IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 27 marca 2022 r.

 1. We wszyst­kie nie­dzie­le Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo Gorz­kich Żali z kaza­niem pasyj­nym, któ­re roz­po­czy­na­my o godz. 17.15.
 2. W pią­tek zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzyżowej:

a) dzie­ci o godz.1620

b) mło­dzież o godz. 1845
c) wszyst­kich o godz. 730 i 1730

Kolek­ta zbie­ra­na pod­czas Mszy św. połą­czo­nych z Dro­gą Krzy­żo­wą jest prze­zna­czo­na na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego.

 1. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją Dni Eucha­ry­stycz­ne, pierw­szy pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45 i dodat­ko­wo w pią­tek od godz. 15.00 do 18.00. Ze wzglę­du na reko­lek­cje dzie­ci i mło­dzie­ży, spo­wiedź św. pierw­szo­piąt­ko­wa odbę­dzie się przed połu­dniem oraz przed Msza­mi św. o godz. 16.20 i 18.00

 2. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my w naj­bliż­szą sobo­tę. Są to jed­no­cze­śnie odwie­dzi­ny przed­świą­tecz­ne. Cho­rych pro­si­my zgła­szać u ks. wika­riu­szy lub w biu­rze parafialnym.

 3. W pią­tek o godz. 20.00 wyru­szy z Dzie­mian Eks­tre­mal­na Dro­ga Krzy­żo­wa. Prze­wi­dzia­ne są czte­ry tra­sy: 55, 42, 35 i 30 km . Zapi­sy na stro­nie https://dziemiany.edk.org.pl/ . Nato­miast Odno­wa w Duchu Świę­tym w czwar­tek zapra­sza na Dro­gę Krzy­żo­wą do Wie­la. Wyjazd do Wie­la we wła­snym zakre­sie po wie­czor­nej Mszy św.

 4. W śro­dę roz­po­czy­na­my trzy­dnio­we reko­lek­cje wiel­ko­post­ne dla dzie­ci i mło­dzie­ży naszej para­fii. Pro­gra­my zosta­ły już dostar­czo­ne do poszcze­gól­nych szkół. Przy­po­mi­na­my, że reko­lek­cje są obo­wiąz­ko­we, a plan poszcze­gól­nych dni jest taki sam, a więc: o godz. 8.00 odbę­dzie się nauka dla ZSP w Mala­chi­nie, o godz. 9.00 zapra­sza­my do kościo­ła uczniów klas VII, VIII i mło­dzież LO, o godz. 10.15 uczniów klas I‑III oraz dzie­ci przed­szkol­ne, o godz. 11.15 uczniów klas IV-VI, nato­miast w Krzy­żu odbę­dzie się nauka reko­lek­cyj­na o godz. 13.30. Na zakoń­cze­nie reko­lek­cji, czy­li w pią­tek przed poszcze­gól­ny­mi nauka­mi będzie oka­zja do spo­wie­dzi św., będzie to jed­no­cze­śnie spo­wiedź św. pierwszopiątkowa.

 5. Ze wzglę­du na szkol­ne reko­lek­cje Msze św. z godz. 8.45 zosta­ną odpra­wio­ne o godz. 8.00, nato­miast ran­na Dro­ga Krzy­żo­wa zosta­nie prze­su­nię­ta na godz. 7.30.

 6. W Krzy­żu śro­do­wa nowen­na i Msza św. zosta­ną połą­czo­ne z nauką dla dzie­ci o godz. 13.30 (nie będzie Mszy św. o godz. 17.00), a w pią­tek spo­wiedź św. i Msza św. odbę­dą się o godz. 17.00.

 7. W sobo­tę o godz. 18.00 roz­po­czy­na­my reko­lek­cje wiel­ko­post­ne dla doro­słych, któ­re prze­pro­wa­dzi ks. dr Sła­wo­mir Kun­ka, ojciec duchow­ny nasze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go. Pro­gram został wywie­szo­ny w gablot­kach, a przy­po­mni­my go w przy­szłą niedzielę.

 8. W pią­tek i sobo­tę Cari­tas prze­pro­wa­dził zbiór­kę pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych, w ramach akcji „Tak, poma­gam!”, przed mar­ke­ta­mi Polo Mar­ket, Net­to, Bie­dron­ka i Lidl. W tym miej­scu pra­gnie­my podzię­ko­wać kie­row­nic­twom wymie­nio­nych mar­ke­tów za umoż­li­wie­nie zbiór­ki oraz wolon­ta­riu­szom Cari­tas, Szkol­nych Kół Cari­tas, Ryce­rzom Kolum­ba i zaan­ga­żo­wa­nym oby­wa­te­lom Ukra­iny. Zebra­ne pro­duk­ty zosta­ną podzie­lo­ne pomię­dzy potrze­bu­ją­cych para­fian i uchodź­ców. Dzię­ku­je­my rów­nież wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się w przy­go­to­wa­nie paczek, któ­re zosta­ną wysła­ne na Ukra­inę. Mie­li­śmy przy­go­to­wać 8 paczek o wadze 18 kg każ­da, a przy­go­to­wa­li­śmy 11.

 9. W czwar­tek o godz. 16.00 w sal­ce para­fial­nej odbę­dzie się pró­ba schol­ki para­fial­nej. Ser­decz­nie zapraszamy.

 10. W ponie­dzia­łek zosta­ła powo­ła­na nowa Rada Para­fial­na, w dotych­cza­so­wym skła­dzie i ponow­nie prze­wod­ni­czą­cym Rady został p. Andrzej Kuchen­bec­ker. Wszyst­kim gratulujemy.

