UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 26 listopada 2023 r.

 1. Dzi­siej­sza Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta jest ostat­nią nie­dzie­lą roku kościel­ne­go, a jed­no­cze­śnie świę­tem sto­wa­rzy­szeń kato­lic­kich W. naszej para­fii obcho­dzi­my II Deka­nal­ne Spo­tka­nie Mło­dzie­ży. Z tej oka­zji o godz. 16.00 zapra­sza­my do kościo­ła wszyst­kich, a zwłasz­cza mło­dzież z rodzi­ca­mi, na kon­cert o Bożym Miło­sier­dziu oraz świa­dec­two wia­ry. Po kon­cer­cie zapra­sza­my mło­dzież na spo­tka­nie do sal­ki para­fial­nej, gdzie będzie oka­zja do roz­mów przy her­ba­cie i smacz­nym ciast­ku. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do orga­ni­za­cji tego wydarzenia.
 2. W przy­szłą nie­dzie­lę roz­po­czy­na­my adwent, czy­li czas rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Chry­stu­sa. Po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca, połą­czo­ne z opłat­kiem, a po Mszy św. o godz. 12.30 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św. Adwent tra­dy­cyj­nie roz­po­czy­na­my reko­lek­cja­mi, któ­re wygło­si Tomasz Szcze­śniak z Pel­pli­na. Udział w reko­lek­cjach ma nas ducho­wo przy­go­to­wać na Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia. Począ­tek reko­lek­cji w naj­bliż­szą sobo­tę na Mszy św. o godz. 18.00.
 3. Rów­nież w przy­szłą nie­dzie­lę (3 grud­nia) zapra­sza­my na spo­tka­nie kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia z klas ponad­pod­sta­wo­wych. Spo­tka­nie roz­pocz­nie się o godz. 17.15 w kościele.
 4. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej zapra­sza na Godzin­ki o NPNMP w ramach Nowen­ny, któ­ra poprze­dza Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP. Na nabo­żeń­stwo zapra­sza­my od 29 listo­pa­da (śro­da) do 7 grud­nia o 8.15.
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. W te dni Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu roz­pocz­nie się po Mszy św. o godz. 7.00 do godz. 8.45. Spo­wiedź św. pierw­szo­piąt­ko­wa od godz. 15.00 do Mszy św. o godz. 16.20. W Krzy­żu Msza św. o godz. 17.00, a wcze­śniej oka­zja do spo­wie­dzi św.
 6. W sobo­tę zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót mie­sią­ca, któ­re roz­pocz­nie się o godz. 7.45. Na Mszy św. o godz. 8.45 nastą­pi obrzęd przy­ję­cia nowych człon­ków Rycer­stwa Niepokalanej.
 7. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną księ­ża odwie­dzą w naj­bliż­szą sobo­tę. Jest to jed­no­cze­śnie spo­wiedź przed­świą­tecz­na. Cho­rych moż­na zgła­szać w biu­rze para­fial­nym lub u ks. wika­riu­szy. W tym dniu biu­ro para­fial­ne jest nie­czyn­ne.
 8.  Trwa okres roz­pro­wa­dza­nia opłat­ków. Infor­mu­je­my, że poświę­co­ne opłat­ki na stół wigi­lij­ny w naszej para­fii roz­pro­wa­dza wyłącz­nie zakry­stia­nin p. Rafał Gali­kow­ski, któ­ry nie posłu­gu­je się żad­ny­mi pomoc­ni­ka­mi. Będzie moż­na nabyć rów­nież świe­ce wigi­lij­nej pomo­cy dzie­ciom w cenie: 22 zł – duże i 10 zł – małe świece.
 9. 18 listo­pa­da w kate­drze pel­pliń­skiej trzech naszych lek­to­rów, z rąk ks. bisku­pa Ryszar­da Kasy­ny, otrzy­ma­ło pro­mo­cję na cere­mo­nia­rza. Dziś na Mszy św. o godz. 8.45 włą­czy­my do gro­no mini­stran­tów kolej­nych chłop­ców. We wto­rek, po wie­czor­nej Mszy św., zapra­sza­my na zbiór­kę wszyst­kich kan­dy­da­tów, mini­stran­tów, a tak­że tych, któ­rzy chcie­li­by dołą­czyć do ich grona.
 10. Przy wyj­ściu z kościo­ła i w zakry­stii do naby­cia nowy nr „Piel­grzy­ma”. Zachę­ca­my też do zabie­ra­nia ze sobą naszej gazet­ki „Listy od MM”.
 11. Msze św. w tym tygodniu:

