IV NIEDZIELA ZWYKŁA 29 stycznia 2023 r.

 1. Dzi­siaj świę­tu­je­my 103. rocz­ni­cę powro­tu Czer­ska do Macie­rzy. Na Mszy św. o godz. 8.45 podzię­ku­je­my za łaskę wol­no­ści i pole­ci­my Bogu pole­głych boha­te­rów naszej małej Ojczy­zny. Po Mszy św. wła­dze mia­sta i gmi­ny, w imie­niu miesz­kań­ców, zło­żą kwia­ty pod tabli­cą żoł­nie­rzy nie­pod­le­gło­ści przy SP nr 2. 

 2. W tym tygo­dniu koń­czy­my kolę­dy. Jesz­cze raz dzię­ku­je­my za życz­li­wość, wspól­ną modli­twę i roz­mo­wy, pod­wo­że­nie, poczę­stun­ki i ofia­ry. W naj­bliż­szym cza­sie odwie­dzi­my jesz­cze wier­nych miesz­ka­ją­cych przy nastę­pu­ją­cych ulicach:

- dzi­siaj: ul. Kościusz­ki, Ryn­ko­wa, Ostrow­skie­go – od godz. 14.30

- jutro: ul. Polna, Budow­la­na, Dębo­wa, Leśna, Buko­wa, Sosno­wa, Wierz­bo­wa, Modrze­wio­wa, Sło­necz­na, Kwia­to­wa, Brzo­zo­wa – od godz. 14.30

- we wto­rek: ul. Pod­le­śna, Bocz­na, Mic­kie­wi­cza, Czer­wo­nych Maków, Pomor­ska, Cmen­tar­na – od godz. 14.30.

3. W śro­dę odbę­dzie się dodat­ko­wa kolę­da dla wszyst­kich, któ­rzy nie mogli przy­jąć kapła­na w wyzna­czo­nym ter­mi­nie. Chęt­ni mogą zgła­szać się tele­fo­nicz­nie lub umó­wić się bez­po­śred­nio z księdzem.

4. W czwar­tek obcho­dzi­my świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go czy­li Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej. Jest to rów­nież Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45, 11.00, 16.20 i 18.00 oraz o godz. 17.00 w Krzy­żu. Na wszyst­kich Mszach św. odbę­dzie się bło­go­sła­wień­stwo świec. Dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do I Komu­nię św., wraz z rodzi­ca­mi, zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 16.20 . Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec. Kolek­ta tego świę­ta jest prze­zna­czo­na na zako­ny klauzurowe.

5. W pią­tek przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Bła­że­ja, męczen­ni­ka. Po Mszach św. udzie­li­my bło­go­sła­wień­stwa od bólów gar­dła i innych dolegliwości.

6. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne – pierw­szy pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45 oraz dodat­ko­wo w pią­tek od godz. 15.00 do 18.00. Zachę­ca­my do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej od godz. 15.00 do Mszy św. o godz. 16.20.

7. W sobo­tę od godz. 7.45 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót mie­sią­ca. W sobo­tę odwie­dzi­my rów­nież cho­rych z posłu­gą sakramentalną.

8. W tym tygo­dniu biu­ro para­fial­ne jest jesz­cze czyn­ne tyl­ko w śro­dę i sobo­tę od godz. 10.00 do 11.00, a Msze św. wie­czor­ne wzna­wia­my od czwartku.

9. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca. Kolek­ta tej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na cele diecezjalne.

10. Zakoń­czy­li­śmy kolej­ny etap reno­wa­cji naszej świą­ty­ni. Zosta­ły odno­wio­ne trzy kon­fe­sjo­na­ły, kruch­ta pod wie­żą oraz wymie­nio­ne popę­ka­ne płyt­ki z pia­skow­ca w posadz­ce. Wię­cej na temat remon­tów w spra­woz­da­niu rocz­nym, ale dzi­siaj chcie­li­by­śmy podzię­ko­wać wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w reno­wa­cję kon­fe­sjo­na­łów: sto­la­rzom, tapi­ce­ro­wi, elek­try­kom, ofia­ro­daw­cy wie­sza­ków do stuł, rzeź­bia­rzo­wi za odtwo­rze­nie moty­wu roślin­ne­go na ostat­nim kon­fe­sjo­na­le, a szcze­gól­nie miesz­kań­com Mosny, któ­rzy zor­ga­ni­zo­wa­li spe­cjal­ną zbiór­kę na mate­riał sto­lar­ski i tapicerski. 

11. Msze św. w tym tygodniu:

 — w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Roma­na Oźmiń­skie­go w śro­dę o godz. 8.45, Krzysz­to­fa Bąk w pią­tek o godz. 16.20

 — w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jerze­go Nowa­ka w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Józe­fa Mło­dzia­now­skie­go we wto­rek o godz. 8.45 i Marię Siko­ra w śro­dę o godz. 8.45

 — za dusze czyść­co­we od APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

 — w inten­cji ADŚ w czwar­tek o godz. 8.45

 — w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18.00

 — w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

 — w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

 — w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Witol­da Lub­czyń­skie­go z ul. Tar­go­wej, Wan­dę Łan­gow­ską z ul. Wie­lew­skiej i Hele­nę Sko­tar­czak z Bla­do­wa. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne 29-01-2023 r.

Ponie­dzia­łek

30.01.2023

6:30 + Jadwi­ga Pozor­ska z oka­zji uro­dzin i mąż Franciszek

6:30 + Janusz Gin­ter – greg. 29

8:45 + W inten­cji APDC

8:45 + Jerzy Nowak w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 29

Wto­rek

31.01.2023

6:30 + Mie­czy­sław Rekow­ski z oka­zji urodzin

6:30 + Janusz Gin­ter – greg. 30

8:45 + Zyg­fryd Mró­zek oraz sio­stra Ger­tru­da i jej mąż Mieczysław

8:45 + Jerzy Mło­dzia­now­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 30

Śro­da

01.02.2023

6:30 + Jadwi­ga, Igna­cy i Jan Kaszubowscy

6:30 + Anna Plisz­ka w 30 dzień po pogrzebie

6:30 O zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo oraz opie­kę MB dla Józe­fa z oka­zji 72 urodzin

8:45 + Roman Oźmiń­ski w 1. r. śm.