 11. W minio­ny pią­tek odby­ły się wybo­ry do rady Sto­wa­rzy­sze­nia Ryce­rzy Kolum­ba. Rada skła­da się z 14 osób, a na cze­le stoi Wiel­ki Rycerz, któ­rym został p. Roman Wrył­ka. Wszyst­kim ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my. Uro­czy­ste wpro­wa­dze­nie na poszcze­gól­ne urzę­dy odbę­dzie się w sobo­tę 9 kwiet­nia na Mszy św. o godz. 18.00. Już dzi­siaj zapra­sza­my na tę uro­czy­stość, któ­ra łączy się ze spe­cjal­nym ceremoniałem. 

 12. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 zapra­sza­my na spo­tka­nie Żywe­go Różańca.

 13. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć świe­ce Caritasu.

 14. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Edwar­da Lech w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Jaku­ba Rewald w czwar­tek o godz. 18.00, Elż­bie­tę Jaku­bow­ską w nie­dzie­lę o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Agniesz­kę Miel­ke w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Hil­de­gar­dę War­dyn we wto­rek o godz. 18.00, Kazi­mie­rza Kro­pi­dłow­skie­go w śro­dę o godz. 18.00, Euge­nię Barszcz — Doń­czyk w czwar­tek o godz. 18.00 i Patry­ka Cza­piew­skie­go w pią­tek o godz. 18.00

- za dusze w czyść­cu cier­pią­ce od APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

- za zmar­łych w ostat­nim kwar­ta­le człon­ków ADŚ: Annę Osow­ską, Agniesz­ke Miel­ke i Ger­tru­dę Weltrow­ską w śro­dę o godz. 8.45

- w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.00

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Macie­ja Wiśniew­skie­go z ul. Koso­budz­kiej, Bogu­sła­wa Leper z ul. Łosiń­skiej oraz Wan­dę Powal­ską z ul. Gen. Macz­ka. We wto­rek o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Tere­sy Kieł­piń­skiej z ul. Woj­ska Pol­skie­go. Wiecz­ny odpoczynek…

 

Intencje Mszalne od 28 – 03 do 3-04-2022 r.

Ponie­dzia­łek

28.03.2022

6:30 + Bro­ni­sła­wa Pozor­ska w 21 r. śm., jej mąż Bru­non, brat Jan

6:30 + Zmar­li z rodzi­ny Puczyń­skich i Kruth

8:45 + W inten­cji APDC

8:45 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 26

18:00 + Edward Lech w 1 r. śm.

18:00 + Agniesz­ka Miel­ke w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

29.03.2022

6:30 + Boże­na Rekow­ska – Bar­tosz w r. śm.

6:30 + W pew­nej intencji

8:45 + Ojciec Zyg­munt w 19 r. śm, mat­ka Bogu­mi­ła Sznaj­der i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 27

18:00 + Woj­ciech Urbań­ski w 2 r. śm.

18:00 + Hil­de­gar­da War­dyn w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

30.03.2022

6:30 + Krzysz­tof Kra­jec­ki w 5 r. śm.

6:30 +

8:00 + w inten­cji Zmar­łych Człon­ków ADŚ w tym kwar­ta­le: Annę Osow­ską, Agniesz­kę Miel­ke i Ger­tru­dę Weltrowską

8:00 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 28

18:00 + Rodzi­ce Tere­sa i Kazi­mierz Krieger 

18:00 + Kazi­mierz Kro­pi­dłow­ski w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

31.03.2022

6:30 + Edward Tylic­ki, rodzi­ce z oboj­ga stron, Zbi­gniew, Ger­tru­da, Marian, Zofia, zmar­li krew­ni i sąsiedzi

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dar Boże­go bło­go­sła­wień­stwa dla Kry­sty­ny z oka­zji 60 r. urodzin

8:00 + Hen­ryk Brzu­zy, Anto­ni­na, Teo­dor, zmar­li z rodzi­ny Chechłów

8:00 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 29

18:00 + Jan Kesner w 2 r. śm. i żona Ste­fa­nia, Jakub Rewald w 1 r. śm. 

18:00 + Euge­nia Barszcz – Doń­czyk w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

01.04.2022

6:30 + Ber­nard Pozor­ski w 2 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Bogu­mi­ła, Józef Jaż­dżew­scy, syn Jerzy

8:00 W inten­cji trzeźwości

8:00 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 30

16:20 + Lidia Lan­dow­ska i mąż Tadeusz 

18:00 + Zyg­munt Narloch z oka­zji uro­dzin, rodzi­ce z oboj­ga stron, brat Tade­usz, bra­to­wa Felicja

18:00 + Maria Bana­czyk w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

02.04.2022

6:30 + Wan­da i Fran­ci­szek Jagierscy 

6:30 + Jani­na, Anto­ni, Miro­sła­wa (ona) Sto­pa, zmar­li z rodziny

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dar Boże­go bło­go­sła­wień­stwa dla Gra­ży­ny i Bro­ni­sła­wa Ska­jew­skich z oka­zji 50 r. ślubu

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 1

18:00 + Aloj­zy Kola­sa, rodzi­ce z oboj­ga stron i o bło­go­sła­wień­stwo Boże dla rodziny

18:00 + Patryk Cza­piew­ski w 4 r. śm.

Nie­dzie­la

03.04.2022

6:30 + Kazi­mierz Lan­dow­ski w 25 r. śm., Ewa Lepak i rodzi­ce z oboj­ga stron

7:30 + Kla­ra i Leon Renka

8:45 W inten­cji Róż Różańcowych

10:00 + Sta­ni­sła­wa (ona) i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa (ona) i Alfred Redwanz

11:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dar Boże­go bło­go­sła­wień­stwa i zdro­wie na dal­sze lata dla mamy z oka­zji 90 rocz­ni­cy urodzin

12:30 + Fran­ci­szek Fie­rek w 10 r. śm., rodzi­ce Cecy­lia i Paweł

12:30 + Roman Ossow­ski greg. 2

18:00 + Elż­bie­ta Jaku­bow­ska w 1 r. śm. oraz mąż Bogdan

Produkty do umieszczenia w gotowej paczce

WAŻNE! Waga zapa­ko­wa­nych towa­rów nie powin­na prze­kro­czyć 18 kg!