- w 30. dzień po pogrze­bie — za śp. Ger­tru­dę Pest­ka w ponie­dzia­łek o godz.  18.00; za śp. Ire­nę Nadol­ską we wto­rek o godz. 18.00; za śp. Zofię Kolas­sa w śro­dę o godz. 18.00; za śp. Sła­wo­mi­ra Kren­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00

- w I r. śmier­ci — za śp. Zofię Kitow­ską w czwar­tek o godz. 18.00, za śp. Jerze­go Neu­man w pią­tek o godz. 18.00; za śp. Roma­na Knuth w nie­dzie­lę o godz. 10.00

- w inten­cji dusz w czyść­cu cier­pią­cych od Apo­stol­stwa Pomo­cy Duszom Czyść­co­wym w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

    — w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

    — w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

    — w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45

   W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty: śp. Micha­ła Rekow­skie­go    z ul. Cze­re­śnio­wej. W ponie­dzia­łek o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb śp. Hen­ry­ka Konef­ki z ul. Mic­kie­wi­cza . Wiecz­ny odpoczynek…

Ogłoszenia XXXIII Niedziela Zwykła, 19 listopada 2023 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne w ubie­głym tygo­dniu na remont dachu nasze­go kościo­ła. Zebra­li­śmy 11 140 zł. Dzię­ku­je­my rów­nież za ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Dzię­ku­je­my rów­nież za dzi­siej­sze ofia­ry na WSD w Pel­pli­nie oraz ofia­ry do puszek na wspar­cie prze­śla­do­wa­nych chrze­ści­jan na Bli­skim Wschodzie.
 2. W naj­bliż­szą śro­dę czci­my św. Cecy­lię, patron­kę śpie­wu i muzy­ki sakral­nej. W naszych modli­twach pole­ca­my orga­ni­stów, chó­rzy­stów i człon­ków schol­ki parafialnej.

 3. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli przy­go­to­wać Week­end dla narze­czo­nych, szcze­gól­nie mał­żeń­stwom dają­cym świa­dec­two oraz dyrek­cji ZS Spe­cjal­nych w Czer­sku za udo­stęp­nie­nie pomieszczeń.

 4. W sobo­tę zachę­ca­my do ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, po ran­nej Mszy św. do godz. 8.45.

 5. Spo­tka­nie kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia z klas szkół ponad­pod­sta­wo­wych odbę­dzie się w koście­le ‚w nie­dzie­lę (3 grud­nia) o godz. 17.15.

 6. Roz­po­czął się już okres roz­pro­wa­dza­nia opłat­ków. Infor­mu­je­my, że poświę­co­ne opłat­ki na stół wigi­lij­ny w naszej para­fii roz­pro­wa­dza wyłącz­nie zakry­stia­nin p. Rafał Gali­kow­ski, któ­ry nie posłu­gu­je się żad­ny­mi pomoc­ni­ka­mi. Będzie moż­na nabyć rów­nież świe­ce wigi­lij­nej pomo­cy dzie­ciom w cenie: 22 zł – duże i 10 zł – małe świece.

 7. W zakry­stii i przed kościo­łem do naby­cia książ­ka pt. „Kochać jak On” o s. Adel­gund Tumiń­skiej z Kwie­ków, kan­dy­dat­ce na ołta­rze. Cena 25 zł.

