IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 30 kwietnia 2023 r.

 1. W dniu dzi­siej­szym obcho­dzi­my Nie­dzie­lę Dobre­go Paste­rza, któ­ra roz­po­czy­na tydzień modlitw o powo­ła­nia do kapłań­stwa i życia kon­se­kro­wa­ne­go. Skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za ofia­ry na budo­wę nowych kościo­łów, a przed kościo­łem mło­dzież LO kwe­stu­je na rzecz cho­re­go Jasia z Gotelpia.

 2. Jutro wspo­mi­na­my św. Józe­fa Robot­ni­ka, a jed­no­cze­śnie roz­po­czy­na­my mie­siąc maj. Tra­dy­cyj­nie zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we: w dni powsze­dnie po Mszy św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­le po Mszy św. wie­czor­nej. Zachę­ca­my też do odpra­wia­nia nabo­żeństw majo­wych przy krzy­żach przy­droż­nych i figurach. 
 3. W śro­dę obcho­dzi­my uro­czy­stość MNP Kró­lo­wej Pol­ski, a zara­zem Świę­to Kon­sty­tu­cji Trze­cie­go Maja. Msze św. w porząd­ku nie­dziel­nym. Na Mszy św. o godz. 8.45 modli­my się za naszą Ojczy­znę, Mia­sto i Gmi­nę. Zapra­sza­my wszyst­kie orga­ni­za­cje, sto­wa­rzy­sze­nia i szko­ły z pocz­ta­mi sztan­da­ro­wy­mi. Po Mszy św. uda­my się na skwer ks. Fran­cisz­ka Sma­gliń­skie­go, gdzie pod pomni­kiem ofiar woj­ny zło­ży­my kwiaty.
 4. W czwar­tek prze­ży­wa­my wspo­mnie­nie św. Flo­ria­na, patro­na stra­ża­ków. Zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 18.00, któ­rą spra­wu­je­my w inten­cji OSP Czersk i Będź­mi­ro­wi­ce oraz człon­ków Orkie­stry. Przed Mszą św. uro­czy­sta defi­la­da z remi­zy do naszej świątyni.
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Zachę­ca­my do ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45 oraz dodat­ko­wo w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. i pią­tek od godz. 15.00. Spo­wiedź św. pierw­szo­piąt­ko­wa od godz. 15.00 do Mszy św. o godz. 16.20.
 6. W sobo­tę zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pię­ciu pierw­szych sobót mie­sią­ca od godz. 7.45.
 7. W naj­bliż­szą sobo­tę nie będzie odwie­dzin cho­rych, ponie­waż księ­ża i misjo­na­rze odwie­dzą cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną w następ­ną sobo­tę, czy­li 13 maja, w ramach misji parafialnych.
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różańca.
 9. W sobo­tę o godz. 18.00 roz­po­czy­na­my w naszej para­fii Misje św. pod hasłem: „Chrze­ści­ja­ni­nem się jest, a nie bywa”, któ­re popro­wa­dzą Ojco­wie Kar­me­li­ci Bosi, o. Sta­ni­sław Mier­nik ze Sło­wa­cji oraz o. Bru­no Pie­chow­ski z Nie­miec. Misje będą trwa­ły do nie­dzie­li 14 maja. Pro­gram Misji św. znaj­du­je się na naszej stro­nie inter­ne­to­wej oraz na bane­rze przed kościo­łem. Bar­dziej szcze­gó­ło­wo będzie­my o nim mówi­li w przy­szłą nie­dzie­lę. Pra­gnie­my jed­nak już dzi­siaj przed­sta­wić waż­niej­sze punk­ty pro­gra­mu. Godzi­ny Mszy św. w Czer­sku, na któ­rych będą gło­szo­ne nauki, nie ule­ga­ją zmia­nie, nato­miast w Krzy­żu Msze św. będą codzien­nie o godz. 16.00. Dodat­ko­wo – od ponie­dział­ku do czwart­ku — zapra­sza­my na Apel Jasno­gór­ski o godz. 21.00, w ponie­dzia­łek po wie­czor­nej Mszy św. pro­ce­sja na cmen­tarz, w pią­tek o godz. 20.00 Dro­ga Krzy­żo­wa uli­ca­mi mia­sta, a w sobo­tę o godz. 20.00 róża­niec fatim­ski z pro­ce­sją. Oka­zja do spo­wie­dzi św. będzie zawsze przed Msza­mi św., a dodat­ko­wo we wto­rek od godz. 19.30 do 20.30. Przed połu­dniem zapra­sza­my na nauki misyj­ne dzie­ci i mło­dzież: od ponie­dział­ku do śro­dy od godz. 9.50 do 11.00 kla­sy 0 – 4; od godz. 11.30 – 12.30 kla­sy 5 – 8; w czwar­tek od godz. 11.00 do 12.00 spo­tka­nie z mło­dzie­żą w Zespo­le Szkół Zawo­do­wych w Mala­chi­nie, a w pię­tek nauki dla mło­dzie­ży z LO: od godz. 10.00 – 11.00 kla­sy pierw­sze, a od godz. 11.45 – 12.45 kla­sy dru­gie i trze­cie. Ser­decz­nie zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w spo­tka­niach misyj­nych. Niech będzie to czas odno­wy reli­gij­nej i umoc­nie­nia wia­ry naszej wspól­no­ty parafialnej. 
 10. Zakoń­czył się remont małej sal­ki para­fial­nej, w któ­rej wymie­nio­no wszyst­kie okna i drzwi, zain­sta­lo­wa­no pro­jek­tor z moż­li­wo­ścią pod­łą­cze­nia do kom­pu­te­ra oraz auto­ma­tycz­ny ekran i nowe oświe­tle­nie. Z tego miej­sca pra­gnie­my gorą­co podzię­ko­wać Ryce­rzom Kolum­ba za ofiar­ną pra­cę przy remon­cie. Mimo, iż robo­ci­zna była dar­mo­wa, na mate­ria­ły (okna, drzwi, pro­jek­tor, ekran, far­by i kle­je) wyda­li­śmy 16 tysię­cy zł. Lam­py i wie­szak zosta­ły ofia­ro­wa­ne, za co ofia­ro­daw­com bar­dzo dzię­ku­je­my. Patro­nat nad sal­ką obej­mą Ryce­rze Kolum­ba. Oczy­wi­ście w korzy­sta­niu z sal­ki nic się nie zmie­ni. Nie­ba­wem lide­rzy poszcze­gól­nych grup otrzy­ma­ją klu­cze. Sal­kę poświę­ca­my św. Kazi­mie­rzo­wi Kró­le­wi­czo­wi, któ­ry patro­nu­je Ryce­rzom Kolum­ba. Wspól­no­cie męż­czyzn dzię­ku­je­my rów­nież za upo­rząd­ko­wa­nie traw­ni­ka pomię­dzy kościo­łem a ogrodem. 
 11. Wczo­raj wyru­szy­ły dwa auto­ka­ry na piel­grzym­kę do Medju­go­rie. Pole­caj­my piel­grzy­mów w naszych modli­twach o bło­go­sła­wio­ne owo­ce i szczę­śli­wy powrót.
 12. Jutro, czy­li 1 maja biu­ro para­fial­ne jest nieczynne.
 13. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”, a Ryce­rze Kolum­ba roz­pro­wa­dza­ją czap­ki z logo naszej para­fii. Zysk ze sprze­da­ży prze­zna­cza­ją na nowy konfesjonał.
 14. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Maria­na Szal­czew­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Fran­cisz­ka Paz­dę we wto­rek o godz. 18.00,

