Intencje Mszalne 25-12-2022 r.

Ponie­dzia­łek

26.12.2022

DRUGIE

ŚWIĘTO

BOŻEGO

NARODZENIA

6:30 + Tere­sa, Elż­bie­ta, Tade­usz, Mie­czy­sław Pobłoc­cy i zmar­li z rodziny

7:30 + Zmar­łych z rodzi­ny Szlach­ci­kow­skich, Gla­ner i Trzcińskich

8:45 W inten­cji APDC 

10:00 + Zyg­munt Gali­kow­ski w r. uro­dzin, bra­cia Ber­nard i Henryk

11:00 + Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz oraz Kry­sty­na Kasprzak

12:30 + Rafał Wil­czew­ski w 6 r. śm.

18:00 +Mał­go­rza­ta Land­mes­ser w r. śm i Franciszek

Wto­rek

27.12.2022

6:30 + Bar­ba­ra Weresz­czyń­ska w 1. r. śm.

6:30 + Maria Kul­czyk w 1 r. śm.

8:45 + Ali­cja Bru­ska – dar od koleżanek

8:45 + Józef San­kow­ski w 16 r. śm i brat Anto­ni oraz rodzi­ce i teściowie

8:45 + Dawid Gac w 1 r. śm. 

Śro­da 28.12.2022

6:30 + Boże­na i Jerzy Lenz oraz Bar­ba­ra i Fran­ci­szek Nowak

6:30 + Alfons Lan­gow­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron, o dary Ducha Świę­te­go dla Adama
z oka­zji 40 r. urodzin

6:30 + Ryszard Engel­hart w 25 r. śm.

8:45 Z podzię­ko­wa­niem Panu Bogu za otrzy­ma­ne łaski w bie­żą­cym roku dla Barbary
i Włodzimierza

8:45 + Jerzy Neu­mann w 30. dzień po pogrzebie

8:45 + Jani­na Pichler z domu Gla­ner, zmar­ła w Karl­stad w dniu jej pogrzebu 

Czwar­tek

29.12.2022

6:30 + Cze­sła­wa Pru­szak w dniu urodzin

6:30 + Janusz Rąp­ca w 1. r. śm.

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB dla Marze­ny i Hen­ry­ka w 32. r. ślubu

8:45 + Mąż Cze­sław Klapczyński 

Pią­tek

30.12.2022

ŚWIĘTEJ RODZINY

6:30 + Leoka­dia Westfal

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB dla rodzi­ny Szwoch, Prze­ra­da i Kloska

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB dla Regi­ny i Roma­na w 33. r. ślubu

8:45 + Krzysz­tof Kar­kosz­ka z oka­zji r. śm. 

Sobo­ta

31.12.2022

SYLWESTER

6:30 + Maria Rydz­kow­ska w 4 r. śm.

6:30 + Anie­la i Wik­tor Lubińscy

8:45 + Maria Sto­pa w 3 r. śm, mąż Bene­dykt, wnucz­ka Mag­da­le­na Stopa

8:45 + Ewa Blok w 1 r. śm.

18:00 W inten­cji wynagrodzenia

18:00 + Wła­dy­sław Narloch w 16 r. śm., żona Jadwi­ga, cór­ka Krystyna

18:00 + Kazi­mierz Pia­sec­ki w 10 r. śm.

Nie­dzie­la

01.01.2023

NOWY

ROK

7:30 + Mie­czy­sław Pobłoc­ki w dniu imie­nin, żona Tere­sa i zmar­li z rodziny 

8:45 W inten­cji Róż Różańcowych

10:00 + Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz i Kry­sty­na Kasprzak

11:00 Dzięk­czyn­na w 1 r. uro­dzin Hiacynty

12:30 + Marek Pepliń­ski w 2 r. śm.

18:00 + Anna Pest­ka z oka­zji uro­dzin i 13 r. śm., mąż Zygfryd

BOŻE NARODZENIE 25 grudnia 2022 r.

 1. Jutro obcho­dzi­my świę­to św. Szcze­pa­na, pierw­sze­go męczen­ni­ka. Zapra­sza­my na Msze św., któ­re spra­wu­je­my w porząd­ku nie­dziel­nym. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Kolek­ta tego świę­ta jest prze­zna­czo­na na KUL i szkol­nic­two katolickie.