Lp.

Nazwa pro­duk­tu

Suge­ro­wa­na ilość opakowań

waga jed­nost­ko­wa (ke)

Waga (kg)

l

maka­ron

l

0,5

0,5

2

ryż/kasza

2

0,4

0,8

3

cukier

l

1

1

4

konserwy/puszki mięsne/pasztet

3

0,3

0,9

5

her­ba­ta (40 torebek)

l

0,05

0,05

6

pie­czy­wo chrupkie

2

0,2

0,4

7

mle­ko UHT

2

1

2

8

zupy Instant

4

0,07

0,28

9

owsian­ki instant

4

0,03

0,12

10

orzechy/bakalie

2

0,2

0,4

11

bato­ny energetyczne/owsiane

4

0,04

0,16

12

palusz­ki, krakersy

2

0,1

0,2

13

dania goto­we o dłu­gim terminie

2

0,8

1,6

14

kasz­ki dla dzieci

2

0,2

0,4

15

sło­icz­ki dla dzieci

4

0,125

0,5

16

socz­ki dla dzie­ci (w opa­ko­wa­niu plastikowym)

2

0,33

0,66

17

musy owo­co­we

2

0,12

0,24

18

bisz­kop­ty

1

0,12

0,12

19

szam­pon i żel pod prysz­nic 2 w l dla dzieci

1

0,5

0,5

20

papier toa­le­to­wy

1

0,8

0,8

21

chu­s­tecz­ki higie­nicz­ne (wagon)

1

0,3

0,3

22

chu­s­tecz­ki nawilżone

2

0,4

0,8

23

pod­pa­ski

1

0,04

0,04

24

mydło w kostce

2

0,09

0,18

25

szczo­tecz­ki do zębów

2

0,01

0,02

26

pasta do zębów

1

0,1

0,1

27

żel pod prysz­nic (zapach uniwersalny)

1

0,5

0,5

28

szam­pon (uni­sex)

1

0,4

0,4

29

pla­stry z opa­trun­kiem do cięcia

2

0,02

0,04

30

woda utle­nio­na

2

0,1

0,2

31

grzebień/szczotka do włosów

1

0,01

0,01

32

żel anty­bak­te­ryj­ny

2

0,1

0,2

33

świe­ca

5

0,3

1,5

34

zapał­ki

5

0,05

0,25

35

środ­ki prze­ciw­bólowe typu apap / ibuprom

5

0,05

0,25

RAZEM

16,42

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 20 marca 2022 r.

 1. Bóg zapłać ubie­gło­ty­go­dnio­wą kolek­tę na nasze remon­ty para­fial­ne oraz ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Zebra­li­śmy 10 820 zł. Dzię­ku­je­my rów­nież za dzi­siej­sze ofia­ry na WSD w Pel­pli­nie. Przed kościo­łem jest zbiór­ka na misjo­na­rzy „Ad Gen­tes”. Po Mszy św. o godz. 12.30 w koście­le odbę­dzie się spo­tka­nie kan­dy­da­tów do bierzmowania.

 2. W pią­tek (25 mar­ca) przy­pa­da Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, któ­rą obcho­dzi­my jako Dzień Świę­to­ści Życia. Na Mszach św. o godz. 8.45 i 18.00 będzie moż­na przy­stą­pić do Ducho­wej Adop­cji Dziec­ka Poczę­te­go. Jest to nie­zwy­kle sku­tecz­ne dzie­ło Kościo­ła w tro­sce o obro­nę życia ludz­kie­go. Oso­by, któ­re podej­mą ducho­wą adop­cję pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec. Dekla­ra­cje z przy­rze­cze­niem moż­na zabie­rać ze sto­li­ków pod chó­rem i w dzwon­ni­cy. W tym dniu nie obo­wią­zu­je post od potraw mię­snych. Zgod­nie z proś­bą Ojca św. Fran­cisz­ka w Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia, w kościo­łach na całym świe­cie o godz. 17.00 ma zostać odpra­wio­na Msza św. w inten­cji poko­ju na Ukra­inie oraz Akt Poświę­ce­nia Ukra­iny i Rosji Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu Maryi. Dla­te­go wszyst­kich, któ­rym na ser­cu leży oca­le­nie Ukra­iny i poko­ju na świe­cie zapra­sza­my na godz. 17.00 do kościoła.

 3. Ser­decz­nie zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej, któ­re odby­wa­ją się w piąt­ki wiel­kie­go postu:

a) dla dzie­ci o godz.1620
b) dla mło­dzie­ży o godz. 1845
c) dla wszyst­kich o godz. 815 i 1730

Kolek­ta zbie­ra­na pod­czas Mszy św. połą­czo­nych z Dro­gą Krzy­żo­wą jest prze­zna­czo­na na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego.

 1. Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym dzi­siaj o godz. 17.15.

 2. Zbli­ża się ter­min Eks­tre­mal­nej Dro­gi Krzy­żo­wej, któ­ra w tym roku wyru­szy z Dzie­mian 1 kwiet­nia po Mszy św. o godz. 20:00. Prze­wi­dzia­ne są czte­ry tra­sy: 55, 42, 35 i 30 km . Zapi­sy na stro­nie https://dziemiany.edk.org.pl/ .