- w inten­cji ADŚ — w czwar­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym — w czwar­tek o godz. 18.00

- w inten­cji Trzeź­wo­ści – w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej – w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca – w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Janu­sza Noet­zel z Gutow­ca, Ada­ma Wró­blew­skie­go z ul. Tuchol­skiej, Łucję Pęską z ul. Sta­re­go Urzę­du i Bole­sła­wa Rogow­skie­go z ul. 21 Lute­go. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne

Ponie­dzia­łek

01.05.2023

6:30 + Marian Szal­czew­ski w 1 r. śm.

6:30 O Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Toma­sza i Hali­ny Pru­szak z oka­zji 30 r. ślubu

8:45 + Anna w 15 r. śm., mąż Jan Ossow­ski, zmar­li syno­wie i wnukowie

8:45 W podzię­ko­wa­niu za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże błogosławieństwo
i zdro­wie w rodzinie

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 27

18:00 + Wan­da i Jan Gleń­scy oraz zmar­li z rodzi­ny Gleń­skich i Malinowskich

Wto­rek

02.05.2023

6:30 + Leon Jaster w 27 r. śm., żona Euge­nia i syn Kazimierz

6:30 + Jan Ossow­ski, Piotr i Roman

8:45 + Ste­fan Kołat­ka w 18 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 28

18:00 + Zyg­munt Gali­kow­ski z oka­zji imienin

18:00 +Fran­ci­szek Paz­da w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

03.05.2023

MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI

6:30 +

7:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski

8:45 W inten­cji Ojczyzny

10:00 + Gra­ży­na Goliń­ska, Ire­na Siko­ra, rodzi­ce z oboj­ga stron

11:00 + ojciec Mak­sy­mi­lian Kla­man w 32. rocz. śmier­ci, mat­ka Ste­fa­nia i brat Jerzy

12:30 + Jerzy Nie­żu­raw­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron, Ana­sta­zja i Mar­ta Piesik

12:30 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 29

18:00 +Zyg­fryd Pest­ka w 18 r. śm., żona Anna

Czwar­tek

04.05.2023

6:30 + Fran­ci­szek w r. śm. i Mał­go­rza­ta Landmesser

6:30 + Boże­na Pfeifer

8:45 + W inten­cji ADŚ

8:45 W inten­cji kapła­nów z Czer­ska, Odrów i Mokrego

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 30

15:00 Ślub

18:00 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

18:00 W inten­cji stra­ża­ków z OSP Czersk i Będzi­mie­ro­wi­ce oraz orkiestry

Pią­tek

05.05.2023

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o opie­kę Mat­ki Boskiej dla kocha­nej mamy Hele­ny z oka­zji 99 urodzin

6:30 + Maria Chrza­now­ska oraz rodzice

8:45 W inten­cji trzeźwości

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 1

16:20 + Ire­na i Witold Jani­kow­scy, zmar­li rodzi­ce i rodzeństwo

18:00 + Boże­na Czer­wiń­ska w 15 r. śm. oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Ste­fa­nia i Syl­we­ster Pozorscy

Sobo­ta

06.05.2023

6:30 + Jan Kie­drow­ski z oka­zji 60 r. urodzin

6:30 + Kazi­mie­ra Mró­zek oraz zmar­li z rodzi­ny Gromowskich

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 2

18:00 + Józef Krze­miń­ski i Domi­ce­la oraz rodzeństwo

Nie­dzie­la

07.05.2023

6:30 +

7:30 + Hele­na Możuch z oka­zji uro­dzin, mąż Jan, syn Jan

8:45 W inten­cji Żywe­go Różańca

10:00 + Marian­na, Kon­rad, Hen­ryk, Tere­sa, Łukasz Kaszubowscy

11:00 + Jadwi­ga Wrył­ka w 9 r. śm i Wła­dy­sław Wrył­ka w 37 r. śm.

