XI NIEDZIELA ZWYKŁA 16 czerwca 2024 r.

 1. Dziś w Pel­pli­nie „Przy­stań dla rodzin”. Roz­po­czę­cie Mszą świę­tą w bazy­li­ce kate­dral­nej pod prze­wod­nic­twem bisku­pa die­ce­zjal­ne­go Ryszar­da Kasy­ny o godz. 13.30. Następ­nie na tere­nie Daw­ne­go Opac­twa Cyster­skie­go będzie moż­na wysłu­chać świa­dectw i kon­fe­ren­cji oraz uczest­ni­czyć w pik­ni­ku rodzin­nym, któ­re­go zwień­cze­niem będzie kon­cert zespo­łu Siew­cy Lednicy.

 2. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne w ubie­głym tygo­dniu na remont dachu nasze­go kościo­ła. Zebra­li­śmy 12 850 zł. Bóg zapłać za ofia­ry indywidualne.

 3. Na nabo­żeń­stwa czerw­co­we do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa zapra­sza­my codzien­nie po wie­czor­nej Mszy św.

 4. W ponie­dzia­łek 50-oso­bo­wa gru­pa mło­dzie­ży naszej para­fii i deka­na­tu weź­mie udział w spo­tka­niu w Pel­pli­nie „Przy­stań – warsz­ta­ty dla duszy”.

 5. We wto­rek, 18 czerw­ca, od 14.00 do 17.30 odbę­dą się w sal­ce para­fial­nej indy­wi­du­al­ne spo­tka­nia dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia połą­czo­ne z zakoń­cze­niem pierw­sze­go roku for­ma­cji. Nato­miast o 19.00 ogni­sko inte­gra­cyj­ne dla młodych.

 6. We wto­rek zbiór­ka mini­stran­tów po wie­czor­nej Mszy świętej.

 7. W śro­dę zapra­sza­my na Nowen­nie do MBNP o godz. 8.45 lub 18.00 będzie­my się modlić za miesz­kań­ców Będź­mie­ro­wic, Kamion­ki Łuko­wa i wyb. Pod Łąg, któ­rych ser­decz­nie zapraszamy.

 8. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w śro­dę od godz. 20.00 do 21.00. W tym cza­sie oka­zja do spo­wie­dzi św., a o godz. 20.30 odmó­wi­my róża­niec święty.

 9. Zbli­ża się koniec roku szkol­ne­go. Zakończ­my go z Panem Bogiem przy­stę­pu­jąc do Komu­nii świę­tej. Uro­czy­stą Mszę świę­tą na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go dla wszyst­kich typów szkół odpra­wi­my w pią­tek o godz. 8.00. Zapra­sza­my rów­nież rodzi­ców, nauczy­cie­li, nauczy­cie­li eme­ry­to­wa­nych, kate­che­tów i pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji (nie będzie Mszy św. o godz. 8.45). Spo­wiedź św. dla dzie­ci i mło­dzie­ży w czwar­tek od 17.00 do 18.00.

 10. Msze św. w Ostro­wi­tem tra­dy­cyj­nie będą się odby­wa­ły w każ­dą nie­dzie­lę waka­cji — począw­szy od 30 czerw­ca o godz. 16.00.

 11. W okre­sie waka­cyj­nym biu­ro para­fial­ne będzie czyn­ne trzy razy w tygo­dniu, a mia­no­wi­cie: w ponie­dział­ki od godz. 16.00 do 17.00, śro­dy od godz. 10.00 do 11.00 i sobo­ty od godz. 10.00 do 11.00.

 12. W ostat­nim cza­sie został odre­stau­ro­wa­ny ołta­rzyk św. Józe­fa. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my p. Krzysz­to­fo­wi Łan­gow­skie­mu, któ­ry odno­wił obraz oraz wyko­nał zło­ce­nia zło­tem duka­to­wym. Dzię­ku­je­my rów­nież naszym rze­mieśl­ni­kom i przedsiębiorcom.

