XII NIEDZIELA ZWYKŁA 25 czerwca 2023 r.

 1. W związ­ku z roz­po­czy­na­ją­cy­mi się waka­cja­mi, ser­decz­nie wita­my w naszej para­fii wszyst­kich urlo­po­wi­czów i życzy­my wspa­nia­łe­go wypo­czyn­ku. Wyko­rzy­staj­my ten czas rów­nież na pogłę­bie­nie rela­cji z Bogiem. Od przy­szłej nie­dzie­li, przez cale waka­cje, zapra­sza­my na Msze św. o godz. 16.00 nad jezio­rem w Ostrowitem. 

 2. W tym tygo­dniu zapra­sza­my jesz­cze na nabo­żeń­stwa czerw­co­we po Mszach św. o godz. 18.00.
 3. We wto­rek przy­pa­da wspo­mnie­nie NMP Nie­usta­ją­cej Pomocy.
 4. W czwar­tek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45 i 18.00, w Krzy­żu o godz. 17.00. Kolek­ta tego świę­ta jest prze­zna­czo­na na Sto­li­cę Apo­stol­ską, tzw. świę­to­pie­trze. Zachę­ca­my do świą­tecz­ne­go prze­ży­cia tego dnia.
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 odbę­dzie się spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na cele diecezjalne.
 6. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­sza sobo­ta mie­sią­ca. Po ran­nej Mszy św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 8.45.
 7. W sobo­tę zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót mie­sią­ca, jako wyna­gro­dze­nie znie­wag wyrzą­dza­nych Mat­ce Bożej – począ­tek o godz. 7.45.
 8. W naj­bliż­szą sobo­tę nie będzie odwie­dzin cho­rych. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my przed odpu­stem, w czwar­tek — 20 lipca.
 9. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym, w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi św.15 minut przed Msza­mi św. Nie będzie spo­wie­dzi pod­czas Mszy św.
 10. W waka­cje BIURO PARAFIALNE będzie czyn­ne tyl­ko trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać przed połu­dniem we wszyst­kie dni tygo­dnia (poza nie­dzie­lą). Jeśli to moż­li­we, pro­si­my wcze­śniej umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 11. W zakry­stii i przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma”.
 12. W związ­ku z licz­ny­mi proś­ba­mi o dodat­ko­we przej­ście na cmen­tarz, pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że po kon­sul­ta­cji z Panem Bur­mi­strzem doszli­śmy do wnio­sku, że jedy­nym sen­sow­nym roz­wią­za­niem będzie furt­ka za meta­lo­wym krzy­żem. W związ­ku z tym krzyż zosta­nie prze­su­nię­ty o 1,5 m w głąb cmen­ta­rza. Praw­do­po­dob­nie zada­nie zosta­nie wyko­na­ne na jesień.
 13. W ponie­dzia­łek po Mszy wie­czor­nej zapra­sza­my na zebra­nie rodzi­ców, któ­rych dzie­ci są chęt­ne na wyjazd do Żar­now­ca. Obóz w Żar­now­cu odbę­dzie się w dniach 24 – 29 lip­ca. Koszt: 650zł
 14. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p.: Jadwi­gę Maj­chrzak w sobo­tę o godz. 6.30, Jadwi­gę Rekow­ską w nie­dzie­lę o godz. 10.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p.: Kry­sty­nę Kaszu­bow­ską w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Geno­we­fę Lan­ger we wto­rek o godz. 8.45. Mar­tę Grze­bin w śro­dę o godz. 8.45, Roma­na Jeżew­skie­go w czwar­tek o godz. 8.45, Pio­tra Olszo­wy w sobo­tę o godz. 8.45

- za dusze czyść­co­we od APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

- w inten­cji zmar­łych w ostat­nim kwar­ta­le człon­ków ADŚ: Jadwi­gę Sar­now­ską i Annę Narloch w śro­dę o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p.: Ilzę Bec­ker z ul. Matej­ki, Bar­ba­rę Bobiń­ską z ul. Łąko­wej, Sta­ni­sła­wa Krę­skie­go z ul. Wic­ka Roga­li i Roma­na Ossow­skie­go z ul. Koso­budz­kiej. W ponie­dzia­łek o godz. 10.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Marii Sta­wic­kiej z ul. Win­cen­te­go Pola, a w śro­dę o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Bar­ba­ry Elak z ul. Tuchol­skiej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne 25-06-2023

