V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 26 marca 2023 r.

 1. Dzi­siaj o godz. 17.15 zapra­sza­my na Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyjnym.

 2. W ponie­dzia­łek od godz. 16.30 do 18.00 zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia ze szkół ponad­pod­sta­wo­wych, ich rodzi­ny oraz świadków.

 3. We wto­rek o godz. 18.00 mło­dzież naszej para­fii przy­stą­pi do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia. Uro­czy­sto­ści będzie prze­wod­ni­czył Ks. Bp Ryszard Kasy­na. Przez udział w tej uro­czy­sto­ści daj­my mło­dzie­ży przy­kład praw­dzi­wej wia­ry. Inten­cje z tej Mszy św. zosta­ną prze­nie­sio­ne: + Bogu­sław Leper na Wiel­ki Czwar­tek (6.04) o godz. 18.00; Ste­fa­nia Repiń­ska w 10 r. śm. na czwar­tek (30.03) na godz. 18.00.

 4. W pią­tek zachę­ca­my do udzia­łu w nabo­żeń­stwach Dro­gi Krzyżowej: 

a) dzie­ci o godz.16.20

b) mło­dzież o godz. 18.45
c) wszyst­kich o godz. 8.15 i 17.30

Kolek­ta zbie­ra­na pod­czas Mszy św. połą­czo­nych z Dro­gą Krzy­żo­wą jest prze­zna­czo­na na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego.

 1. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę przy­pa­da Nie­dzie­la Pal­mo­wa, któ­ra roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień. Na wszyst­kich Mszach św. pobło­go­sła­wi­my pal­my. Po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca, a przed Mszą św. o godz. 11:00 pro­ce­sja z pal­ma­mi dooko­ła kościo­ła. Po Mszy św. kon­kurs na naj­pięk­niej­szą i naj­dłuż­szą pal­mę. W przy­szłą nie­dzie­lę orga­ni­zu­je­my wyjazd na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży do Koście­rzy­ny. Wyjazd o godz. 12.00. Szcze­gó­ły i zapi­sy u ks. Mateusza.

 2. W sobo­tę księ­ża odwie­dzą cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną. W sobo­tę zapra­sza­my rów­nież na Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00, a o godz. 7.45 na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót mie­sią­ca. O godz. 17.00 w sal­ce para­fial­nej odbę­dzie się kate­che­za dla rodzi­ców i chrzest­nych dzie­ci, któ­re zosta­ną ochrzczo­ne w naj­bliż­szym cza­sie. Ze wzglę­du na odwie­dzi­ny cho­rych i spo­wie­dzi w para­fiach deka­na­tu biu­ro para­fial­ne będzie nie­czyn­ne. W tym dniu nie będzie moż­li­wo­ści odpra­wie­nia pogrzebów.

 3. Przy­po­mi­na­my, że spo­wiedź św. wiel­ka­noc­na z przy­jezd­ny­mi spo­wied­ni­ka­mi dla całej para­fii odbę­dzie się w Wiel­ki Wto­rek (4 kwietnia).

 4. Z wyprze­dze­niem infor­mu­je­my, że w Wiel­ki Pią­tek o godz. 20.00 odbę­dzie się tra­dy­cyj­na Dro­ga Krzy­żo­wa uli­ca­mi nasze­go mia­sta. Udział w tym nabo­żeń­stwie niech będzie naszym bła­ga­niem o pokój na Ukra­inie, zgo­dę w naszej Ojczyź­nie i posza­no­wa­nie świę­tych wartości.

 5. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć „Piel­grzy­ma” i nowy nr „W Rodzinie”.

 6. W dniach 6 – 12 sierp­nia para­fia w Pin­czy­nie orga­ni­zu­je piel­grzym­kę do Nie­miec śla­da­mi św. Elż­bie­ty. W pro­gra­mie m.in. Mar­burg, Wart­burg, Norym­ber­ga, Mogun­cja i inne, rejs stat­kiem po Renie, wizy­ta w win­ni­cy w Moze­li. Zgło­sze­nia kie­ro­wać do ks. prob. Mie­czy­sła­wa Bizonia.

