XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 28 sierpnia 2022 r.

 1. W związ­ku z koń­czą­cy­mi się waka­cja­mi wszyst­kim urlo­po­wi­czom życzy­my bez­piecz­ne­go powro­tu do swo­ich domów, a w Ostro­wi­tem o godz. 16.00 ostat­nia w tym sezo­nie Msza św., na któ­ra ser­decz­nie zapraszamy.

 2. W czwar­tek, 1 wrze­śnia, dzie­ci i mło­dzież roz­pocz­ną NOWY ROK SZKOLNY 202223. Z tej oka­zji dzie­ci i mło­dzież wszyst­kich szkół, nauczy­cie­li, pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji, nauczy­cie­li eme­ry­to­wa­nych oraz rodzi­ców zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 8.00. Pod­czas Mszy św. poświę­ci­my tor­ni­stry i przy­bo­ry uczniów klas pierw­szych. W tym dniu nie ma Mszy św. o godz. 8.45. Dzie­ci i mło­dzież zachę­ca­my do spo­wie­dzi św., któ­ra odbę­dzie się w śro­dę w godz. 17.00 – 18.00. W Krzy­żu Msza św. będzie o godz. 19.00.

 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w te dni od 7.00 do 8.45. W pią­tek od godz. 15.00 zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej. Po spo­wie­dzi, o godz. 16.20 Msza św. W trak­cie spo­wie­dzi będzie wysta­wio­ny Naj­święt­szy Sakra­ment. W Krzy­żu Msza św. w pią­tek o godz. 1700, a wcze­śniej oka­zja do spo­wie­dzi św.

 4. W sobo­tę o godz. 7.45 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót miesiąca.

 5. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my w naj­bliż­szą sobo­tę (3 wrze­śnia) od godzin rannych.

 6. W naj­bliż­szą sobo­tę o godz. 10.00 w bazy­li­ce kate­dral­nej w Pel­pli­nie odbę­dzie się spo­tka­nie kate­che­tów. Przy­po­mi­na­my, że udział w spo­tka­niu jest obowiązkowy.

 7. Spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca odbę­dzie się w przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o 8.45.

 8. Para­fial­ny Zespół Cari­tas pro­wa­dzi zbiór­kę przy­bo­rów szkol­nych dla dzie­ci na Ukra­inie. Oso­by, któ­re chcia­ły­by się włą­czyć w tę akcję, mogą zabrać ser­dusz­ko z ołta­rza Św. Marii Mag­da­le­ny. Na każ­dym ser­dusz­ku zapi­sa­ne są potrzeb­ne przy­bo­ry. Zaku­pio­ne przed­mio­ty moż­na umie­ścić w koszu, któ­ry znaj­du­je się obok ołtarza. 

 9. W tym tygo­dniu biu­ro para­fial­ne będzie jesz­cze czyn­ne w porząd­ku waka­cyj­nym, a więc w ponie­dzia­łek, śro­dę i sobotę.

 10. Z wyprze­dze­niem poda­je­my, że odpust w koście­le filial­nym w Krzy­żu odbę­dzie się w śro­dę 14 wrze­śnia. Suma odpu­sto­wa zosta­nie odpra­wio­na o godz. 17.00.

 11. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Bogu­sła­wę Gac we wto­rek o godz. 8.45, Jani­nę Kren­ską z nie­dzie­lę o godz. 6.30, Edwar­da Tylic­kie­go w nie­dzie­lę o godz. 7.30.

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Ewę Gra­czyk w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Ali­cję Soko­łow­ską w śro­dę o godz. 8.45, Kami­lę Kosiak w czwar­tek o godz. 18.00

- w inten­cji dusz w czyść­cu od APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

- w inten­cji ADŚ w czwar­tek o godz. 8.00

- w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18.00

- w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Jana Pastwę z ul. 21 Lute­go, Zyg­mun­ta Szma­gliń­skie­go z Mala­chi­na, Jani­nę Muzioł z Tcze­wa, Edwar­da Bar­toś z Gutow­ca, Marian­nę Lepak z ul. Koso­budz­kiej i Sta­ni­sła­wa Fry­cę z ul. Cichej. W śro­dę odbę­dą się dwa pogrze­by: o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Mate­usza Śledź z Gutow­ca, a o godz. 11.00 pogrzeb ś.p. Marii Popie­las z ul. Prze­my­sła II. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne na 22 niedzielę zwykłą 2022 r.