Ponie­dzia­łek

26.06.2023

6:30 + Józef Wycin­ka w dniu uro­dzin oraz żona Krystyna

8:45 + Za dusze w czyść­cu cier­pią­ce — inten­cja APDC

8:45 + Kry­sty­na Kaszu­bow­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Hen­ry­ka Che­rek — greg. 22

18:00 + Zofia Grze­ca, mąż Anto­ni, cór­ka Jadwi­ga, zię­cio­wie Józef i Zygmunt

Wto­rek

27.06.2023

6:30 + Piotr i Roman Ossow­scy oraz Jan

8:45 + Wła­dy­sła­wa Wicza­now­ska w dniu imie­nin oraz cór­ka Krystyna

8:45 + Geno­we­fa Lan­gier w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Hen­ry­ka Che­rek — greg. 23

18:00 + Łucja Pla­ta w 18 r. śm. i mąż Wincenty

Śro­da 28.06.2023

6:30 + Piotr Pra­buc­ki w 4 r. śm.

8:45 + W inten­cji zmar­łych w ostat­nim kwar­ta­le człon­ków ADŚ: Jadwi­gę Sar­now­ską i Annę Narloch 

8:45 + Mar­ta Grze­bin w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Hen­ry­ka Che­rek — greg. 24

18:00 + Kamil Nie­rzwic­ki w dniu uro­dzin, Boże­na, Anna i Marcin

Czwar­tek

29.06.2023

Św. Pio­tra
i Pawła

6:30 + Jadwi­ga i Bole­sław Ufnow­scy, brat Roman

8:45 + Piotr Oresz­czuk i żona Zofia

8:45 + Roman Jeżew­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Hen­ry­ka Che­rek — greg. 25

18:00 + Piotr z oka­zji imie­nin i syno­wie Żabiń­scy oraz szwa­gier Czesław

Pią­tek

30.06.2023

6:30 + Rodzi­ce, Kry­sty­na Kaczyń­ska w 9 r. śm. oraz Kazi­mierz w 3 r. śm.

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Jadwi­gi, Józe­fa i rodziny

8:45 + Hen­ry­ka Che­rek — greg. 26

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Alek­san­dry i Jere­mie­go z oka­zji 1 r. ślubu

Sobo­ta

01.07.2023

6:30 + Jadwi­ga Maj­chrzak w 1 r. śm.

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Piotr Olszo­wy w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Hen­ry­ka Che­rek — greg. 27

15:00 Ślub

18:00 + Hali­na i Hen­ryk Jene­ral­scy w dniu imie­nin Haliny

Nie­dzie­la

02.07.2023

6:30 + Jan Ossow­ski, Piotr i Roman

7:30 + Ste­fan Plich­ta, Sta­ni­sław Plichta

8:45 W inten­cji Żywe­go Różańca

10:00 + Wale­ska Wał­doch w 29 r. śm., mąż Jan w 20 r. śm. oraz Kon­rad i Kazimierz

11:00 + Jadwi­ga Rekow­ska w 1 r. śm.

12:30 + Jani­na, Anto­ni, Miro­sła­wa (ona) Sto­pa i zmar­li z rodziny

12:30 + Hen­ry­ka Che­rek — greg. 28

16:00 + Ber­nard Kitow­ski z oka­zji 26 r. śm.

18:00 + Wero­ni­ka, Fran­ci­szek Żabiń­scy, syn Jan i Czesław

XI NIEDZIELA ZWYKŁA 18 czerwca 2023 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne w ubie­głym tygo­dniu na remont nasze­go kościo­ła. Zebra­li­śmy 11 350 zł. Bóg zapłać za ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Dzię­ku­je­my rów­nież za dzi­siej­sze ofia­ry na remont WSD w Pelplinie.

 2. Na nabo­żeń­stwa czerw­co­we do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa zapra­sza­my codzien­nie po wie­czor­nej Mszy św.