 13. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 14. Ser­decz­nie Bóg zapłać:

  • Księ­dzu Pio­tro­wi, orga­ni­za­to­rom i wszyst­kim uczest­ni­kom para­fial­ne­go spły­wu kaja­ko­we­go rze­ką Zbrzycą

  • Różom Różań­co­wym i uczest­ni­kom nabo­żeń­stwa fatim­skie­go w inten­cji pokoju

 1. W związ­ku z usta­no­wie­niem Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy głów­ną patron­ką naszej die­ce­zji, chcąc sze­rzyć coraz bar­dziej Jej kult, zapra­sza­my na Pie­szą Piel­grzym­kę z Czar­nej Wody do Kalisk (oko­ło 12 km). Wymarsz 27 czerw­ca o 16.00 z par­kin­gu przy koście­le. O 20.00 Msza świę­ta w koście­le pw. MBNP w Kali­skach. Moż­li­wość powro­tu auto­ka­rem do Czar­nej Wody. Zachę­ca­my do wzię­cia udzia­łu w tym wyda­rze­niu cały­mi rodzinami.

 2. Zachę­ca­my do wspar­cia lecze­nia bliź­nia­ków Dariu­sza i Kac­pra Gru­cha­ła z Nowej Karcz­my. Chło­pa­cy dotknię­ci są cho­ro­bą Lebe­ra, któ­ra powo­du­je zanik wzro­ku. Jeden za bra­ci już stra­cił szan­sę na lecze­nie, a dru­gie­mu zosta­ło już tyl­ko kil­ka dnia, a do zebra­nia jesz­cze pra­wie pół milio­na zło­tych. Wię­cej infor­ma­cji w gazet­ce para­fial­nej i na para­fial­nym pro­fi­lu na fb. Tam tak­że numer konta.

 3. Msze św. w tym tygodniu:

1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Roma­na Ossow­skie­go w pią­tek o godz. 18.00

30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Mar­ka Buszek we wto­rek o godz. 18.00, Jana Pepliń­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Janu­sza Michal­skie­go z Kamion­ki, Marię Zabroc­ką z ul. Ander­sa i Hen­ry­kę Zadwor­ną z ul. Mle­czar­skiej. W ponie­dzia­łek o godz. 9.30 pogrzeb śp. Roma­na Pru­skie­go z ul. Tar­go­wej. Wiecz­ny odpo­czy­nek …