 2. W pią­tek przy­pa­da świę­to Świę­tej Rodzi­ny: Jezu­sa, Maryi i Józe­fa. Pod­czas Mszy św. będzie­my się modlić o miłość i wier­ność mał­żon­ków naszej para­fii oraz głę­bo­ką wia­rę w rodzinach.
 3. W sobo­tę prze­ży­wa­my ostat­ni dzień roku kalen­da­rzo­we­go. Zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu o godz. 17.30, przed któ­rym będzie­my Bogu dzię­ko­wać za łaski minio­ne­go roku, prze­pra­szać za popeł­nio­ne grze­chy i pro­sić o bło­go­sła­wień­stwo na nowy rok. O godz. 18.00 Msza św. dziękczynna.
 4. W przy­szłą nie­dzie­lę, w pierw­szy dzień nowe­go roku 2023 obcho­dzi­my Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi oraz Świa­to­wy Dzień Poko­ju. Nie będzie Mszy św. o godz. 6.30, a po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca. O godz. 15.00 zapra­sza­my dzie­ci z rodzi­ca­mi na nabo­żeń­stwo przy żłob­ku. Mile widzia­ne wier­szy­ki o tema­ty­ce bożonarodzeniowej.
 5. Jak zwy­kle może­my podzi­wiać w naszym koście­le pięk­ną deko­ra­cję świą­tecz­ną. W tym miej­scu ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim pomy­sło­daw­com i wyko­naw­com bożo­na­ro­dze­nio­wej szop­ki oraz ofia­ro­daw­com nowej gwiaz­dy i cho­inek. Dzię­ku­je­my rów­nież Ryce­rzom Kolum­ba za pomoc w przy­go­to­wa­niu deko­ra­cji i trans­por­cie darów w ramach akcji „Paczusz­ka dla Maluszka”.
 6. We wto­rek roz­po­czy­na­my kolę­dy czy­li odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie. Pro­si­my o pod­wo­że­nie kolę­du­ją­cych kapła­nów. W okre­sie kolę­do­wym, w dni powsze­dnie, nie będzie Mszy św. o godz. 18.00, a biu­ro para­fial­ne będzie czyn­ne w śro­dy i sobo­ty od godz. 10.00 – 11.00. W przy­pad­ku pogrzebów moż­na tele­fo­nicz­nie umó­wić się na spo­tka­nie, w celu dopeł­nie­nia for­mal­no­ści we wszyst­kie dni tygo­dnia, poza niedzielą.
 7. Milo­wy­mi kro­ka­mi zbli­ża się Orszak Trzech Kró­li, któ­ry roz­pocz­nie się 6 stycz­nia o godz. 13.00 przy sta­dio­nie spor­to­wym. Zakoń­cze­nie pla­nu­je­my na godz. 14.00 na Pla­cu Ostrow­skie­go, gdzie odbę­dzie się sce­na koń­co­wa i wspól­ne śpie­wa­nie kolęd. Zachę­ca­my do włą­cze­nia się do Orsza­ku. Pro­si­my, aby — w mia­rę moż­li­wo­ści — prze­bra­li się rów­nież doro­śli. Ideą prze­wod­nią tego­rocz­ne­go Orsza­ku jest podą­ża­nie za gwiaz­dą, któ­ra wska­zu­je nam Zba­wi­cie­la, dla­te­go zachę­ca­my do przy­go­to­wa­nia rodzin­nych gwiazd betle­jem­skich. Na zakoń­cze­nie impre­zy odbę­dzie się kon­kurs na naj­pięk­niej­szą gwiaz­dę. Będą małe nie­spo­dzian­ki. Nato­miast w naj­bliż­szą sobo­tę o godz. 10.00 zapra­sza­my do sal­ki para­fial­nej dzie­ci, któ­re chcia­ły­by uczest­ni­czyć w jed­nej ze sce­nek Orsza­ku Trzech Króli.
 8. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr “Piel­grzy­ma”.
 9. Msze św. w tym tygodniu: 
 • w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Bar­ba­rę Weresz­czyń­ską we wto­rek o godz. 6.30, Marię Kul­czyk we wto­rek o godz. 6.30, Dawi­da Gac we wto­rek o godz. 8.45, Janu­sza Rąp­cę w czwar­tek o godz. 6.30, Ewę Blok w sobo­tę o godz. 8.45
 • w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jerze­go Naumann w śro­dę o godz. 8.45
 • za dusze w czyść­cu cier­pia­ce od APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45
 • w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45.
 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Zofię Zimow­ską z ul. Łąko­wej, Jerze­go Brze­ziń­skie­go z ul. Mle­czar­skiej, Agniesz­kę Drew­czyń­ską z ul. Łąko­wej, Jaro­sła­wa Glisz­czyń­skie­go z Anglii. W śro­dę o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Paw­ła Mili­wek z ul. Choj­nic­kiej, w śro­dę o godz. 11.00 pogrzeb ś.p. Hali­ny Ossow­skiej z Mala­chi­na ul. Aka­cjo­wa, w czwar­tek o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Marii Sikor­skiej z Będź­mi­ro­wic i rów­nież w czwar­tek o godz. 11.00 pogrzeb ś.p. Józe­fa Mło­dzia­now­skie­go z ul. Bema. Wiecz­ny odpoczynek …
 1. Kolę­dy na naj­bliż­szy okres:

  • 27 grud­nia (wto­rek) – Będź­mi­ro­wi­ce – od godz. 11.00

  • 28 grud­nia (śro­da) – Krzyż, Stodółki, Kłod­nia – od godz. 11.00

  • 29 grud­nia (czwar­tek) – Stru­ga, Kla­ska­wa, Mala­chin – od godz. 11.00

  • 30 grud­nia (pią­tek) – Bie­la­wy, Sie­ni­ca, Kwie­ki, Łub­na, Łub­na Wyb. i Budzi­ska – od godz. 11.00

  • 2 stycz­nia (ponie­dzia­łek) – Dąb­ki, Twa­roż­ni­ca (11.00), ul. Łąko­wa, Myśliw­ska, Rey­mon­ta, Boha­terów Wrze­śnia, Zło­to­wo –- Wyb. pod Łuko­wo — godz. 14.00

  • 3 stycz­nia (wto­rek) – Kosza­ry (11.00), Kamion­ka (13.00), ul. Sta­ro­gardz­ka (n‑ry nie­pa­rzy­ste) i ul. Sło­wac­kie­go – od godz. 14.30