Ponie­dzia­łek

29.08.2022

6:30 + Jan Pepliń­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + W inten­cji APDC

8:45 + Ewa Gra­czyk w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Ewa Blok – greg. 6

18:00 + Hele­na Gra­dow­ska w 30 r. śm.

Wto­rek

30.08.2022

6:30 + Rena­ta Kobie­row­ska w 25 r. śm.

6:30 + Jadwi­ga i Jan Lip­scy, Mar­ta i Józef oraz Hali­na Dobrosz 

8:45 + Bogu­sła­wa (ona) Gac w 1 r. śm., mąż Roman

8:45 + Ewa Blok – greg. 7

18:00 + Ber­nard i Cecy­lia Beger­scy, rodzi­ce i rodzeństwo

Śro­da 31.08.2022

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

6:30 + Mar­ta Bajer­lajn w 40 r. śm.

8:45 + Mat­ka Sta­ni­sła­wa oraz jej rodzi­ce Marian­na i Franciszek

8:45 + Ali­cja Soko­łow­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Ewa Blok – greg. 8

18:00 + Sta­ni­sła­wa i Ryszard Niklasz, syn Cze­sław, Hen­ryk i Krzysz­tof Bąk, Jan Janowski

18:00 + Bar­ba­ra Cieślińska

Czwar­tek

01.09.2022

6:30 + Bro­ni­sław Ufnow­ski w 20 r. śm, żona Zofia

6:30 + Danu­ta Łoń­ska w r. urodzin

8:00 Msza na roz­po­czę­cie Nowe­go Roku Szkol­ne­go w inten­cji dzie­ci i młodzieży

8:00 + W inten­cji ADŚ

8:00 + Ewa Blok – greg. 9

18:00 + W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

18:00 + Kami­la Kosiak w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

02.09.2022

6:30 + Ste­fa­nia Połom z oka­zji imie­nin oraz mąż Tade­usz Połom

6:30 + Boże­na Rekowska-Bartosz

6:30 + Zofia i Aloj­zy Cherek

8:45 W inten­cji trzeźwości

8:45 + Ewa Blok – greg. 10 

16:20 + Anto­ni Grze­ca w 62 r. śm., żona Zofia, cór­ka Jadwi­ga, zię­cio­wie Józef i Zygmunt

18:00 +

Sobo­ta

03.09.2022

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

6:30 + Wie­sław Meger w 5 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Ewa Blok – greg. 11

15:00 Ślub

18:00 + Ludwik, Gerard, Her­bert, Woj­ciech i zmar­li z rodziny

Nie­dzie­la

04.09.2022

6:30 + Jani­na Kren­ska w 1 r. śm.

7:30 + Fran­ci­szek Min­dak z oka­zji uro­dzin oraz rodzice

7:30 + Edward Tylic­ki w 1 r. śm, 

8:45 W inten­cji Róż Różańcowych

10:00 + Zyg­munt Szwoch w 45 r. śm., żona Cze­sła­wa i Mela­nia Szwoch w 25 r. śm

11:00 + Zyg­munt Paz­da w 2 r. śm.

12:30 + Ste­fan Lewiń­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Ewa Blok – greg. 12

18:00 +

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 21 sierpnia 2022 r.

 1. Wszyst­kim urlo­po­wi­czom i gościom życzy­my owoc­ne­go wypo­czyn­ku i miłych wra­żeń z poby­tu na tere­nie naszej para­fii. Zapra­sza­my do nasze­go kościo­ła na Msze św. rów­nież w dni powsze­dnie. Z myślą o wypo­czy­wa­ją­cych, nad jezio­rem w Ostro­wi­tem są odpra­wia­ne Msze św. we wszyst­kie nie­dzie­le waka­cji o godz. 16.00. W przy­szłą nie­dzie­lę będzie tam ostat­nia Msza św. w tym sezonie.

 2. W pią­tek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Czę­sto­chow­skiej. Ser­decz­nie zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30; 8.45 i 18.00. Zachę­ca­my też do świą­tecz­ne­go prze­ży­cia tej uroczystości. 