INTENCJE 11 TYDZIEŃ ZWYKŁY

Data Godz. Inten­cja
Ponie­dzia­łek 06:30 † Wan­da Gleń­ska, mąż Jan, syn Gerard oraz Ryszard
17 czerw­ca 06:30 † Wła­dy­sław i Jerzy Wardin
  08:45 † Jan Ossow­ski oraz syno­wie Piotr i Roman
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Jan Sikor­ski, zm. z rodzi­ny oraz o łaskę zdro­wia i ulgę w cier­pie­niu dla Gabrieli
  18:00 † Kry­sty­na Jaż­dżew­ska w 4. r. śm. oraz rodzi­ce Jan i Domi­ni­ka Jażdżewscy
  06:30 † rodzi­ce Anto­ni i Anie­la, żona Urszu­la Jaster oraz brat Józef i jego żona Krystyna
Wto­rek 06:30 † Piotr Pra­buc­ki w 5. r. śm.
18 czerw­ca 08:45 † Grze­gorz Cza­piew­ski w 5. r. śm.
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Kry­sty­na i Euge­niusz Bona
  18:00 † Marek Buszek w 30. dzień po pogrzebie
Śro­da 06:30 † Miro­sław Mausolf
19 czerw­ca 06:30 † Wan­da Jani­kow­ska w 11. r. śm. oraz mąż Józef
  08:45 † Zofia Grze­ca w 29. r. śm., mąż Anto­ni, cór­ka Jadwi­ga oraz zię­cio­wie Józef i Zygmunt
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Janusz Gali­kow­ski w 15. r. śm. oraz Mario­la Żabińska
  18:00 † Witold Lin­da w 5. r. śm. oraz zm. rodzi­ce z ob. str.
Czwar­tek 06:30 O błog. Boże i opie­kę MB dla naszych żyją­cych rodzi­ców, rodzeń­stwa, rodzi­ców chrzest­nych i chrze­śnia­ków, a dla naszych zmar­łych o dar nieba
20 czerw­ca 06:30 † Aloj­zy Masiak w 9. r. śm., żona Wła­dy­sła­wa oraz cór­ka Krystyna
  08:45 † Jadwi­ga Szo­piń­ska-Bar­tosz w 9. r. śm., Jan Szo­piń­ski oraz Ber­nard Bartosz
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 Z podz. Za ode­bra­ne łaskie, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­na dary Ducha Świę­te­go oraz opie­kę MB dla Marii, Micha­ła i Igora
  18:00 † Jan Pepliń­ski w 30. dzień po pogrzebie
  06:30 † Jani­na Ossow­ska z ok. 6. r. śm.
Pią­tek 06:30 † Ste­fan Sie­rac­ki w 20. r. śm., zm. rodzi­ce oraz zm. z rodzi­ny Sierackich
21 czerw­ca 06:30 † Kazi­mierz Jaster w 8. r. śm. oraz rodzi­ce Euge­nia i Leon
  08:00 Msza świę­ta na zkoń­cze­nie Roku Szkolnego
  08:00 † Ali­cja Bruska
  18:00 † Hele­na i Aloj­zy Kunc oraz zm. z rodzi­ny Nasie­niew­skich i dusze w czyść­cu cierpiące
  18:00 † Roman Ossow­ski w 1. r. śm.
Sobo­ta 06:30 † Sta­ni­sław Falk z ok. Dnia Ojca oraz zm. rodzice
22 czerw­ca 06:30 † Domi­nik Łan­gow­ski z ok. Dnia Ojca
  08:45 † Mar­ta i Augu­syn Nie­sio­łow­scy oraz zm. rodzice
  08:45 † Jan Smi­gal­ski oraz zm. z rodziny
  18:00 † Jolan­ta Łan­gow­ska w 3. r. śm.
  06:30 W inten­cji Parafii
  07:30 † Piotr Pra­buc­ki w 5. r. śm., ojciec Hubert oraz sio­strze­ni­ca Agnieszka
Nie­dzie­la 08:45 O szczę­śli­wą ope­ra­cję dla Marioli
23 czerw­ca 10:00 † Alfons Ossow­ski oraz syn Wojciech
  11:00 † Anna Bober w 40. r. śm., mąż Alfons, syno­wie oraz rodzi­ce z ob. str.
  12:30 † Bog­dan Fir­gol­ski z ok. Dnia Ojca
  12:30 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Mie­czy­sław Pobłoc­ki z ok. Dnia Ojca

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE X NIEDZIELA ZWYKŁA 9 czerwca 2024 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry na kolek­tę inwe­sty­cyj­ną oraz ofia­ry indy­wi­du­al­ne na nasze remon­ty para­fial­ne. W tym tygo­dniu zakoń­czą się pra­ce nad zmia­ną oka­blo­wa­nia nagło­śnie­nia i w dal­szym cią­gu cze­ka­my na decy­zję kon­ser­wa­to­ra doty­czą­cą malo­wa­nia kościo­ła. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św.

 2. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa czerw­co­we codzien­nie po wie­czor­nej Mszy św.
 3. W śro­dę zapra­sza­my na Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 20.00 do 21.00. W tym cza­sie oka­zja do spo­wie­dzi św., a o godz. 20.30 odmó­wi­my róża­niec świę­ty. Na Nowen­nie do MBNP o godz. 8.45 lub 18.00 będzie­my się modlić za miesz­kań­ców ulic: Bema, Kla­skaw­skiej, Wiśnio­wej, Kasz­ta­no­wej i Świer­ko­wej, któ­rych ser­decz­nie zapraszamy.