  • 4 stycz­nia (śro­da) – Sta­re­go Urzę­du, Spor­to­wa, Szcze­pań­skie­go, Rogań­skie­go – od godz. 14.30

  • 5 stycz­nia (czwar­tek) – Sta­ro­gardz­ka – nume­ry parzy­ste – od godz. 14.30, Łosiń­ska, Zabroc­kie­go, 60-lecia (12.00)

  • 7 stycz­nia (sobo­ta) – Kur­cze, Bagna, Mosna, Ostro­wi­te, Konef­ki, Wybu­do­wa­nie pod Łąg – od godz. 11.00

  • 8 stycz­nia (nie­dzie­la) – ul. Macz­ka – godz. 14.30

IV NIEDZIELA ADWENTU 18 grudnia 2022 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne na ubie­gło­ty­go­dnio­wą kolek­tę inwe­sty­cyj­ną oraz ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Zebra­li­śmy 12 240 zł.

 2. Zapra­sza­my na rora­ty: dla doro­słych o godz. 6.15, a dla dzie­ci i mło­dzie­ży o godz. 7.00. Na ostat­nich rora­tach, które odbę­dą się w sobo­tę, poświę­ci­my szopki.
 3. W czwar­tek dzień spo­wie­dzi św. adwen­to­wej. Spo­wie­dzi słu­cha­my od godz. 8.00 – 10.30 oraz 15.30 ‑17.30. Poza tym spo­wie­dzi słu­cha­my codzien­nie przed każ­dą Mszą św. Spo­wie­dzi nie będzie przed paster­ka­mi i w pierw­sze święto. 
 4. W sobo­tę obcho­dzi­my Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia. Zachę­ca­my do prak­ty­ko­wa­nia tra­dy­cji post­ne­go cha­rak­te­ru tego dnia. Nie będzie Mszy św. o godz. 18.00. Zgod­nie z zapo­wie­dzią dwie Paster­ki odbę­dą się w Czer­sku, a mia­no­wi­cie o godz. 21.00 i 24.00, a w Krzy­żu o godz. 22.00. 20 min przed Paster­ką o półno­cy, któ­rą spra­wu­je­my w inten­cji ofia­ro­daw­ców para­fii, odbę­dzie się nabo­żeń­stwo ocze­ki­wa­nia przy wyłą­czo­nych świa­tłach. Ser­decz­nie zapraszamy.
 5. W pierw­sze Świę­to Boże­go Naro­dze­nia Msze św. odpra­wia­my w porząd­ku nie­dziel­nym, za wyjąt­kiem Mszy św. o godz. 6.30 – tej Mszy św. nie będzie. Na Mszy św. o godz. 11.00 zosta­nie poświę­co­ny żłóbek.
 6. W dru­gi dzień Świąt – w Świę­to Świę­tej Rodzi­ny – Msze św. w porząd­ku nie­dziel­nym. Kolek­ta tego dnia jest prze­zna­czo­na na KUL i szkol­nic­two kato­lic­kie. Na Mszy św. o godz. 12.3o udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św.

 7. Przy­po­mi­na­my, że razem z Gmin­nym Cen­trum Kul­tu­ry pla­nu­je­my Orszak Trzech Króli, któ­ry pod patro­na­tem Pana Bur­mi­strza odbę­dzie się 6 stycz­nia o godz. 13.00. Pro­si­my o przy­go­to­wy­wa­nie stro­jów orsza­ko­wych w kolo­rach: czer­wo­nym, nie­bie­skim i zie­lo­nym, a tak­że pastusz­ków, anioł­ków oraz zwierząt. 
 8. Kolę­dy. Odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie naszych domów roz­po­czy­na­my zaraz po świę­tach. Isto­tą kolę­dy jest wspól­na modli­twa z domow­ni­ka­mi oraz bło­go­sla­wień­stwo rodzi­ny i miesz­ka­nia. Bar­dzo pro­si­my o pod­wo­że­nie kolę­du­ją­cych kapłanów.
 9. W okre­sie kolę­do­wym, w dni powsze­dnie, nie będzie Mszy św. o godz. 18.00, a biu­ro para­fial­ne będzie czyn­ne w śro­dy i sobo­ty od godz. 10.00 – 11.00. W przy­pad­ku pogrzebów moż­na tele­fo­nicz­nie umó­wić się na spo­tka­nie, w celu dopeł­nie­nia for­mal­no­ści we wszyst­kie dni tygo­dnia, poza niedzielą.
 10. W zakry­stii lub przed kościo­łem moż­na jesz­cze nabyć świe­ce wigi­lij­ne i opła­tek. Dzię­ku­je­my za dary w ramach akcji „Paczusz­ka dla Maluszka”. 
 11. Gmin­ne Cen­trum Kul­tu­ry infor­mu­je, że 8 stycz­nia o godz. 17.00 w Domu Kul­tu­ry w Łęgu odbę­dzie się kon­cert w wyko­na­niu Orkie­stry Repre­zen­ta­cyj­nej Mary­nar­ki Wojen­nej w Gdy­ni, artyst­ki ope­ro­wej Julii Pru­szak i ks. dra hab. Rober­ta Kaczo­row­skie­go. Bile­ty moż­na nabyć w Domu Kul­tu­ry w Łęgu.
 12. Msze św. w tym tygodniu:
  • w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Józe­fa Kali­tę w śro­dę o godz. 7.00, Wie­sła­wa Sukien­ni­ka w czwar­tek o godz. 7.00
  • w 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Sta­ni­sła­wa Połom w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Ire­nę Pfaj­fer we wto­rek o godz. 18.00, Jadwi­gę Gref­ka w śro­dę o godz. 18.00, Hali­nę Eber­tow­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Andrze­ja Forc w pią­tek o godz. 18.00

  • w inten­cji zmar­łych w ostat­nim kwa­ra­le człon­ków ADŚ: Danu­ty Rekow­skiej, Róży Czer­nie­jew­skiej i Pela­gii Wicza­now­skiej – w sobo­tę o godz. 8.45.