8:45 + Maria Sikor­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 1 

Czwar­tek

02.02.2023

OFIAROWANIE PAŃSKIE

6:30 + Tade­usz Połom w 17 r. śm. oraz żona Stefania

6:30 + Hen­ry­ka (ona) Zawar­ti oraz mąż Jan

8:45 W inten­cji ks. Pro­bosz­cza z oka­zji rocz­ni­cy świę­ceń kapłań­skich – od Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 W inten­cji ADŚ

8:45 W inten­cji kapła­nów z Czer­ska, Odrów i Mokrego

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 2

11:00 + Kazi­mierz Wrył­ka w 9 r. śm.

16:20 + Mie­czy­sław Turzyń­ski w 8 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

Pią­tek

03.02.2023

6:30 + Ire­na i Alfons Górnowicz

6:30 + Kry­sty­na Lom­nic w 6 r. śm.

6:30 + Fran­ci­szek Lemań­czyk w 30 dzień po pogrzebie

8:45 W inten­cji trzeźwości

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 3

16:20 + Krzysz­tof Bąk w 1 r. śm., Hen­ryk Bąk, Kle­mens Narloch, Sta­ni­sła­wa i Ryszard Niklasz

18:00 + Wero­ni­ka i Sta­ni­sław Korolczuk

18:00 + Tere­sy, Mie­czy­sła­wa Pobłoc­kich i zmar­łych z rodziny

Sobo­ta

04.02.2023

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

6:30 + Jan Wal­kow­ski w 4 r. śm.

6:30 + Ber­nard Fry­mark z oka­zji urodzin

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 4

18:00 + Ryszard Bystroń w 30 r. śm.

Nie­dzie­la

05.02.2023

6:30 + Ber­nard Kitow­ski z oka­zji urodzin

7:30 + Jan Gla­ner w 28 r. śm., żona Kla­ra, cór­ki Ste­fa­nia i Jani­na oraz zięć Kazimierz

8:45 W inten­cji Róż Różańcowych

10:00 + Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz, Kry­sty­na Kasprzak

11:00 O zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Jasia z oka­zji urodzin

12:30 + Fran­ci­szek i Grze­gorz Ort­man z oka­zji urodzin

12:30 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 5

18:00 + Hen­ryk Kamiń­ski oraz Ire­na i Zyg­fryd Pestka

III NIEDZIELA ZWYKŁA 22 stycznia 2023 r.

III NIEDZIELA ZWYKŁA 22 stycz­nia 2023 r.

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę, któ­ra jest Nie­dzie­lą sło­wa Boże­go, Kościół pra­gnie nas na nowo zachę­cić do czy­ta­nia Pisma św., a jed­no­cze­śnie przy­po­mnieć o zna­cze­niu stu­dium sło­wa Boże­go dla roz­wo­ju wiary.
 2. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my 103 rocz­ni­cę powro­tu Czer­ska do Pol­ski. Z tej oka­zji zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 8.45, któ­ra będzie spra­wo­wa­na w inten­cji pomyśl­ne­go roz­wo­ju mia­sta i za pole­głych boha­te­rów naszej małej Ojczy­zny. Po Mszy św. wła­dze samo­rzą­do­we, w imie­niu miesz­kań­ców Czer­ska, zło­żą kwia­ty przed tabli­cą upa­mięt­nia­ją­cą żoł­nie­rzy nie­pod­le­gło­ści przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2.
 3. Trwa­ją odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie w naszej para­fii. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za przy­ję­cie kolę­du­ją­cych kapła­nów, ser­decz­ną atmos­fe­rę, pod­wo­że­nie, poczę­stun­ki i ofia­ry na rzecz parafii. 
 4. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie kolę­do­wym, w dni powsze­dnie, nie ma Mszy św. wie­czor­nych, a biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne dwa razy w tygo­dniu, a mia­no­wi­cie: w śro­dy i sobo­ty od godz. 10.00 do 11.00 . Pogrze­by moż­na zgła­szać we wszyst­kie dni tygo­dnia, poza nie­dzie­lą, do godz. 14.00 lub umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 5. Jak zawsze w sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 6. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na remon­ty diecezjalne.
 7. Ponie­waż na piel­grzym­kę do Madju­gor­je, któ­ra odbę­dzie się w dniach 29 kwiet­nia do 7 maja br., zgło­si­ło się wie­lu chęt­nych, orga­ni­zu­je­my dru­gi auto­kar. Chęt­ni mogą zgła­szać się do ks. Damiana.
 8. Przy­po­mi­na­my, że na naszej stro­nie inter­ne­to­wej umie­ści­li­śmy dane o gro­bach na naszym cmen­ta­rzu. Baza danych jest wery­fi­ko­wa­na. Pro­si­my, aby na razie nie reago­wać na poja­wia­ją­ce się komunikaty.
 9. W dal­szym cią­gu trwa­ją pra­ce reno­wa­cyj­ne w naszym koście­le. Zosta­ła odno­wio­na kruch­ta pod wie­żą, w pią­tek pla­nu­je­my zakoń­czyć reno­wa­cję trzech kon­fe­sjo­na­łów i trwa wymia­na popę­ka­nych pły­tek na posadz­ce świą­ty­ni. Prze­pra­sza­my za utrudnienia.
 10. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.
 11. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Euge­nię Lidt­ka we wto­rek o godz. 6.30, Arka­diu­sza Krzo­skę w czwar­tek o godz. 6.30, Flo­ria­na Rud­nik w sobo­tę o godz. 8.45, Zofię Łan­gow­ską w sobo­tę o godz. 18.00, Hen­ry­ka Karcz w nie­dzie­lę o godz. 10.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jerze­go Brze­ziń­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Jana Ufnow­skie­go we wto­rek o godz. 8.45, Paw­ła Mili­wek w czwar­tek o godz. 8.45, Hele­nę Ossow­ską w pią­tek o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Ryszar­da Sten­cel ze Sto­dó­łek, Fran­cisz­ka Pozor­skie­go z Gdań­ska i Cze­sła­wa Sabi­nasz z ul. Bro­wa­ro­wej. W ponie­dzia­łek o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Witol­da Lub­czyń­skie­go z ul. Tar­go­wej. Wiecz­ny odpoczynek …

