XX NIEDZIELA ZWYKŁA 20 sierpnia 2023 r.

 1. W minio­ną nie­dzie­lę żegna­li­śmy ks. Toma­sza i ks. Damia­na, a dzi­siaj wita­my w naszej para­fii ks. Pio­tra Wie­trzy­kow­skie­go i ks. Paw­ła Orłow­skie­go. Na począt­ku waszej posłu­gi w Czer­sku, życzy­my obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej, a tak­że zado­wo­le­nia z pra­cy i życz­li­wo­ści ludzkiej.

 2. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my z ofia­ry zło­żo­ne w ubie­głym tygo­dniu na remon­ty para­fial­ne oraz za ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Zebra­li­śmy 11.090 zł.
 3. W naj­bliż­szą sobo­tę obcho­dzi­my Uro­czy­stość NMP Czę­sto­chow­skiej. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30; 8.45 i 18.00. Od godz. 7.00 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu.
 4. W sobo­tę zapra­sza­my rów­nież na dożyn­ki rol­no-leśnie, a zara­zem para­fial­ne, któ­re odbę­dą się w Łub­nej. Uro­czy­sto­ści roz­pocz­ną się o godz. 14.00 Mszą św. dzięk­czyn­ną za zebra­ne plo­ny. Pro­si­my o przy­go­to­wa­nie wień­ców i darów ofiarnych
 5. W dniach 25 – 27 sierp­nia zapra­sza­my na Mar­ga­ret­ko­we Dni Modlitw za Kapła­nów po Mszy św. o godz. 8.45.
 6. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym, w dni powsze­dnie, księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi przed Msza­mi św. Nie ma spo­wie­dzi pod­czas Mszy św. Nato­miast biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko w ponie­dział­ki (16.00−17.00), śro­dy (10.00−11.00) i sobo­ty (10.00−11.00). We wszyst­kie nie­dzie­le waka­cji zapra­sza­my na Msze św. do Ostro­wi­te­go o godz. 16.00.

 7. W zakry­stii i przed kościo­łem do naby­cia nowy nr „Piel­grzy­ma”.
 8. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Marię Popie­las we wto­rek o godz. 6.30, Marian­nę Lepak w śro­dę o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Elż­bie­tę Ciem­ka we wto­rek o godz. 8.45, Maria­na Zim­noch w sobo­tę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Tere­sę Jasnoch z ul. Polnej i Danu­tę Sta­wic­ką z ul. Przy­to­ro­wej. W ponie­dzia­łek o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Rafa­ła Ossow­skie­go z ul. Wie­lew­skiej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne 20-08-2023

Ponie­dzia­łek

21.08.2023

6:30 Za para­fian

8:45 + Bar­ba­ra Szma­gliń­ska w 15 r. śm. oraz mąż Roman

18:00 + Agniesz­ka i Mie­czy­sław Magul­scy oraz zmar­li z obu stron

Wto­rek

22.08.2023

6:30 + Maria Popie­las w 1. r. śmierci

8:45 O nawró­ce­nie, pojed­na­nie i prze­ba­cze­nie w rodzinie

8:45 + Elż­bie­ta Ciem­ka w 30. dzień po pogrzebie

18:00 Dziękczynno/błagalna w 13. rocz. ślu­bu Seba­stia­na i Mag­da­le­ny, oraz o opie­kę Mat­ki Bożej nad całą rodziną

Śro­da 23.08.2023

6:30 + Marian­na Lepak w 1. rocz. śm.

8:45 + Tere­sa, Roman, Adam Urbań­scy i zmar­li z rodziny

18:00 + Roza­lia i Mak­sy­mi­lian Lin­da i zmar­li z rodziny

18:00 W 25. rocz­ni­cę ślu­bu Iza­be­li i Grze­go­rza Ossow­skich i w int. Kasi

Czwar­tek

24.08.2023

6:30 + Kla­ra Kaszu­ba w 15. rocz. śmierci

8:45 + Kazi­mierz Kosie­dow­ski w 19. rocz. śmier­ci oraz rodzi­ce z obu stron

18:00 + Hele­na i Ryszard Nowak i syn Andrzej

Pią­tek

25.08.2023

6:30 + Lidia Lan­dow­ska w 2. rocz. śmierci

6:30 + syn Arka­diusz Bie­sek i z rodzi­ny Bie­sek, Przy­byl­skich, Boro­wiak i Osowskich