 7. Na zakoń­cze­nie ser­decz­nie dzię­ku­ję za życze­nia i kwia­ty z oka­zji imie­nin i urodzin.

 8. Msze św. w tym tygodniu:

- w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za śp. Mał­go­rza­tę Dahl­ke w nie­dzie­lę o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Tere­nię Diec w śro­dę o godz. 18.00

- za dusze czyść­co­we – inten­cja APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

- w inten­cji zmar­łej w ostat­nim kwar­ta­le człon­ki­ni ADŚ Tere­nię Diec w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Mar­tę Giersz z Krzy­ża, Urszu­lę von Ossow­ską z Roko­ci­na, Tade­usza Muzolf z Kur­ko­wa, Fran­cisz­ka Paz­dę z Krzy­ża, Zyg­mun­ta Babiń­skie­go z u. Dąbrow­skie­go. We wto­rek o godz. 12.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Jerze­go War­cza­ka z ul. Spor­to­wej, a w śro­dę o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Ali­cji Ort­mann z Gutow­ca, ul. Leśna. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne 26-03-2023

Ponie­dzia­łek

27.03.2023

6:30 + Jan Witstock

6:30 + Jerzy Chma­ra w 16 r. śm.

8:45 + W inten­cji APDC

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 25

18:00 + Józef Lam­czyk w 2 r. śm., żona Maria

18:00 + Zbi­gniew Der­wich i rodzice

Wto­rek

28.03.2023

BIERZMOWANIE

6:30 + Patryk Cza­piew­ski w 5 r. śm.

6:30 +

8:45 + Boże­na Rekow­ska-Bar­tosz w 5 r. śm.

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 26

18:00 Bierzmowanie

Śro­da 29.03.2023

6:30 + Wan­da i Teo­fil Damrat

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

6:30 + Hen­ryk Czystowski 

8:45 + Marek i Bronisław

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 27

18:00 + Zyg­munt Schne­ider w 20 r. śm., żona Bogu­mi­ła, rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Tere­nia Diec w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

30.03.2023

6:30 + Krzysz­tof Kra­jec­ki w 6 r. śm.

6:30 + Bro­ni­sław Drew­czyń­ski w 21 r. śm.

8:45 + Mąż Sta­ni­sław Kąko­lew­ski z oka­zji urodzin

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 28

18:00 + Mar­ta, Jerzy Kolan­ko, rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Ste­fa­nia Repiń­ska w 10 r. śm.

Pią­tek

31.03.2023

6:30 + Paweł Wal­kow­ski w 10 r. śm. i żona Franciszka

6:30 + Zbi­gniew Jankowski

8:45 W inten­cji zmar­łych człon­ków ADŚ w tym kwar­ta­le: +Tere­ni Diec

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 29

18:00 +Roza­lia i Mak­sy­mi­lian Lin­da i zmar­li z rodziny 

18:00 + Maria i Józef Weltrowscy

Sobo­ta

1.04.2023

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Bar­ba­ry i Wie­sła­wa Fie­rek z oka­zji 40 r. ślubu

6:30 + Józef Mazur w 2 r. śm. oraz rodzice

6:30 + Ber­nard Pozor­ski w 3 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 30

18:00 + Mak­sy­mi­lian Lip­ski w 50 r. śm.

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i Dary Ducha Świę­te­go dla Julii w dniu 18 rocz­ni­cy urodzin

NIEDZIELA PALMOWA

2.04.2023

6:30 + Woj­ciech Urbań­ski w 3 r. śm.

7:30 + Mar­ta Gali­kow­ska oraz rodzi­ce i rodzeństwo

8:45 W inten­cji człon­ków Żywe­go Różańca

10:00 + Bab­cia Wero­ni­ka Brze­ziń­ska w 16 r. śm., dzia­dek Leon

11:00

12:30 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 1

12:30 +

18:00 + Mał­go­rza­ta Dahl­ke w 1 r. śm.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 19 marca 2023 r.