 13. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspólno­ty para­fial­nej ś. p. Arka­diu­sza Wiśniew­skie­go z ul. Łubian­ka, Pio­tra Meg­ger z ul. 21 Lute­go i Andrze­ja Kędzio­ra z Klaskawy

 14. W ponie­dzia­łek o godz. 13.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Jaro­sła­wa Glisz­czyń­skie­go z Anglii, a we wto­rek o godz. 13.30 pogrzeb ś.p. Zofii Zimow­skiej z ul. Łąko­wej. Wiecz­ny odpoczynek ….

 15. Kolę­dy na naj­bliż­szy okres:

  • 27 grud­nia (wto­rek) – Będź­mi­ro­wi­ce – od godz. 11.00

  • 28 grud­nia (śro­da) – Krzyż, Stodółki, Kłod­nia – od godz. 11.00

  • 29 grud­nia (czwar­tek) – Stru­ga, Kla­ska­wa, Mala­chin – od godz. 11.00

  • 30 grud­nia (pią­tek) – Bie­la­wy, Sie­ni­ca, Kwie­ki, Łub­na, Łub­na Wyb. i Budzi­ska – od godz. 11.00

  • 2 stycz­nia (ponie­dzia­łek) – Dąb­ki, Twa­roż­ni­ca (11.00), ul. Łąko­wa, Myśliw­ska, Rey­mon­ta, Boha­terów Wrze­śnia, Zło­to­wo –- Wyb. pod Łuko­wo — godz. 14.00

  • 3 stycz­nia (wto­rek) – Kosza­ry (11.00), Kamion­ka (13.00), ul. Sta­ro­gardz­ka (n‑ry nie­pa­rzy­ste) i ul. Sło­wac­kie­go – od godz. 14.30

  • 4 stycz­nia (śro­da) – Sta­re­go Urzę­du, Spor­to­wa, Szcze­pań­skie­go, Rogań­skie­go – od godz. 14.30

  • 5 stycz­nia (czwar­tek) – Sta­ro­gardz­ka – nume­ry parzy­ste – od godz. 14.30, Łosiń­ska, Zabroc­kie­go, 60-lecia (12.00)

  • 7 stycz­nia (sobo­ta) – Kur­cze, Bagna, Mosna, Ostro­wi­te, Konef­ki, Wybu­do­wa­nie pod Łąg – od godz. 11.00

  • 8 stycz­nia (nie­dzie­la) – ul. Macz­ka – godz. 14.30

Intencje 18-12-2022 r.

Ponie­dzia­łek

19.12.2022

6:15 Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta, szcze­gól­nie Polski

7:00 + Domi­nik Jażdżewski

8:45+ Tade­usz Wiel­gosz i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Romu­ald Bonin – greg. 27

18:00 + Wacław Eber­tow­ski w 2 r. śm.

18:00 +Sta­ni­sła­wa Połom w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

20.12.2022

6:15 Do Ducha Świę­te­go o dar miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

7:00 + Maria w 20 r. śm i Józef Lamczyk

8:45+ Józef i Ludwi­ka Brze­ziń­scy, Hali­na i Ste­fan Szlachcikowscy

8:45 + Romu­ald Bonin – greg. 28

18:00 + Zdzi­sław Sko­la­siń­ski, Danu­ta i Leon Narloch

18:00+Ire­na Pfaj­fer w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

21.12.2022

6:15 W inten­cji wyna­gro­dze­nia z obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryji

7:00 + Józef Kali­ta w 1 r. śm.

8:45+ Adam Mil­ke i rodzi­ce Bro­ni­sła­wa i Bolesław

8:45+ Romu­ald Bonin – greg. 29

18:00 + Anna i Michał Koszał­ka, syno­wie Jan i Fran­ci­szek oraz Elż­bie­ta i Józef Kobus

18:00+ Jadwi­ga Gref­ka w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

22.12.2022

SPOWIEDŹ ŚW.

ADWENTOWA

6:15 O nowe i świe­te powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

7:00 + Wie­sław Sukien­nik w 1 r. śm.