 3. Zbli­ża­ją się nasze dożyn­ki para­fial­ne, w tym roku połą­czo­ne z dożyn­ka­mi gmin­no-leśny­mi. Msza św. dożyn­ko­wa odbę­dzie się w sobo­tę, 27 sierp­nia o godz. 13:30. Oprócz wyzna­czo­nych przez sztab gmin­ny dele­ga­cji, pro­si­my, aby wszyst­kie sołec­twa i komi­te­ty osie­dlo­we wzię­ły w nich udział i w mia­rę moż­li­wo­ści przy­go­to­wa­ły dary dożyn­ko­we. Po Mszy św. koro­wód dożyn­ko­wy wyru­szy na Plac Pie­kar­ka, gdzie odbę­dzie się dal­sza część uroczystości.

 4. Para­fial­ny Zespół Cari­tas pro­wa­dzi zbiór­kę przy­bo­rów szkol­nych dla dzie­ci na Ukra­inie. Oso­by, któ­re chcia­ły­by się włą­czyć w tę akcję, mogą zabrać ser­dusz­ko z ołta­rza Św. Marii Mag­da­le­ny. Na każ­dym ser­dusz­ku zapi­sa­ne są potrzeb­ne przy­bo­ry. Zaku­pio­ne przed­mio­ty moż­na umie­ścić w koszu, któ­ry znaj­du­je się obok ołtarza. 

 5. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 6. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na kolek­tę inwe­sty­cyj­ną zło­żo­ne w ubie­głym tygo­dniu oraz ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Zebra­li­śmy 10.570 zł. 

 7. Bóg zapłać Wspól­no­cie „Wie­czer­nik” za prze­pro­wa­dze­nie Die­ce­zjal­nych Reko­lek­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w Białogórze.

 8. W ramach Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Muzy­ki Chrze­ści­jań­skiej Gospel w Sank­tu­arium Kal­wa­ryj­skim w Wie­lu, dzi­siaj o godz. 20.00 wystą­pi Chór Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go „Non Serio”. Ser­decz­nie zapra­sza­ją ks. kustosz i wójt gmi­ny Karsin.

 9. Przy wyj­ściu z kościo­ła i w zakry­stii do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma”.

 10. Msze św. w tym tygodniu:
   — w 30 dzień po pogrze­bie: za ś.p. Elż­bie­tę Drze­wic­ką w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Bog­da­na Lan­dow­skie­go w śro­dę o godz. 8.45 i Lidię Kukliń­ską w pią­tek o godz. 18.00.
 11. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty para­fial­nej: ś.p. Witol­da Kukow­skie­go z Mala­chi­na. W śro­dę odbę­dą się dwa pogrze­by: o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Zyg­mun­ta Szma­gliń­skie­go z Mala­chi­na, a o godz. 11.00 pogrzeb ś.p. Jana Pastwy z ul. 21 Lute­go. W pią­tek (26 sierp­nia) o godz. 11.00 we Wła­dy­sła­wo­wie k. Byd­gosz­czy odbę­dzie się pogrzeb ś.p,. Ludwi­ka Zaor­skie­go, któ­ry miesz­kał na ul. Przy­to­ro­wej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne na 21 niedzielę zwykłą 2022 r.

Ponie­dzia­łek

22.08.2022

6:30 + Gerard Gleń­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron oraz Stanisław

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o łaskę nawró­ce­nia dla całej rodzi­ny oraz o dar roze­zna­nia pla­nów Bożych

8:45 + Elż­bie­ta Drze­wic­ka w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 29

18:00 + Rodzi­ce Fran­ci­szek i Tere­sa Szmaglińscy

Wto­rek

23.08.2022

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

8:45 Do Ducha Świe­te­go o dar miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 30

18:00 + Kazi­mierz Kosie­dow­ski w 18 r. śm. oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

Śro­da 24.08.2022

6:30 + Geno­we­fa, Ste­fan Jakub­czyk oraz bra­cia Adam i Tadeusz

8:45 + Tere­sa, Roman, Adam Urbań­scy i zmar­li z rodziny

8:45 + Bog­dan Lan­dow­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Ewa Blok – greg. 1

18:00 + Roza­lia, Mak­sy­mi­lian Lin­da, zmar­li z rodziny

Czwar­tek

25.08.2022

6:30 + Zofia Rozmarynowicz

8:45 + Ste­fan Fie­rek w 26 r. śm.