 3. W pią­tek po wie­czor­nej Mszy św. odbę­dzie się spo­tka­nie Ryce­rzy Kolum­ba oraz chęt­nych kandydatów.

 4. W dniach 25 i 26 mar­ca Para­fial­ny Zespół Cari­tas orga­ni­zu­je zbiór­kę żyw­no­ści i środ­ków higie­nicz­nych przed mar­ke­ta­mi Polo Mar­ket, Net­to, Bie­dron­ka i Lidl. Dary zosta­ną podzie­lo­ne dla uchodź­ców z Ukra­iny i potrze­bu­ją­cych w naszej para­fii. Dodat­ko­wo Cari­tas Die­ce­zjal­na zobli­go­wa­ła każ­dą para­fię do przy­go­to­wa­nia paczek, któ­re zosta­ną wysła­ne na Ukra­inę. Nasza para­fia ma przy­go­to­wać 8 paczek, w któ­rych powin­ny zna­leźć się 34 pro­duk­ty w każ­dej. Pro­duk­ty są okre­ślo­ne w nade­sła­nym spi­sie, któ­ry znaj­du­je się w gablot­kach i na naszej stro­nie i inter­ne­to­wej. Pro­si­my o włą­cze­nie się do tej akcji. W para­fii dzia­ła 20 wspól­not – może po dwie wspól­no­ty przy­go­to­wa­ły­by po jed­nej pacz­ce. Zachę­cam też para­fian spo­za wspól­not do włą­cze­nia się do tej zbiór­ki – byli­by­śmy bar­dzo wdzięcz­ni. Bra­ku­ją­ce pro­duk­ty zaku­pi para­fia. Koor­dy­na­to­rem akcji jest pre­zes Cari­tas p. Kazi­mierz Miszke.

 5. W naj­bliż­szy ponie­dzia­łek na godz. 17.00 zapra­szam wszyst­kich człon­ków Rady Para­fial­nej na spo­tka­nie do ple­ba­nii. Ze wzglę­du na wagę spo­tka­nia jest ono obowiązkowe.

 6. Poli­cja ponow­nie ape­lu­je o roz­wa­gę i czuj­ność, zwłasz­cza senio­rów. Oszu­ści nadal pró­bu­ją wyłu­dzać pie­nią­dze na róż­ne spo­so­by. Bar­dzo czę­sto kon­tak­tu­ją się tele­fo­nicz­nie z przy­szły­mi ofia­ra­mi, poda­jąc się za funk­cjo­na­riu­szy Poli­cji, CBŚP, inka­sen­ta, pro­ku­ra­to­ra, bądź infor­mu­ją, że pie­nią­dze zgro­ma­dzo­ne na kon­cie są zagro­żo­ne. Naj­czę­ściej pro­szą o wpła­tę okre­ślo­nych środ­ków na poda­ne przez oszu­stów kon­to. Funk­cjo­na­riu­szom i urzęd­ni­kom nie wol­no żądać pie­nię­dzy. Stąd apel Poli­cji, aby w w/w przy­pad­kach, przed pod­ję­ciem decy­zji, zadzwo­nić na poste­ru­nek Poli­cji lub do kogoś bli­skie­go i zasię­gnąć informacji.

 7. W dniach 25, 26 i 27 mar­ca wspól­no­ta „Mar­ga­ret­ka” zapra­sza na modli­twę w inten­cji kapła­nów po Mszy św. o godz. 8.45.

 8. W zakry­stii i przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.

 9. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Jerze­go Ossow­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Flo­ria­na Rud­nik w śro­dę o godz. 18.00, Annę Osow­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Tere­sę Gor­no­wicz w pią­tek o godz. 18.00

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Ryszar­da Mazur­kie­wicz z ul. Sta­ro­gardz­kiej, Ire­nę Jani­kow­ską z ul. Dwor­co­wej, Ryszar­da Ossow­skie­go z ul. Kościusz­ki, Toma­sza Czub­kow­skie­go z ul. Kościusz­ki. W śro­dę o godz. 10.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Macie­ja Wiśniew­skie­go z ul. Koso­budz­kiej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne od 21 – 03 do 27-03-2022 r.

Ponie­dzia­łek

21.03.2022

6:30 + Józef Pie­sik w 30 r. śm.

6:30 + Józef Nakielski 

8:45 + Jani­na Basza­now­ska 8 r śm., Mak­sy­mi­lian Basza­now­ski w 12 r. śm.

8:45 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 19

18:00 Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta a szcze­gól­nie Polski

18:00 + Jerzy Ossow­ski w 1 r. śm.

Wto­rek

22.03.2022

6:30 + Miro­sław Narloch z oka­zji urodzin

6:30 + Jadwi­ga, Igna­cy, Jan Kaszubowscy

8:45 + Mąż Cze­sław Klap­czyń­ski w 2 r. śm.

8:45 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 20

18:00 + Edward Sen­ger w 3 r. śm. i Marian Błanek

18:00 + Mał­go­rza­ta, Jan, syn Jan

Śro­da 23.03.2022

6:30 + Rodzi­ce Sta­ni­sław, Bogu­mi­ła Łosiń­scy oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 O łaskę zdro­wia dla taty Zdzisława 

8:45 + Bro­ni­sła­wa (ona) Mil­ke, mąż Bole­sław i syn Adam

8:45 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 21

18:00 + Urszu­la Jaster z oka­zji uro­dzin oraz rodzi­ce z oboj­ga stron i brat Alfred

18:00 + Flo­rian Rud­nik w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

24.03.2022

6:30 + Msza świę­ta wyna­gra­dza­ją­ca za pro­fa­na­cje Eucharystii

6:30 + Mar­ta i Jerzy Kolan­ko, rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Anto­ni Sękow­ski, żona Ste­fa­nia, rodzi­ce i rodzeństwo

8:45 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 22

18:00 O nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

18:00 + Anna Osow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

25.03.2022

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

6:30 + Jerzy Dola­ciak z oka­zji urodzin

8:45 + Gra­ży­na Muszak w r. urodzin

8:45 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 23

18:00 + Ste­fan Lewiń­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron, Jadwi­ga Kitowska

18:00 + Tere­sa Gor­no­wicz w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

26.03.2022

6:30 + Józef Narloch oraz zmar­li z rodzi­ny z oboj­ga stron, do NMP za wszyst­kie dusze w czyść­cu cier­pią­ce, za wszyst­kich grzesz­ni­ków tego świata

6:30 +

8:45 + Hali­na Rumiń­ska z oka­zji uro­dzin, mąż Jan, cór­ka Maryla

8:45 + Urszu­la Kociń­ska w 1 r. śm.