 3. Zbli­ża się koniec roku szkol­ne­go. Zakończ­my go z Panem Bogiem przy­stę­pu­jąc do Komu­nii świę­tej. Uro­czy­stą Mszę świę­tą na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go dla wszyst­kich typów szkół odpra­wi­my w pią­tek o godz. 8.00. Zapra­sza­my rów­nież rodzi­ców, nauczy­cie­li, nauczy­cie­li eme­ry­to­wa­nych, kate­che­tów i pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji (nie będzie Mszy św. o godz. 8.45). Spo­wiedź św. dla dzie­ci i mło­dzie­ży w czwar­tek od 17.00 do 18.00.
 4. Msze św. w Ostro­wi­tem będą się tra­dy­cyj­nie odby­wa­ły w każ­dą nie­dzie­lę waka­cji od 2 lip­ca o godz. 16.00.
 5. W okre­sie waka­cyj­nym biu­ro para­fial­ne będzie czyn­ne trzy razy w tygo­dniu, a mia­no­wi­cie: w ponie­dział­ki od godz. 16.00 do 17.00, śro­dy od godz. 10.00 do 11.00 i sobo­ty od godz. 10.00 do 11.00.
 6. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 7. W śro­dę po wie­czor­nej mszy świę­tej zapra­sza­my na spo­tka­nie przy­go­to­wu­ją­ce do piel­grzym­ki rowe­ro­wej do Częstochowy.
 8. Msze św. w tym tygodniu:

1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Roma­na Schmidt w ponie­dzia­łek o godz. 6.30,

30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Lidię Leli­wa – Pru­szak w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Mie­czy­sła­wa Oko­nek we wto­rek o godz. 18.00, Miro­sła­wa Win­czak w śro­dę o godz. 18.00 Jerze­go Plu­tow­skie­go w czwar­tek o godz.18.00, Kry­sty­nę Lewiń­ską w sobo­tę o godz. 6.30.

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Miro­sła­wę Ossow­ską z ul. 21 Lute­go. W ponie­dzia­łek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Ilzy Bec­ker z ul. Matej­ki, a we wto­rek o godz. 12.00 pogrzeb ś.p. Bar­ba­ry Babiń­skiej z ul. Łąko­wej. Wiecz­ny odpoczynek

Intencje Mszalne 18-06-2023 r.

Ponie­dzia­łek

19.06.2023

6:30 + Roman Schmidt w 1 r. śm.

6:30 + Kry­sty­na Kononowicz

8:45 O Boże bło­go­sła­wień­stwo oraz łaskę zdro­wia dla Człon­ków Róży pw. Św. Jana Chrzci­cie­la, o radość nie­ba dla zmar­łych Członków

8:45 + Hen­ry­ka Che­rek — greg. 15

18:00 + Janusz Gali­kow­ski w 14 r. śm.

18:00 + Lidia Leli­wa Pru­szak w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

20.06.2023

6:30 + Cze­sław Miko­łaj­czyk i rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Jan Kie­drow­ski z oka­zji Dnia Ojca

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski w 22 uro­dzi­ny, z proś­bą o dal­szą opie­kę Naj­lep­sze­go Ojca i Mat­ki Naj­święt­szej oraz o pomoc Ducha Świę­te­go w nad­cho­dzą­cych egzaminach

8:45 + Hen­ry­ka Che­rek — greg. 16

18:00 + Kry­sty­na Bona i mąż Eugeniusz

18:00 + Mie­czy­sław Oko­nek w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

21.06.2023

6:30 + Kazi­mierz Jaster w 7 r. śm. oraz rodzi­ce Euge­nia i Leon

6:30 + Bar­ba­ra Wrycza-Lizakowska

6:30 + Jani­na Ossow­ska w 5 r. śm.

8:45 + Zyg­munt Che­rek w 10 r. śm.