8:45 + Ewa Blok – greg. 2

18:00 O nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

Pią­tek

26.08.2022

6:30 + Witold Żabiń­ski w dniu urodzin

8:45 + Feliks Dobek w r. śm., Marta

8:45 + Ewa Blok – greg. 3

18:00 + Lidia Kukliń­ska w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

27.08.2022

6:30 + Anto­ni Ziel­ke w 8 r. śm., + zmar­li z rodzi­ny Ziel­ke, Narloch i Piekarskich

8:45 + Bar­ba­ra i Roman Szma­gliń­scy oraz krew­ni z oboj­ga stron

8:45 + Maria i Jan Plisz­ka, syn Zygmunt

8:45 + Ewa Blok – greg. 4

13:30 DOŻYNKI GMINNE

15:00 Ślub

16:00 Ślub

17:00 Ślub

18:00 + Ste­fa­nia, Zyg­munt Pie­sik, cór­ka Maria, rodzi­ce z oboj­ga stron

Nie­dzie­la

28.08.2022

6:30 + Rena­ta Kosie­dow­ska w 21 r. śm, mąż Henryk

7:30 O zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo w rodzi­nie Falkowskich

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Maria Strze­le­wicz i Kazimierz

11:00 + Hele­na i Ryszard Nowak oraz syn Andrzej

12:30 + Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz, Kry­sty­na Kacprzak

12:30 + Ewa Blok – greg. 5

16:00 OSTROWTE: + Urszu­la Kor­da w 5. r. śmierci

18:00 + Ste­fa­nia i Mak­sy­mi­lian Wiel­gosz, Bogu­mi­ła, Tade­usz, Jerzy Wielgosz

XX NIEDZIELA ZWYKŁA 14 sierpnia 2022 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne na tacę, na nasze pra­ce para­fial­ne oraz za ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakr. chrztu św.

 2. Przed kościo­łem moż­na pod­pi­sać pety­cję do Sej­mu RP o zaostrze­nie prze­pi­sów doty­czą­cych ochro­ny miejsc kul­tu reli­gij­ne­go i sym­bo­li reli­gij­nych, któ­re w ostat­nich latach są tak czę­sto profanowane. 

 3. Jutro obcho­dzi­my Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP, któ­ra jest dniem wdzięcz­no­ści za bło­go­sła­wień­stwo Boże dla plo­nów zie­mi, dla­te­go pod­czas każ­dej Mszy św. zosta­ną poświę­co­ne kło­sy zbóż, ziół i kwia­tów. Zapra­sza­my na Msze św., któ­re spra­wu­je­my w porząd­ku nie­dziel­nym, rów­nież nad jezio­rem w Ostrowitem.
 4. Z wyprze­dze­niem pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że w tym roku gmin­ne dożyn­ki rol­ni­czo-leśne będą połą­czo­ne z para­fial­ny­mi i odbę­dą się w ostat­nią sobo­tę mie­sią­ca, czy­li 27 sierp­nia, Mszą św. o godz. 13.30 w naszym koście­le. Już dzi­siaj pro­si­my o przy­go­to­wa­nie wień­ców i darów ofiar­nych z poszcze­gól­nych sołectw, osie­dli i tra­dy­cyj­nie — działkowiczów.