12:30 + Mar­ta Woj­da­now­ska z oka­zji uro­dzin, zmar­li z rodziny

12:30 + O dar nie­ba dla śp. Józe­fa (on) Pucha­ły w 7 r. śmierci

12:30 + Jan Ossow­ski – greg. 3

18:00 Dzięk­czyn­na z oka­zji rocz­ni­cy ślu­bu, w podzię­ko­wa­niu za otrzy­ma­ne łaski z proś­bą o dal­sze Boże błogosławieństwo

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 23 kwietnia 2023 r.

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę roz­po­czy­na­my XV Tydzień Biblij­ny pod hasłem: „Wie­rzę w Kościół Ojca, i Syna, i Ducha Świę­te­go ” , a jed­no­cze­śnie Siód­me Naro­do­we Czy­ta­nie Pisma Świę­te­go. Zachę­ca­my wszyst­kich do lek­tu­ry Pisma św., a o godz. 15.00 zapra­sza­my do sal­ki para­fial­nej na wspól­ne roz­wa­ża­nie sło­wa Boże­go. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie wła­sne­go egzem­pla­rza Biblii. 

 2. W ponie­dzia­łek przy­pa­da Uro­czy­stość Św. Woj­cie­cha, Bisku­pa i Męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski. Niech będzie to dzień modli­twy w inten­cji naszej Ojczy­zny, któ­rej ist­nie­nie i histo­ria opie­ra się na chrze­ści­jań­skich korze­niach. Msze św., jak w dni powszednie.
 3. We wto­rek obcho­dzi­my świę­to Św. Mar­ka, Ewan­ge­li­sty. Przed Mszą św. o godz. 8.45 odbę­dzie się pro­ce­sja o dobre urodzaje. 
 4. W pią­tek o godz. 15.15 zapra­sza­my na Mszę św. na zakoń­cze­nie nauki matu­rzy­stów. Będzie­my modlić się o pomyśl­ne zda­nie egza­mi­nów i dobry wybór dro­gi życiowej.
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta na budo­wę nowych kościo­łów, a przed kościo­łem mło­dzież z nasze­go LO zbie­ra do puszek dat­ki na lecze­nie małe­go Jasia z Gotelpia.
 6. Przed kościo­łem Ryce­rze Kolum­ba roz­pro­wa­dza­ją czap­ki z logo para­fii. Zysk ze sprze­da­ży prze­zna­cza­ją na nowy kon­fe­sjo­nał, któ­ry zosta­nie wyko­na­ny w takim samym sty­lu, jak odno­wio­ny kon­fe­sjo­nał z lewej stro­ny pod chórem.
 7. W dniach 16 – 18 czerw­ca są orga­ni­zo­wa­ne reko­lek­cje ewan­ge­li­za­cyj­ne „Kurs Filip”. Szcze­gó­ły u ks. Damiana.
 8. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 9. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Jerze­go Urbań­skie­go w pią­tek o godz. 6.30, Hele­nę Łan­gow­ską w pią­tek o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Ire­nę Gla­zer w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Mar­tę Giersz we wto­rek o godz. 18.00, Urszu­lę von Ossow­ską w śro­dę o godz. 18.00, Tade­usza Muzolf w czwar­tek o godz. 18.00 i Jerze­go War­cza­ka w nie­dzie­lę o godz. 8.45

- za dusze w czyść­cu cier­pią­ce w ponie­dzia­łek o godz. 8.45 – int. APDC.

We ponie­dzia­łek o godz. 11.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Janu­sza Noet­zel z Gutow­ca, a we wto­rek o godz. 12.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Ada­ma Wró­blew­skie­go z ul. Tuchol­skiej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne

Ponie­dzia­łek

24.04.2023

UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA

6:30 + Jerzy Łan­gow­ski w 15 r. śm.

6:30 + Jan Lom­nic w 19 r. śm. Marek w 9 r. śm.

8:45 + Za dusze w czyść­cu cier­pią­ce — inten­cji APDC

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 20

18:00 + Kry­sty­na Lin­da i rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Ire­na Gla­zer w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

25.04.2023

6:30 O Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB dla Lesz­ka z oka­zji 50 r. urodzin

6:30 W inten­cji Parafii

8:45 + Prak­se­da Tro­cha, mąż Jan

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 21

18:00 + Wik­to­ria Narloch z oka­zji 38 r. śm., mąż Leon, syno­wie Zyg­munt, Tade­usz i syno­wa Felicja

18:00 + Mar­ta Giersz w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

26.04.2023

6:30 + Leon Szlach­ci­kow­ski w 20 r. śm., żona Anie­la, syn Gerard i wnuk Tadeusz

6:30 + Hen­ryk i Zofia Jażdżewscy

6:30 + Hele­na Gna­czyń­ska w 5 r. śm. i jej męża Edmunda

8:45 + Piotr Oresz­czuk, rodzi­ce Jadwi­ga i Edward

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 22

18:00 W podzię­ko­wa­niu za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Anny i Hen­ry­ka w 58 r. ślubu