8:45 + Hen­ry­ka Che­rek — greg. 17

18:00 O Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Wnu­ków: Marii, Micha­ła i Igora

18:00 + Miro­sław Win­czak w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

22.06.2023

6:30 + Ste­fa­nia Kesner w 11 r. śm. i mąż Jan

6:30 + Piotr Pra­buc­ki, Hubert Pra­buc­ki i Agniesz­ka Pozorska

8:45 + Kazi­mierz Strze­le­wicz, Kazi­mierz Burakowski

8:45 + Hen­ry­ka Che­rek — greg. 18

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i dary Ducha Świę­te­go dla Beaty Pobłoc­kiej w dniu 18 urodzin

18:00 + Jerzy Plu­tow­ski w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

23.06.2023

6:30 + Bet­ty Bon­su i + w czyść­cu cierpiące

6:30 + Wan­da Karcz w dniu imie­nin, ojciec Hen­ryk Karcz w Dniu Ojca

6:30 + Sta­ni­sław Falk z oka­zji Dnia Ojca i zmar­li z rodziny

8:00 + Miro­sław Mau­solf z oka­zji Dnia Ojca

8:00 + Hen­ry­ka Che­rek — greg. 19

18:00 + Mie­czy­sław Pobłoc­ki w dniu Ojca, żona Tere­sa, brat Tadeusz

18:00 + Hali­na Ossow­ska od kole­ża­nek i kole­gów z Czer­skiej Fabry­ki Mebli

Sobo­ta

24.06.2023

6:30 + Wan­da Gleń­ska, mąż Jan i syno­wie Gerard i Ryszard

6:30 + Kry­sty­na Lewiń­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 Alfons Ossow­ski w r. śm. i syn Wojciech

8:45 Gize­la Dahl­ke z oka­zji 80 r. ur. O Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB

8:45 + Hen­ry­ka Che­rek — greg. 20

15:00 Ślub

16:00 Ślub

17:00 Ślub

18:00 + Jan w 30 r. śm., zona Maria, Woj­ciech oraz zmar­li z rodzi­ny Jażdżewskich 

Nie­dzie­la

25.06.2023

6:30 + Jan z oka­zji imie­nin i Hali­na Rumiń­scy, cór­ka Maryla

7:30 + Anna Bober w 39 r. śm., mąż Alfons i synowie

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Jan Kale­ta i Kazi­mierz Rink

11:00 + z rodzi­ny Szyn­wel­skich i Spy­chal­skich, Ste­fa­nia Smardz

12:30 + Jani­na Sto­pa w dniu uro­dzin, mąż Anto­ni i zmar­li z rodziny

12:30 + Hen­ry­ka Che­rek — greg. 21

18:00 Tere­sa i Jaro­sław Pest­ka w 35 r. ślu­bu. Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB

X NIEDZIELA ZWYKŁA 11 czerwca 2023 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry na cze­ka­ją­ce nas malo­wa­nie kościo­ła. Dzię­ku­je­my rów­nież za ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne w biu­rze lub na kon­to parafialne.

 2. Po Mszy św. o godz. 11.00 pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na, a o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św.
 3. W tym mie­sią­cu ser­decz­nie zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa czerw­co­we do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa po Mszy św. wieczornej. 
 4. We wto­rek o godz. 20.00 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo fatim­skie. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.
 5. W pią­tek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Po wie­czor­nej Mszy św. odbę­dzie się ostat­nia pro­ce­sja eucharystyczna.
 6. Wyż­sze Semi­na­rium Duchow­ne w Pel­pli­nie ogła­sza nabór na stu­dia filo­zo­ficz­no-teo­lo­gicz­ne kan­dy­da­tów do kapłań­stwa. Wię­cej infor­ma­cji w gablotach.
 7. W pią­tek roz­po­czy­na­my reko­lek­cje ewan­ge­li­za­cyj­ne „Kurs Fili­pa”, któ­re będą trwa­ły do nie­dziel­ne­go połu­dnia. Jest to wspa­nia­ła oka­zja do pogłę­bie­nia życia ducho­we­go w opar­ciu o sło­wo Boże i wspól­no­to­wą modli­twę. Chęt­ni pro­sze­ni są o kon­takt z ks. Damianem. 
 8. W sobo­tę (17 czerw­ca) w Pel­pli­nie odbę­dzie się XI edy­cja “Przy­sta­ni – Warsz­ta­tów dla duszy”. Wyjazd o godz. 10.00. Koszt 30 zł. Szcze­gó­ły i zgo­dy u ks. Mate­usza lub w zakrystii.
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę na Mszy św. o godz. 11.00 dzie­ci przy­ję­te do I. Komu­nii św. w ubie­głym roku będą obcho­dzi­ły swo­ją rocz­ni­cę. Ser­decz­nie zapra­sza­my. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na remont WSD w Pelplinie.
 10. W sobo­tę ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 11. Para­fia Boże­go Cia­ła w Tucho­li , w dniach 23 – 25 czerw­ca, orga­ni­zu­je spływ kaja­ko­wy śla­da­mi Jana Paw­ła II. Tra­sa będzie podzie­lo­na na dwa eta­py: Brda – Gołą­bek i Mylof – Brda. Chęt­ni mogą kon­tak­to­wać się pod nume­rem tele­fo­nu, któ­ry znaj­du­je się na pla­ka­cie w gablotach.
 12. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.
 13. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Wła­dy­sła­wa Kali­now­skie­go we wto­rek o godz. 8.45, Andrze­ja Świą­tek w śro­dę o godz. 18.00, Janu­sza Sikor­skie­go w pią­tek o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jac­ka Grze­go­rzew­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Fran­cisz­ka Sza­ra­fin we wto­rek o godz. 18.00, Sta­ni­sła­wa Kol­la­sę w czwar­tek o godz. 18.00

8. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Fran­cisz­ka Pastwę z ul. Dąbrow­skie­go, a w ponie­dzia­łek odbę­dą się dwa pogrze­by: o godz. 11.30 pogrzeb ś.p. Roma­na Pru­skie­go z Nie­miec i o godz. 13.00 pogrzeb ś.p. Ludwi­ki Gier­szew­skiej z ul. Pia­sko­wej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne 11-06-2023

Ponie­dzia­łek

12.06.2023

6:30 + Danu­ta Wała­szew­ska w 8 r. śm.

6:30 Inten­cja prze­bła­gal­na za wszyst­kie grze­chy rodziny

8:45 + Sta­ni­sław Falk w 10 r. śm.

8:45 + Hen­ry­ka Che­rek — greg. 8

18:00 + Domi­nik Łan­gow­ski w 2 r. śm.

18:00 + Jacek Grze­go­rzew­ski w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

13.06.2023

6:30 + Jadwi­ga Pozor­ska w 6 r. śm. i mąż Franciszek

6:30 + Maria Cza­piew­ska w 22 r. śm., mąż Józef, syn Ste­fan i cór­ka Irena

8:45 + Wła­dy­sław Kali­now­ski w 1 r. śm.

8:45 + Hen­ry­ka Che­rek — greg. 9

18:00 + Wal­fry­da i Józef Puczyńscy

18:00 + Fran­ci­szek Sza­ra­fin w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

14.06.2023

6:30 + Augu­styn Wrył­ka w 45 r. śm. i Jadwiga

6:30 + Zmar­li z rodzi­ny Talew­skich, Kociu­bów i Durysów

6:30 + Domi­nik Jaż­dżew­ski i + w czyść­cu cierpiące

8:45 + Za żyją­cych i zmar­łych Człon­ków Róży św. Marka

8:45 + Hen­ry­ka Che­rek — greg. 10

18:00 + Kazi­mierz Wał­doch w 4 r. śm.

18:00 + Andrzej Świą­tek w 1 r. śm.

Czwar­tek

15.06.2023

6:30 + Piotr Mocza­dło w 2 r. śm., Piotr i Gerard Megger

6:30 + Jolan­ta Łan­gow­ska w 2 r. śm.

8:45 + Jani­na i Hen­ryk Elak

8:45 + Anna, Anto­ni Łan­gow­scy, Hali­na, Kazi­mierz Polakowscy

8:45 + Hen­ry­ka Che­rek — greg. 11

18:00 + Jani­na Haf­ke w 2 r. śm., mąż Anto­ni, zmar­li z rodziny

18:00 + Sta­ni­sław Kolas­sa w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

16.06.2023

Najśw. Ser­ca

Pana Jezu­sa

6:30 + Jan Ossow­ski, syno­wie Piotr i Roman

6:30 + Aloj­zy Lip­ski z oka­zji r. śm.