10. Kolę­dy na naj­bliż­szy okres:

- dzi­siaj: ul. Ander­sa – od godz. 14.30

- 23 stycz­nia (ponie­dzia­łek): ul. Łukow­ska, Sien­kie­wi­cza, Wyb. pod Łuko­wo, Kole­jo­wa, Koso­budz­ka, Jodło­wa – od godz. 14.30

- 24 stycz­nia (wto­rek): ul. Przy­to­ro­wa, Matej­ki, Jana Paw­ła II – od godz. 14.30

- 25 stycz­nia (śro­da): ul. 21 Lute­go, Par­ko­wa – od godz. 14.30

- 26 stycz­nia (czwar­tek): ul. Bro­wa­ro­wa, Rze­mieśl­ni­cza, Ale­ja Tysiąc­le­cia, Pocz­to­wa, Dąbrow­skie­go, Bato­re­go – od godz. 14.30

- 27 stycz­nia (pią­tek): ul. Świer­ko­wa, Lesz­czy­no­wa, Orze­cho­wa, Cze­re­śnio­wa, Wiśnio­wa, Kasz­ta­no­wa, Cicha, More­lo­wa, Trans­por­tow­ców – od godz. 14.30

- 28 stycz­nia (sobo­ta): ul. Ciso­wa, Wrzo­so­wa, Zie­lo­na, Jarzę­bi­no­wa, Towa­ro­wa, Kli­na, Prze­my­sło­wa, Mle­czar­ska, Spo­koj­na, Krót­ka – od godz. 11.00

- 29 stycz­nia (nie­dzie­la): ul. Kościusz­ki, Ryn­ko­wa, Ostrow­skie­go – od godz. 14.30

- 30 stycz­nia (ponie­dzia­łek): ul. Polna, Budow­la­na, Dębo­wa, Leśna, Buko­wa, Sosno­wa, Wierz­bo­wa, Modrze­wio­wa, Sło­necz­na, Kwia­to­wa, Brzo­zo­wa – od godz. 14.30

- 31 stycz­nia (wto­rek): ul. Pod­le­śna, Bocz­na, Mic­kie­wi­cza, Czer­wo­nych Maków, Pomor­ska + blo­ki, Cmen­tar­na – od godz. 14.30

Intencje Mszalne 22-01-2023

Ponie­dzia­łek

23.01.2023

6:30 + Patryk Brau­er w 5 r. śm., dziad­ko­wie z oboj­ga stron

6:30 + Janusz Gin­ter – greg. 22

8:45 + Bogu­mi­ła Schnaj­der w 26 r. śm., mąż Zyg­munt, rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Jerzy Brze­zin­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 22

Wto­rek

24.01.2023

6:30 + Euge­nia Ludt­ka w 1 r. śm.

6:30 + Janusz Gin­ter – greg. 23

8:45 + Elż­bie­ta Pobłoc­ka w 4 r. śm., mąż Tadeusz

8:45 + Jan Ufnow­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 23

Śro­da 25.01.2023

6:30 + Jan Drew­czyń­ski w 8 r. śm.

6:30 + Mar­ta i Fran­ci­szek w 16 r. śm. 

6:30 + Janusz Gin­ter – greg. 24

8:45 + Jerzy Nie­żu­raw­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron 

8:45 O Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB dla wszyst­kich Senio­rów i pra­cow­ni­ków Dzien­ne­go Domu Senio­ra Plus w Czer­sku oraz za dusze zmar­łych uczestników

8:45 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 24

Czwar­tek

26.01.2023

6:30 + Arka­diusz Krzo­ska w 1 r. śm.

6:30 + Janusz Gin­ter – greg. 25

8:45 + Miro­sła­wa (ona) Buszek z oka­zji 3 r. śm.

8:45 + Danie­la (ona) Niem­czyk i rodzi­ce Leon i Michalina

8:45 + Paweł Mili­wek w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 25

Pią­tek

27.01.2023

6:30 + Roman Gac w 15 r. śm, żona Bogusława

6:30 Proś­ba do Mat­ki Bożej o łaski wia­ry, nadziei, miło­ści dla całej rodzi­ny, o łaskę zdrowia

6:30 + Janusz Gin­ter – greg. 26

8:45 W inten­cji Kry­sty­ny z oka­zji uro­dzin, z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o opie­kę Mat­ki Bożej i dary Ducha Świętego

8:45 + Hele­na Ossow­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 26

Sobo­ta

28.01.2023

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Boże­ny i Mar­ka w 40 r. ślu­bu

6:30 + Janusz Gin­ter – greg. 27

8:45 + Zyta Lemań­czyk w 9 r. śm. oraz mąż Józef

8:45 + Flo­rian Rud­nik w 1 r. śm.

8:45 + Jerzy Lepak w dniu uro­dzin, Marian­na i Wła­dy­sław Lepak oraz Hele­na i Jan Kosiedowscy

8:45 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 27

18:00 + Zofia Łan­gow­ska w 1 r. śm. oraz mąż Benedykt

Nie­dzie­la

29.01.2023

6:30 + Janusz Gin­ter – greg. 28

7:30 + Kazi­mierz Bober z oka­zji urodzin

8:45 Rocz­ni­ca odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Czersk

10:00 + Hen­ryk Karcz w 1 r. śm.

11:00 + Remi­giusz Che­rek w 9 r. śm.