18:00 + Urszu­la von Ossow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

27.04.2023

6:30 + Jan Janow­ski w 2 r. śm. i Miro­sła­wa Niklasz

6:30 + Agniesz­ka i Fran­ci­szek Wrzał­ka oraz Fran­ci­szek Pozorski

8:45 + Hali­na Jawor­ska, cór­ka Jani­na i Danu­ta, syn Marek

8:45 + Witold Gla­zer, syn Dariusz i wnuk Dominik

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 23

18:00 + Zyg­munt Narloch oraz rodzi­ce z oboj­ga stron, brat Tade­usz, bra­to­wa Felicja

18:00 + Tade­usz Muzolf w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

28.04.2023

6:30 + Ryszard Grzon­ka w 3 r. śm. i Jerzy Urbań­ski w 1 r. śm., i żona Maria

6:30 + w czyść­cu cierpiące

6:30 + Bro­ni­sła­wa Pozor­ska w 22 r. śm., mąż Bru­non i brat Jan

8:45 + Anna i Kazi­mierz Bura­kow­scy, rodzi­ce i rodzeń­stwo z oboj­ga stron, zięć Roman

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 24

15:15 Zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go klas maturalnych

18:00 + Kazi­mierz Lin­da w 2 r. śm.

18:00 + Hele­na Łan­gow­ska w 1 r. śm.

18:00 O dar Ducha Świę­te­go na czas egza­mi­nów matu­ral­nych i rozeznania

Sobo­ta

29.04.2023

6:30 + Edward, Maria Krzy­żan i Ire­na Kiedrowicz

6:30 + Jan Wir­kus w 9. rocz. śmier­ci, oraz mąż, ojciec i dziadek

8:45 + Jan Cza­piew­ski w 16 r. śm., Sta­ni­sław Cza­piew­ski w 13 r. śm.

8:45 + Józef i Jadwi­ga Kąt­ni w 2 r. śm. Jadwi­gi i r. uro­dzin Józefa

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 25

16:00 Ślub

18:00 + Aloj­zy Kola­sa, rodzi­ce z oboj­ga stron, o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla rodziny

Nie­dzie­la

30.04.2023

6:30 + Ste­fa­nia, Zyg­fryd Ossowscy

7:30 + Zyg­fryd Pru­ski, Cyryl Thiede

8:45 Jerzy War­czak w 30 dzień po pogrzebie

10:00 + Wan­da i Leon Che­rek, cór­ka Zofia Czarnowska

11:00 + Tade­usz Czar­now­ski, Jadwi­ga Czar­now­ska w 2 r. śm.

12:30 + Fran­ci­szek i Grze­gorz Ortman

12:30 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 26

18:00 W podzię­ko­wa­niu za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Jolan­ty i Zbi­gnie­wa w 25 r. ślubu

II NIEDZIELA WIELKANOCNA NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 16 kwietnia 2023 r.

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest świę­tem Miło­sier­dzia Boże­go. Módl­my się szcze­gól­nie za tych, któ­rzy jesz­cze nie pojed­na­li się z Bogiem. Nabo­żeń­stwo z Koron­ką do Miło­sier­dzia Boże­go dzi­siaj po Mszy św. o godz. 8.45, a po Mszy św. o godz. 11.00 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na cele charytatywne.

 2. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne w ubie­głą nie­dzie­lę i ofia­ry indy­wi­du­al­ne na malo­wa­nie nasze­go kościo­ła. Zebra­li­śmy 18. 840 zł. 

 3. W minio­nym tygo­dniu wymie­ni­li­śmy trzy pary okien i drzwi w małej salce.

 4. W ponie­dzia­łek o godz. 18.00 zapra­sza­my na Mszę św. z oka­zji 40. rocz­ni­cy świę­ceń kapłań­skich nasze­go misjo­na­rza o. Zyg­mun­ta Schmidta.

 5. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Nie­dzie­lę Biblij­ną. Zachę­ca­my do czy­ta­nia i roz­wa­ża­nie Pisma św., a o godz. 15.00 zapra­sza­my do sal­ki para­fial­nej na wspól­ne roz­wa­ża­nie sło­wa Boże­go. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie wła­sne­go egzem­pla­rza Pisma św. 

 6. W związ­ku z licz­ny­mi zapy­ta­nia­mi, infor­mu­je­my, że w dniach 9 – 11 czerw­ca w Czar­nej Wodzie odbę­dzie się Week­end dla narze­czo­nych. Zapi­sy na stro­nie: ewangelizacjapelplin.pl.

 7. W tym tygo­dniu zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. i w sobo­tę od godz. 7.00 do 8.45.

 8. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma” i „W Rodzinie”.

 9. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Grze­go­rza Her­man w śro­dę o godz. 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Kazi­mie­rza Łan­gow­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Sta­ni­sła­wa Szyn­wel­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00.

10. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Wacła­wa Żak ze Stru­gi, Bar­tło­mie­ja Het­mań­skie­go z Kamion­ki, Edwar­da Rydu­chow­skie­go z ul. Pomor­skiej, Jadwi­gę Sar­now­ską z Kur­ko­wa i Mał­go­rza­tę Drze­wic­ką z Al. Tysiąc­le­cia. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne

Ponie­dzia­łek

17.04.2023

6:30 W pew­nej intencji

6:30 +

8:45 + Ryszard Pie­kar­ski w 3 r. śm.