 5. Wczo­raj z Czę­sto­cho­wy wró­ci­li piel­grzy­mi pie­si i rowe­ro­wi, któ­rzy razem z ks. Mate­uszem i ks. Damia­nem zanie­śli przed tron Czar­nej Madon­ny nasze inten­cje. Dzię­ku­ją za pamięć i modli­twę oraz wspar­cie mate­rial­ne i logistyczne. 
 6. Rów­nież w dniu wczo­raj­szym nasza para­fian­ka s. Olga Repiń­ska zło­ży­ła ślu­by wie­czy­ste w Pozna­niu. Dzię­ku­je­my rodzi­com sio­stry za wycho­wa­nie cór­ki i prze­ka­za­nie głę­bo­kiej wia­ry, a sio­strze Oldze życzy­my wie­lu łask Bożych, darów Ducha Świę­te­go i żar­li­wo­ści w posłu­dze zakonnej.
 7. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne trzy razy w tygo­dniu, a mia­no­wi­cie: w ponie­dział­ki (16.00−17.00), śro­dy (10.00−11.00) i sobo­ty (10.00−11.00). Pogrze­by moż­na zgła­szać w dowol­ne dni (poza nie­dzie­lą) przed połu­dniem. Jutro z racji świę­ta biu­ro jest nieczynne.
 8. W imie­niu rodzi­ców i dziad­ków małej Zosi Szcze­śniew­skiej, cho­rej na SMA, ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne do puszek na tera­pię geno­wą w ubie­głą nie­dzie­lę. Pod­czas zbiór­ki zebra­li­śmy 10 815, 27 zł, 1 cen­ta, 5 euro i 10 koron duńskich. 
 9. Zapra­sza­my do ado­ra­cji Najśw. Sakra­men­tu w sobo­tę od godz. 7.00 do 8.45.
 10. W przy­szłą nie­dzie­lę (28 sierp­nia), ks. Mate­usz orga­ni­zu­je piel­grzym­kę do Kar­tuz i Sia­no­wa. Wyjazd o godz. 14.00 z ul. Szkol­nej. Chęt­ni mogą zgła­szać się do ks. Mate­usza. Koszt wyjaz­du – 50 zł.
 11. Msze św. w tym tygodniu: 

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Sta­ni­sła­wę Muchow­ską w pią­tek o godz. 6.30, Lidię Lan­dow­ską w nie­dzie­lę o godz. 7.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Ger­tru­dę Bot­cher (czyt.: Becier) w czwar­tek o godz. 8.45

Intencje Mszalne na XX niedzielę zwykłą 14-08-2022 r.

Ponie­dzia­łek

15.08.2022

WNIEBOWZIĘCIE NMP

6:30 O Boże błog. dla Tosi­na z oka­zji urodzin

7:30 Za zmar­łych z rodzi­ny Pie­sik i Sobczak

8:45 Za żywych i zmar­łych człon­ków Róży p.w. św. Mak­sy­mi­lia­na Kolbe 

10:00 O Boże błog., zdro­wie dla Gabrie­li i Wal­de­ma­ra w 14 r. ślubu

11:00 + Jerzy Szulc w 22 r. śm.

12:30 Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta, szcze­gól­nie Polski

12:30 + Jerzy Dola­ciak – greg. 22

16:00 OSTROWTE: Gra­ży­na Muszak w 11 r. śm.

18:00 +Zbi­gniew Kasprzak w 3 r. śm., oraz rodzice

Wto­rek

16.08.2022

6:30 Za Para­fian

8:45 + Ste­fa­nia i Juliusz Barec­cy, Jan i Mar­cin Ossowscy

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 23 

18:00 + Anto­ni i Józe­fa Czarnowscy

Śro­da

17.08.2022

6:30 + Hele­na Bonin w 9 r. śm., mąż Kazi­mierz i syn Romuald

8:45 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryi

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 24 

18:00 O zdro­wie i błog. Boże dla Elż­bie­ty w 70 urodziny

Czwar­tek

18.08.2022

6:30 + Mar­ta Dorsz, mąż Bronisław

8:45 + Jani­na i Hen­ryk Elak

8:45 + Ger­tru­da Böt­cher (Becier) w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 25

18:00 + Zofia i Hen­ryk, mąż Sta­ni­sław, brat Jędrzej

Pią­tek

19.08.2022

6:30 + Sta­ni­sła­wa (ona) w 1 r. śm., Józef Muchow­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Za wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 + Jan Bier­nac­ki z oka­zji urodzin 

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 26

18:00 + Maria Sło­miń­ska w 2 r. śm., mąż Jerzy

Sobo­ta

20.08.2022

6:30 + Piotr i Roman Ossowscy

8:45 O boże błog. z oka­zji 6 r. ślu­bu dla Tosi­na i Kami­li oraz dla całej rodziny

8:45 + Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o zdro­wie i Boże błog. oraz opie­kę MB dla Ewy i Zbi­gnie­wa w 40 r. ślubu

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 27

16:00 Ślub

18:00 + Lidia i Józef Sło­miń­scy, rodzi­ce z oboj­ga stron i bracia

Nie­dzie­la

21.08.2022

6:30 + Ana­sta­zja i Andrzej Szulc

7:30 + Lidia Lan­dow­ska w 1 r. śm.