12:30 + Anto­ni Sto­pa w 8 r. śm, żona Jani­na i zmar­li z rodziny

12:30 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 28

18:00 + Ste­fa­nia Pega w 2. r. śm., mąż Gerard, Zbi­gniew, Alfre­da (ona), wnuk Krystian

II NIEDZIELA ZWYKŁA 15 stycznia 2023 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne z ubie­głym tygo­dniu na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii. Zebra­li­śmy 12 110 zł. Bóg zapłać za dzi­siej­sze ofia­ry na rzecz Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w Pel­pli­nie. Dzi­siaj o godz. 17.00 odbę­dzie się kon­cert kolęd w wyko­na­niu chó­ru „Lut­nia” i wyko­naw­ców młod­sze­go poko­le­nia. Ser­decz­nie zapraszamy.

 2. We wto­rek roz­po­czy­na­my tydzień powszech­nej modli­twy o jed­ność chrześcijan.
 3. Trwa­ją odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie w naszej para­fii. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za przy­ję­cie kolę­du­ją­cych kapła­nów, miłą atmos­fe­rę, pod­wo­że­nie, poczę­stun­ki i ofia­ry na rzecz para­fii. Jak zauwa­ża­my, po pan­de­mii, coraz wię­cej rodzin przyj­mu­je kolędę.
 4. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie kolę­do­wym, w dni powsze­dnie, nie ma Mszy św. wie­czor­nych, a biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne dwa razy w tygo­dniu, a mia­no­wi­cie: w śro­dy i sobo­ty od godz. 10.00 do 11.00 . Pogrze­by moż­na zgła­szać we wszyst­kie dni tygo­dnia, poza nie­dzie­lą, do godz. 14.00 lub umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 5. Ze wzglę­du na pra­ce kon­ser­wa­tor­skie w naszym koście­le, któ­re obej­mu­ją reno­wa­cję kon­fe­sjo­na­łów i kruch­ty pod wie­żą, wej­ście od stro­ny wie­ży jest nie­czyn­ne. Praw­do­po­dob­nie w tym tygo­dniu roz­pocz­nie się czę­ścio­wy remont posadz­ki. Zosta­nie wymie­nio­nych ok. 70 m2 popę­ka­nych płytek
 6. Na naszej stro­nie inter­ne­to­wej umie­ści­li­śmy dane o gro­bach na naszym cmen­ta­rzu. Baza danych jest wery­fi­ko­wa­na. Pro­si­my, aby na razie nie reago­wać na poja­wia­ją­ce się komunikaty.
 7. Msze św. w tym tygodniu:

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Andrze­ja Kędzio­rę w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Zofię Zimow­ską w śro­dę o godz. 8.45, Agniesz­kę Drew­czyń­ską w pią­tek o godz. 8.45

6. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Miro­sła­wa Pru­skie­go z ul. Zabroc­kie­go, Janu­sza Sof­czyń­skie­go z Krzy­ża i Rafa­ła Szcze­pań­skie­go z ul. Tuchol­skiej. W śro­dę o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Ryszar­da Sten­cel, nasze­go sza­fa­rza Komu­nii św. ze Sto­dó­łek .Wiecz­ny odpoczynek …

7. Kolę­dy na naj­bliż­szy okres:

- dzi­siaj: ul. Gen. Hal­le­ra – od godz. 14.30

- 16 stycz­nia (ponie­dzia­łek): ul. Pia­sko­wa, Zaci­sze, Par­ty­zan­tów, Ogro­do­wa, Woj­ska Pol­skie­go, Pogod­na — od godz. 14.30

- 18 stycz­nia (śro­da): ul. Zbo­żo­wa, Kali­now­skie­go, Wic­ka Roga­li, Choj­nic­ka – od godz. 14.30

- 19 stycz­nia (czwar­tek): ul. Śli­wic­ka, Zło­tow­ska, Ustro­nie – od godz. 14.30; Wyb. pod Stru­gę, Aka­cjo­wa – od godz. 12.00

- 20 stycz­nia (pią­tek): ul. Wie­lew­ska, Konop­nic­kiej, Miło­sza, Kró­lo­wej Jadwi­gi, Kaszub­ska, Feren­sa – od godz. 14.30

- 21 stycz­nia ( sobo­ta): ul. Tuchol­ska (od koń­ca), Wyb. pod Tucho­lę, Cey­no­wy, Jasno­cha, Dłu­ga, Porzecz­ko­wa, Jago­do­wa, Poziom­ko­wa, Jeży­no­wa, Tru­skaw­ko­wa – od godz. 11.00

- 22 stycz­nia (nie­dzie­la): ul. Ander­sa – od godz. 14.30

- 23 stycz­nia (ponie­dzia­łek): ul. Łukow­ska, Sien­kie­wi­cza, Wyb. pod Łuko­wo, Kole­jo­wa, Koso­budz­ka, Jodło­wa – od godz. 14.30

- 24 stycz­nia (wto­rek): ul. Przy­to­ro­wa, Matej­ki, Jana Paw­ła II – od godz. 14.30

- 25 stycz­nia (śro­da): ul. 21 Lute­go, Par­ko­wa – od godz. 14.30

- 26 stycz­nia (czwar­tek): ul. Bro­wa­ro­wa, Rze­mieśl­ni­cza, Ale­ja Tysiąc­le­cia, Pocz­to­wa, Dąbrow­skie­go, Bato­re­go – od godz. 14.30

- 27 stycz­nia (pią­tek): ul. Świer­ko­wa, Lesz­czy­no­wa, Orze­cho­wa, Cze­re­śnio­wa, Wiśnio­wa, Kasz­ta­no­wa, Cicha, More­lo­wa, Trans­por­tow­ców – od godz. 14.30

- 28 stycz­nia (sobo­ta): ul. Ciso­wa, Wrzo­so­wa, Zie­lo­na, Jarzę­bi­no­wa, Towa­ro­wa, Kli­na, Prze­my­sło­wa, Mle­czar­ska, Spo­koj­na, Krót­ka – od godz. 11.00

- 29 stycz­nia (nie­dzie­la): ul. Kościusz­ki, Ryn­ko­wa, Ostrow­skie­go – od godz. 14.30

- 30 stycz­nia (ponie­dzia­łek): ul. Polna, Budow­la­na, Dębo­wa, Leśna, Buko­wa, Sosno­wa, Wierz­bo­wa, Modrze­wio­wa, Sło­necz­na, Kwia­to­wa, Brzo­zo­wa – od godz. 14.30

- 31 stycz­nia (wto­rek): ul. Pod­le­śna, Bocz­na, Mic­kie­wi­cza, Czer­wo­nych Maków, Pomor­ska + blo­ki, Cmen­tar­na – od godz. 14.30

Intencje Mszalne 15-01-2023 r.