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 13

18:00 + Sta­ni­sław i Tere­sa Fierek

18:00 Msza Dzięk­czyn­na w 40 r. kapłań­stwa O. Zyg­mun­ta Schmidt, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo, dary Ducha Świę­te­go w dal­szej  posłu­dze kapłańskiej

Wto­rek

18.04.2023

6:30 + Euge­nia Brze­ziń­ska w r. ślu­bu, zmar­li z rodzin Brze­ziń­skich, Czu­bów i Cicheckich

6:30 W inten­cji Parafii

8:45 + Józef Lip­kow­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 14

18:00 + Ber­nard Pru­ski w 21 r. śm. i rodzice

18:00 + Kazi­mierz Łan­gow­ski w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da 19.04.2023

6:30 O Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB dla naszych rodzi­ców, rodzeń­stwa, rodzi­ców chrzest­nych oraz chrześniaków

6:30 Ewa i Zbi­gniew w 42 r. ślu­bu o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB

6:30 O Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Beaty i Lesz­ka i wypeł­nie­nie w ich życiu woli Bożej

8:45 + Grze­gorz Her­man w 1 r. śm.

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 15

18:00 + Ste­fa­nia i Zyg­munt Pie­sik, cór­ka Maria Rydz­kow­ska i rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 Hali­na i Witold Pron­dzin­scy z oka­zji 50 r. ślu­bu, z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski z proś­bą o dalsze

Czwar­tek

20.04.2023

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdro­wie z oka­zji 90 r. uro­dzin Zofii

6:30 + Michał Koszał­ka w 34 r. śm., żona Anna i syno­wie oraz + Elż­bie­ta i Józef Kobus

8:45 + w czyść­cu cierpiące

8:45 + Geno­we­fa, Jerzy, Ryszard Loroch, zmar­li z rodzi­ny Loroch i Felskich

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 16

18:00 + Zmar­li z rodzi­ny Puczyń­skich i Kruth

18:00 + Sta­ni­sław Szyn­wel­ski w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

21.04.2023

6:30 + Agniesz­ka i Hie­ro­nim Ossowscy

6:30 + Jan Lubiń­ski w 23 r. śm. i z rodzi­ny Lubińskich

6:30 Zbi­gniew Woś z oka­zji 62 r. ur. Oraz Bro­ni­sła­wa i Józef Muzioł

8:45 + Miro­sła­wa (ona) Buszek i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 17

18:00 + Zyg­munt Paz­da w r. śm.

18:00 + Mar­ce­li Weresz­czyń­ski w 32. r. śm i żona Genowefa

Sobo­ta

22.04.2023

6:30 + Anto­ni i Marian­na Pastwa oraz Romu­ald Kraszewski

6:30 + Wik­to­ria Bło­ciń­ska w 2 r. śm., mąż Józef i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Mar­ta Woj­da­now­ska w 3 r. śm., zmar­li z rodziny

8:45 + Mat­ka chrzest­na Bronisława

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 18

14:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdro­wie z oka­zji 50 r. ślu­bu Bogu­mi­ły i Sta­ni­sła­wa Nowak

16:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdro­wie z oka­zji 50 r. ślu­bu Kry­sty­ny i Andrze­ja Kulas

18:00 + Urszu­la Romp­kow­ska w 3 r. śm.

18:00 + Ste­fan Lewiń­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron, + Jadwi­ga Kitowska 

Nie­dzie­la

23.04.2023

6:30 + Mie­czy­sław Grze­ca w 13 r. śm

7:30 + Rodzi­ce i teścio­wie oraz zmar­li z rodzi­ny Sta­ro­ściak i Jonak

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, za wspól­nie prze­ży­te lata, z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdro­wie z oka­zji 50 r. ślu­bu Tere­sy i Gerar­da Gierszewskich

10:00 + Zofia Czar­now­ska oraz zmar­li z rodzi­ny Czarnowskich

11:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdro­wie z oka­zji r. ślu­bu Rena­ty i Mie­czy­sła­wa

12:30 + Woj­ciech i zmar­li z rodzi­ny Kry­ger, Jaż­dżew­skich oraz wszyst­kich pokrewnych

12:30 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 19

18:00 + Kazi­mierz i Zbi­gniew Lepak oraz rodzice

ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 Niech Zmar­twych­wsta­nie Pań­skie, któ­re nie­sie odro­dze­nie ducho­we, napeł­ni wszyst­kich spo­ko­jem i wia­rą, udzie­li siły do poko­ny­wa­nia trud­no­ści i pozwo­li z ufno­ścią patrzeć w przyszłość.

Zdro­wych, pogod­nych Świąt Wiel­ka­noc­nych prze­peł­nio­nych wia­rą, nadzie­ją i miło­ścią, rado­sne­go, wio­sen­ne­go nastro­ju, ser­decz­nych spo­tkań w gro­nie rodzi­ny i przy­ja­ciół oraz rado­sne­go „Alle­lu­ja” wszyst­kim para­fia­nom i gościom życzą

ks. pro­boszcz, ks. pra­łat i wikariusze 

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 9 kwietnia 2023 r.

 1. Świę­ta Wiel­ka­noc­ne budzą w nas nadzie­ję powsta­nia do nowe­go życia. Chry­stus poko­nał śmierć, aby uka­zać nam nasze prze­zna­cze­nie do nie­śmier­tel­no­ści. Tak, jak po nocy przy­cho­dzi dzień, tak też po chwi­lach zwąt­pie­nia, bez­sil­no­ści i łez, budzi się nadzie­ja lep­sze­go jutra. Dzię­ku­jąc za wszel­kie prze­ja­wy życz­li­wo­ści, w imie­niu kapła­nów posłu­gu­ją­cych w naszej para­fii, skła­da­my ser­decz­ne życze­nia rado­sne­go prze­ży­cia świąt, poko­ju w ser­cach i rodzi­nach oraz nadziei na przyszłość. 