8:45+ Jerzy Nie­żu­raw­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron, Ana­sta­zja i Mar­ta Piesik

8:45 + Romu­ald Bonin – greg. 30

18:00+ Urszu­la Jaster, rodzi­ce z oboj­ga stron, brat Alfred, rodzi­ce chrzest­ni Maria i Jan Tuszkowscy

18:00 +Hali­na Eber­tow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

23.12.2022

6:15 + Fran­ci­szek, Tere­sa, Bog­dan Lan­dow­scy oraz teściowie

7:00 + Jan Rumiń­ski z oka­zji uro­dzin, zona Hali­na oraz cór­ka Maryla

8:45+ Mar­ta Dorsz

18:00 +Euge­niusz i Kry­sty­na Bona

18:00 +Andrzej Forc w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

24.12.2022

WIGILIA

6:15 + Kazi­mierz Bober oraz rodzi­ce z oboj­ga stron i bracia

7:00 + Hen­ryk Jan­kow­ski, zmar­li z rodziny

8:45 + Za zmar­łych Człon­ków ADŚ w ostat­nim kwartale

8:45 + O dar nie­ba dla śp. Sta­ni­sła­wa Czar­now­skie­go w 28 r. śm. i o bło­go­sła­wień­stwo Boże dla zony Haliny

21:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze z oka­zji 50 r. ślu­bu Cze­sła­wy i Zyg­mun­ta Kiełpińskich 

24:00 W inten­cji ofia­ro­daw­ców parafii

24:00 + Sta­ni­sław Ossow­ski w 5. r. śm., rodzi­ce, teść Kazimierz

24:00 + Miro­sław Mausolf

Nie­dzie­la

25.12.2022

BOŻE

NARODZENIE

7:30 +Ste­fa­nia i Tade­usz Połom

8:45 +Jani­na Kru­pa, mąż Edmund

10:00 + Michał Jarzembski

11:00+ Jani­na, Anie­la, Anto­ni Haf­f­ke i zmar­li z rodziny

12:30 + Piotr w 7 r. śm., Mał­go­rza­ta, Kry­stian, Witold Żabiń­scy, Anto­ni, Cze­sław oraz Hele­na i Jan Kiełpińscy

18:00 + Paweł Bru­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

III NIEDZIELA ADWENTU 11 grudnia 2022 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry na kolek­tę na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii oraz ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Po Mszy św. o godz. 11.00 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodziców dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku przy­sta­pią do I Komu­nii św., a o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Po każ­dej Mszy św. mini­stran­ci roz­pro­wa­dza­ją sian­ko pod obrus na stół wigi­lij­ny. Dochód z tej akcji jest prze­zna­czo­ny na waka­cyj­ny wyjazd mini­stran­tów do Białogóry.

 2. W związ­ku z trwa­ją­cym okre­sem adwen­tu zachę­ca­my do uczest­nic­twa w rora­tach. Doro­słych zapra­sza­my codzien­nie na godz. 6.15, dzie­ci i mło­dzież na godz. 7.00, a w Krzy­żu: w śro­dę o godz. 17.00 i sobo­tę o godz. 7.00. Nadal trwa akcja „Paczusz­ka dla Malusz­ka”. Dzię­ku­je­my za zło­żo­ne dary i zachę­ca­my do włą­cze­nia się w akcję pomo­cy mat­kom, które znaj­du­ją się pod opie­ką Fun­da­cji Małych Stópek.
 3. Przy­po­mi­na­my, że spo­wiedź św. adwen­to­wa dla całej para­fii odbę­dzie się w czwar­tek 22 grud­nia w godz. 8.00−10.30 oraz 15.30−17.30. Wzo­rem ubie­głe­go roku w Czer­sku odbę­dą się dwie Paster­ki, a mia­no­wi­cie o godz. 21.00 i 24.00 oraz w Krzy­żu o godz. 22.00.
 4. Z wyprze­dze­niem infor­mu­je­my, że z Gmin­nym Cen­trum Kul­tu­ry pla­nu­je­my Orszak Trzech Króli, któ­ry pod patro­na­tem Pana Bur­mi­strza odbę­dzie się 6 stycz­nia o godz. 12.30. Pro­si­my o przy­go­to­wy­wa­nie stro­jów orsza­ko­wych w kolo­rach: czer­wo­nym, nie­bie­skim i zie­lo­nym, a tak­że pastusz­ków i anioł­ków oraz zwierząt.
 5. Członków Rady Para­fial­nej zapra­sza­my w naj­bliż­szy wto­rek o godz. 17.00 na wspól­ny opłatek.
 6. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z wysta­wą o bł. ks. Jerzym Popie­łusz­ce w nawie bocz­nej nasze­go kościo­ła, któ­rą przy­go­to­wa­ła wspól­no­ta Civi­tas Christiana.
 7. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od rorat do godz. 8.45.
 8. W tym tygo­dniu zakoń­czy­li­smy reno­wa­cję zabyt­ko­we­go muru wokół kościo­ła. Pra­ce zosta­ły wyko­na­ne wzor­co­wo i może­my cie­szyć się odno­wio­nym ogro­dze­niem. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my fir­mie p. Kro­pi­dłow­skie­go i pra­cow­ni­kom, któ­rzy doko­na­li tego dzieła..
 9. W zakry­stii i przed kościo­łem do naby­cia nowy nr „Piel­grzy­ma”, duże świe­ce wigi­lij­nej pomo­cy dzie­ciom, opła­tek i bomb­ki z logo parafii.
 10. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Jadwi­gę Narloch w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Euge­nię Brze­ziń­ską we wto­rek o godz. 7.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jana Gra­dow­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Jerze­go Połom w śro­dę o godz. 18.00, Tade­usza Szprę­ga w czwar­tek o godz. 18.00, Pela­gii Wicza­now­skiej w pią­tek o godz. 18.00 i Róży Czer­nie­jew­skiej w pią­tek o godz. 18.00.