 4. W śro­dę zapra­sza­my rów­nież na wie­czór dla mał­żon­ków, któ­rzy chcą pogłę­biać wza­jem­ne rela­cje. Spo­tka­nie w sal­ce para­fial­nej o godz.19.00. Nie ma ono cha­rak­te­ru tera­peu­tycz­ne­go, ani nie zobo­wią­zu­je do zabie­ra­nia głosu. 
 5. W czwar­tek o godz. 20.00 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo fatim­skie z pro­ce­sją dooko­ła kościo­ła. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.
 6. Dusz­pa­ster­stwo Rodzin wraz z Wydzia­łem Dusz­pa­ster­skim zapra­sza­ją w nie­dzie­lę, 16 czerw­ca, do Pel­pli­na wszyst­kie rodzi­ny, gru­py for­ma­cyj­ne zwią­za­ne z dusz­pa­ster­stwem rodzin, aby pie­lę­gno­wać, kształ­to­wać i pro­mo­wać war­tość mał­żeń­stwa i rodzi­ny.  Wyda­rze­nie pod nazwą „Przy­stań dla rodzin” roz­pocz­nie się uro­czy­stą Mszą świę­tą w bazy­li­ce kate­dral­nej pod prze­wod­nic­twem bisku­pa die­ce­zjal­ne­go Ryszar­da Kasy­ny o godz. 13.30. Następ­nie na tere­nie Daw­ne­go Opac­twa Cyster­skie­go będzie moż­na wysłu­chać świa­dectw i kon­fe­ren­cji oraz uczest­ni­czyć w pik­ni­ku rodzin­nym, któ­re­go zwień­cze­niem będzie kon­cert zespo­łu Siew­cy Lednicy.
 7. Dusz­pa­sterz związ­ków nie­sa­kra­men­tal­nych prze­ka­zu­je zapro­sze­nie na reko­lek­cje, któ­re odbę­dą się od 29 czerw­ca do 5 lip­ca w Cen­trum Edu­ka­cyj­no – For­ma­cyj­nym w Kosza­li­nie. Popro­wa­dzi je ks. Tomasz West­fal, tel. 731 741 143. Koszt reko­lek­cji wyno­si: 1350 zł dla doro­słych oraz dzie­ci od 13 roku życia, 650 zł dla dzie­ci w wie­ku 4 – 12 lat, a dla dzie­ci do 3 lat pobyt jest bezpłatny.
 8. Ks. bp Ryszard Kasy­na zapra­sza mło­dzież naszej die­ce­zji na XII edy­cję „Przy­sta­ni – Warsz­ta­ty dla duszy”, któ­re odbę­dą się w dniach 14 – 17 czerw­ca w Pel­pli­nie. Tego­rocz­na edy­cja będzie mia­ła bar­dziej roz­bu­do­wa­ną for­mę. Warsz­ta­ty dla chęt­nych: wokal­ne, instru­men­tal­ne, medial­ne, litur­gicz­ne, biblij­ne i uwiel­bie­nia tań­cem. Wię­cej infor­ma­cji na plakatach. 
 9. O. Zyg­munt, któ­ry wra­ca na swo­ją pla­ców­kę w Papui Nowej Gwi­nei ser­decz­nie dzię­ku­je wszyst­kim ofia­ro­daw­com za zło­żo­ne ofia­ry na misje. Zebra­li­śmy 10.250 zł.
 10. W ubie­głą nie­dzie­lę prze­ży­li­śmy wspa­nia­łe chwi­le na Festy­nie Rodzin­nym, połą­czo­nym z kon­cer­tem stu­oso­bo­wej scho­li z Brus. Pra­gnie­my jesz­cze raz podzię­ko­wać głów­ne­mu ini­cja­to­ro­wi spo­tka­nia, ks. Paw­ło­wi Orłow­skie­mu, Panu Bur­mi­strzo­wi, opie­ku­no­wi hali spor­to­wej i dyrek­to­ro­wi SP nr 2, ofia­ro­daw­com, wolon­ta­riu­szom i wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do pięk­ne­go prze­ży­cia wspól­ne­go spotkania.
 11. W sobo­tę zapra­sza­my do ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 12. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.
 13. Msze św. w tym tygodniu:

