NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 24 kwietnia 2022 r.

 1. Dzi­siej­sze Świę­to Miło­sier­dzia Boże­go obcho­dzi­my w bar­dzo dra­ma­tycz­nym okre­sie histo­rii, dla­te­go w swo­ich modli­twach pro­śmy o pokój na Ukra­inie, prze­mia­nę nasze­go życia i o pojed­na­nie się z Bogiem dla tych, któ­rzy od daw­na nie prze­stę­po­wa­li do spo­wie­dzi św. Po Mszy św. o godz. 8.45 odmó­wi­my Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go. Przed kościo­łem trwa zbiór­ka na cele cha­ry­ta­tyw­ne – za ofia­ry ser­decz­nie dziękujemy.

 2. W ponie­dzia­łek przy­pa­da Świę­to Św. Mar­ka Ewan­ge­li­sty. Przed Mszą św. o godz. 8.45 odbę­dzie się w pro­ce­sja bła­gal­na o dobre urodzaje. 

 3. We wto­rek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Św. Woj­cie­cha, Bisku­pa i Męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski. W tym dniu modli­my się o pomyśl­ność Ojczy­zny i jed­ność nasze­go narodu.

 4. Rów­nież we wto­rek przed budyn­kiem nasze­go Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go odbę­dzie akcja krwio­daw­stwa. Wszyst­kich chęt­nych zachę­ca­my do odda­nia krwi, któ­rej nie moż­na niczym zastą­pić w rato­wa­niu ludz­kie­go życia. W godz. 9.00 do 13.00 będzie rów­nież oka­zja do reje­stra­cji poten­cjal­nych daw­ców szpiku.

 5. W pią­tek zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 15.15 tego­rocz­nych matu­rzy­stów, nauczy­cie­li i wycho­waw­ców oraz rodzi­ców absol­wen­tów. Pod­czas Mszy św. podzię­ku­je­my Panu Bogu za wszel­kie otrzy­ma­ne łaski, ale też będzie­my pro­si­li o dary Ducha Świę­te­go na czas egza­mi­nów i dobrych wybo­rów na przyszłość.

 6. Uwa­ga kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia z klas ponad­pod­sta­wo­wych. Zapra­sza­my na spo­tka­nie przed bierz­mo­wa­niem w naj­bliż­szy pią­tek i sobo­tę po wie­czor­nej Mszy św.

 7. W przy­szłą nie­dzie­lę roz­po­czy­na się maj, a więc mie­siąc nabo­żeństw majo­wych, któ­re w dni powsze­dnie będą odpra­wia­ne po Mszach św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­le po wie­czor­nej Mszy św. Po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różańca.

 8. Z wyprze­dze­niem infor­mu­je­my, że 4 maja odbę­dzie się w naszej para­fii wizy­ta­cja kano­nicz­na ks. bpa Arka­diu­sza Okro­ja. W ramach wizy­ta­cji o godz. 10.00 odbę­dzie się nabo­żeń­stwo majo­we z Krzy­żu, o godz. 10.45 nabo­żeń­stwo majo­we dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do I Komu­nii św. w Czer­sku (w mia­rę wol­ne­go cza­su zapra­sza­my rów­nież rodzi­ców), o godz. 15.00 spo­tka­nie Rady Para­fial­nej, o godz. 15.45 odwie­dzi­ny OSP w Czer­sku z racji wspo­mnie­nia św. Flo­ria­na, o godz. 16.15 w sal­ce para­fial­nej odbę­dzie się spo­tka­nie z ks. bisku­pem wszyst­kich wspól­not, a o godz. 17.00 Msza św. z udzie­le­niem sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia naszej mło­dzie­ży. Przed Mszą św. z ple­ba­nii wyru­szy pro­ce­sja. Bar­dzo pro­si­my, aby uczest­ni­czy­ły w niej wszyst­kie cho­rą­gwie i sztandary.

 9. Gmin­ny Ośro­dek Kul­tu­ry zapra­sza na cha­ry­ta­tyw­ny kon­cert na rzecz Ukra­iny zespo­łu „Hap­py­sad”, któ­ry odbę­dzie się w sobo­tę o godz. 19.00 w hali spor­to­wej im. Roma­na Bruskiego.

 10. W sobo­tę nasi mini­stran­ci i lek­to­rzy uda­ją się do Pel­pli­na na die­ce­zjal­ne zawo­dy spor­to­we. Życzy­my im wie­lu sukcesów.