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspólno­ty ś.p. Jerze­go Neu­man­na z ul. Hal­le­ra, Edwar­da Micha­la­ka z ul. Okęż­nej i Roma­na Knuth z ul. Świer­ko­wej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne 11-12-2022 r.

Ponie­dzia­łek

12.12.2022

6:15 + Ste­fa­nia Połom z oka­zji uro­dzin, mąż Tadeusz

6:15 + Elż­bie­ta Pobłoc­ka-Palu­szak w 2 r. śm., Sta­ni­sław i Józef

7:00 + Mąż Roman Knuth, Kazi­mierz i Anna Bura­kow­scy, Zofia i Feliks Knuth

8:45 + Zyg­munt Ossow­ski w 12 r. śm.

8:45 + Romu­ald Bonin – greg. 20

18:00 + Jadwi­ga Narloch w 1 r. śm.

18:00 + Jan Gra­dow­ski w 30. dzień po pogrzebie

Wto­rek

13.12.2022

6:15 + Rodzi­ce Kazi­mierz i Hele­na Bonin i syn Romuald

6:15 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i zdro­wie dla Jani­ny Pozor­skiej z oka­zji 90 r. uro­dzin oraz za + jej męża Bernarda

7:00 + Euge­nia Brze­ziń­ska w 1 r. śm., zmar­li z rodzi­ny Brze­ziń­skich i Czubów

8:45 + Hele­na Man­szew­ska, mąż Bru­no, syn Jerzy i wnucz­ka Ewa

8:45 + Romu­ald Bonin – greg. 21

18:00 + Jan i Jadwi­ga w 18 r. śmier­ci Krenscy

18:00 + Ber­nard Pru­ski z oka­zji uro­dzin i rodzice

Śro­da 14.12.2022

6:15 + Anna i Anto­ni Łan­gow­scy, Hali­na i Kazi­mierz Polakowscy

6:15 + Edward Tylic­ki i rodzi­ce z oboj­ga stron

7:00 + Tere­sa Maty­le­wicz w 13 r. śm, mąż Józef, o zdro­wie dla sio­stry Marii Haglauer

8:45 + Mąż Bog­dan Pru­ski w 8 r. śm.

8:45 + Romu­ald Bonin – greg. 22

18:00 + Maria i Zdzi­sław Czu­pryń­scy, + Józef Bonin

18:00 + Jerzy Połom w 30. dzień po pogrzebie

Czwar­tek

15.12.2022

6:15 + Tade­usz Kren­ski, rodzi­ce Jadwi­ga i Hubert Kozłow­scy oraz brat Roman

7:00 + Dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 + Kry­sty­na Kaszu­bow­ska w 9 r. śm. i jej mąż Edwin

8:45 + Lidia Neu­bau­er w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Romu­ald Bonin – greg. 23

18:00 + Cze­sław Gwiz­da­ła 11 r. śm. 

18:00 + Tade­usz Szprę­ga w 30. dzień po pogrzebie

Pią­tek

16.12.2022

6:15 + Wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

7:00 + Jan Pron­dziń­ski w 5 r. śm, syn Jerzy

7:00 + Anna Zie­liń­ska, mąż Sta­ni­sław i syn Zdzisław

8:45 + Cecy­lia, Paweł Elak, Kry­sty­na, Zofia, Jan Spel­bert, sio­stra Fry­da, Feliks Reszczyńscy 

8:45 + Romu­ald Bonin – greg. 24

18:00 + Kazi­mierz Karcz w 7 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron oraz Janusz Galikowski

18:00 + Pela­gia Wicza­now­ska w 30. dzień po pogrzebie

18:00 + Róża Czer­nie­jew­ska w 30. dzień po pogrzebie

Sobo­ta

17.12.2022

6:15 + Jan Wiśniew­ski, Ire­na Kie­drow­ska i Ber­nard Kiedrowski

7:00 + Zyg­munt Gali­kow­ski 18 r. śm. i rodzi­ce Kren­scy i Galikowscy

8:45 + Hele­na Bie­liń­ska w 2 r. śm., mąż Czesław

8:45 + Romu­ald Bonin – greg. 25

15:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i zdro­wie oraz opie­kę MB dla Kata­rzy­ny Spi­ca z oka­zji 100 r. urodzin

18:00 + Zbi­gniew Borzysz­kow­ski w 8 r. śm.

Nie­dzie­la

18.12.2022

6:30 + O dar nie­ba dla Sta­ni­sła­wa Pakow­skie­go i zmar­łych z rodzin

7:30 + Łukasz Kaszu­bow­ski

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Alfons Ossow­ski w dniu urodzin

11:00 + Rodzi­ce Jan i Mar­ta Basza­now­scy oraz szwa­gier Mie­czy­sław Turzyń­ski, Cze­sław Stopa

12:30 + Romu­ald Bonin – greg. 26

12:30 + Janusz Kłos w 2 r. śm. rez.

18:00 + Z rodzi­ny Lewiń­skich, Zabłoc­kich i Kitowskich

II NIEDZIELA ADWENTU 4 grudnia 2022 r.

 1. W związ­ku z trwa­ją­cym okre­sem adwen­tu zachę­ca­my do uczest­nic­twa w rora­tach. Doro­łych zapra­sza­my codzien­nie na godz. 6.15, dzie­ci i mło­dzież na godz. 7.00, a w Krzy­żu: w śro­dę o godz. 17.00 i sobo­tę o godz. 7.00.