 2. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy uczest­ni­czy­li i w jaki­kol­wiek spo­sób przy­czy­ni­li się uświet­nie­nia Tri­du­um Pas­chal­ne­go oraz wystro­ju nasze­go kościo­ła. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy przy­go­to­wa­li Ciem­ni­cę, za pro­jekt i wyko­na­nie Gro­bu Pań­skie­go, za ofia­ry na kwia­ty, inne ele­men­ty deko­ra­cji oraz ofia­ro­wa­ny mate­riał na tło całej insta­la­cji. Dzię­ku­je­my uczest­ni­kom wiel­ko­piąt­ko­wej Dro­gi Krzy­żo­wej, zwłasz­cza Ryce­rzom Kolum­ba, poli­cji, dru­hom stra­ża­kom, Odno­wie w Duchu Świę­tym za przy­go­to­wa­nie poszcze­gól­nych sta­cji. Wiel­kie Bóg zapłać skła­da­my za życze­nia i kwia­ty z oka­zji Dnia Kapłana.

 3. Dzi­siaj moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny za przy­ję­cie papie­skie­go bło­go­sła­wień­stwa „Urbi et Orbi” przez radio lub tele­wi­zję. Warun­kiem jest przy­stą­pie­nie do Komu­nii świę­tej i odmó­wie­nie w koście­le modli­twy w inten­cjach Ojca Świętego.

 4. Jutro dru­gi dzień Świąt – Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny. Prze­żyj­my ten dzień w zjed­no­cze­niu z Chry­stu­sem Zmar­twych­wsta­łym. Msze św. odpra­wia­my w porząd­ku nie­dziel­nym. Zachę­ca­my do uczest­nic­twa w Mszach św. przez całą okta­wę Wiel­ka­no­cy. Tra­dy­cyj­nie w dniu jutrzej­szym w naszych kościo­łach modli­my się i skła­da­my ofia­ry na Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubelski.

 5. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go, któ­rą poprze­dza Nowen­na do Miło­sier­dzia Boże­go. Na Nowen­nę zapra­sza­my codzien­nie po Mszy św. o godz. 8.45. Przed kościo­łem odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na cele cha­ry­ta­tyw­ne. Rodzi­ców dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św. zapra­sza­my na spo­tka­nie po Mszy św. o godz. 11.00.

 6. W pią­tek na wie­czor­ną Mszę św. zapra­sza­my wszyst­kich piel­grzy­mów uda­ją­cych się do Medju­gor­je. Po Mszy św. spo­tka­nie w sal­ce parafialnej.

 7. W sobo­tę tra­dy­cyj­nie zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 8. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.

 9. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Hele­nę Kow­gan w ponie­dzia­łek o godz. 11.00, zię­cia Mar­ka we wto­rek o godz. 18.00, Anto­nie­go Haf­ke w sobo­tę o godz. 6.30, Edwar­da Sznaj­der w sobo­tę o godz. 8.45, Lilio­sę Cha­bow­ską w nie­dzie­lę o godz. 11.00 i Tere­sę Pastwa w nie­dzie­lę o godz. 18.00.

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Kazi­mie­rza Gref­kę we wto­rek o godz. 18.00, Elż­bie­tę Czer­wiń­ską w śro­dę o godz. 18.00

- w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Bar­ba­rę Fischer-Kier­ską z ul. Krę­tej, Janu­sza Bed­nar­skie­go z ul. Hal­le­ra, Józe­fę Dre­wek z ul. Koso­budz­kiej i Miro­sła­wa Jasnoch z ul. Wiśnio­wej (Msza św. pogrze­bo­wa odbę­dzie się we wto­rek o godz. 9.30). We wto­rek o godz. 12.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Wacła­wa Żak ze Stru­gi, a w czwar­tek o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Bar­tło­mie­ja Het­mań­skie­go z Kamion­ki. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne Wielkanoc 2023

Ponie­dzia­łek

10.04.2023

PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY

6:30 + Ste­fa­nia i Tade­usz Połom 

7:30 + Tade­usz Szlachcikowski

8:45 + Jani­na, Anie­la, Anto­ni Haf­ke i zmar­li z rodziny

10:00 + Maria Mient­ka i rodzi­ce z oboj­ga stron

11:00 + Hele­na w 1 r. śm. i Sta­ni­sław Kowgan

12:30 + Rodzi­ce Sta­ni­sła­wa i Leon Jeżew­scy i sio­stra Maryla

12:30 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 6

18:00 + Edgar Bła­nek, rodzi­ce z oboj­ga stron

Wto­rek

11.04.2023

6:30 + Ger­tru­da Pie­sik w 3 r. śm.

6:30 + Leon i Cze­sła­wa Mroczyńscy

8:45 + Agniesz­ka i Miko­łaj Kiżew­scy, + Woj­ciech i Alfons Ossow­scy, Bog­dan Fir­gol­ski, Ryszard Łangowski

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 7

9.30 Msza świę­ta pogrze­bo­wa za śp. Miro­sła­wa JONAK

18:00 + Zięć Marek w 1 r. śm. i 45 r. urodzin

18:00 + Kazi­mierz Gref­ka w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

12.04.2023

6:30 + Jan Kesner w 3 r. śm. i żona Ste­fa­nia, Jakub Rewald w 2 r. śm.

6:30 + Zofia Kitow­ska i mąż Jan

8:45 + Witold Jani­kow­ski w r. śm.