- w 1. r. śmier­ci za śp. Annę Narloch oraz za śp. Bar­ba­rę Bobiń­ską w sobo­tę o godz. 6.30

- w 30. dzień po pogrze­bie za śp. Kazi­mie­rza Połom w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Eufe­mię Kucz­kow­ską we wto­rek o godz. 18.00, za śp. Bar­ba­rę Kosie­dow­ską w śro­dę o godz. 18.00, za śp. Hil­de­gar­dę Ufnow­ską w czwar­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Andrze­ja Trze­bia­tow­skie­go z ul. Spor­to­wej, Jadwi­gę Tajl z Krzy­ża i Mar­ka Krie­ger z ul. 21 Lute­go. W ponie­dzia­łek odbę­dą się dwa pogrze­by: o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Janu­sza Michal­skie­go (l.48) z Kamion­ki, a o godz. 12.30 pogrzeb ś.p. Marii Zabroc­kiej (l.75) z ul. Gen. Ander­sa. Wiecz­ny odpoczynek ….

INTENCJE 10 TYDZIEŃ ZWYKŁY

Data Godz. Inten­cja
Ponie­dzia­łek 06:30 † Cze­sław Gie­row­ski oraz zm. z rodzi­ny z ob. str.
10 czerw­ca 06:30 † Hali­na Wałaszewska
  08:45 † Win­cen­ty Pla­ta w 14. r. śm. oraz żona Łucja
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Zbi­gniew Łoń­ski oraz zm. rodzi­ce Ali­da i Leon
  18:00 † Kazi­mierz Połom w 30. dzień po pogrzebie
Wto­rek 06:30 † Beata Gor­no­wicz w 3. r. śm., ojciec Roman oraz zm. dziad­ko­wie z ob. str.
11 czerw­ca 08:45 † Roman Korol­czuk w 3. r. śm., zm. rodzi­ce Wero­ni­ka i Sta­ni­sław oraz brat Leszek
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Kry­sty­na Szczo­drow­ska w dn. ur.
  18:00 † Eufe­mia Kucz­kow­ska w 30. dzień po pogrzebie
Śro­da 06:30 † Bet­ty Bon­su i dusze w czyść­cu cierpiące
12 czerw­ca 06:30 † Joan­na Cza­piew­ska w 9. r. śm., mąż Fran­ci­szek oraz syn Roman
  08:45 † Sta­ni­sław Falk w 11. r. śm.
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Sta­ni­sław Kąko­lew­ski w 2. r. śm.
  18:00 † Bar­ba­ra Kosie­dow­ska w 30. dzień po pogrzebie
Czwar­tek 06:30 † Jadwi­ga Pozor­ska w 7. r. śm.
13 czerw­ca 06:30 † Anna i Anto­ni Łan­gow­scy oraz Hali­na i Kazi­mierz Polakowscy
  08:45 † Euge­nia Brze­ziń­ska oraz zm. z rodzin Brze­ziń­skich, Czu­bów i Ciecheckich
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 Z podz. za dar życia i ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla Hele­ny Pron­dziń­skiej z ok. 100. r. ur. od Róży św. Józefa
  18:00 † Romu­ald Lip­ski w 20. r. śm. oraz Anto­ni i Łucja Krenscy
  18:00 † Hil­de­gar­da Ufnow­ska w 30. dzień po pogrzebie
  06:30 † Danu­ta Wała­szew­ska w 9. r. śm.
Pią­tek 06:30 † Domi­nik Jażdżewski
14 czerw­ca 08:45 wol­na intencja
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Jani­na i Hen­ryk Zabroccy
  18:00 † Zofia Omie­czyń­ska z ok. ur. oraz dusze w czyść­cu cierpiące
  18:00 † Hali­na i Józef Lenc
Sobo­ta 06:30 † Anna Narloch w 1. r. śm.
15 czerw­ca 06:30 † Bar­ba­ra Bobiń­ska w 1. r. śm.
  08:45 † rodzi­ce chrzest­ni Kry­sty­na i Ryszard Falk
  08:45 † Miro­sław Sob­czak w 4. r. śm.
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  14:00 Z podz. za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla Lidii Łąc­kiej z ok. 90. r. ur.
  17:00 Z podz. za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla Pio­tra Adam­czy­ka z ok. 60. r. ur. oraz dla jego rodziny
  18:00 † rodzi­ce Maria i Jan oraz Ludwik, Woj­ciech, zm. z rodzi­ny Jaż­dżew­skich i dusze w czyść­cu cierpiące
  06:30 † Jadwi­ga Kitow­ska w 5. r. śm.
  07:30 † Fran­ci­szek i Staś Szarafin
Nie­dzie­la 08:45 W inten­cji Parafii
16 czerw­ca 10:00 † Jan Mro­sew­ski z ok. ur.
  11:00 † Kazi­mierz i Tere­sa Kulesza
  12:30 † Kry­sty­na i Kazi­mierz Ryckowscy
  12:30 † Rena­ta Kulas
  12:30 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Nata­lia Pepliń­ska, rodzi­ce Mar­ta i Józef oraz brat Józef