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Ire­na Cysew­ska w dniu urodzin

11:00 + z rodzin Lewiń­skich, Zabłoc­kich i Chmarów

12:30 + Ryszard Kitow­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Jerzy Dola­ciak – greg. 28

16:00 OSTROWTE: + Jerzy Kazi­mier­czak i rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Jerzy, Roza­lia, Leon Neżurawscy 

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 7 sierpnia 2022 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na dzi­siej­szą kolek­tę die­ce­zjal­ną, a w przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta na nasze pra­ce para­fial­ne. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na lecze­nie z SMA małej Zosi Szcze­śniew­skiej. Rodzi­ce pro­szą o ratu­nek dla dziecka.

 2. W cza­sie waka­cji zapra­sza­my na Msze św. w Ostro­wi­tem, któ­re spra­wu­je­my w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 16.00.

 3. W przy­szłą nie­dzie­lę na Mszy świę­tej o godz. 1230 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu świę­te­go. Spo­tka­nie z rodzi­ca­mi i chrzest­ny­mi w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.

 4. W sobo­tę – 13 sierp­nia — przy­pa­da Dzień Fatim­ski. Na nabo­żeń­stwo fatim­skie zapra­sza­my na godz. 20.00 Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec. Rano od godz. 7.00 do 8.45 będzie wysta­wio­ny Naj­święt­szy Sakrament.

 5. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi przed Msza­mi św. Pro­szę nie nasta­wiać się na spo­wiedź św. pod­czas Mszy św.

 6. W okre­sie waka­cyj­nym BIURO PARAFIALNE jest czyn­ne tyl­ko trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać przed połu­dniem we wszyst­kie dni tygo­dnia (poza nie­dzie­lą). Jeśli to moż­li­we, pro­si­my wcze­śniej umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 7. W ponie­dzia­łek przy­pa­da uro­czy­stość św. Waw­rzyń­ca, patro­na naszej diecezji. 

 8. Przed kościo­łem moż­na pod­pi­sać pety­cję do Sej­mu RP o zaostrze­nie prze­pi­sów doty­czą­cych ochro­ny miejsc kul­tu reli­gij­ne­go i sym­bo­li reli­gij­nych, któ­re w ostat­nich latach są tak czę­sto profanowane. 

 9. Wczo­raj zakoń­czy­ły się kolo­nie dla dzie­ci w Żar­now­cu. Gorą­co dzię­ku­je­my za orga­ni­za­cję wypo­czyn­ku p. Agniesz­ce, opie­ku­nom i dar­czyń­com oraz za opie­kę ducho­wą ks.Damianowi.

 10. W zakry­stii i przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma”.

 11. Msze św. w tym tygodniu: 

- w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś. p. Kry­sty­nę Kon­ko­lew­ską w czwar­tek o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Jadwi­gę Maj­chrzak w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Miro­sła­wa Resz­czyń­skie­go we wto­rek o godz. 8.45, Cze­sła­wa Cze­chow­skie­go w śro­dę o godz. 8.45, Jerze­go Gli­niec­kie­go w czwar­tek o godz. 8.45, Andrze­ja Stur­mow­skie­go w pią­tek o godz. 8.45.

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty para­fial­nej ś. p. Kami­lę Kosiak z Nie­miec, Lidię Kukliń­ską z ul. Choj­nic­kiej, Józe­fa Cza­piew­skie­go ze Zło­to­wa, wyb. pod Łg, Jana Zara­nek z ul. Towa­ro­wej i Zofię Jezior­ną z ul. Gen. Bema. W dniu dzi­siej­szym (nie­dzie­la) zmarł ś.p. Piotr Wyro­wiń­ski, z ul. Gan. Macz­ka, lat. 83, ojciec ks. Jac­ka. Pogrzeb odbę­dzie się w śro­dę o godz. 11.00 w Bru­sach. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje — XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 7 sierpnia 2022 r.