Ponie­dzia­łek

16.01.2022

6:30 + Jan Ossow­ski, Piotr i Roman

6:30 + Janusz Gin­ter – greg. 15

8:45 + Rodzi­ce Hele­na i Kazi­mierz Bonin i syn Romuald

8:45 + Andrzej Kędzio­ra w 30 dzień po pogrzebie 

8:45 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 15

Wto­rek

17.01.2022

6:30 + Euge­niusz Kło­dziń­ski w 25 r. śm.

6:30 + Janusz Gin­ter – greg. 16

8:45 + Witold Gla­zer w 9 r. śm.

8:45 Z proś­bą o zdro­wie i bło­go­sła­wień­stwo Boże dla Kry­sty­ny Der­wich z oka­zji 85 r. urodzin 

8:45 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 16

Śro­da

18.01.2022

6:30 + Jadwi­ga Oko­nek w 4 r. śm.

6:30 O Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB dla Beaty z oka­zji 50 r. ur.

6:30 + Janusz Gin­ter – greg. 17

8:45 + Zofia Zimow­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski i z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo oraz opie­kę MB, z oka­zji 18 r. uro­dzin Weroniki

8:45 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 17

Czwar­tek

19.01.2022

6:30 + Ste­fan Gali­kow­ski w 5 r. śm.

6:30 + Janusz Gin­ter – greg. 18

8:45 + Jan Bier­nac­ki w 2 r. śm.

8:45 W inten­cji Ks. Pra­ła­ta z oka­zji imie­nin – od Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo, opie­kę Mat­ki Bożej oraz łaskę zdro­wia z oka­zji 80 uro­dzin Zofii

8:45 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 18

Pią­tek

20.01.2022

6:30 + Ania Dzie­nisz z oka­zji urodzin

6:30 + Jerzy Hoffmann

6:30 + Janusz Gin­ter – greg. 19

8:45 + Agniesz­ka Drew­czyń­ska w 30 dzień po pogrzebie 

8:45 + Miko­łaj i Agniesz­ka Kiżew­scy, Bog­dan, Ryszard i Alfons oraz Wojciech 

8:45 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 19

Sobo­ta

21.01.2022

6:30 + Ludwi­ka Brze­ziń­ska w 2 r. śm, mąż Józef, Hali­na i Ste­fan Szlachcikowscy

6:30 + Kry­sty­na Wycin­ka w r. śm i r. ur. oraz mąż Józef i dziad­ko­wie Ostrowscy
i Wycinka 

6:30 + Janusz Gin­ter – greg. 20

8:45 + Tere­sa Sobie­chow­ska z oka­zji Dnia Babci

8:45 + Ste­fa­nia i Edmund Sikorscy

8:45 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 20

18:00 + Józef Liter­ski w 8 r. śm, zmar­li z rodzi­ny Lom­nitz, Liter­skich i Ceynowa

Nie­dzie­la

22.01.2022

6:30 + Kry­sty­na Lin­da i rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Janusz Gin­ter – greg. 21

7:30 + Leon Szlach­ci­kow­ski z oka­zji uro­dzin, żona Anie­la, syn Gerard i wnuk Tadeusz

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 Z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski i z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo oraz opie­kę MB dla Wio­let­ty i Dariu­sza w 30 r. ślu­bu oraz w inten­cji córek 

11:00 + Bog­dan Fir­gol­ski z oka­zji dnia Dziadka

12:30 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 21

12:30 + Ste­fan Lewiń­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Jan Basza­now­ski i żona Mar­ta w 30 r. śm.

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 8 stycznia 2023 r.

 1. Nie­dzie­la Chrztu Pań­skie­go jest nie tyl­ko wspo­mnie­niem chrztu Pana Jezu­sa w Jor­da­nie, ale przy­po­mnie­niem nasze­go chrztu, któ­ry na zawsze złą­czył nas z Chry­stu­sem i otwo­rzył nam dro­gę do zba­wie­nia. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na pra­ce remon­to­we w naszej parafii.

 2. W dal­szym cią­gu trwa­ją w naszej para­fii odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie, czy­li kolę­da. Dzię­ku­je­my za przyj­mo­wa­nie księ­ży, poczę­stun­ki, pod­wo­że­nie i ofia­ry na rzecz parafii.

Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie kolę­do­wym, w dni powsze­dnie, nie ma Mszy św. wie­czor­nych, a biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne dwa razy w tygo­dniu, a mia­no­wi­cie: w śro­dy i sobo­ty od godz. 10.00 do 11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać we wszyst­kie dni tygo­dnia, poza nie­dzie­lą, do godz. 14.00 lub umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.