 2. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 8.45 odbę­dzie się spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca, połą­czo­ne z tra­dy­cyj­nym opłatkiem.
 3. W czwar­tek przy­pa­da Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP. Ser­decz­nie zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.15, 7.00, 8.45, 11.00, 16.20 i 18.00, a w Krzy­żu o godz. 17.00. Msza św. o godz. 8.45 zosta­nie odpra­wio­na w int. członków Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej i przy­ję­cie nowych człon­ków, a po niej wspól­ny opła­tek. Na Mszę św. o godz. 16.20 zapra­sza­my dzie­ci. Pro­si­my, aby w tej Mszy św. uczest­ni­czy­ły dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku przy­sta­pią do I Komu­nii św. O godz. 12.00 zapra­sza­my na Godzi­nę Łaski dla całe­go świa­ta przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem. Kolek­ta z tego świę­ta jest prze­zna­czo­na na Sto­li­cę Apo­stol­ską. Zachę­ca­my do zacho­wa­nia świą­tecz­ne­go cha­rak­te­ru tego świę­ta rów­nież w naszych domach.
 4. Zapra­sza­my na Godzin­ki do Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP, któ­re śpie­wa­my codzien­nie do śro­dy o godz. 8.15.
 5. W naszym koście­le trwa akcja “Paczusz­ka dla malusz­ka”. To świą­tecz­na akcja, pod­czas któ­rej zbie­ra­my arty­ku­ły che­mii kosme­tycz­nej i przy­go­to­wu­je­my bożo­na­ro­dze­nio­we pre­zen­ty dla dzie­ci, znaj­du­ją­cych się pod opie­ką Fun­da­cji Małych Stó­pek. Wystar­czy zabrać ze sobą bomb­kę zawie­szo­ną na cho­in­ce, gdzie znaj­dzie­my infor­ma­cje o tym co jest potrzeb­ne, a następ­nie przy­nieść arty­ku­ły i zosta­wić je przy stajence. 
 6. Kie­row­nic­twu i pra­cow­ni­kom skle­pów Polo Mar­ket, Lidl i Bie­dron­ka przy ul. Cmen­tar­nej wyra­ża­my wdzięcz­ność za umoż­li­wie­nie zbiórki pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych w minio­ny pią­tek i sobo­tę, z prze­zna­cze­niem dla osób samot­nych, cho­rych i będą­cych w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej. Ser­decz­nie też dzię­ku­je­my dar­czyń­com i oso­bom zaan­ga­żo­wa­nym w tę akcję, zwłasz­cza mło­dzie­ży z SP 1 i 2 oraz LO. Przy­po­mi­na­my, że w związ­ku ze zbiór­ką do 10 grud­nia sal­ka Biu­ra Radia Mary­ja jest nieczynna.

 7. Spo­wiedź św. adwen­to­wa dla całej para­fii odbę­dzie się w czwar­tek 22 grud­nia w godzi­nach 8−10.30 i 15.30−17.30. Będą przy­jezd­ni spowiednicy.

 8. W naj­bliż­szą sobo­tę zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 18.00 w inten­cji Ryce­rzy Kolum­ba, któ­rzy obcho­dzą pierw­szą rocz­ni­cę powsta­nia wspól­no­ty. Ryce­rze będą mie­li swo­je sto­isko na kier­ma­szu świą­tecz­nym w dniu 6 grudnia.

 9. W przy­szłą nie­dzie­lę zapra­sza­my na kate­che­zę rodziców, któ­rych dzie­ci w przy­szłym roku przy­stą­pią do Pierw­szej Komu­nii św. po Mszy św. o godz. 11.00. Zosta­ną też poświę­co­ne meda­li­ki. Nato­miast o godz. 14.00 udzie­li­my Sakra­men­tu Chrztu św. Spo­tka­nie dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce para­fial­nej. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na inwe­sty­cje para­fial­ne. Zakoń­czy­ła się reno­wa­cja pre­zbi­te­rium kościo­ła i zain­sta­lo­wa­li­śmy nowe oświe­tle­nie, a w naj­bliż­szym cza­sie zosta­nie zakoń­czo­na reno­wa­cja kamien­ne­go muru ogro­dze­nia wokół kościoła.

 10. Zapra­sza­my do udzia­łu w para­fial­nej piel­grzym­ce do Medju­gor­je w dniach 29.04 – 07.05.2023. Szcze­gó­ły u ks. Damiana.
 11. Pla­nu­je­my powsta­nie Czer­skiej Gru­py Piel­grzym­ki Rowe­ro­wej do Czę­sto­cho­wy. Piel­grzym­ka w dniach 7 – 13 sierp­nia. Szcze­gó­ły u ks. Damiana.
 12. Przed kościo­łem moż­na nabyć świe­ce wigi­lij­ne w cenie: duże świe­ce – 25 zł, bomb­ki z logo naszej para­fii – 25 zł (dochód ze sprze­da­ży zasi­li Fun­da­cję Małych Stó­pek), a w zakry­stii opła­tek oraz cza­so­pi­smo „W Rodzinie”. 