IX NIEDZIELA ZWYKŁA 2 czerwca 2024 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry na kolek­tę na cele die­ce­zjal­ne, a przed kościo­łem zbiór­ka do puszek dla dzieł, któ­re w Papui Nowej Gwi­nei pro­wa­dzi o. Zygmunt. 

 2. Dziś zapra­sza­my na para­fial­ny festyn i kon­cert “Ponad fale”. Uwa­ga! Ze wzglę­du na nie­pew­ne warun­ki pogo­do­we zmia­nie ule­gło miej­sce tych wyda­rzeń. Kon­cert i festyn odbę­dą się na hali im. Roma­na Bru­skie­go w Czer­sku i na boisku przy szko­le nr. 2. Przy­go­to­wa­no wie­le atrak­cji dla całych rodzin. Fan­ciar­nia, w któ­rej nagro­dą głów­ną jest hulaj­no­ga elek­trycz­na, malo­wa­nie twa­rzy, zaba­wy dla dzie­ci i rodzi­ców, wysta­wa zabyt­ko­wej stra­ży pożar­nej i sta­no­wi­ska edu­ka­cyj­ne stra­ży leśnej i ratow­ni­ków, grill, gro­chów­ka, domo­we cia­sto i swoj­skie przy­sma­ki. Festyn roz­pocz­nie się o 13.00.

Kon­cert “Ponad fale” o 15.00 to występ pra­wie stu­oso­bo­we­go chó­ru przy akom­pa­nia­men­cie pięt­na­sto­oso­bo­wej orkie­stry. Dzie­sięć utwo­rów, któ­re przy­nio­są głę­bo­kie prze­ży­cia i daw­kę olbrzy­miej ener­gii. Nie zabrak­nie chwi­li wzru­szeń i cza­su reflek­sji. Całość będzie wspól­ną modli­twą, uwiel­bie­niem Boga.

 1. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w śro­dę od 20.00 do 21.00. W tym cza­sie oka­zja do spo­wie­dzi św., a o godz. 20.30 odmó­wi­my róża­niec świę­ty. Na Nowen­nie do MBNP o godz. 8.45 lub 18.00 będzie­my się modlić za miesz­kań­ców Kur­cze­go, Ostro­wi­te­go, Mosny, Bagien, Kone­wek, Twa­roż­ni­cy i Dąbek, któ­rych ser­decz­nie zapraszamy.