8:45 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 24

18:00 + Edmund Hof­man w 13 r. śm., Ire­na i rodzi­ce z oboj­ga stron

Nie­dzie­la

27.03.2022

6:30 + Mał­go­rza­ta Grzon­kow­ska w 11 r. śm.

7:30 + Edmund Kru­pa w 31 r. śm., żona Janina

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Bog­dan Klo­ska w 5 r. śm.

11:00 + Cecy­lia, Paweł Elak, Kry­sty­na, Zofia, Jan Spel­bert, Fry­da, Feliks Reszczyńscy

12:30 + Agniesz­ka i Bene­dykt Kie­dro­wicz, Ger­tru­da i Józef Sroka

12:30 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 25

18:00 + Roza­lia, Mak­sy­mi­lian Lin­da, zmar­li z rodziny

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 13 marca 2022 R.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne dzi­siaj na kolek­tę na nasze pra­ce para­fial­ne. Bóg zapłać rów­nież za ofia­ry indywidualne. 

 2. Dzi­siaj po Mszy świę­tej o godz. 11.00 spo­tka­nie z rodzi­ca­mi dzie­ci, któ­re w tym roku mają przy­stą­pić do I. Komu­nii św., o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu Chrztu świę­te­go, a o godz. 17.15 zapra­sza­my na Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyjnym.

 3. Ser­decz­nie zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej, któ­re odby­wa­ją się w piąt­ki Wiel­kie­go Postu:
  a) dla dzie­ci o godz.16.20
  b) dla mło­dzie­ży o godz. 18.45
  c) dla wszyst­kich o godz. 8.15 i 17.30
  Kolek­ta zbie­ra­na pod­czas Mszy świę­tych połą­czo­nych z Dro­gą Krzy­żo­wą jest prze­zna­czo­na na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego.

 4. W sobo­tę, 19 mar­ca, obcho­dzi­my Uro­czy­stość Św. Józe­fa, Oblu­bień­ca NMP. W tym dniu szcze­gól­nie modli­my się za męż­czyzn i ojców oraz ich misję w Kościele.

 5. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta na WSD w Pel­pli­nie, a przed kościo­łem odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na rzecz pol­skich misjo­na­rzy „Ad Gentes”.

 6. 25 mar­ca w Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, na Mszach św. o godz. 8.45 i 18.00 będzie moż­na przy­stą­pić do Ducho­wej Adop­cji dziec­ka Poczę­te­go. Jest to nie­zwy­kle sku­tecz­ne dzie­ło Kościo­ła w tro­sce o obro­nę życia. Niech przy­go­to­wa­niem to tej uro­czy­sto­ści będzie udział w Dro­dze Krzy­żo­wej w naj­bliż­szy pią­tek oraz Gorz­kich Żalach. Dekla­ra­cje z przy­rze­cze­niem moż­na zabie­rać ze sto­li­ków pod chó­rem i w dzwonnicy.

 7. Para­fial­ny Zespół Cari­tas zapra­sza człon­ków i wolon­ta­riu­szy na spo­tka­nie w ponie­dzia­łek (14 mar­ca) o godz. 17.00 w sal­ce para­fial­nej. Jed­no­cze­śnie przed kościo­łem roz­pro­wa­dza pas­cha­li­ki i świe­ce wiel­ka­noc­ne w cenie 12 i 15 zł. Dochód z tej sprze­da­ży jest prze­zna­czo­ny na pomoc uchodź­com z Ukrainy. 

 8. Rów­nież Ryce­rze Kolum­ba naszej para­fii pra­gną wes­przeć uchodź­ców. Przed kościo­łem będzie moż­na nabyć świe­ce w bar­wach Ukra­iny. Ofia­ry za świe­ce będą cegieł­ką na wspar­cie uchodźców.

 9. Zbli­ża się ter­min Eks­tre­mal­nej Dro­gi Krzy­żo­wej, któ­ra w tym roku wyru­szy z Dzie­mian 1 kwiet­nia o godz. 20:00. Szcze­gó­ły na facebooku. 

