sto­wej. Po sumie, przed kościo­łem będzie wysta­wio­ne sto­isko Cari­ta­su, gdzie będzie moż­na wypić kawę i zjeść pysz­ne cia­sto. Dobro­wol­ne ofia­ry są prze­zna­czo­ne na dzia­łal­ność Caritasu.

 9. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej orga­ni­zu­je Piel­grzym­kę do Sank­tu­arium Maryj­ne­go w Liche­niu. Wyjazd 12 sierp­nia o godz. 7.00 z ul. Szkol­nej, a powrót 13 sierp­nia wie­czo­rem. Koszt piel­grzym­ki 150 zł. Chęt­ni mogą zgła­szać się do p. Hali­ny Cza­piew­skiej (tel. 509 114 685) lub p. Marii Masiak (tel. 533 381 337).

 10. W dniu 31 lip­ca o godz. 7.00 wyru­sza pie­sza piel­grzym­ka z Choj­nic na Jasną Górę. Prze­wod­ni­kiem gru­py jest nasz wika­riusz ks. Mate­usz, któ­ry zapra­sza jesz­cze nie­zde­cy­do­wa­nych do udzia­łu w piel­grzym­ce. Zachę­ca rów­nież do skła­da­nia kar­te­czek z proś­ba­mi i inten­cja­mi, któ­re zosta­ną obmo­dlo­ne w cza­sie piel­grzym­ki i na Jasnej Górze. Piel­grzym­kę moż­na wes­przeć też finan­so­wo, skła­da­jąc ofia­rę i inten­cje do skar­bon­ki przy fere­tro­nie MB Czę­sto­chow­skiej lub środ­ki medycz­ne (lista znaj­du­je się w gablo­tach). Spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne odbę­dzie się w choj­nic­kiej bazy­li­ce, w dniu 24 lip­ca o godz. 15.00.

 11. W zakry­stii i przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma” oraz ksią­żecz­ki z tek­sta­mi o św. Marii Mag­da­le­nie i lita­nią do naszej patron­ki w cenie 5 zł. Zysk ze sprze­da­ży prze­zna­czo­ny jest na dzia­łal­ność mini­stran­tów. Od śro­dy, 10 min. przed wie­czor­ną Mszą św., będzie­my odma­wia­li Lita­nię do św. Marii Mag­da­le­ny w ramach ducho­we­go przy­go­to­wa­nia do odpustu.

12. Msze św. w tym tygodniu: 

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Zofię Maeu­rer w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Sta­ni­sła­wa Albrecht we wto­rek o godz. 8.45, Alek­san­dra Cze­chow­skie­go w śro­dę o godz. 8.45, Fran­cisz­ka Paster­nac­kie­go w sobo­tę o godz. 8.45

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy śp. Jadwi­gę Maj­chrzak z ul. Otto Sabi­nia­rza, Różę Narloch z ul. 21 Lute­go i Miro­sła­wa Resz­czyń­skie­go ze Zło­to­wa, ul. Zło­tow­ska. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne od 11 – 07 do 17-07-2022 r.

Ponie­dzia­łek

11.07.2022

6:30 + Gerard i Ste­fa­nia Pega

8:45 + Hen­ryk i Hali­na Przybył

8:45 + Zofia Maeu­rer w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 17

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o błog. Boże dla Beaty i Paw­ła w 35 roczn. ślubu

Wto­rek

12.07.2022

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

8:45 + Ger­tru­da i Teo­fil Morzuch oraz zmar­łych z rodziny

8:45 + Sta­ni­sław Albrecht w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 18

18:00 + Mał­go­rza­ta Land­mes­ser w dniu uro­dzin, Franciszek

Śro­da 13.07.2022

6:30 + Euge­nia Brze­ziń­ska, zmar­li z rodz, Czu­bów, Brze­ziń­skiech i Cicheckich

8:45 + Zbi­gniew Kitow­ski w 5 roczn. śmierci

8:45 + Alek­san­der Cze­chow­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 19

18:00 + Anna Koszał­ka z ok. ur., zmar­li z rodzin Koszał­ka i Kobus

Czwar­tek

14.07.2022

6:30 + Hali­na, Hen­ryk Jene­ral­scy w dniu imie­nin Henryka

8:45 + Wan­da Łan­gow­ska w 15 r. śm. i dzia­dek Leon

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 20

14.00 ślub

18:00 + Ire­na Pod­lew­ska w 12 r. śm.