 1. Ks. Zbi­gnie­wo­wi ser­decz­nie dzię­ku­je­my za homi­lię o cału­nie turyń­skim, a przed kościo­łem moż­na nabyć książ­kę, jego autor­stwa, o histo­rii i teo­lo­gii całunu.
 2. We wszyst­kie nie­dzie­le Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo Gorz­kich Żali z kaza­niem pasyj­nym, któ­re roz­po­czy­na­my o godz. 17.15.
 3. W ponie­dzia­łek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Św. Józe­fa, Oblu­bień­ca NMP. Msze św. o godz. 6:30; 8:45 lub 18:00 i w Krzy­żu o godz. 17.00. W swo­ich modli­twach pole­caj­my szcze­gól­nie ojców o sil­ną wia­rę, wier­ność przy­rze­cze­niom mał­żeń­skim i odpo­wie­dzial­ność za rodzinę.
 4. W pią­tek zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzyżowej:

a) dzie­ci o godz.16.20

b) mło­dzież o godz. 18.45
c) wszyst­kich o godz. 8.15 i 17.30.

Kolek­ta zbie­ra­na pod­czas Mszy św. połą­czo­nych z Dro­gą Krzy­żo­wą jest prze­zna­czo­na na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego.

 1. W sobo­tę (25 mar­ca) przy­pa­da Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, któ­rą obcho­dzi­my jako Dzień Świę­to­ści Życia. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45 i 18.00. Na Mszach św. o godz. 8.45 i 18.00 będzie moż­na przy­stą­pić do Ducho­wej Adop­cji Dziec­ka Poczę­te­go. Jest to nie­zwy­kle sku­tecz­ne dzie­ło Kościo­ła w tro­sce o obro­nę życia ludz­kie­go. Oso­by, któ­re podej­mą ducho­wą adop­cję pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec. Dekla­ra­cje z przy­rze­cze­niem moż­na zabie­rać ze sto­li­ków pod chó­rem i w dzwonnicy.

 2. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my 1 kwiet­nia. Są to jed­no­cze­śnie odwie­dzi­ny przed­świą­tecz­ne. Cho­rych pro­si­my zgła­szać u ks. wika­riu­szy lub w biu­rze para­fial­nym. Spo­wiedź św. wiel­ka­noc­na, z udzia­łem przy­jezd­nych spo­wied­ni­ków, odbę­dzie się 4 kwiet­nia (Wiel­ki Wtorek).

 3. W pią­tek o godz. 20.00 z Dzie­mian wyru­szy VIII Eks­tre­mal­na Dro­ga Krzy­żo­wa. Prze­wi­dzia­ne są trzy tra­sy: 55, 42 i 30 km . Zapi­sy poprzez apli­ka­cję inter­ne­to­wą (https://edk.org.pl/).

 4. W pią­tek i sobo­tę Cari­tas prze­pro­wa­dził zbiór­kę pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych przed mar­ke­ta­mi Polo Mar­ket, Net­to i Bie­dron­ka. W tym miej­scu pra­gnie­my podzię­ko­wać kie­row­nic­twom wymie­nio­nych mar­ke­tów za umoż­li­wie­nie zbiór­ki oraz wolon­ta­riu­szom Cari­tas, Szkol­nych Kół Cari­tas, Ryce­rzom Kolum­ba. Zebra­ne pro­duk­ty zosta­ną podzie­lo­ne pomię­dzy naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych para­fian. Zachę­ca­my do prze­ka­za­nia 1,5 % podat­ku docho­do­we­go na rzecz dzia­łal­no­ści Caritas.

 5. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na tacę w ubie­głym tygo­dniu na cze­ka­ją­ce nas malo­wa­nie kościo­ła oraz ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Zebra­li­śmy 11 430 zł.

 6. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Ryce­rzom Kolum­ba oraz wszyst­kim pra­cu­ją­cym przy usu­wa­niu korze­ni i rekul­ty­wa­cji tere­nu pomię­dzy kościo­łem a ogrodem.

 7. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 8. Od jutra inten­cje mszal­ne na 2024 r. przyj­mu­je­my tyl­ko w biu­rze parafialnym.