 1. Tra­dy­cyj­nie kolę­do­wa­nie roz­po­czy­na­ją „kolęd­ni­cy misyj­ni”, któ­rzy będą odwie­dza­li nasze domy do 2 lute­go. Pro­si­my o życz­li­we przy­ję­cie małych kolęd­ni­ków, któ­rzy zebra­ne ofia­ry prze­ka­zu­ją na dzie­ci w Papui Nowej Gwinei.
 2. W pią­tek odbył się prze­marsz Orsza­ku Trzech Kró­li. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy aktyw­nie włą­czy­li się w uświet­nie­nie Orsza­ku: kół­ku misyj­ne­mu, SP z Łęga, wyko­naw­com z GCK, stad­ni­nom i jeźdź­com, służ­bom porząd­ko­wym, zwłasz­cza poli­cji i stra­ża­kom, Ryce­rzom Kolum­ba, ope­ra­to­rom sprzę­tu nagło­śnie­nio­we­go i wszyst­kim uczest­ni­kom, zawłasz­cza prze­bra­nym w stro­je orsza­ko­we i soli­ście Patry­ko­wi Szynwelskiemu.
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę zapra­sza­my do nasze­go kościo­ła na godz. 17.00, na kon­cert kolęd w wyko­na­niu chó­ru „Lut­nia” i mło­dych adep­tów ogni­ska muzycznego. 
 4. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.
 5. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Zbi­gnie­wa Woś w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Agniesz­kę Kie­dro­wicz we wto­rek o godz. 6.30, Jolan­tę Szy­mań­ską w śro­dę o godz. 8.45, Toma­sza Laskow­skie­go w czwar­tek o godz. 6.30, Gerar­da Lipiń­skie­go w sobo­tę o godz. 6.30, Dariu­sza Gla­zer w sobo­tę o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Arka­diu­sza Wiśniew­skie­go w czwar­tek o godz. 8.45, Pio­tra Meg­ger w pią­tek o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Ryszar­da Szczech z Wierz­chów, Roma­na Cza­piew­skie­go z ul. Tuchol­skiej i Marię Prze­wo­ską ze Szcze­ci­na. We wto­rek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Miro­sła­wa Pru­skie­go z ul. Zabroc­kie­go, a w śro­dę o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Janu­sza Sof­czyń­skie­go z Krzy­ża. Wiecz­ny odpoczynek …

Kolę­dy na naj­bliż­szy okres:

- dzi­siaj – ul. Macz­ka i Sikor­skie­go – od godz. 14.30

 — 9 stycz­nia (ponie­dzia­łek) – Łuko­wo, Nie­żu­ra­wa od godz. 11.00 oraz ul. Der­dow­skie­go i Płk. Wry­czy– od godz. 14.30

 — 10 stycz­nia (wto­rek) – ul. Bema, Tar­go­wa, Bla­char­ska, Szkol­na – godz.14.30

 — 11 stycz­nia (śro­da) – ul. Dwor­co­wa, Dra Zie­liń­skie­go, Lipo­wa, Klo­no­wa – godz. 14.30

- 12 stycz­nia (czwar­tek) – ul. Kla­skaw­ska, Rodzin­na, Otto Sabi­nia­rza, Augu­sty­na Sze­re­gi, Win­cen­te­go Pola, Okręż­na, Pod­gór­na, Krę­ta, Lubian­ka – godz. 14.30

 — 13 stycz­nia (pią­tek) — ul. Tuchol­ska, Kiliń­skie­go, Gajo­wa, Wyzwo­le­nia, Chro­bre­go, Krzy­wo­uste­go, Odno­wi­cie­la, Kazi­mie­rza Wiel­kie­go, Łokiet­ka, Prze­my­sła II, Miesz­ka, Kazi­mie­rza Spra­wie­dli­we­go – godz. 14.30

 — 14 stycz­nia (sobo­ta) – Guto­wiec, Kur­ko­wo – godz. 11.00

 — 15 stycz­nia (nie­dzie­la) – ul. Gen. Hal­le­ra – godz. 14.30

- 16 stycz­nia (ponie­dzia­łek) – ul. Pia­sko­wa, Zaci­sze, Par­ty­zan­tów, Ogro­do­wa, Woj­ska Pol­skie­go, Pogod­na — godz. 14.30

- 18 stycz­nia (śro­da) – ul. Zbo­żo­wa, Kali­now­skie­go, Wic­ka Roga­li, Choj­nic­ka – godz. 14.30

- 19 stycz­nia (czwar­tek) – ul. Śli­wic­ka, Zło­tow­ska, Ustro­nie– godz. 14.30, Wybu­do­wa­nie pod Stru­gę, Aka­cjo­wa – godz. 12.00

- 20 stycz­nia (pią­tek) – ul. Wie­lew­ska, Konop­nic­kiej, Miło­sza, Kró­lo­wej Jadwi­gi, Kaszub­ska, Pio­tra Feren­sa – godz. 14.30

- 21 stycz­nia (sobo­ta) – ul. Tuchol­ska (od koń­ca), Wyb. pod Tucho­lę, Cey­no­wy, Jano­cha, Dłu­ga, Porzecz­ko­wa, Jago­do­wa, Poziom­ko­wa, Jeży­no­wa, Tru­skaw­ko­wa – od godz. 11.00

- 22 stycz­nia (nie­dzie­la) – ul. Ander­sa – od godz. 14.30

Intencje Mszalne 8-01-2023

Ponie­dzia­łek

09.01.2023

6:30 + Zbi­gniew Woś w 1 r. śm.

6:30 + Janusz Gin­ter – greg.8

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Ewy i Józe­fa Lesz­czyń­skich z oka­zji 30 r. ślu­bu, oraz za duszę śp. + Tere­sa Ginter

8:45 + Ojciec i teść Hila­ry Cza­piew­ski, syn Hen­ryk Kola­siń­ski, Ber­nard Grzy­bow­ski – inten­cja Cen­trum Reak­ty­wa­cja – pra­cow­ni­cy i uczestnicy 

8:45 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 8

Wto­rek

10.01.2023

6:30 + Agniesz­ka Kie­dro­wicz w 1 r. śm.

6:30 + Janusz Gin­ter – greg. 9

8:45 + Wła­dy­sła­wa Dol­na, Hil­de­gar­da i Jerzy

8:45 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 9

Śro­da 11.01.2023

6:30 + Bogu­sła­wa Peplińska

6:30 + Mar­ta Dobek w 2 r. śm., mąż Feliks

6:30 + Janusz Gin­ter – greg.10

8:45 + Edmund, Ste­fa­nia Kąko­lew­scy, mąż Sta­ni­sław, rodzi­ce z oboj­ga stron, wujek Bronisław

8:45 + Jolan­ta Szy­mań­ska w 1 r. śm.

8:45 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 10

Czwar­tek

12.01.2023

6:30 + Tomasz Laskow­ski w 1 r. śm.