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 8

18:00 O zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Anny i rodziny

18:00 + Elż­bie­ta Czer­wiń­ska w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

13.04.2023

6:30 + Krzysz­tof Jaku­bow­ski z oka­zji urodzin

6:30 + Mie­czy­sław Stau­bach w 4 r. śm, mat­ka Maria

8:45

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 9

18:00 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

18:00 + Boże­na Nie­rzwic­ka w dniu uro­dzin, cór­ka Anna, syno­wie Kamil i Marcin

Pią­tek

14.04.2023

6:30 + Mąż Mie­czy­sław Dora­wa z oka­zji urodzin

6:30 + Jan Ossow­ski, Piotr i Roman

8:45 + Edmund Podol­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron i rodzeństwo

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 10

15:00 Ślub

18:00 + Jerzy Lin­da oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Roman Mali­now­ski w 15 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron i sio­stry Kry­sty­na i Bożena

Sobo­ta

15.04.2023

6:30 + Anto­ni Haf­ke w 1 r. śm

6:30 + Anie­la War­siń­ska w 4 r. śm. i mąż Leon z oka­zji urodzin

8:45 + Beata Neu­bau­er w 30 r. śm., Józef Neu­bau­er oraz Roza­lia, Jakub i Wacław Mania i Lidia Neubauer

8:45 + Edward Sznaj­der w 1 r. śm.

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 11

16:00 Ślub

18:00 + Rodzi­ce z oboj­ga stron, bra­cia Mie­czy­sław i Grze­gorz, sio­stra Bogu­mi­ła, bra­to­wa Kry­sty­na i szwa­gier Andrzej

Nie­dzie­la

16.04.2023

NIEDZIELA
MIŁOSIERDZIA

6:30 + Fran­ci­szek, Tere­sa, Bog­dan Landowscy

7:30 + Ste­fa­nia Trzciń­ska w 3 r. śm., mąż Kazi­mierz i rodzice

8:45 + Cze­sław Kru­eger w 3 r. śm.

8:45 W inten­cji Bar­ba­ry Kosie­dow­skiej z oka­zji 90 r. uro­dzin o Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdrowie

10:00 + Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz

11:00 + Lilio­sa Cha­bow­ska w 1 r. śm.

11:00 + Mar­ta, Hele­na i Aloj­zy Rostankowscy

12:30 + Jani­na, Anto­ni, Miro­sła­wa (ona) Sto­pa i zmar­li z rodziny

12:30 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 12

18:00 + Tere­sa Pastwa z oka­zji 1 r. śm. + Czesław

NIEDZIELA PALMOWA 2 kwietnia 2023 r.

 1. Nie­dzie­la Pal­mo­wa tra­dy­cyj­nie roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień, w któ­rym będzie­my na nowo prze­ży­wać tajem­ni­cę śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia Chry­stu­sa. Na wszyst­kich Mszach św. bło­go­sła­wi­my pal­my, a pro­ce­sja z pal­ma­mi odbę­dzie się przed Mszą św. o godz. 11.00. Po Mszy św. zosta­nie roz­strzy­gnię­ty kon­kurs na naj­wyż­szą i naj­pięk­niej­szą pal­mę, a o godz. 17.15 zapra­sza­my na ostat­nie Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym. Dzi­siaj obcho­dzi­my rów­nież Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży. O godz. 13.00 w Koście­rzy­nie odbę­dzie się spo­tka­nie mło­dych, na któ­re z ks. Mate­uszem uda­je się mło­dzież z naszej para­fii. Nasza para­fia przy­łą­cza się do ogól­no­kra­jo­wej akcji obro­ny dobre­go imie­nia św. Jana Paw­ła II w 18. rocz­ni­cę Jego śmier­ci, dla­te­go o godz. 20.00 zapra­sza­my wszyst­kich, któ­rym dro­ga jest pamięć o naszym Roda­ku, na róża­niec fatim­ski z procesją.

 2. Zgod­nie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią, zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. wiel­ka­noc­nej w naj­bliż­szy wto­rek. Przy­jezd­ni spo­wied­ni­cy będą słu­cha­li spo­wie­dzi św. od godz. 8.00 do 10.30 (z prze­rwą od godz. 8.45 – 9.15) oraz po połu­dniu od godz. 15.30 do 18.00 (z prze­rwą od godz. 16.30 – 17.00). W cza­sie popo­łu­dnio­wej spo­wie­dzi (od godz. 15.00 do 18.00) zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. W tym dniu do spo­wie­dzi mogą przy­stą­pić oso­by, któ­re prak­ty­ku­ją pierw­sze piąt­ki, ale Komu­nię św. nale­ży przy­jąć w cza­sie litur­gii Wiel­kie­go Piąt­ku o godz. 17.00.
 3. W śro­dę o godz. 17.00 zosta­nie poświę­co­ny nowy krzyż przy skrzy­żo­wa­niu ul. Tuchol­skiej i 21 Lute­go oraz odmó­wi­my Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go. Bóg zapłać wszyst­kim, któ­rzy zaan­ga­żo­wa­li się w to dzie­ło oraz za zło­żo­ną ofia­rę na malo­wa­nie nasze­go kościo­ła. W Wiel­ki Czwar­tek o godz. 18.00 zosta­nie odpra­wio­na Msza św. inten­cji ofia­ro­daw­ców krzyża. 

TRIDUUM PASCHALNE:

 1. Wiel­ki Czwartek:

o godz. 18.00 Msza św. Wie­cze­rzy Pań­skiej, a po niej pro­ce­sja do Ciem­ni­cy (bez udzia­łu wier­nych). Ado­ra­cja będzie trwa­ła do godz. 22.00.

 1. Wiel­ki Piątek: 

- od godz. 8.00 ado­ra­cja Pana Jezu­sa w Ciem­ni­cy i odśpie­wa­my Jutrznię

- od godz. 8.30 do 10.00 i w cza­sie Gorz­kich Żali będzie jesz­cze oka­zja do spo­wie­dzi św. 