 9. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma” i wiel­ka­noc­ne świe­ce Caritasu.

 10. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Wan­dę Powal­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Tere­sę Kieł­piń­ską w nie­dzie­lę o godz. 8.45 i Ber­nar­da Fry­mark w nie­dzie­lę o godz. 10.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jerze­go Tes­smer w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Ire­nę Kry­ger we wto­rek o godz. 18.00, Danie­lę Miszew­ską w śro­dę o godz. 18.00 i Gra­ży­nę Pie­kar­ską w czwar­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Sta­ni­sła­wa Szyn­wel­skie­go z ul. Łosiń­skiej i Ire­nę Gla­zer z ul. Choj­nic­kiej. W ponie­dzia­łek o godz. 11.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Mar­ty Giersz z Krzy­ża. Wiecz­ny odpoczynek …

 

 

Intencje Mszalne

Ponie­dzia­łek

20.03.2023

ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP

6:30 + Józef Nakiel­ski i żona Franciszka

6:30 + w czyść­cu cierpiące

8:45 + Jadwi­ga Woź­niak w 3 r. śm., mąż Sta­ni­sław i syn Krzysztof

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 18

18:00 + Elż­bie­ta Tubaj­ska w 11 r. śm.

18:00 + Jerzy Tes­smer w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

21.03.2023

6:30 + Miro­sław Narloch w dniu 60 urodzin

6:30 Podzię­ko­wa­nie za dotych­cza­so­wą opiekę

8:45 + Łucja i Sta­ni­sław Szlach­ci­kow­scy, syn Jerzy

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 19

18:00 + Jani­na w 9 r. śm i Mak­sy­mi­lian w 12 r. śm. Baszanowscy

18:00 + Ire­na Kry­ger w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da 22.03.2023

6:30 + Maria Pokrzy­wiń­ska w 75 r. uro­dzin, rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Cze­sław Bie­liń­ski w 23 r. śm., żona Helena

6:30 + Urszu­la Jaster z oka­zji uro­dzin oraz rodzi­ce z oboj­ga stron, brat Alfred

8:45 + Woj­ciech, Edward, Marian 

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 20

18:00 + Józef i Wal­fry­da oraz Tade­usz Puczyńscy

18:00 + Danie­la Miszew­ska w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

23.03.2023

6:30 + Zofia Talaś­ka w 3 r. śm. oraz Alfons Talaś­ka w dniu urodzin

6:30 + Bro­ni­sła­wa (ona) Mil­ke w dniu uro­dzin, mąż Bole­sław, syn Adam

8:45 + Maria i Józef Łoń­scy oraz syn Kazimierz

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 21

18:00 + Wan­da Powal­ska w 1 r. śm, Hen­ryk Powal­ski w 20 r. śm.

18:00 + Gra­ży­na Pie­kar­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

24.03.2023

6:30 + Urszu­la Kociń­ska w 2 r. śm., mąż Sta­ni­sław oraz rodzi­ce Fran­cisz­ka (ona) i Józef

6:30 O dary i świa­tło Ducha Świę­te­go pod­czas egza­mi­nu doj­rza­ło­ści, wybo­rze dal­szej dro­gi życio­wej, ukoń­cze­nia szko­ły oraz o roze­zna­nie woli Bożej dla Laury

8:45 + Jan Mięt­ki w 14 r. śm.

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 22

18:00 + Mał­go­rza­ta Grzon­kow­ska w 12. r. śm.

18:00 + Anto­ni Sękow­ski, żona Ste­fa­nia, rodzi­ce i rodzeństwo

Sobo­ta

25.03.2023

ZWIASTOWANIE

6:30 + Hali­na Rumiń­ska w dniu uro­dzin, mąż Jan, cór­ka Maryla

6:30 + Piotr i Roman Ossow­scy, Jan Ossowski

8:45 W inten­cji ks. Pro­bosz­cza z oka­zji urodzin

8:45 + Piotr Lubiń­ski i rodzice

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 23

18:00 O Dary Ducha Świę­te­go dla ks. Pro­bosz­cza z oka­zji uro­dzin – inten­cja od Księ­ży Wikariuszy

18:00 + Ludwik w 14 r. śm. i zmar­li z rodzi­ny Repiń­skich, Woj­ciech Krygier

Nie­dzie­la

26.03.2023

6:30 + Bog­dan Klo­ska w 6 r. śm.