6:30 + Kry­sty­na Jaż­dżew­ska w 3 r. śm., rodzi­ce Jani­na i Piotr Krenscy

8:45 + Jadwi­ga i Jan Szo­piń­scy, Zofia i Ber­nard Bar­tosz, Krzysz­tof, Roman

8:45 + Hen­ry­ka Che­rek — greg. 12

18:00 + Nata­lia Pepliń­ska w 17 r. śm. oraz rodzi­ce Mar­ta i Józef oraz brat Józef

18:00 + Janusz Sikor­ski w 1 r. śm.

Sobo­ta

17.06.2023

6:30 + Rodzi­ce Anto­ni i Anie­la, żona Urszu­la Jaster, brat Józef i jego żona Krystyna

6:30 Za nawró­ce­nie i o uwol­nie­nie z nało­gu szwagra

6:30 O zdro­wie dla całej rodzi­ny Krajeckich

8:45 + Grze­gorz Cza­piew­ski w 4 r. śm.

8:45 + Miro­sław Sob­czak w 3 r. śm.

8:45 + Hen­ry­ka Che­rek — greg. 13

14:00 Ślub

15:00 Ślub

18:00 + Zmar­li z rodzi­ny Lewiń­skich i Zabłockich

Nie­dzie­la

18.06.2023

6:30 + Cze­sła­wa i Wła­dy­sław Gref­ka, syn Kazimierz

7:30 + Fran­ci­szek Sza­ra­fin z oka­zji 84 r. ur., + Staś Sza­ra­fin z oka­zji 58 r. urodzin

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Włą­dy­sła­wa i Alfred Redwanz oraz Kry­sty­na Kasprzak

11:00 + Bog­dan Fir­gol­ski z oka­zji Dnia Ojca

12:30 W podzię­ko­wa­niu za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo oraz opie­kę MB dla pra­cow­ni­ków i eme­ry­tów Zespo­łu Szkół Spe­cjal­nych w Czersku

12:30 + Hen­ry­ka Che­rek — greg. 14

18:00 + Jan Rekow­ski i syn Adam

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ 4 czerwca 2023 r.

 1. Dzi­siaj o godz. 11.00 i 12.30 odbę­dzie się uro­czy­stość Pierw­szej Komu­nii Świę­tej. W ramach Bia­łe­go Tygo­dnia zapra­sza­my dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­ne do udzia­łu we Mszy świę­tej do śro­dy o godz. 18.00, w czwar­tek o godz. 9.00, w nie­dzie­lę o godz. 11.00, a w pozo­sta­łe dni w ramach okta­wy Boże­go Cia­ła. Rodzi­com neo­ko­mu­ni­kan­tów ser­decz­nie dzię­ku­je­my za nowy chod­nik do kościoła.

 2. W ramach Bia­łe­go Tygo­dnia – w ponie­dzia­łek na wie­czor­nej Mszy świę­tej – będzie­my prze­ży­wa­li Dzień Misyj­ny. Jak zawsze w tym dniu dzie­ci przy­no­szą w koper­tach ofia­ry na rzecz dzie­ci gło­du­ją­cych. Zachę­ca­my wszyst­kich obec­nych w koście­le do włą­cze­nia się w tę zbiórkę.
 3. W czwar­tek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa, czy­li Boże Cia­ło. Msze św. spra­wu­je­my w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: o 6.30, 7.30, 9.00, po pro­ce­sji ok. 11.30 oraz wie­czo­rem o godz. 18.00.

Po Mszy św. o godz. 9.00, czy­li ok. godz. 10.00 z kościo­ła wyru­szy procesja
z Naj­święt­szym Sakra­men­tem nastę­pu­ją­cą tra­są: ul. Kościusz­ki, Bato­re­go, Dąbrow­skie­go, Dwor­co­wa, Dra Zie­liń­skie­go, Kró­lo­wej Jadwi­gi i ponow­nie Kościusz­ki do kościo­ła. Zgod­nie z zale­ce­niem Ks. Bisku­pa przy każ­dym ołta­rzu zosta­nie wygło­szo­na krót­ka homi­lia. Bar­dzo pro­si­my o ude­ko­ro­wa­nie domów i przy­go­to­wa­nie ołta­rzy na tra­sie pro­ce­sji, o udział w pro­ce­sji wszyst­kich sztan­da­rów, cho­rą­gwi i fere­tro­nów, Panów z orkie­stry, a Dru­hów Stra­ża­ków o usta­wie­nie pro­ce­sji, porząd­ko­wa­nie jej i pro­wa­dze­nie. Chłop­cy przy­ję­ci do I. Komu­nii św. idą w pro­ce­sji zaraz za bal­da­chi­mem. Część tych dzie­ci zapra­sza­my do nie­sie­nia sztan­da­rów i podu­szek. Panie kate­chet­ki pro­si­my, aby pokie­ro­wa­ły dzieć­mi w uro­czy­stość i pod­czas Okta­wy. W Krzy­żu Msza św. z pro­ce­sją do czte­rech ołta­rzy o godz. 15.00.