- o godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Bożego

- o godz. 17.00 Litur­gia Męki Pań­skiej z Komu­nią św., a po niej prze­nie­sie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do Gro­bu Pań­skie­go i ado­ra­cja do godz. 22.00. Ofia­ry z Gro­bu Pań­skie­go są prze­ka­zy­wa­ne na utrzy­ma­nie Gro­bu Pań­skie­go w Jerozolimie.

- o godz. 19.00 odśpie­wa­my trzy czę­ści Gorz­kich Żali

- o godz. 20.00 z kościo­ła wyru­szy­my na Dro­gę Krzy­żo­wą uli­ca­mi nasze­go mia­sta w inten­cji prze­bła­ga­nia za kłam­stwa sze­rzo­ne prze­ciw św. Jano­wi Paw­ło­wi II oraz o pokój w Ukra­inie. Opra­wę i roz­wa­ża­nia przy­go­to­wa­ła Odno­wa w Duchu Świę­tym. W cza­sie Dro­gi Krzy­żo­wej, w koście­le będzie trwa­ła ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Grobie.

- w Wiel­ki Pią­tek obo­wią­zu­je post ści­sły, czy­li nie wol­no jeść potraw mię­snych i jeden raz moż­na najeść się do syta.

6. Wiel­ka Sobota:

- od godz. 8.00 ado­ra­cja Pana Jezu­sa w Gro­bie i odśpie­wa­my Jutrznię

- o godz. 12.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Bożego

- o godz. 21.00 Msza św. Wigi­lii Pas­chal­nej z pro­ce­sją rezurekcyjną 

- świę­ce­nie pokar­mów na stół wiel­ka­noc­ny odbę­dzie się w godz. 10.00 do 13.00, co pół godzi­ny oraz o godz. 15.00, a w Krzy­żu o godz. 11.00

- spo­wiedź św. od godz. 9.00 – 10.30

- na Wigi­lię Pas­chal­ną przy­no­si­my świece

- dru­hów stra­ża­ków tra­dy­cyj­nie pro­si­my o trzy­ma­nie stra­ży przy Gro­bie oraz o udział w pro­ce­sji rezurekcyjnej.

Wpraw­dzie w Wiel­ką Sobo­tę nie ma obo­wiąz­ku zacho­wa­nia postu, ale zachę­ca się do powstrzy­ma­nia od potraw mię­snych przy­naj­mniej do południa.

7. W tym tygo­dniu biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko od ponie­dział­ku do środy.

8. W pierw­sze świę­to Wiel­ka­no­cy nie będzie Mszy świę­tej o godz. 6.30, a pierw­sza Msza św. zosta­nie odpra­wio­na o godz. 7.00, następ­na o 8.45 i kolej­ne jak w nie­dzie­lę. W pierw­sze świę­to nie ma pro­ce­sji, gdyż jest w sobo­tę po Wigi­lii Pas­chal­nej i nie słu­cha­my spo­wie­dzi św. Kolek­ta jest prze­zna­czo­na na cze­ka­ją­ce nas malo­wa­nie nasze­go kościoła.

9. W dru­gie Świę­to Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go Msze św. rów­nież w porząd­ku nie­dziel­nym. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Kolek­ta dru­gie­go świę­ta na Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubelski.

10. Zapra­sza­my na Nowen­nę do Miło­sier­dzia Boże­go z Koron­ką, któ­ra poprze­dza Nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go: w pią­tek po wie­czor­nej cere­mo­nii, w sobo­tę o godz. 12.00 i w pozo­sta­łe dni po Mszy św. o godz. 8.45.

11. Pro­si­my o przy­no­sze­nie Skar­bo­nek Wiel­ko­post­nych, z któ­rych ofia­ry są prze­zna­czo­ne na pomoc sie­ro­tom woj­ny na Ukrainie.

12. W dniach 13 i 14 kwiet­nia Mali Ryce­rze Nie­po­ka­la­nej wyru­sza­ją na piel­grzym­kę do Nie­po­ka­la­no­wa. Zapra­sza­ją też dzie­ci i mło­dzież spo­za wspól­no­ty. Koszt wyjaz­du wyno­si 300 zł. Szcze­gó­ły u p. Soni Babiń­skiej lub ks. Mate­usza. A dzi­siaj przed kościo­łem roz­pro­wa­dza­ją pal­my, z któ­rych dochód jest prze­zna­czo­ny na pielgrzymkę.

13. W tym tygo­dniu nasza scho­la odby­ła dzień sku­pie­nia w Orli­ku. Chęt­ni mogą dołą­czyć do scho­li, któ­rej pró­by odby­wa­ją się w sal­ce para­fial­nej w każ­dy wto­rek o godz. 16.00.

14. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.

15. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Bar­ba­rę Che­rek w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Wła­dy­sła­wę Dudziń­ską we wto­rek o godz. 6.30, Bogu­sła­wa Leper w czwar­tek o godz. 18.00

 — w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Pio­tra Kuras w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Sta­ni­sła­wa Plich­tę we wto­rek o godz. 18.00

- w inten­cji ADŚ w śro­dę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p.: Jerze­go War­cza­ka z ul. Spor­to­wej, Ali­cję Ort­mann z Gutow­ca i Zyg­mun­ta Kieł­piń­skie­go z Ostro­wi­te­go. We wto­rek o godz. 12.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Bar­ba­ry Fischer — Kier­skiej z ul. Krę­tej. Wiecz­ny odpoczynek …