7:30 + Edmund Kru­pa w 31 r. śm., żona Janina

8:45 + Tere­sa Kieł­piń­ska w 1 r. śm. 

10:00 + Ber­nard Fry­mark w 1 r. śm.

11:00 + Edmund Hof­man w 14 r. śm., Ire­na oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 O miło­sier­dzie Boże dla Jana Mania

12:30 + Marian­na Lepak – greg. 24

18:00 + Euge­nia w 4 r. śm. i mąż Fran­ci­szek i rodzi­ce z oboj­ga stron

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 12 marca 2023 r.

 1. Dzię­ku­je­my za ofia­ry na malo­wa­nie nasze­go kościo­ła. Po Mszy św. o godz. 11.00 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do Pierw­szej Komu­nii św., o godz. 14.00 udzie­li­my chrztu św., a o godz. 17.15 zapra­sza­my na Gorz­kie Żale w kaza­niem pasyjnym.
 2. W pią­tek zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzyżowej: 

a) dla dzie­ci o godz.16.20
b) dla mło­dzie­ży o godz. 18.45
c) dla wszyst­kich o godz. 8.15 i 17.30
Kolek­ta zbie­ra­na pod­czas Mszy świę­tych połą­czo­nych z Dro­gą Krzy­żo­wą jest prze­zna­czo­na na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego.