Oso­by noszą­ce cho­rą­gwie i fere­tro­ny pro­si­my o wcze­śniej­sze ich przy­go­to­wa­nie i nosze­nie w Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła i przez całą Oktawę. 

 1. Dziew­czyn­ki pierw­szo­ko­mu­nij­ne i pozo­sta­łe dziew­czyn­ki zapra­sza­my do sypa­nia kwiat­ków. Pró­by sypa­nia kwia­tów odbę­dą się we wto­rek i środę
  o godz. 17.00. Pro­si­my o przy­go­to­wa­nie dla nich koszycz­ków i kwiatów.

Bar­dzo pro­si­my wszyst­kich o pomoc w zbie­ra­niu kwia­tów na pro­ce­sję Boże­go Cia­ła, aby nie zabra­kło kwia­tów dla Pana Jezu­sa. Kwia­ty od wtor­ku będzie moż­na wsy­py­wać do pojem­ni­ka wysta­wio­ne­go przy wej­ściu do kościoła.

 1. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 11.00 pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na w ramach Okta­wy Boże­go Cia­ła, a o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na malo­wa­nie nasze­go kościoła.
 2. Spo­tka­nie dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.
 3. W sobo­tę księ­ża odwie­dzą cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną. Zapra­sza­my też na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 4. Oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej przed Uro­czy­sto­ścią Boże­go Cia­ła w środę
  od godz. 17.30.
 5. 17 czerw­ca br. w Pel­pli­nie odbę­dzie się XI edy­cja “Przy­sta­ni – Warsz­ta­tów dla duszy”. Wyjazd o godz. 10.00. Koszt 30 zł. Szcze­gó­ły i zgo­dy u ks. Mate­usza lub w zakrystii.
 6. 31 lip­ca z Bazy­li­ki w Choj­ni­cach wyru­szy 32. Choj­nic­ka Pie­sza Piel­grzym­ka na Jasną Górę. Zachę­ca­my do udzia­łu. 18 czerw­ca o godz. 17.00 zapra­sza­my na spo­tka­nie piel­grzym­ko­we w Koście­le Gim­na­zjal­nym w Chojnicach.
 7. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa czerw­co­we codzien­nie po wie­czor­nej Mszy św.
 8. Msze św. w tym tygodniu:

w 1 rocz­ni­cę śmier­ci: za ś.p. Zofię Mau­rer w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Mar­ka Basza­now­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Sta­ni­sła­wa Albrecht w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Fran­cisz­ka Paster­nac­kie­go w pią­tek o godz. 6.30, Urszu­lę Ossow­ską w sobo­tę o godz. 6.30, Sta­ni­sła­wa Kąko­lew­skie­go w sobo­tę o godz. 8.45

w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Bole­sła­wa Rogow­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Krzysz­to­fa Kie­drow­skie­go w pią­tek o godz. 18.00

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty para­fial­nej ś.p. Annę Narloch z ul. Bro­wa­ro­wej, Ryszar­da Guth z ul. Polnej i Hen­ry­ka Kac­przak z ul. Dwor­co­wej. W ponie­dzia­łek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Fran­cisz­ka Pastwy z ul. Dąbrow­skie­go. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne 04-06-2023

Ponie­dzia­łek

05.06.2023

6:30 + Zofia Mau­rer w 1 r. śm.

6:30 + Marek Borzysz­kow­ski w 1 r. śm.