 10. W związ­ku z woj­ną na Ukra­inie do naszej gmi­ny i para­fii przy­by­wa coraz wię­cej uchodź­ców i siłą rze­czy mamy coraz mniej wol­nych miejsc. Dla­te­go gorą­co pro­si­my wszyst­kich, któ­rzy posia­da­ją miej­sca noc­le­go­we, miesz­ka­nia lub domy o zgła­sza­nie chę­ci przy­ję­cia oby­wa­te­li Ukra­iny bez­po­śred­nio do p. Woj­cie­cha Laski, koor­dy­na­to­ra ze stro­ny Urzę­du Gmi­ny (tel. 663 309 112) lub do para­fii, a my oso­bi­ście skon­tak­tu­je­my się z p. Woj­cie­chem. Wszyst­kie infor­ma­cje doty­czą­ce pomo­cy uchodź­com moż­na uzy­skać dzwo­niąc na info­li­nię – tel. 517 568 312. Wszyst­kie aktu­al­ne infor­ma­cje, rów­nież dla oby­wa­te­li Ukra­iny, znaj­du­ją się też na stro­nie www.czersk.pl, pod zakład­ką „Pomoc Ukra­inie”– wystar­czy klik­nąć ukra­iń­ską fla­gę i wszyst­kie infor­ma­cje zosta­ną prze­tłu­ma­czo­ne na język ukra­iń­ski. Przy­po­mi­na­my, że w Domu Kul­tu­ry w Czer­sku trwa zbiór­ka darów dla uchodź­ców. Pro­si­my, aby przy­no­sić tyl­ko pro­duk­ty naj­bar­dziej potrzeb­ne, a więc: kaszę gry­cza­ną, płyn do naczyń, kasz­ki dla dzie­ci, mąkę, mle­ko 2% i 3,2%, mle­ko dla dzie­ci, pie­lu­chy, dez­odo­ran­ty, bie­li­znę (nową) dam­ską i dzie­cię­cą, oliw­ki dla dzie­ci, kre­my dla dzie­ci. Odbiór codzien­nie 8.00−16.00, a w nie­dzie­lę 8.00−17.00. Jest też moż­li­wość wspar­cia pomo­cy finan­so­wo wpła­ca­jąc dowol­ny dar na kon­to poda­ne na stro­nie www.czersk.pl . Tym wszyst­kim, któ­rzy oka­zu­ją tak ogrom­ne ser­ce naszym gościom ser­decz­nie dzię­ku­je­my. Jest to pięk­ne świa­dec­two wia­ry, gościn­no­ści i dobro­ci. Para­fia nie orga­ni­zu­je odręb­nych akcji, ale włą­cza się do pro­gra­mu pilo­to­wa­ne­go przez Urząd Gmi­ny. Cho­dzi o to, aby się nawza­jem nie dublo­wać i nie wpro­wa­dzać zamieszania.

 11. W pią­tek, sobo­tę i w dniu dzi­siej­szym odbył się w naszej para­fii „Week­end dla narze­czo­nych”, w któ­rym wzię­ło udział 16 par. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my mał­żeń­stwom, któ­re przy­go­to­wa­ły ten kurs, księ­żom pro­wa­dzą­cym oraz Dyrek­cji Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go za udo­stęp­nie­nie pomiesz­czeń. Następ­ny „Week­end dla narze­czo­nych” odbę­dzie się w dniach 13 – 15 maja.

 12. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Pani, któ­ra ofia­ro­wa­ła dzie­więć nowych kom­ży dla ministrantów.

 13. Zespół Syno­dal­ny zapra­sza na pie­szą piel­grzym­kę z kościo­ła MB Fatim­skiej w Choj­ni­cach do Sank­tu­arium w Zamar­tem w naj­bliż­szą śro­dę o godz. 18.30. Piel­grzym­ka odby­wa się w inten­cji roze­zna­nia i pod­ję­cia decy­zji do sakra­men­tal­ne­go mał­żeń­stwa, rodzi­ciel­stwa, kapłań­stwa i życia konsekrowanego.

 14. W zakry­stii moż­na zabrać „Skar­bon­ki wiel­ko­post­ne”. Ofia­ry z tych skar­bo­nek zosta­ną prze­zna­czo­ne na pomoc uchodźcom.

 15. Wyż­sze Semi­na­rium Duchow­ne Die­ce­zji Pel­pliń­skiej zapra­sza mło­dzież męską do udzia­łu w Wiel­ko­post­nych Dniach Sku­pie­nia pod hasłem: „Jestem, bo JESTEŚ! Jezus Chry­stus wczo­raj i dziś, ten sam tak­że na wie­ki (Hbr 13, 8)”, któ­re odbę­dą się od 18 do 20 mar­ca br. Ta for­ma sku­pie­nia ma być pomo­cą dla uczniów szkół śred­nich, matu­rzy­stów i stu­den­tów w roze­zna­niu dro­gi życio­wej. Udział w week­en­do­wym sku­pie­niu jest bez­płat­ny. Uczest­ni­cy są pro­sze­ni o zabra­nie ze sobą Pisma Świę­te­go. Dni sku­pie­nia roz­pocz­ną się w pią­tek 18 mar­ca o godz. 18.00. Recep­cja na fur­cie Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go będzie czyn­na od godz. 16.00. For­mu­larz zgło­sze­nio­wy dostęp­ny jest na stro­nie seminariumpelplin.pl

 16. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na nabyć nowy numer „Piel­grzy­ma”.

 17. Uwa­ga kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia: w przy­szłą nie­dzie­lę zapra­sza­my na spo­tka­nie po Mszy św. o godz. 12.30. Spo­tka­nie jest obowiązkowe.

 18. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Jerze­go Schmidt w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Jadwi­gę Pru­ską w czwar­tek o godz. 18.00 i Józe­fa Lam­czyk w sobo­tę o godz. 8.45 i 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jana Macha­jew­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Zofię Łan­gow­ską w śro­dę o godz. 18.00, Danie­lę Niem­czyk w czwar­tek o godz. 18.00

- za duszę Jana Gliń­skie­go – od róży bł. Anie­li Sala­wy w ponie­dzia­łek o godz. 6.30

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Agniesz­kę Cza­piew­ską ze Stru­gi, Zdzi­sła­wa Jani­kow­skie­go z ul. Gen. Hal­le­ra, Romu­al­da Bonin z ul. 21 Lute­go, Hen­ry­ka Węsier­skie­go z ul. Przy­to­ro­wej i Jana Gliń­skie­go z ul. Choj­nic­kiej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne od 14 do 20 marca 2022 r.

Ponie­dzia­łek

14.03.2022

6:30 + Jan Gliń­ski – od Róży bł. Anie­li Salawy

6:30 + Maria Bana­czyk – od kole­ża­nek i kole­gów z Czer­skiej Fabry­ki Mebli

8:45 + Leon Fie­rek w 29 r. śm. i żona Irena

8:45 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 12

18:00 + Wal­fry­da (ona), Józef Puczyński

18:00 + Jerzy Schmidt w 1 r. śm.