 1. W pią­tek i sobo­tę Para­fial­ny Zespół Cari­tas orga­ni­zu­je zbiór­kę żyw­no­ści przed mar­ke­ta­mi: Polo Mar­ket, Bie­dron­ka, Lidl i Net­to. Z zebra­nych darów zosta­ną przy­go­to­wa­ne świą­tecz­ne pacz­ki dla naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych w naszej para­fii. Nato­miast przed kościo­łem Cari­tas roz­pro­wa­dza świe­ce wiel­ka­noc­ne, z któ­rych dochód prze­zna­czo­ny jest na cele cha­ry­ta­tyw­ne. Zachę­ca­my też do odpi­sy­wa­nia 1,5% z podat­ku na cele Cari­tas (ulot­ki znaj­du­ją się pod chó­rem i dzwon­ni­cą). Zachę­ca­my rów­nież do włą­cze­nia się w akcję skar­bo­nek wiel­ko­post­nych, z któ­rych dochód prze­zna­czo­ny jest na pomoc sie­ro­tom woj­ny w Ukra­inie. Skar­bon­ki znaj­du­ją się pod chó­rem i w dzwonnicy.
 2. W przy­szłą nie­dzie­lę kaza­nia o cału­nie turyń­skim wygło­si ks. Zbi­gniew Drzał z Gdań­ska, któ­ry po Mszy św. będzie roz­pro­wa­dzał książ­kę o tej tema­ty­ce oraz obra­zy Miło­sier­dzia Boże­go. Kolek­ta jest prze­zna­czo­na na potrze­by WSD w Pelplinie.
 3. Przy­po­mi­na­my, że uro­czy­stość bierz­mo­wa­nia mło­dzie­ży naszej para­fii odbę­dzie się 28 mar­ca (wto­rek) o godz. 18.00, a w naj­bliż­szą śro­dę po wie­czor­nej Mszy św., w koście­le odbę­dzie się kolej­ne spo­tka­nie z kan­dy­da­ta­mi do bierz­mo­wa­nia z klas pierw­szych szkół ponad­pod­sta­wo­wych. W ponie­dzia­łek (13 mar­ca) zapra­sza­my na reko­lek­cje GPS mło­dzież z Zespo­łu Szkół nr 3 oraz ZSZ w Mala­chi­nie. Począ­tek reko­lek­cji o godz. 15.00. Obec­ność obowiązkowa.
 4. Przy­go­to­wa­li­śmy nową Księ­gę Inten­cji na 2024 r. Inten­cje moż­na zapi­sy­wać w tym tygo­dniu, codzien­nie od godz. 9.15 do 10.30 tyl­ko w sal­ce para­fial­nej. Ofia­ry za zamó­wio­ne inten­cje będzie moż­na skła­dać w biu­rze para­fial­nym od września. 
 5. W czwar­tek o godz. 17.00 odbę­dzie się spo­tka­nie Rady Para­fial­nej. Rad­nych ser­decz­nie zapra­sza­my do plebanii.
 6. W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się Dniem Świę­to­ści Życia, w któ­rym podej­mu­je­my ducho­wą adop­cję dziec­ka poczę­te­go, zachę­ca­my do zabra­nia ze sto­li­ka pod chó­rem, w dzwon­ni­cy lub u p. Hali­ny Cza­piew­skiej dekla­ra­cji przy­rze­czeń, któ­re zło­ży­my 25 marca.
 7. Zachę­ca­my do ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w każ­dą sobo­tę od godz. 7.00 do 8.45.
 8. W sobo­tę odbył się okrę­go­wy tur­niej pił­ki noż­nej mini­stran­tów i Week­end dla narze­czo­nych. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Dyrek­cji Szko­ły w Mala­chi­nie za udo­stęp­nie­nie sali gim­na­stycz­nej, a Dyrek­cji LO za udo­stęp­nie­nie pomiesz­czeń do pro­wa­dze­nia zajęć.
 9. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć „Piel­grzy­ma” i choj­nic­kie cza­so­pi­smo „W Rodzinie”.
 10. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Kry­sty­nę Kar­kosz­ka w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Ryszar­da Ossow­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Ire­nę Jani­kow­ską w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Toma­sza Czub­kow­skie­go w czwar­tek o godz. 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jerze­go Sza­lew­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Jadwi­gę Szar­mach w śro­dę o godz. 18.00, Lecha Wró­blew­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Pio­tra Kuras z ul. Macz­ka, Sta­ni­sła­wa Plich­tę z ul. Łąko­wej, Kazi­mie­rza Gref­kę z Będź­mi­ro­wic, Elż­bie­tę Czer­wiń­ską z ul. Macz­ka i Kazi­mie­rza Łan­gow­skie­go z ul. Łukow­skiej. Wiecz­ny odpo­czy­nek …

Intencje Mszalne

Ponie­dzia­łek

13.03.2023

6:30 Za Ojczyznę

8:45 + Kry­sty­na Kar­kosz­ka w 1 r. śm., Aldo­na Żuraw­ka w 2 r. śm.

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 11

18:00 + Ire­na Jani­kow­ska w 1 r. śm.

18:00 + Ryszard Ossow­ski w 1 r. śm.

Wto­rek

14.03.2023

6:30 + Bene­dykt, Mar­ta Fry­ca, Sta­ni­sław Fryca

6:30 + Ire­na Kie­drow­ska w 13 r. śm., mąż Ber­nard i zięć Jan Wiśniewski

8:45 + Józef San­kow­ski i Józef Ciemiński

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 12

18:00 + Jadwi­ga i Ste­fan Oźmińscy

18:00 + Jerzy Sza­lew­ski w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da 15.03.2023

6:30 O zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Gerar­da z oka­zji urodzin

6:30 + Wan­da Karcz w 5 r. śm., mąż Hen­ryk i syn Janusz

6:30 + Jerzy Schmidt w 2 r. śm.

8:45 + Maria Rat­za i rodzi­ce Wła­dy­sła­wa i Benedykt

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 13

18:00 + Ger­tru­da, Edmund Dola­ciak, syn Jerzy

18:00 + Jadwi­ga Szar­mach w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

16.03.2023

6:30 + Hen­ryk Jankowski

6:30 + Tomasz Czub­kow­ski w 1 r. śm.