 11. W dniach 10 – 12 czerw­ca w Czar­nej Wodzie odbę­dzie się Week­end dla narze­czo­nych. Chęt­ni mogą się zapi­sy­wać dro­gą elek­tro­nicz­ną na adres www.ewangelizacjapelplin.pl

 12. Inten­cje mszalne:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Kazi­mie­rza Lin­dę w czwar­tek o godz. 6.30, Urszu­lę Siko­ra w pią­tek o godz. 18.00, Jadwi­gę Kąt­ną w sobo­tę o godz. 6.30, Cze­sła­wa Wie­czo­rek w nie­dzie­lę o godz. 11.00 i Tade­usza Czar­now­skie­go w nie­dzie­lę o godz. 12.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Toma­sza Czu­kow­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Macie­ja Wiśniew­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Bogu­sła­wa Leper w śro­dę o godz. 18.00 i Wan­dę Powal­ską w czwar­tek o godz. 18.00

- w inten­cji dusz czyść­co­wych od APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy w naszej wspól­no­ty ś.p. Edwar­da Sznaj­der z Będź­mi­ro­wic, Grze­go­rza Her­man z ul. Der­dow­skie­go, Lilio­sę Cha­bow­ską z ul. Sta­ro­gardz­kiej i Elż­bie­tę Bło­ciń­ską z ul. Kościusz­ki. We wto­rek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Jerze­go Ufnow­skie­go z ul. Łukow­skiej. Wiecz­ny odpoczynek … 

Intencje mszalne od 25 kwietnia do 1 maja 2022 r.

Ponie­dzia­łek

25.04.2022

6:30 + Jan Janow­ski z oka­zji urodzin

6:30 + Cze­sław Kru­eger w 2 r. śm.

8:45 + W inten­cji APDC

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 21

18:00 + Wik­to­ria Narloch w 37 r. śm., mąż Leon, syno­wie Zyg­munt, Tade­usz, syno­wa Felicja

18:00 + Tomasz Czub­kow­ski w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

26.04.2022

6:30 + Edmund Podol­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Łucja i Miko­łaj War­dyn i zmar­li z rodziny

8:45 + Piotr Oresz­czuk, Jadwi­ga i Edward

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 22

18:00 + O nie­bo dla śp. Fran­cisz­ki (ona) Wal­kow­skiej w 2 r. śm., mąż Paweł

18:00 + Maciej Wiśniew­ski w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

27.04.2022

6:30 + Mąż Jan Wir­kus w 8 r. śm.

6:30 O Boże bło­go­sła­wień­stwo dla ANU z oka­zji 1 r. urodzin

8:45 + Anna Bie­sek w 20 r. śm., mąż Władysław

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 23

18:00 + Zyg­munt Narloch, rodzi­ce z oboj­ga stron, brat Tade­usz, bra­to­wa Felicja

18:00 + Bogu­sław Leper w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

28.04.2022

6:30 O nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, misyj­ne i zakonne

6:30 + Kazi­mierz Lin­da w 1 r. śm.

8:45 + Anna Bura­kow­ska, mąż Kazi­mierz, rodzi­ce i rodzeń­stwo z oboj­ga stron

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 24

18:00 + Boże­na Pru­szak w 15 r. śm.

18:00 + Wan­da Powal­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

29.04.2022

6:30 + Jan Lubiń­ski w 22 r. śm., rodzi­ce, zmar­li z rodzi­ny Lubińskich

6:30 + Roman Szulc, Feliks Mil­ler, Bro­ni­sła­wa Miller

8:45 + Jan Cza­piew­ski w 15 r. śm., Stanisław

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 25

18:00 + Urszu­la Sikor­ska w 1 r. śm. oraz maż Teodor 

18:00 + Cyryl Thie­de i Zyg­fryd Pru­ski w r. urodzin

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i dar zdro­wia w rodzi­nie z oka­zji 50 r. ślubu

Sobo­ta

30.04.2022

6:30 + Józef i Jadwi­ga Kąt­ny w 1 r. śm.

6:30 + Maria Cza­piew­ska w 21 r. śm., jej mąż Józef, Ste­fan i Irena

8:45 + Mar­ta Chrza­now­ska i rodzice

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 26

16:00 Ślub

18:00 + Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze łaski i opie­kę Mat­ki Boskiej dla Nata­li Łosiń­skiej z oka­zji 18 urodzin

18:00 + Łucja w 8 r. śm., Cze­sław Sto­pa, zmar­li z rodzi­ny Ring i Stopa

Nie­dzie­la

01.05.2022

6:30 + Mał­go­rza­ta i Jan Lewandowscy

7:30 + Hele­na Możuch z oka­zji uro­dzin oraz mąż Jan, syn Jan

8:45 W inten­cji Żywe­go Różańca

10:00 + Miro­sła­wa Buszek i rodzi­ce z oboj­ga stron

11:00 + Cze­sła­wa Wie­czo­rek w 1 r. śm.

12:30 + Tade­usz Czar­now­ski w 1 r. śm.

12:30 + Roman Ossow­ski greg. 27

18:00 + Kry­sty­na Gąsec­ka w 3 r. śm., rodzi­ce Anna i Józef Gali­kow­scy oraz Wła­dy­sła­wa Galikowska

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 17 kwietnia 2022 r.