Wto­rek

15.03.2022

6:30 + Wan­da Karcz w 4 r. śm.

6:30 O pokój na Ukra­inie. O dar poko­ju serc dla Pola­ków i Ukraińców

8:45 + Wła­dy­sła­wa Rostow­ska w r. śm., mąż Bene­dykt i rodzice

8:45 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 13

18:00 Do Ducha Świę­te­go o dar miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

18:00 + Jan Macha­jew­ski w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da 16.03.2022

6:30 + Wacław Sabi­niarz w 29 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Gize­la Rostan­kow­ska w 16 r. śm., rodzi­ce Zofia i Józef

8:45 + Łucja, Sta­ni­sław Szlach­ci­kow­scy, syn Jerzy

8:45 + Ire­na Michal­ska w 3 r śm., mąż Henryk

8:45 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 14

18:00 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryi

18:00 + Zofia Łan­gow­ska w 30 dzień po pogrze­bie, + mąż Bene­dykt w 40 r. śm.

Czwar­tek

17.03.2022

6:30 + Miro­sław Sie­rac­ki z oka­zji uro­dzin oraz rodzi­ce i brat

6:30 + Zbi­gniew Der­wich z oka­zji imie­nin i zbli­ża­ją­cej się 18. r. śm.

8:45 + Józef San­kow­ski, Józef Ciemiński 

8:45 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 15

18:00 + Jadwi­ga Pru­ska w 1 r. śm., mąż Ste­fan, Ana­sta­zy Jażdżewski

18:00 + Danie­la Niem­czyk w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

18.03.2022

6:30 + Wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiace

6:30 + Janusz Gin­ter i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Hen­ryk Babiń­ski z oka­zji urodzin

8:45 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 16

18:00 + Zyg­munt Żuraw­ka w 7 r. śm., rodzi­ce, rodzeństwo

18:00 + Hali­na Lin­da w 11 r. śm. oraz Hali­na Majer

Sobo­ta

19.03.2022

6:30 + Józef Liter­ski z oka­zji imie­nin, zmar­li z rodzi­ny Lom­nitz, Liter­skich, Ceynowa

6:30 + Józef Fry­mark z oka­zji imienin

8:45 + Józef Lam­czyk w 1 r. śm.

8:45 O zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo w 75 r. uro­dzin dla Józefa

8:45 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 17

18:00 + Józef Lam­czyk w 1 r. śm., Maria Lam­czyk w dniu urodzin

Nie­dzie­la

20.03.2022

6:30 + Jadwi­ga, Wio­let­ta, Wła­dy­sław Papierowscy

7:30 + Ele­ono­ra Min­dak 21 r. śm. oraz mąż Paweł, rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Piotr Lubiń­ski w 20 r. śm. i rodzi­ce Hali­na i Bogu­mił Lubińscy

11:00 + Elż­bie­ta Tubaj­ska w 10 r. śm.

12:30 + Jadwi­ga w 2 r. śm. i Edward Wies­baum, + rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 18

18:00 + Jerzy Dol­ny i rodzi­ce z oboj­ga stron

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 6 marca 2022 r.

 1. Wszy­scy jeste­śmy świad­ka­mi okrut­nej napa­ści wojsk rosyj­skich na Ukra­inę. Sta­ło się to, co w XXI wie­ku wyda­wa­ło się, jesz­cze tak nie­daw­no, nie­moż­li­we. Zda­je­my sobie spra­wę, że w obec­nej sytu­acji żaden naród nie może czuć się bez­piecz­nie, dla­te­go tak waż­na jest ludz­ka soli­dar­ność, współ­czu­cie i wza­jem­na pomoc. W tym tygo­dniu odby­ły się w całej Pol­sce zbiór­ki przed kościo­ła­mi na rzecz pomo­cy Ukra­inie. W naszej para­fii, w minio­ną nie­dzie­lę zebra­li­śmy 21.178,67 zł, a w śro­dę popiel­co­wą 17.141,20 zł, czy­li łącz­nie 38.319,87 zł. W imie­niu potrze­bu­ją­cych pomo­cy dzię­ku­je­my wszyst­kim ofia­ro­daw­com. Cari­tas Die­ce­zjal­na zachę­ca też do zbiór­ki koców, śpi­wo­rów, mate­ra­ców, nowych ubrań, środ­ków czy­sto­ści, pie­lę­gna­cji, pam­per­sów, chu­s­te­czek nawil­ża­ją­cych, itp. Ponie­waż taka zbiór­ka odby­wa się w Domu Kul­tu­ry, nie będzie­my jej dublo­wać, ale Cari­tas Para­fial­na dekla­ru­je swo­ją pomoc.

 2. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 8.45 zapra­sza­my na spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca, o godz. 15.00 na Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go przed reli­kwia­mi Bł. Kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go, a o godz. 17.15 na Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyjnym.
 3. Cari­tas od dzi­siaj roz­pro­wa­dza pas­cha­li­ki i świe­ce, w cenie 12 i 15 zł, z któ­rych dochód będzie prze­ka­za­ny na pomoc uchodź­com z Ukra­iny, rów­nież ofia­ry ze Skar­bo­nek Wiel­ko­post­nych zosta­ną prze­ka­za­ne na ten cel.
 4. W okre­sie Wiel­kie­go Postu zachę­ca­my do podej­mo­wa­nia aktów poku­ty i posta­no­wień, któ­re umac­nia­ją naszą wia­rę i wypra­sza­ją Boże miło­sier­dzie dla zagu­bio­ne­go świa­ta. Zapra­sza­my do udzia­łu w Dro­dze Krzy­żo­wej w każ­dy pią­tek Wiel­kie­go Postu: 

a) dzie­ci o godz.1620
b) mło­dzież o godz. 1845
c) wszyst­kich o godz. 815 i 1730

Kolek­ta zbie­ra­na pod­czas Mszy świę­tych połą­czo­nych z Dro­gą Krzy­żo­wą będzie prze­zna­czo­na na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego.