8:45 + zmar­li z rodzi­ny Kuczyńskich

18:00 + Zofia Rozmarynowicz

18:00 + Edmund Przy­tar­ski w 30. rocz. śmierci

Sobo­ta

26.08.2023

6:30 + Feliks Dobek w rocz. smier­ci i żona Marta

8:45 +

8:45 + Marian Zim­noch w 30. dzień po pogrzebie

16:00 Ślub

18:00 + Roza­lia i Piotr Jare­myn, Jadwi­ga, Mak­sy­mi­lian Kono­no­wicz oraz ich dzieci

Nie­dzie­la

27.08.2023

6:30 O zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo w rodzi­nie Falkowskich

7:30 + Rena­ta Kosie­dow­ska w 22. rocz. śm. i mąż Henryk

8:45 Za Parafian

10:00 + Marian­na, Kon­rad, Tere­sa, Hen­ryk i Łukasz Kaszubowscy

11:00 + Ste­fa­nia w 9. rocz. śm., Zyg­munt Pie­sik i cór­ka Maria Rydzkowska

12:30 + Jan i Jadwi­ga Narloch

16:00 + Sła­wo­mir Sikora

18:00 + Iwo­na Koło­dziej­czyk w 3. r. śm.

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 13 sierpnia 2023 r.

 1. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św., a o godz. 20.00 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo fatim­skie. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na dzi­siej­szą kolek­tę inwe­sty­cyj­ną na remon­ty para­fial­ne. Dzię­ku­je­my rów­nież za ofia­ry indy­wi­du­al­ne, w tym Róży św. Barbary.

 2. We wto­rek – 15 sierp­nia — obcho­dzi­my Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP. Msze św. odpra­wia­my w porząd­ku nie­dziel­nym. O godz. 16.00 będzie rów­nież Msza św. nad jezio­rem w Ostro­wi­tem. Na każ­dej Mszy św. odbę­dzie się obrzęd poświę­ce­nia kło­sów zbóż, ziół i kwia­tów. Na Mszy św. o godz. 11.00 ofi­cjal­nie poże­gna­my i podzię­ku­je­my za pięć lat ofiar­nej posłu­gi na rzecz naszej para­fii ks. Damia­na i ks. Toma­sza. W Krzy­żu, odcho­dzą­cych wika­riu­szy, poże­gna­my na Mszy św. o godz. 9.45. Ks. Damian został skie­ro­wa­ny do para­fii pw. Św. Józe­fa w Tcze­wie, a ks. Tomasz do para­fii pw. NMP Mat­ki Kościo­ła w Sta­ro­gar­dzie Gd. Nato­miast w przy­szłą nie­dzie­lę powi­ta­my nowych wika­riu­szy: ks. Pio­tra Wie­trzy­kow­skie­go, któ­ry przy­cho­dzi do nas z Choj­nic i ks. Paw­ła Orłow­skie­go, któ­ry dotych­czas posłu­gi­wał w Zblewie.
 3. W związ­ku z tra­gicz­ny­mi skut­ka­mi powo­dzi na Sło­we­nii, Kościół w Pol­sce usta­no­wił dzień 15 sierp­nia Dniem Soli­dar­no­ści ze Sło­we­nią. W Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP przed kościo­ła­mi odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na rzecz pomo­cy poszko­do­wa­nym powodzianom.
 4. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym, w dni powsze­dnie, księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi przed Msza­mi św. Nie ma spo­wie­dzi pod­czas Mszy św. Nato­miast biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko w ponie­dział­ki (16.00−17.00), śro­dy (10.00−11.00) i sobo­ty (10.00−11.00).

 5. Popro­szo­no nas o prze­ka­za­nie zapro­sze­nia Pana Bur­mi­strza na obcho­dy Dni Rytla, któ­re roz­pocz­ną się w naj­bliż­szą sobo­tę o godz. 16.00 od poczę­stun­ku rytel­ską jago­dzian­ką. Dalej uczest­ni­ków cze­ka wie­le atrak­cyj­nych nie­spo­dzia­nek. Wcze­śniej, od godz. 10.00 – 14.00 będzie moż­na hono­ro­wo oddać krew. Wszyst­ko będzie się dzia­ło przy ul. Chłopowskiej.