Pią­tek

15.07.2022

6:30 + za wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 + Kazi­mierz Grzy­wacz w 20 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 21

18:00 Z podz. za debr. łaski, z proś­bą o zdro­wie, błog. Boże i pomyśl­ność w lecze­niu dla Tadeusza

Sobo­ta

16.07.2022

6:30 + Anna i Fran­ci­szek Narloch

8:45 O błog. Boże i opie­kę MB dla Rodzi­ny Szka­ple­rza oraz za dusze zmar­łych człon.

8:45 + Jadwi­ga Dal­man w 10 r. śm., mąż Józef

8:45 + Józef Paster­nac­ki w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 22

15:00 Ślub

18:00 + Woj­ciech w 2 r. śm. oraz zmar­li z rodziny

Nie­dzie­la

17.07.2022

6:30 + Hele­na i Wła­dy­sław Lewiń­scy, syno­wie Ste­fan i Tadeusz

7:30 + Jan Morzuch z ok. urodz. , żona Helena (?)

8:45 + O zdro­wie i błog. Boże dla Tosi z ok. uro­dzin i całej rodziny

10:00 + Jerzy Cza­piew­ski, żona Agniesz­ka, zm. z rodz. Wycin­ka i Sękowskich

11:00 + Ire­na i Anto­ni Szram­ka, zm. z rodzin z oboj­ga stron

12:30 + Wła­dy­sław Plisz­ka w 9 r. śm.

12:30 + Wacław Sumion­ka – greg. 23

16:00 OSTROWTE: + Roman Morzuch w 10 r. śm.

18:00 + Cze­sław Lepak i zm. z rodzi­ny Lepak

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 3 lipiec 2022 r.

 1. Wszyst­kim wypo­czy­wa­ją­cym na tere­nie naszej para­fii życzy­my wspa­nia­łych wra­żeń i pogod­nych dni. Nie zapo­mi­naj­my o tym, że jest to dobra oka­zja do oży­wie­nia naszej wia­ry, a więc wię­zi z Bogiem. Zapra­sza­my na Msze św. w naszym koście­le, a w cza­sie waka­cji we wszyst­kie nie­dzie­le nad jezio­rem w Ostro­wi­tem o godz. 16.00.

 2. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na kolek­tę die­ce­zjal­ną, a w przy­szłą nie­dzie­lę – dru­gą w mie­sią­cu – kolek­ta na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii. Obec­nie przy­go­to­wu­je­my się do zmia­ny oświe­tle­nia w pre­zbi­te­rium, trwa reno­wa­cja pre­zbi­te­rium, któ­ra jest podzie­lo­na na dwa eta­py, w tym tygo­dniu zosta­nie zmie­nio­ny piec gazo­wy w wika­riat­ce, a pod koniec lip­ca zakoń­czy się elek­tro­nicz­na digi­ta­li­za­cja cmentarza.

 3. Dzi­siaj po Mszy świę­tej o godz. 8.45 odbę­dzie się spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca.

 4. W czwar­tek przy­pa­da pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca. Zachę­ca­my do ado­ra­cji Chry­stu­sa Eucha­ry­stycz­ne­go od godz. 7.00 do 8.45.

 5. W przy­szłą nie­dzie­lę na Mszy świę­tej o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu Chrztu Świę­te­go. Spo­tka­nie przed chrztem dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.

 6. W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się świę­tem Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej od czwart­ku zapra­sza­my na Nowen­nę do MB Szka­plerz­nej codzien­nie o godz. 8.30. Chęt­ni mogą zapi­sy­wać się do Brac­twa Szka­ple­rza u zela­tor­ki p. Kry­sty­ny Engelhardt.

 7. W waka­cje BIURO PARAFIALNE jest czyn­ne tyl­ko trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać przed połu­dniem we wszyst­kie dni tygo­dnia (poza nie­dzie­lą). Jeśli to moż­li­we, pro­si­my wcze­śniej umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 8. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi przed Msza­mi św. Pro­si­my nie nasta­wiać się na spo­wiedź pod­czas Mszy św. 