 1. W przy­szłą nie­dzie­lę na Mszy św. o godz. 14.00 udzie­li­my Sakra­men­tu Chrztu św., a rodzi­ców dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do I Komu­nii św. zapra­sza­my na spo­tka­nie po Mszy św. o godz. 11.00. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na pra­ce remon­to­we naszej parafii.

 2. Narze­czo­nych zapra­sza­my na kate­che­zę przed­ślub­ną w naj­bliż­szy pią­tek o godz. 16.30 w sal­ce para­fial­nej. W naj­bliż­szy pią­tek, sobo­tę i nie­dzie­lę orga­ni­zu­je­my w naszej para­fii Week­end dla narze­czo­nych – nie­ste­ty lista jest już zamknieta.

 3. Spo­tka­nie dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16.30 rów­nież w sal­ce parafialnej.

 4. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.

 5. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Hele­nę Pepliń­ską we wto­rek o godz. 8.45, Grze­go­rza Sto­sik w czwar­tek o godz. 18.00, Zofię Grzy­wacz w sobo­tę o godz. 6.30,

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Geno­we­fy Hop­pe we wto­rek o godz. 18.00, Hen­ry­ka Karcz we wto­rek o godz. 18.00, Krzysz­to­fa Bąk w śro­dę o godz. 18.00, Euge­nię Ludt­ka w pią­tek o godz. 18.00, Wal­de­ma­ra Bru­skie­go w pią­tek o godz. 18.00,

- w inten­cji Zakła­du Usług Leśnych o opie­kę i bło­go­sła­wień­stwo Boże dla pra­cow­ni­ków i ich rodzin w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Edmun­da Weiss­brodt w ul. Gen. Macz­ka i ś.p. Ger­tru­dę Weltrow­ską z Kla­ska­wy. Zmarł ś.p. Jan Gliń­ski z ul. Choj­nic­kiej — Msza św. pogrze­bo­wa odbę­dzie się w sobo­tę o godz. 11.00, a pochó­wek na cmen­ta­rzu w Gdań­sku. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne od 7 do 13 marca 2022 r.

Ponie­dzia­łek

07.03.2022

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

6:30 + Ks. Leszek Wedziuk i rodzi­ce w 10 r. śm.

8:45 + Jani­na w 5 r. śm., Kon­stan­ty w 91 r. ur. Regulscy

8:45 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 5

18:00 + Alfons Zielke

18:00 + Ojciec Bro­ni­sław, jego rodzi­ce Salo­mea i Jan

Wto­rek

08.03.2022

6:30 + Maria Bana­czyk – od rodzi­ny Zabrockich

6:30 + Euge­nia Jaster w 10 r. śm., mąż Leon i syn Kazimierz

8:45 + Hele­na Pepliń­ska w 1 r. śm.

8:45 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 6

18:00 + Geno­we­fa Hop­pe w 30 r. śm., mąż Franciszek

18:00 + Hen­ryk Karcz w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da 09.03.2022

6:30 + Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski i z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla cór­ki Aga­ty wcho­dzą­cej w pełnoletniość 

6:30 + Zyg­munt Fojut, Wale­ria i Ber­nard Babińscy

8:45 + Sta­ni­sła­wa (k) i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa (k) i Alfred Redwanz oraz Aloj­zy Karnowski

8:45 +Kazi­mierz Chma­ra i syn Krzysztof

8:45 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 7

18:00 + Edward Schmidt w 20 r. śm i Zofia Schmidt

18:00 + Krzysz­tof Bąk w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

10.03.2022

6:30 + Dusze w czyść­cu cierpiące

6:30 + Maria Rat­za i rodzi­ców Wła­dy­sła­wę i Benedykta

8:45 + Jan Sabi­niarz i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 8

18:00 + Anna i Kon­rad Peplińscy

18:00 + Grze­gorz Sto­sik w 1 r. sm.

Pią­tek

11.03.2022

6:30 O Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Ewy z oka­zji uro­dzin i o Boże prowadzenie

6:30 + Jadwi­ga Engler

8:45 + Karol Gali­kow­ski w 12 r. śm., dziad­ko­wie z oboj­ga stron

8:45 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 9

18:00 + Kazi­mierz Bob­kow­ski w 12 r. śm., rodzi­ce, syn Roman

18:00 + Euge­nia Ludt­ka w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Wal­de­mar Bru­ski w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

12.03.2022

6:30 + Zofia Grzy­wacz w 1 r. śm.

6:30 + Hila­ry, Edmund i Sta­ni­sła­wa (ona)

8:45 + Maria Konef­ka w 8 r. śm., mąż Jan i syn Bernard

8:45 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 10

18:00 + Ludwik, Woj­ciech, zmar­li z rodzi­ny Repiń­skich, Jaż­dżew­skich i pokrewnych

Nie­dzie­la

13.03.2022

6:30 + Ire­na Kie­drow­ska w 12 r. śm., Ber­nard Kie­drow­ski, zięć Jan Wiśniewski

7:30 + Fran­cisz­ka, Roza­lia, Józef Kiedrowscy

8:45 W inten­cji ZUL p. Lesz­ka Szar­ma­cha o opie­kę i bło­go­sła­wień­stwo Boże dla pra­cow­ni­ków i ich rodzin

10:00 + Zyta Dulek z oka­zji urodzin

11:00 + Bog­dan Fir­gol­ski w dniu urodzin

12:30 + Krzysz­tof Kitowski

12:30 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 11

14:00 + O miło­sier­dzie Boże dla Jana Mani w 6 r. śm.

18:00 + Anna i Bole­sław Wilk, cór­ka Mar­ta, zmar­li z rodziny