Ponie­dzia­łek

08.08.2022

6:30 + Grze­gorz Her­man z oka­zji urodzin

8:45 + Kla­ra Spen­ga, Jan

8:45 + Jadwi­ga Maj­chrzak w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 15

18:00 + Danu­ta Wałaszewska

Wto­rek

09.08.2022

6:30 + Tere­sa Włodarczyk

8:45 + Rpman Kulas z oka­zji urodzin

8:45 + Miro­sław Resz­czyń­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 16

18:00 + Tere­sa, Fran­ci­szek, Bog­dan Landowscy 

Śro­da 10.08.2022

6:30 + Adam Urbań­ski z oka­zji uro­dzin i ojciec Zygmunt

8:45 W pew­nej intencji

8:45 + Cze­sła­wa Cze­chow­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 17

18:00 + Jani­na Kobie­row­ska w 6 r. śm., mąż Alfons i rodzi­ce z oboj­ga stron

Czwar­tek

11.08.2022

6:30 + Mat­ka Hele­na Che­rek w 11 r. śm., ojciec Jan, bra­cia Ire­ne­usz i Jerzy oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

8:45 + Leoka­dia i Anto­ni Roz­ma­ry­no­wicz i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Jerzy Gli­niec­ki w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 18

15:00 Ślub

18:00 + Kry­sty­na Kon­ko­lew­ska w 1 r. śm.

Pią­tek

12.08.2022

6:30 + Józef Maty­le­wicz w 2 r. śm., żona Tere­sa, o zdro­wie Marii Haglauer 

8:45 + Kon­ra­da Jaż­dżew­ski w 19 r. śm., rodzi­ce i zmar­li z rodziny

8:45 + Andrzej Stur­mow­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 19

18:00 + Eufe­mia Rostan­kow­ska w 12 r. śm., mąż Fran­ci­szek i Władysław

Sobo­ta

13.08.2022

6:30 + Robert Kaszu­bow­ski z oka­zji uro­dzin – od pra­cow­ni­ków firmy

8:45 + Seba­stian Sma­go­rzew­ski w 10 r. śm., Roman Sma­go­rzew­ski i Kon­stan­ty Pepliński

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 20

14:00 Jubi­le­usz 40-lecia mał­żeń­stwa Hele­ny i Andrze­ja Kiełpińskich

18:00 + W 6 r. śm., Nata­lii, jej cór­ka Iwo­na w 21 r. śm., jej mąż Cze­sław i rodzi­ce z oboj­ga stron

Nie­dzie­la

14.08.2022

6:30 + Hali­na Rumiń­ska w 4 r. śm., mąż Jan, cór­ka Maryla

7:30 + Anie­la Szlach­ci­kow­ska w 12 r. śm., mąż Leon, syn Gerard i wnuk Tadeusz

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Sta­ni­sła­wa (ona) Remus, Józef Gra­dow­ski, Jan Remus

11:00 + Jadwi­ga Kitowska

12:30 + Beata Fie­rek w 22 r. śm

12:30 + Jerzy Dola­ciak – greg. 21

16:00 OSTROWTE: Jędrzej Rol­biec­ki

18:00 + Kry­sty­na Lubiń­ska w 5 r. śm.

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 31 lipca 2022 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na budo­wę nowych kościo­łów, a w przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta na cele die­ce­zjal­ne, nato­miast przed kościo­łem odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na pomoc w lecze­niu SMA dla małej Zofii Szcze­śniew­skiej. Rodzi­ce pro­szą o ratu­nek dla córeczki.

 2. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różańca. 
 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 – 8.45. W pią­tek zachę­ca­my do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej od godz. 17.00 – 18.00. W cza­sie spo­wie­dzi będzie wysta­wio­ny Naj­święt­szy Sakra­ment. W Krzy­żu Msza św. o godz. 19.00, a przed Mszą św. spowiedź.
 4. W sobo­tę obcho­dzi­my Świę­to Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go. Zachę­ca­my do udzia­łu w Mszach św. oraz zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót mie­sią­ca, jako wyna­gro­dze­nie znie­wag wyrzą­dza­nych Mat­ce Bożej – począ­tek o godz. 7.45.
 5. Przez całe waka­cje zapra­sza­my na Msze św. w Ostro­wi­tem, w każ­dą nie­dzie­lę o 16.00.
 6. W waka­cje BIURO PARAFIALNE będzie czyn­ne tyl­ko trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać przed połu­dniem we wszyst­kie dni tygo­dnia (poza nie­dzie­lą). Jeśli to moż­li­we, pro­si­my wcze­śniej umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 7. W dniach 18 i 19 sierp­nia, Sto­wa­rzy­sze­nie „Lep­sze Jutro”, orga­ni­zu­je piel­grzym­kę do Czę­sto­cho­wy. Koszt wyjaz­du 250 zł. Chęt­ni mogą zgła­szać się do p. Tere­sy Borzysz­kow­skiej (tel. 515 048 426) lub p. Syl­wii Maj­cher­czak (tel. 530 077 983).