8:45 + Wła­dy­sła­wa (ona) i Aloj­zy Masiak oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Leon Fie­rek w 30 r. śm., Irena

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 14

18:00 + Jerzy Dol­ny i rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Lech Wró­blew­ski w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

17.03.2023

6:30 + Jani­na i Anto­ni Kitowscy

6:30 O uzdro­wie­nie w rodzi­nie i dar pojednania

8:45 + Ewa Bona i Grze­gorz Galikowscy

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 15

18:00 + Zyg­munt Żurawka

18:00 + Kla­ra i Ber­nard Peplińscy

Sobo­ta

18.03.2023

6:30 + Józef Liter­ski z oka­zji imie­nin, + z rodzi­ny Lom­nitz, Liter­skich i Ceynowa

6:30 + Janusz Gin­ter z oka­zji urodzin

8:45 + Józef Fry­mark z oka­zji imie­nin, rodzice

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski w 3 r. śm.

8:45 + Ire­na Ufnow­ska w 3 r. śm

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 16

18:00 + Hen­ryk Babiń­ski z oka­zji urodzin

Nie­dzie­la

19.03.2023

6:30 + Jadwi­ga, Wio­le­ta, Wła­dy­sław Papierowscy

7:30 + Ele­ono­ra Min­dak w 22 r. śm., mąż Paweł

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Fran­cisz­ka, Roza­lia, Józef Kiedrowscy

11:00 + Leoka­dia i Józef Bok oraz Jerzy Kazimierczak 

12:30 + Jadwi­ga Wies­baum, mąż Edward w 3 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Marian­na Lepak – greg. 17

18:00 + Bene­dykt Sto­pa w 5 r. śm., żona Maria, wnucz­ka Mag­da­le­na Stopa

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 5 marca 2023 r.

 1. Dzię­ku­je­my na ofia­ry na kolek­tę die­ce­zjal­ną oraz dat­ki do puszek na misyj­ne dzie­ło „Ad Gentes”.

 2. Dzi­siaj zapra­sza­my na Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym o godz. 17.15.
 3. W pią­tek zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzyżowej: 
 4. dla dzie­ci o godz.16.20
  b) dla mło­dzie­ży o godz. 18.45
  c) dla wszyst­kich o godz. 8.15 i 17.30
  Kolek­ta zbie­ra­na pod­czas Mszy świę­tych połą­czo­nych z Dro­gą Krzy­żo­wą jest prze­zna­czo­na na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego.
 1. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 11.00 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do Pierw­szej Komu­nii św., a o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na malo­wa­nie nasze­go kościoła.
 2. Spo­tka­nie dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.
 3. Rów­nież w sobo­tę zapra­sza­my na spo­tka­nie kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia z klas pierw­szych szkół ponad­pod­sta­wo­wych, któ­re odbę­dzie się po Mszy św. o godz. 18.00. Spo­tka­nie jest obowiązkowe.
 4. W dniach 10 – 12 mar­ca, w ramach przy­go­to­wa­nia do sakra­men­tu mał­żeń­stwa, odbę­dzie się w naszej para­fii Week­end dla narzeczonych.
 5. Zachę­ca­my do włą­cze­nia się ini­cja­ty­wę Cari­tas wspar­cia sie­rot woj­ny na Ukra­inie, na któ­re zosta­ną prze­ka­za­ne ofia­ry ze Skar­bo­nek Wiel­ko­post­nych. Skar­bon­ki moż­na zabrać ze sto­li­ków pod chó­rem lub z zakry­stii, pro­si­my, aby kate­che­ci dla swo­ich klas pobra­li skar­bon­ki z zakrystii. 
 6. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma” i „W Rodzinie”.
 7. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Romu­al­da Bonin w śro­dę o godz. 6.30, Macie­ja Wiśniew­skie­go w czwar­tek o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Hele­nę Sko­tar­czak w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Tade­usza Pastwa we wto­rek o godz. 18.00, Zofię Rem­blew­ską w śro­dę o godz. 18.00, Raj­mun­da Zabroc­kie­go w czwar­tek o godz. 18.00 i Kry­sty­nę Boro­wiak w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Tere­nię Diec z ul. Bema. We wto­rek odbę­dą się dwa pogrze­by: o godz. 12.30 pogrzeb ś.p. Pio­tra Kuras z ul. Macz­ka, a o godz. 14.00 pogrzeb ś.p. Sta­ni­sła­wa Plich­ty z ul. Łąko­wej. W śro­dę o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Kazi­mie­rza Gref­ki z Będź­mi­ro­wic. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne 05-03-2023