 8. Msze św. w tym tygodniu:

- w 30. dzień po pogrze­bie — za śp. Leoka­dię Wut­trich w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Jerze­go Sob­ko­wiak we wto­rek o godz. 18.00; za śp. Ire­nę Fie­rek w śro­dę o godz. 18.00 oraz za śp. Kry­sty­nę Pisa­rek w czwar­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty: śp. Zofię Mali­now­ską z ul. Spo­koj­nej, śp. Annę Szal­czew­ską ze Zło­to­wa, śp. Elż­bie­tę Wiśniew­ską z ul. Łubian­ka, śp. Euge­niu­sza Gor­no­wicz z Krzy­ża oraz śp. Ire­nę Kosec­ką ze Sto­dó­łek. Wiecz­ny odpoczynek…

XXXI Niedziela Zwykła, 5 listopada 2023 r.

 1. Po Mszy św. o 8.45 zapra­sza­my na spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca, a po Mszy św. o godz. 12.30 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św.

 2. Bur­mistrz Czer­ska zapra­sza na wspól­ne obcho­dy Naro­do­we­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści w Czer­sku w naj­bliż­szą sobo­tę (11 listopada).

O godz. 8:00 przed­sta­wi­cie­le samo­rzą­du zło­żą kwia­ty pod pamiąt­ko­wą tabli­cą przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 w Czer­sku, o godz. 8:15 sym­bo­licz­ne odsło­nię­cie mura­lu przy Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Czer­sku, a o godz. 8:45 zapra­sza­my na Mszę św. w inten­cji Ojczy­zny. Oko­ło godz. 9:45 prze­marsz uli­ca­mi mia­sta pod pomnik przy ul. Dwor­co­wej, o godz. 10:15 spod pomni­ka uda­my się na plac Ostrow­skie­go, gdzie odbę­dzie się część arty­stycz­na przy­go­to­wa­na przez pod­opiecz­nych Gmin­ne­go Cen­trum Kul­tu­ry w Czer­sku. Będzie poczę­stu­nek oraz będzie moż­na zaku­pić roga­le wol­no­ści w wyko­na­niu cukier­ni „Lan­dus”.

 1. W przy­szłą nie­dzie­lę na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. (nie będzie Mszy św. o godz. 14.00). Rodzi­ców i rodzi­ców chrzest­nych zapra­sza­my na kate­che­zę w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce para­fial­nej. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li – dru­giej w mie­sią­cu – jest prze­zna­czo­na na nasze pra­ce parafialne.

 2. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 3. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli w przy­go­to­wa­niu Balu Świę­tych, dyrek­cji SP 1 za uży­cze­nie sali oraz Paniom z KGW w Krzy­żu za dynio­we przysmaki. 
 4. W śro­dę 8 listo­pa­da wyjąt­ko­wo Msza św. w kapli­cy w Krzy­żu odbę­dzie się o godz. 19.00.
 5. Ofia­ry na rocz­ne zdro­waś­ki moż­na jesz­cze skła­dać w biu­rze parafialnym. 

 6. Msze św. w tym tygodniu: 

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Leona Krzo­skę w pią­tek o godz. 18.00 oraz za śp. Elż­bie­tę Lau­ero­vą w sobo­tę o godz. 18.00

- Msza św. wyna­gra­dza­ją­ca za pro­fa­na­cje Eucha­ry­stii w śro­dę o godz. 18.00

- w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 6.30

- w inten­cji dusz czyść­co­wych od Apo­stol­stwa Dobrej Śmier­ci w czwar­tek o godz. 8.45

- Msza świę­ta zbio­ro­wa za zmar­łych w pią­tek o godz. 6.30

W ponie­dzia­łek odbę­dą się dwa pogrze­by, a mia­no­wi­cie o godz. 9.30 pogrzeb ś.p.  Kazi­mie­rza Che­rek z ul. Dwor­co­wej, a o godz. 11.00 pogrzeb ś.p. śp. Hali­ny Nowak rów­nież z ul. Dwor­co­wej. Wiecz­ny odpoczynek …