 6. Msze św. w tym tygodniu:
  – w 1 rocz­ni­cę śmier­ci: za ś. p. Witol­da Kukow­skie­go w śro­dę o godz. 8.45, Sta­ni­sła­wa Fry­cy w nie­dzie­lę o godz. 8.45
  – w 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Ire­nę Sikor­ską w śro­dę o godz. 8.45, Annę Ossow­ską w czwar­tek o godz. 8.45

 7. W ponie­dzia­łek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Tere­sy Jasnoch z ul. Polnej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne 13-08-2023

Ponie­dzia­łek

14.08.2023

6:30 + Wan­da Jagiel­ska i Fran­ci­szek Jagielski

8:45 O Boże bło­go­sła­wień­stwo i wszel­kie łaski dla Tosi­na z oka­zji urodzin

18:00 + Maria, Fran­ci­szek, Wacław Belic­cy, Łucja Kaszubowska

Wto­rek

15.08.2023

WNIEBOWZIĘCIE NMP

6:30 + Jerzy Szulc w 23 r. śm., rodzice

7:30 W podzię­ko­wa­niu za dar powo­ła­nia kapłań­skie­go i posłu­gę w naszej para­fii, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB w dal­szej kapłań­skiej posłu­dze w nowych pla­ców­kach dla ks. Damia­na i Ks. Tomasza

8:45 + Beata Fie­rek w 23 r. śm.

10:00 + Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz oraz Kry­sty­na Kasprzak

11:00 W podzię­ko­wa­niu za czas posłu­gi w Parafii

11:00 + Brat Zbi­gniew Kasprzak w 4 r. śm. oraz rodzice

12:30 O zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Gabrie­li i Wal­de­ma­ra z oka­zji 15 r. ślubu

16:00 Ślub

18:00 +Sta­ni­sła­wa Remus, Józef Gra­dow­ski, Jan Remus

Śro­da 16.08.2023

6:30 + Ber­nard Kie­drow­ski w 15 r. śm. oraz żona Ire­na i zięć Jan Wiśniewski

8:45 + Witold Kukow­ski w I roczn. śm.

8:45 + Ire­na Sikor­ska w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Witold w dniu uro­dzin, zmar­li z rodzi­ny Żabiń­skich, Piotr, Kry­stian, Mał­go­rza­ta, Antoni

Czwar­tek

17.08.2023

6:30 + Gerard Gleń­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron i Stanisław

8:45 + Hen­ryk i Janina

8:45 + Anna Osow­ska w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Hele­na Bonin w 10 r. śm., mąż Kazi­mierz i syn Romuald

Pią­tek

18.08.2023

6:30 + Mar­ta Dorsz w 6. r. śm. i mąż Bronisław

8:45 + Zyg­munt Szma­gliń­ski w r. śm.

16:00 Ślub

18:00 + Ste­fan Fie­rek w 27 r. śm. i rodzi­ce Ana­sta­zja i Bronisław

Sobo­ta

19.08.2023

6:30 + Mar­ta Sło­miń­ska w 3 r. śm., mąż Jerzy

8:45 + Jan Bier­nac­ki z oka­zji urodzin

15:00 Ślub

16:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Lidii i Hen­ry­ka Świa­tek z oka­zji 50lecia ślubu

18:00 + Tade­usz Pro­cek, Anna, Augu­styn, Zyg­munt i Jerzy Klamann

Nie­dzie­la

20.08.2023

6:30 + Nata­lia Brze­ska w 7 r. śm., mąż Cze­sław, cór­ka Iwo­na i rodzi­ce z oboj­ga stron

7:30 +

8:45 + Sta­ni­sław Fry­ca w 1 r. śm., Hen­ry­ka (ona) Fry­ca w 4 r. śm. 

10:00 O Boże błog. z oka­zji 7 r. ślu­bu dla Tosi­na i Kami­li oraz dla całej rodziny

11:00 + Jerzy Nie­żu­raw­ski, rodzi­ce Roza­lia i Leon

12:30 + Ryszard Kitow­ski, rodzi­ce i teściowie

16:00 + Hele­na i Zyg­munt Romiń­scy oraz ich rodzi­ce i Maria

18:00 + Tere­sa i Fran­ci­szek Szmaglińscy

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 6 sierpnia 2023 r.

 1. Dzi­siaj po Mszy świę­tej o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca. Bóg zapłać za ofia­ry na kolek­tę diecezjalną.

 2. W przy­szłą nie­dzie­lę na Mszy świę­tej o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Nauka dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce para­fial­nej. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li – jak zawsze dru­ga w mie­sią­cu – jest prze­zna­czo­na na remon­ty para­fial­ne. Bóg zapłać za ofia­ry indywidualne.

 3. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 20.00 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo fatim­skie. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.