Ponie­dzia­łek

06.03.2023

6:30 + Fran­cisz­ka i Ber­nard Jani­kow­scy, Zofia Niklas

6:30 + Arka­diusz Wiśniew­ski – inten­cja od kuzy­nów Izy­do­ra, Bar­ba­ry, Lon­gi­ny, Anny, Lucy­ny z rodzinami

8:45 + Andrzej Wycinka

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 4

18:00 + Jan Sto­pa w 3 r. śm., żona Urszu­la i zmar­li z rodzi­ny Sto­pa i Glineckich

18:00 + Hele­na Sko­tar­czak w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

07.03.2023

6:30 + Hubert Pra­buc­ki w 6 r. śm.

6:30 + Piotr Cie­śliń­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 O Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Zofii i Romana

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 5

18:00 + Jani­na i Kon­stan­ty Regul­ski w 6 r. śm.

18:00 + Tade­usz Pastwa w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da 08.03.2023

6:30 O szczę­śli­wą ope­ra­cję i powrót do zdro­wia dla Leszka

6:30 + Romu­ald Bonin w 1 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Euge­nia Jaster w 11 r. śm., mąż Leon i syn Kazimierz

8:45 + Fran­cisz­ka (ona) w 4 r. śm., i Leon Łan­gow­ski, mąż Jan Sabiniarz

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 6

18:00 + Bogu­mi­ła i Józef Jaż­dżew­scy, syn Jerzy i rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Zofia Rem­blew­ska w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

09.03.2023

6:30 + Ewa Olszo­wa w 20 r. śm.

6:30 + Maciej Wiśniew­ski w 1 r. śm.

8:45 + Wła­dy­sław i Anna Biesek

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 7

18:00 + Leoka­dia i Jan Grze­ca, Mie­czy­sław, Maria i Jerzy

18:00 + Raj­mund Zabroc­ki w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

10.03.2023

6:30 O zdro­wie w rodzi­nie, dla męża, żony i mamy

6:30 + Fran­ci­szek Nadolski

8:45 ++ rodzi­ców Ste­fa­nię i Zdzi­sła­wa oraz szwa­gra Wiesława 

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 8

18:00 + Anna i Bole­sław Wilk, cór­ka Mar­ta i zmar­li z rodziny

18:00 + Kry­sty­na Boro­wiak w 30 dzień po pogrze­bie, ojciec Kazi­mierz Borowiak

Sobo­ta

11.03.2023

6:30 + Jan Ossow­ski, Piotr i Roman

6:30 + Karol Gali­kow­ski w 13 r. śm., dziad­ko­wie z ob. stron i wuj­ko­wie Edmund i Alfred

8:45 + Kazi­mierz Lan­dow­ski w 26 r. śm., Ewa Lepak, rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 O Boże pro­wa­dze­nie dla Ewy z oka­zji urodzin

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 9

18:00 + Zmar­li z rodzin Zabłoc­kich i Lewińskich

Nie­dzie­la

12.03.2023

6:30 + Edward Tylic­ki i rodzi­ce z oboj­ga stron oraz o Boże bło­go­sła­wień­stwo w rodzinie

7:30 + Maria Kołat­ka- Cza­piew­ska, Kon­rad Cza­piew­ski, Bła­żej Kołatka

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz, Kry­sty­na Kasprzak

11:00 + Bog­dan Fir­gol­ski w dniu urodzin

12:30 + Krzysz­tof Kitow­ski, ojciec Ryszard

12:30 + Marian­na Lepak – greg. 10

18:00 + Jan Sabi­niarz i rodzi­ce z oboj­ga stron