6:30 + Janusz Gin­ter – greg. 11

8:45 + Jadwi­ga w 11 r. śm. i Wik­tor Hata, syn Zdzisław

8:45 + Arka­diusz Wiśniew­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 11

Pią­tek

13.01.2023

6:30 + Zbi­gniew Wró­blew­ski w 11 r. śm.

6:30 + Janusz Gin­ter – greg. 12

8:45 + Mie­czy­sław Sumiń­ski w 13 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Piotr Meg­ger w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 12

Sobo­ta

14.01.2023

6:30 + Gerard Lipiń­ski w 1 r. śm., Rodzi­ce Ger­tru­da i Leon

6:30 + Józef i Ger­tru­da Trzebiatowscy

6:30 + Janusz Gin­ter – greg.13

8:45 + Łucja i Fran­ci­szek Zielińscy

8:45 + Cze­sław Będzimierowski

8:45 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 13

18:00 + Dariusz Gla­zer w 1 r. śm.

Nie­dzie­la

15.01.2023

6:30 + Janusz Gin­ter – greg. 14

7:30 + Hali­na Wała­szew­ska w 23 r. śm.

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Geno­we­fa Weresz­czyń­ska w 28 r. śm. i mąż Marek

11:00 + Jan Kale­ta w 2 r. śm.

12:30 + Łukasz Dulek z oka­zji urodzin

12:30 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 14

18:00 + Fran­ci­szek Klun­der w 5 r. śm., żona Tere­sa oraz zmar­li z rodzin Klunder
i Domachowskich

ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 1 stycznia 2023 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry na kolek­tę diecezjalną. 

 2. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różańca.
 3. W pią­tek przy­pa­da Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go czy­li Świę­to Trzech Kró­li. Zapra­sza­my na Msze św. jak w każ­dą nie­dzie­lę. Kolek­ta z tej uro­czy­sto­ści prze­zna­czo­na jest na misje kato­lic­kie. Ser­decz­nie zachę­ca­my do udzia­łu w Orsza­ku Trzech Kró­li, któ­ry wyru­szy o godz. 13.00 ze sta­dio­nu miej­skie­go i zakoń­czy się na Pla­cu Ostrow­skie­go. Bar­dzo pro­si­my o prze­bra­nie się w stro­je kolo­ru czer­wo­ne­go, nie­bie­skie­go lub zie­lo­ne­go, któ­re sym­bo­li­zu­ją róż­ne kon­ty­nen­ty. Stro­je i rekwi­zy­ty będzie moż­na pobrać na sta­dio­nie. Będą dwie scen­ki oraz wspól­ne śpie­wa­nie kolęd w cza­sie Orsza­ku i na Pla­cu Ostrow­skie­go, gdzie nastą­pi roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su na naj­le­piej prze­bra­ną rodzi­nę i naj­pięk­niej­szą gwiaz­dę betle­jem­ską, a hotel „Hotel&Kavka” ufun­do­wał dla wszyst­kich uczest­ni­ków gorą­cy barszcz. Orszak zakoń­czy kon­cert kolęd w wyko­na­niu Patry­ka Szyn­wel­skie­go. Ze wzglę­du na licz­ny udział zwie­rząt pro­si­my o sto­so­wa­nie się do pole­ceń służb porządkowych.
 4. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Chrztu Pań­skie­go. Na Mszy św. o godz. 12.3o udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li – dru­ga w mie­sią­cu — jest prze­zna­czo­na na cze­ka­ją­ce nas pra­ce parafialne. 
 5. Spo­tka­nie dla rodzi­ców i chrzest­nych odbę­dzie się w sobo­tę o godz. 16.3o w sal­ce parafialnej. 
 6. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie kolę­do­wym, w dni powsze­dnie nie ma Mszy św. wie­czor­nych, a biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne w śro­dy i sobo­ty od godz. 10.00 do 11.00. W przy­pad­ku pogrzebów moż­na tele­fo­nicz­nie umó­wić się na spo­tka­nie, w celu dopeł­nie­nia for­mal­no­ści we wszyst­kie dni tygo­dnia, poza niedzielą.
 7. W naszej para­fii trwa­ją odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie, czy­li kolę­da. Dzię­ku­je­my za pod­wo­że­nie kolę­du­ją­cych kapła­nów, poczę­stun­ki i ofia­ry na remon­ty parafialne.
 8. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­tą mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w czwar­tek po ran­nej Mszy św. do godz. 8.45, a w sobo­tę o godz. 7.45 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót mie­sią­ca. W tym mie­sią­cu nie ma odwie­dzin chorych.
 9. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Domi­ni­ka Jaż­dżew­skie­go we wto­rek o godz. 8.45, Paw­ła Kar­czyń­skie­go w pią­tek o godz. 10.00, Rober­ta Kaszu­bow­skie­go w pią­tek o godz. 18.00, Domi­ni­ka Jaż­dżew­skie­go w nie­dzie­lę o godz. 10.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Zofię Kitow­ską w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Roma­na Knuth w czwar­tek o godz. 8.45, Edwar­da Micha­lak w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 6.30

- w inten­cji ADŚ w czwar­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy w naszej wspól­no­ty ś.p. Paw­ła Mili­wek z ul. Choj­nic­kiej, Hali­nę Ossow­ską z Mala­chi­na, Jerze­go Nowa­ka z ul. Ander­sa, Józe­fa Mło­dzia­now­skie­go z ul. Bema, Marię Sikor­ską z Będź­mi­ro­wic, Annę Plisz­ka z ul. Kr. Jadwi­gi, Fran­cisz­ka Lemań­czyk z ul. Łukow­skiej. W śro­dę o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Ryszar­da Szczech z Wierz­chów par. Osie. W dniu wczo­raj­szym odszedł do domu Ojca Ojciec Świę­ty Bene­dykt XVI. Wiecz­ny odpoczynek …

Kolę­dy na naj­bliż­szy okres:

 — 2 stycz­nia (ponie­dzia­łek) – Dąb­ki, Twa­roż­ni­ca – od godz. 11.00; ul. Łąko­wa, Myśliw­ska, Rey­mon­ta, Boh. Wrze­śnia, Wyb. pod Łuko­wo – Zło­to­wo – od godz. 14.00

 — 3 stycz­nia (wto­rek) – Kosza­ry (11.00), Kamion­ka (13.00), ul. Sta­ro­gardz­ka (n‑ry nie­pa­rzy­ste) i ul. Sło­wac­kie­go – od godz. 14.30

- 4 stycz­nia (śro­da) – ul. Sta­re­go Urzę­du, Spor­to­wa, Szcze­pań­skie­go, Rogań­skie­go – od godz. 14.30

 — 5 stycz­nia (czwar­tek) – ul. Sta­ro­gardz­ka – nume­ry parzy­ste – od godz. 14.30, Łosiń­ska, Zabroc­kie­go, 60-lecia – od godz. 12.00

 — 7 stycz­nia (sobo­ta) – Kur­cze, Bagna, Mosna, Ostro­wi­te, Konef­ki, Wyb. pod Łąg– godz. 11.00

 — 8 stycz­nia (nie­dzie­la) – ul. Macz­ka – godz. 14.30

 — 9 stycz­nia (ponie­dzia­łek) – Łuko­wo, Nie­żu­ra­wa – od godz. 11.00, ul. Der­dow­skie­go, Płk. Wry­czy – godz. 14.30

 — 10 stycz­nia (wto­rek)ul. Bema, Tar­go­wa, Bla­char­ska, Szkol­na – od godz. 14.30

 — 11 stycz­nia (śro­da)ul. Dwor­co­wa, Dra Zie­liń­skie­go, Lipo­wa, Klo­no­wa – godz. 14.30

 — 12 stycz­nia (czwar­tek) — ul. Kla­skaw­ska, Rodzin­na, Otto Sabi­nia­rza, Augu­sty­na Szprę­gi, Win­cen­te­go Pola, Okręż­na, Pod­gór­na, Krę­ta, Łubian­ka – godz. 14.30

 — 13 stycz­nia (pią­tek)ul. Tuchol­ska, Kiliń­skie­go, Gajo­wa, Wyzwo­le­nia, Chro­bre­go, Krzy­wo­uste­go, Odno­wi­cie­la, Kazi­mie­rza Wiel­kie­go, Łokiet­ka, Prze­my­sła II, Miesz­ka, Kazi­mie­rza Spra­wie­dli­we­go – od godz. 14.30

‑14 stycz­nia (sobo­ta)Guto­wiec, Kur­ko­wo – od godz. 11.00

- 15 stycz­nia (nie­dzie­la) – ul. Hal­le­ra – od godz. 14.30

Intencje Mszalne 1-01-2023 r.

Ponie­dzia­łek

02.01.2023

6:30 + Mie­czy­sław Dora­wa z oka­zji imienin

6:30 + Janusz Gin­ter – greg.1

8:45 + Zofia Kitow­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Cze­sław (on) Klap­czyń­ski, Ali­cja i Cze­sław Ślęzak

8:45 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 1

Wto­rek

03.01.2023

6:30 + Łucja Pla­ta, Win­cen­ty Pla­ta oraz Maria i Jan Pokrzywińscy

6:30 + Janusz Gin­ter – greg.2

8:45 + Domi­nik Jaż­dżew­ski z oka­zji 1 r. śm.

8:45 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 2 

Śro­da

04.01.2023

6:30 + Rodzi­ce Zofia i Hen­ryk Jażdzewscy

6:30 + Andrzej try­puz w 3 r. śm. oraz rodzi­ce z oboj­ga stron rez.

6:30 + Janusz Gin­ter – greg.3

8:45 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za pro­fa­na­cje Eucharystii

8:45 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 3

Czwar­tek

05.01.2023

6:30 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

6:30 + Mat­ka Ste­fa­nia Muzioł w 20 r. śm, Ojciec Ber­nard w 13 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron oraz wnuk Michał w 5 r. śm.

6:30 + Janusz Gin­ter – greg. 4

8:45 + W inten­cji Apo­stol­stwa Dobrej Śmierci 

8:45 W inten­cji kapła­nów z Czer­ska, Odrów i Mokrego

8:45 + Roman Knuth w 30 dzień po pogrzebie 

8:45 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 4

Pią­tek

06.01.2023

OBJAWIENIE

PAŃSKIE

6:30 + Janusz Gin­ter – greg.5

7:30 + Hen­ryk Babiń­ski w 9 r. śm.

8:45 + Edward Micha­lak w 30 dzień po pogrzebie

10:00 + Paweł Kar­czyń­ski w 1 r. śm.

11:00 + Jadwi­ga Wrył­ka w 2 r. śm. 

12:30 + Lidia Wett

12:30 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 5

18:00 +Robert Kaszu­bow­ski w 1 r. śm.

Sobo­ta

07.01.2023

6:30 + Mate­usz Śledź 

6:30 + Urszu­la Jaster w 4 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron, brat Alfred, sio­stra Lidia i szwa­gier Roman

6:30 + Janusz Gin­ter – greg.6

8:45 + W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej 

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, zdro­wie, o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Wło­dzi­mie­rza z oka­zji urodzin

8:45 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 6

18:00 + Ber­nar­da (ona) z oka­zji uro­dzin oraz mąż Franciszek

Nie­dzie­la

08.01.2023

6:30 + Janusz Gin­ter – greg.7

6:30 + Krzysz­tof Jaku­bow­ski w 6 r. śm.

7:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Marii z oka­zji urodzin

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Domi­nik Jaż­dżew­ski z oka­zji 1 r. śm.

11:00 + Ire­na Hof­man w r. ur., Edmund i rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Józef Lan­dow­ski z oka­zji 11 r. śm.

12:30 + Domi­nik Jaż­dżew­ski – greg. 7

18:00 + Kla­ra Gla­ner z oka­zji uro­dzin, mąż Jan oraz Ste­fa­nia i Kazi­mierz Trzcińscy