 13. Msze św. w tym tygodniu:

 • w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Roma­na Gali­kow­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Sta­ni­sła­wa Fie­rek we wto­rek o godz. 18.00, Hen­ry­ka Janu­szew­skie­go w śro­dę o godz. 6.15, Zbi­gnie­wa Wrył­kę w czwar­tek o godz. 7.00, Jana Sza­moc­kie­go w pią­tek o godz. 18.00 i Ani­ce­tę Kitow­ską w sobo­tę o godz. 8.45

 • w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jerze­go Hof­f­man­na w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Bogu­mi­ły Lamot w śro­dę o godz. 18.00 i Ire­ny Dłu­go­zi­my w czwar­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspólno­ty ś.p. Zofię Kitow­ską z ul. Tar­go­wej. W ponie­dzia­łek o godz. 11.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Jerze­go Nauman­na z ul. Hal­le­ra, a we wto­rek odbę­da się dwa pogrze­by: o godz. 13.30 pogrzeb ś.p. Edwar­da Micha­lak z ul. Okręż­nej, a o godz. 15.00 pogrzeb ś.p. Roma­na Knuth z ul. Świer­ko­wej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne na 4 XII 2022 r.

Ponie­dzia­łek

05.12.2022

6:15 + Łucja Łan­gow­ska w 2 r. śm. i mąż Henryk

7:00 + Agniesz­ka i Miko­łaj Kiżew­scy, Alfons i Woj­ciech Ossow­scy, Ryszard Łęgow­ski i Bog­dan Firgolski

8:45 + Roman Gali­kow­ski w 1 r. śm.

8:45 + Romu­ald Bonin – greg. 13

18:00 + Prze­my­sław Sko­niecz­ny w 5 r. śm., brat Kazi­mierz, rodzi­ce Jolan­ta i Józef

18:00 + Jerzy Hof­f­mann w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

06.12.2022

6:15 + Cze­sław Cza­piew­ski i rodzice

7:00 + Ste­fa­nia Sękow­ska, mąż Anto­ni, zmar­li z rodzi­ny Sękow­skich i Łońskich

8:45 + Fry­da i Feliks Resz­czyń­scy oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Romu­ald Bonin – greg. 14

18:00 + Elż­bie­ta Pobłoc­ka i zmar­li z rodziny

18:00 + Sta­ni­sław Fie­rek w 1 r. śm.

Śro­da

07.12.2022

6:15 + Hen­ryk Janusz Janu­szew­ski w 1 r. śm.

7:00 + Zbi­gniew Mate­juk, rodzi­ce i bracia

8:45 + Agniesz­ka Kie­drow­ska, rodzi­ce Mar­ta i Alojzy

8:45 + Romu­ald Bonin – greg. 15

18:00 + Hali­na i Zyg­munt Wróblewscy

18:00 + Bogu­mi­ła Lamot w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

08.12.2022

NIEPOKALANE POCZĘCIE

6:15 +

7:00 + Zbi­gniew Wrył­ka 1 r. śm.

8:45 + W inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w dniu NPMP

8:45 + Syno­wie Piotr i Roman Ossow­scy oraz mąż Jan Ossowski 

8:45 + Romu­ald Bonin – greg. 16

11:00 Za ojca Mar­ka o siły i pomoc w roz­wią­za­niu trud­nych spraw

16:20 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

18:00 + Mak­sy­mi­lian Wett w 29 r. śm.

18:00 + Ire­na Dłu­go­zi­ma w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

09.12.2022

6:15 + Rodzi­ce Tere­sa i Ber­nard Szulc 

7:00 + Mariusz Megger

8:45 + Józef Pel­pliń­ski i jego rodzice

8:45 + Romu­ald Bonin – greg. 17

18:00 + Kry­sty­na i Euge­niusz Bona

18:00 + Jan Sza­moc­ki w 1 r. śm.

18:00 O zdro­wie, Boże błog. i zgo­dę w rodzinach

Sobo­ta

10.12.2022

6:15 + Kune­gun­da Pry­ka oraz jej sio­stry Kry­sty­na i Łucja oraz szwa­gier Henryk

7:00 W podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB w r. sakra­men­tu mał­żeń­stwa Kata­rzy­ny i Jarosława

8:45 + Ani­ce­ta Kitow­ska w 1 r. śm.

8:45 + Sta­ni­sław Czar­now­ski w 21 r. śm.

8:45 + Romu­ald Bonin – greg. 18

18:00 + Joan­na Oźmiń­ska w 17 r. śm.

18:00 W inten­cji Ryce­rzy Kolum­ba w I rocz­ni­cę powsta­nia wspólnoty

II NIEDZIELA ADWENTU

11.12.2022

6:30 + Boże­na Pfaj­fer w 8 r. śm.

7:30 + Alfons Bober z oka­zji uro­dzin oraz żona Anna i synowie

8:45 + Tere­sa Krę­ska, mąż Józef i rodzi­ce z oboj­ga stron 

10:00 + Kon­rad Cza­piew­ski, Bła­żej Kołat­ka, Maria Kołatka-Czapiewska

11:00 + Fran­cisz­ka i Grze­gorz Ort­man oraz Arka­diusz Burandt

12:30 + Anna i Bole­sław Wilk, cór­ka Marta

12:30 + Romu­ald Bonin – greg. 19

14:00 + Roza­lia Ossow­ska i mąż Bronisław

18:00 + Bogu­mi­ła, Józef, Jerzy Jażdżewscy