8:45 + Sta­ni­sław Albrecht w 1 r. śm i ojciec Jan

8:45 + Hen­ry­ka Che­rek — greg. 1

18:00 + Piotr Olszo­wy – od przy­ja­ciół z Kościerzyny

18:00 + Zofia Cza­piew­ska z oka­zji uro­dzin i mąż Hilary

18:00 + Łucja Pęska w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

06.06.2023

6:30 + Zenon Kapeja

6:30 O potrzeb­ne łaski, Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB oraz zdro­wie dla Gra­ży­ny, Bog­da­na, Ilo­ny Brej­skich oraz za Danu­tę, Arka­diu­sza, Mar­ka Wilkowskich

8:45 + Zofia Nie­żu­raw­ska w 12 r. śm., mąż Alfons, syn Zyg­munt, wnuk Wal­de­mar oraz Zofia, Jan i Kry­sty­na Spelbert

8:45 + Hen­ry­ka Che­rek — greg. 2

18:00 + Remi­giusz Che­rek w dniu urodzin

18:00 + Bole­sław Rogow­ski w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

07.06.2023

6:30 + Mak­sy­mi­lian Chi­rek w 20 r. śm.

6:30 + Jerzy War­dyn

8:45 + Dawid Kowa­lew­ski w 10 r. śm., Leoka­dia, syn Grze­gorz, Miro­sław i wnuk Tomasz

8:45 + Hen­ry­ka Che­rek — greg. 3

15:00 Ślub

18:00 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za pro­fa­na­cje Eucharystii

18:00 + Marian­na i Fran­ci­szek Pastwa oraz zmar­li z rodzi­ny Pastwa i Malinowskich

Czwar­tek

08.06.2023

BOŻE CIAŁO

6:30 + Tade­usz Połom z oka­zji uro­dzin oraz żona Stefania

7:30 O wzrost wia­ry naszych dzie­ci, wnu­ków i chrześniaków

7:30 W podzię­ko­wa­niu za szczę­śli­wą ope­ra­cję i o powrót do zdro­wia dla Wojciecha

9:00 + Hen­ry­ka Che­rek — greg. 4

11:30 + Mariusz Lesz­czyń­ski w 8 r. śm.

11:30 Kazi­mierz Kule­sza i Tere­sa Kulesza 

18:00 + Hele­na, Mak­sy­mi­lian Bre­za i syn Zygfryd

Pią­tek

09.06.2023

6:30 + Fran­ci­szek Paster­nac­ki w 1 r. śm.

6:30 + Fran­ci­szek Paster­nac­ki w 1 r. śm.

8:45 + Hen­ryk Kul­czyk w r. śm.

8:45 + Hen­ry­ka Che­rek — greg. 5

18:00 + Zbi­gniew Łoński

18:00 + Krzysz­tof Kie­drow­ski w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

10.06.2023

6:30 + Cze­sław Gerow­ski w 17 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 Z oka­zji uro­dzin Hali­na Wałaszewska

6:30 Urszu­la Ossow­ska w 1 r. śm.

8:45 + Roman Korolczuk

8:45 + Sta­ni­sław Kąko­lew­ski w 1 r. śm.

8:45 + Jan Gierszewski

8:45 + Hen­ry­ka Che­rek — greg. 6

15:00 Ślub

16:00 Ślub

18:00 + Jadwi­ga Kitow­ska w 4 r. śm

Nie­dzie­la

11.06.2023

6:30 + Zofia i Hen­ryk Linda

7:30 + Ste­fa­nia i Zyg­munt Wycin­ka, Agniesz­ka i Jerzy Cza­piew­ski oraz Danu­ta i Fran­ci­szek Sękowscy

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Mela­nia, Józef, Kazi­mierz Klun­der oraz Marian­na, Kon­rad, Hen­ryk, Tere­sa Łukasz Kaszubowscy

11:00 + Kazi­mierz Krygier

12:30 + Adam Pastwa, Kla­ra, Józef i + w czyść­cu cierpiące

12:30 O łaskę zdro­wia dla Bruna

12:30 + Hen­ry­ka Che­rek — greg. 7

14:00 + Urszu­la i Wła­dy­sław Akermann

18:00 + Zyg­fryd Pest­ka z oka­zji uro­dzin i żona Anna