 2. Trwa Okta­wa Uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła. Nabo­żeń­stwo czerw­co­we z pro­ce­sją Eucha­ry­stycz­ną w dni powsze­dnie do piąt­ku włącz­nie po Mszy św. wie­czor­nej. W czwar­tek po pro­ce­sji obrzęd bło­go­sła­wień­stwa wianków.

 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek i pią­tek mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu – od godz. 7.00 do 8.45 oraz w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. i pią­tek od godz. 15.00 do 18.00.

 4. W pią­tek przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30; 8.45; 16.20 i 18.00, a w Krzy­żu o godz. 17.00. Spo­wiedź św. pierw­szo­piąt­ko­wa od godz. 15.00 do Mszy św. o godz. 16.20.

 5. Dzie­ci, któ­re w ubie­głym roku przy­stą­pi­ły do I. Komu­nii Świę­tej, zapraszamy
  w przy­szłą nie­dzie­lę (9 czerw­ca) na Mszę św. rocz­ni­co­wą o godz. 11.00. Zachę­ca­my do przy­stą­pie­nia do spo­wie­dzi św. pierwszopiątkowej.

 6. W przy­szłą nie­dzie­lę na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu Chrztu Świę­te­go. Spo­tka­nie przed chrztem dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.

 7. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li – inwe­sty­cyj­na – jest prze­zna­czo­na na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii (zmia­na oka­blo­wa­nia nagło­śnie­nia i malo­wa­nie wnę­trza kościo­ła). Bóg zapłać rów­nież za ofia­ry indywidualne.

 8. Infor­ma­cja dla uczest­ni­ków para­fial­ne­go spły­wu kaja­ko­we­go rze­ką Zbrzy­cą (8 czerw­ca). Wyjazd auto­ka­rem do Leśna o godz. 9.00 z par­kin­gu przed Liceum na ul. Szkol­nej. O godz. 10.00 roz­po­czę­cie spły­wu, a pla­no­wa­ny powrót oko­ło godz. 18.00. 
 9. We wto­rek po wie­czor­nej Mszy św. zbiór­ka ministrantów.
 10. Msze św. w tym tygodniu:

30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Janu­sza Sar­now­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Mar­ka Butow­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, za śp. Toma­sza Ryka­czew­skie­go w śro­dę o godz. 18.00, za śp. Jerze­go Ossow­skie­go w pią­tek o godz. 18.00

- w I rocz­ni­ce śmier­ci za ś.p. Ludwi­kę Gier­szew­ską w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji rodzi­ców i rodzin, któ­re doświad­czy­ły stra­ty dziec­ka w ponie­dzia­łek o godz. 18.00

- w inten­cji matu­rzy­stów rocz­nik 84′ w sobo­tę o godz. 10.30

w inten­cji żyją­cych i zmar­łych człon­ków Apo­stol­stwa Dobrej Śmierci
w czwar­tek o godz. 8.45

w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18.00

- w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji dzie­ci w pierw­szą rocz­ni­cę I Komu­nii Świę­tej w nie­dzie­lę o godz. 11.00

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. śp. Jani­nę Pepliń­ską (l.77) z ul. Dębo­wej, śp. Kry­sty­nę Sie­rac­ką (l.62) z ul. Pod­le­śnej, śp. Ade­lę Osow­ską (l.87) z ul. Tuchol­skiej. W ponie­dzia­łek o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb śp. Andrze­ja Trze­bia­tow­skie­go (l.66) z ul. Spor­to­wej, a we wto­rek o godz. 11.15 pogrzeb ś.p. Jadwi­gi Tajl (l. 84) z Krzy­ża. Wiecz­ny odpoczynek …