 4. W cza­sie waka­cji zapra­sza­my na Msze św. w Ostro­wi­tem, w każ­dą nie­dzie­lę o 16.00.

 5. W okre­sie waka­cyj­nym w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi przed Msza­mi św. Nie ma spo­wie­dzi pod­czas Mszy św. Nato­miast biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko w ponie­dział­ki (16.00−17.00), śro­dy (10.00−11.00) i sobo­ty (10.00−11.00).

 6. W ponie­dzia­łek o godzi­nie 8:00 wyru­sza spod kościo­ła nasza Piel­grzym­ka Rowe­ro­wa na Jasną Górę. Piel­grzy­mów, któ­rzy zapew­nia­ją o modli­twie w naszej inten­cji, pole­ca­my opie­ce Mat­ki Bożej. 

 7. W zakry­stii i przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy nr „Piel­grzy­ma”.

8. Msze św. w tym tygodniu:
 — w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś. p. Joze­fa Cza­piew­skie­go we wto­rek o godz. 8.45, Mate­usza Śledź w pią­tek o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Bogu­mi­łę Weso­łow­ską w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Wła­dy­sła­wa Adam­ca we wto­rek o godz. 8.45, Ada­ma Krę­skie­go w śro­dę o godz. 8.45

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś. p. Zeno­na Gla­ner z ul. Wie­lew­skiej, Urszu­lę Zabroc­ką z ul. Przy­to­ro­wej, Jerze­go Kru­pę z ul. Der­dow­skie­go. Dobry Jezu …

Intencje Mszalne 06-08-2023

Ponie­dzia­łek

07.08.2023

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Kry­sty­ny i Jana z oka­zji 40 r. ślubu

8:45 + Maria Grze­ca w 2 r. śm.

8:45 + Bogu­mi­ła Weso­łow­ska w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Sta­ni­sław Wiśniew­ski w 10 r. śm., rodzi­ce Romu­al­da i Kazi­mierz, teścio­wie Ire­na i Jan Grzonka

Wto­rek

08.08.2023

6:30 + Cecy­lia, Paweł Elak, Kry­sty­na, Zofia, Jan Spel­bert, Fry­da, Feliks Reszczyńscy

8:45 + Józef Cza­piew­ski w 1 r. śm.

8:45 + Wła­dy­sław Ada­miec w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Wan­da Świą­tek w 20 r. śm., mąż Bole­sław i rodzi­ce z oboj­ga stron. O Boże bło­go­sła­wień­stwo w 30 r. ślu­bu Anny i Romana

Śro­da 09.08.2023

6:30 + Roman Kulas z oka­zji urodzin

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo oraz o zdro­wie dla Ali­cji z rodzi­ną w dniu uro­dzin

8:45 + Adam Krę­ski w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Hali­na i Józef Lenc i zmar­li z oboj­ga stron

Czwar­tek

10.08.2023

6:30 + Adam Urbań­ski z oka­zji uro­dzin, ojciec Zygmunt

8:45 + Jan Ossow­ski, syno­wie Piotr i Roman

18:00 + Kry­sty­na Bła­nek w 19 r. śm., Tere­sa Modrze­jew­ska w 27 r. śm.

Pią­tek

11.08.2023

6:30 + Mate­usz Śledź z oka­zji 1 r. śm.

8:45 + Marian Szal­czew­ski w r. urodzin

18:00 + Zmar­li z rodzin Misz­ke i Diec

Sobo­ta

12.08.2023

6:30 + Jani­na Kobie­row­ska w 7 r. śm., mąż Alfons, rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Rodzi­ce Kla­ra i Hen­ryk Chma­ra, brat Roman, Cze­sław, Zbi­gniew, Zofia, Sta­ni­sław Klapczyński

16:00 Ślub

18:00 + Hele­na, Wła­dy­sław, Ste­fan, Kry­sty­na, Tade­usz Lewińscy

Nie­dzie­la

13.08.2023

6:30 + Hali­na Rumiń­ska w 5 r. śm., mąż Jan i cór­ka Maryla

7:30 + Anie­la Szlach­ci­kow­ska w 13 r. śm., mąż Leon, syn Gerard i wnuk Tadeusz

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 W 55 r. po wypad­ku o dal­sze zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Zofii Klicz­kow­skiej i Jadwi­gi Łęskiej

11:00 + Jani­na i Ste­fan Kobie­row­scy i rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Kon­rad Jaż­dżew­ski w 20 r. śm. i rodzice

16:00 + Wie­sław Narloch w 4 r. śm.

18:00 +