 9. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my przed odpu­stem para­fial­nym, w śro­dę — 20 lip­ca. Przy­po­mi­na­my, że odpust para­fial­ny obcho­dzi­my 22 lip­ca – w tym roku będzie to pią­tek, a sumę odpu­sto­wą o godz. 17.00 odpra­wi Ks. Bp Die­ce­zjal­ny Ryszard Kasyna.

 10. Msze św. w tym tygodniu: 

1 rocz­ni­cę śmier­ci: za ś.p. Andrze­ja Jaku­bow­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Kry­sty­nę Włoch w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Urszu­lę Nasie­niew­ską w sobo­tę o godz. 8.45, Hen­ry­ka Łan­gow­skie­go w nie­dzie­lę o godz. 12.30
– w 
30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Krzysz­to­fa Chmiel­nic­kie­go we wto­rek o godz. 8.45, Mar­tę Metlic­ką w śro­dę o godz. 8.45, Elż­bie­tę Jani­kow­ską w czwar­tek o godz. 8.45 i Wła­dy­sła­wa Kali­now­skie­go w pią­tek o godz. 8.45.

W ponie­dzia­łek o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Jadwi­gi Maj­chrzak w ul. Otto Sabi­nia­rza. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne od 04 – 04 do 10-07-2022 r.

Ponie­dzia­łek

04.07.2022

6:30 + Andrzej Jaku­bow­ski w 1 r. śm.

8:45 + Leszek Plisz­ka w 2 r. śm.

8:45 + Zofia Talaś­ka w dniu uro­dzin, mąż Alfons

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 10

18:00 + Kry­sty­na Włoch w 1 r. śm.

Wto­rek

05.07.2022

6:30 + Józef Cza­piew­ski w 6 r. śm.

8:45 + Lidia Landowska

8:45 + Krzysz­tof Chmiel­nic­ki w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 11

18:00 + Zofia Grze­ca z oka­zji uro­dzin, mąż Anto­ni, cór­ka Jadwi­ga, zię­cio­wie Józef i Zygmunt

Śro­da 06.07.2022

6:30 Msza dzięk­czyn­na w 25 r. ślu­bu Janu­sza i Aldo­ny Sękow­skich, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Bożej

8:45 + Bro­ni­sła­wa Szma­gliń­ska i rodzeństwo

8:45 + Mar­ta Metlic­ka w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 12

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Bar­ba­ry w dniu urodzin

Czwar­tek

07.07.2022

6:30 + Jadwi­ga i Jan Kaszubowscy

8:45 + W inten­cji ADŚ

8:45 + Elż­bie­ta Jani­kow­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 13

18:00 + W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

Pią­tek

08.07.2022

6:30 + Miro­sław Mausolf

8:45 + Mąż Cze­sław Klap­czyń­ski oraz bab­cie i dziad­ko­wie z oboj­ga stron

8:45 + Wła­dy­sław Kali­now­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 14

18:00 + Hali­na Gór­no­wicz, mąż i syn Mariusz i rodzi­ce z oboj­ga stron

Sobo­ta

09.07.2022

6:30 + Cze­sław Żali­kow­ski w 5 r. śm, zmar­li rodzi­ce i rodzeństwo

8:45 + Jan Rozmarynowicz

8:45 + Urszu­la Nasie­niew­ska w 1 r. śm.

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 15

15:00 Ślub

18:00 + Łucja i Alfred Wilkowscy

Nie­dzie­la

10.07.2022

6:30 W inten­cji Parafii

7:30 + Ste­fan Lewiń­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Agniesz­ka i Bene­dykt Kiedrowicz 

10:00 + Wale­ska Wał­doch w 28 r. śm., mąż Jan w 19 r. śm. oraz Kon­rad i Kazimierz

11:00 + Arka­diusz Burandt i Boże­na Ossowska

12:30 + Hen­ryk Łan­gow­ski w 1 r. śm., żona Jadwi­ga w 30 r. śm., Jan w 30 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Wacław Sumion­ka – greg. 16

16:00 OSTROWTE: Gabrie­la Popo­wczak w 6 r. śm. i Alfons Dahlke

18:00 + Jan Mili­wek, z rodzi­ny Mili­wek i Balcerzak