8. Msze św. w tym tygodniu:
- w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś. p. Mie­czy­sła­wa Żak w śro­dę o godz. 18.00, Marię Orłow­ską w pią­tek o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Różę Narloch w czwar­tek o godz. 8.45

- w inten­cji ADŚ w czwar­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18.00

- w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś. p. Bog­da­na Lan­dow­skie­go z Sie­ni­cy, Ewę Gra­czyk w ul. Dwor­co­wej i Ali­cję Soko­łow­ską z Irlan­dii. W ponie­dzia­łek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Kami­li Kosiak z Nie­miec. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 31 lipca 2022 r.

Ponie­dzia­łek

01.08.2022

6:30 + Aloj­zy, Joachi­ma Resz­czyń­scy, Feliks i Fry­da, Miro­sław i Sta­ni­sław Albrecht

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska, zmar­li z rodzi­ny Brze­ziń­skich i Czubów

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 8

18:00 + Zyg­munt Narloch w 15 r. śm.

Wto­rek

02.08.2022

6:30 + Leoka­dia, Wła­dy­sław, syn Roman Galińscy

8:45 + Jan Łąc­ki i Józef Kał­duń­ski, zmar­li rodzice

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 9 

18:00 + Roman Gor­no­wicz w 30 r. śm., sio­stra Zdzi­sła­wa i rodzice

Śro­da 03.08.2022

6:30 O Boże błog. dla Marii z oka­zji 70 uro­dzin, z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski

8:45 + Domi­nik Łan­gow­ski w dniu uro­dzin i imienin

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 10 

18:00 + Mie­czy­sław Żak w 1 r. śm. i bra­cia, Marian­na i Bro­ni­sław Ginter

Czwar­tek

04.08.2022

6:30 + Tere­sa i Mie­czy­sław Pobłoc­cy i zm. z rodziny 

8:45 + W inten­cji ADŚ

8:45 + Róża Narloch w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 11

18:00 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

Pią­tek

05.08.2022

6:30 + Bole­sław Mil­ke, żona Bro­ni­sła­wa i syn Adam

6:30 + Maria Orłow­ska w 1 r. śm., ojciec Hen­ryk w 24 r. śm.

8:45 W inten­cji trzeźwości

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 12

18:00 + Bogu­mi­ła Sawa­la w 7 r. śm

Sobo­ta

06.08.2022

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Anny i Wła­dy­sła­wa w 5 r. ślubu

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 13

14:00 Ślub

15:00 Ślub

16:00 Ślub

18:00 + Ryszard Rostan­kow­ski w 5 r. śm., rodzi­ce Ger­tru­da i Hen­ryk, Jadwi­ga i Ber­nard Grzonka

Nie­dzie­la

07.08.2022

6:30 + Ber­nard Kie­drow­ski w 14 r. śm., zona Ire­na i zięć Jan Wiśniewski

7:30 + Tere­sa Modrze­jew­ska w 26. r. śm. oraz Kry­sty­na Bła­nek w 18. r. śm.

8:45 W inten­cji Żywe­go Różańca

10:00 + Jani­na i Ste­fan Kobie­row­scy i rodzi­ce z oboj­ga stron

11:00 Z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o zdro­wie i Boże błog. dla Ali­cji i rodzi­ny w dniu uro­dzin

12:30 + Bru­non Engler

12:30 + Jerzy Dola­ciak – greg. 14 

16:00 OSTROWTE: Cze­sła­wa Pru­szak w 7 r. śm.

18:00 + Wan­da i Bole­sław Świą­tek oraz syno­wie Mie­czy­sław i Romuald