 1. Świę­ta Wiel­ka­noc­ne budzą w nas nadzie­ję powsta­nia do nowe­go życia. Chry­stus poko­nał śmierć, aby uka­zać nam nasze prze­zna­cze­nie do nie­śmier­tel­no­ści. Tak, jak po nocy przy­cho­dzi dzień, tak też po chwi­lach zała­ma­nia, zwąt­pie­nia, bez­sil­no­ści i łez, budzi się nadzie­ja lep­szej przy­szło­ści. Dzię­ku­jąc za wszel­kie prze­ja­wy życz­li­wo­ści, w imie­niu kapła­nów posłu­gu­ją­cych w naszej para­fii, skła­dam ser­decz­ne życze­nia rado­sne­go prze­ży­cia świąt, poko­ju w ser­cach i rodzi­nach oraz nadziei na lep­sze jutro. 

 2. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy uczest­ni­czy­li i w jaki­kol­wiek spo­sób przy­czy­ni­li się uświet­nie­nia Tri­du­um Pas­chal­ne­go oraz wystro­ju nasze­go kościo­ła. Jesz­cze raz dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy przy­go­to­wa­li Ciem­ni­cę i Grób Pań­ski, skła­da­li ofia­ry na kwia­ty i inne ele­men­ty deko­ra­cji. Dzię­ku­je­my uczest­ni­kom wiel­ko­piąt­ko­wej Dro­gi Krzy­żo­wej, zwłasz­cza Ryce­rzom Kolum­ba, poli­cji , dru­hom stra­ża­kom, oso­bom, któ­re przy­go­to­wa­ły poszcze­gól­ne sta­cje. Wiel­kie Bóg zapłać skła­da­my za życze­nia i kwia­ty z oka­zji Dnia Kapłana.

 3. Dzi­siaj moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny za przy­ję­cie papie­skie­go bło­go­sła­wień­stwa „Urbi et Orbi” przez radio lub tele­wi­zję. Warun­kiem jest przy­stą­pie­nie do Komu­nii świę­tej i odmó­wie­nie w koście­le modli­twy w inten­cjach Ojca Świętego.

 4. Jutro dru­gi dzień Świąt – Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny. Prze­żyj­my ten dzień w zjed­no­cze­niu z Chry­stu­sem Zmar­twych­wsta­łym. Msze św. odpra­wia­my w porząd­ku nie­dziel­nym. Zachę­ca­my do uczest­nic­twa w Mszach świę­tych przez całą okta­wę Wiel­ka­no­cy. Tra­dy­cyj­nie w dniu jutrzej­szym w naszych kościo­łach modli­my się i skła­da­my ofia­ry na Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubelski.

 5. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go, któ­rą poprze­dza Nowen­na do Miło­sier­dzia Boże­go. Na Nowen­nę zapra­sza­my codzien­nie po Mszy św. o godz. 8.45. Przed kościo­łem odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na cele charytatywne.

 6. Uwa­ga kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia ze szkół ponad­pod­sta­wo­wych! Zapra­sza­my na spo­tka­nie w naj­bliż­szy czwar­tek i pią­tek po wie­czor­nej Mszy św. Pro­si­my, aby niko­go nie zabra­kło, gdyż wcho­dzi­my w okres bez­po­śred­nie­go przy­go­to­wa­nia do przy­ję­cia sakra­men­tu, któ­re odbę­dzie się w dniu 4 maja o godz. 17.00.

 7. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.

 8. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Zofię Czar­now­ską w nie­dzie­lę o godz. 12.30.

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Ryszar­da Mazur­kie­wicz we wto­rek o godz. 18.00, Ire­nę Jani­kow­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Ryszar­da Ossow­skie­go w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Hele­nę Kow­gan z Łub­nej. We wto­rek odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Edwar­da Sznaj­der z ul. Hal­le­ra we wto­rek o godz. 9.30, Grze­go­rza Her­man z ul. Der­dow­skie­go w śro­dę o godz. 13.30, Lilio­sy Cha­bow­skiej z ul. Sta­ro­gardz­kiej w czwar­tek o godz. 9.30 i Elż­bie­ty Bło­ciń­skiej z ul. Kościusz­ki w pią­tek o godz. 13.30. Wiecz­ny odpoczynek …


Intencje Mszalne od 18 do 23 kwietnia 2022 r.

Ponie­dzia­łek

18.04.2022

WIELKANOCNY

PONIEDZIAŁEK

6:30 + Ste­fa­nia i Tade­usz Połom

7:30 + Ste­fa­nia Trzciń­ska w 2 r. śm., mąż Kazi­mierz oraz Jan i Kla­ra Glaner

8:45 + Ste­fan Lewiń­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron i Jadwi­ga Kitowska

10:00 + Bene­dykt Sto­pa w 4 r. śm., żona Maria

11:00 + Ire­na i Anto­ni Szram­ka i zmar­li z rodzi­ny z oboj­ga stron

12:30 + Józef Lan­dow­ski z oka­zji ur. oraz Karol Tachasiuk

12:30 + Roman Ossow­ski greg. 14

18:00 + Wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

Wto­rek

19.04.2022

6:30 Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta a szcze­gól­nie Polski

6:30 + Ste­fa­nia i Ste­fan Rytlew­scy, Anna Żak, mąż Mie­czy­sław Żak

8:45 + Fran­ci­szek, Tere­sa, Bog­dan Landowscy

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 15

18:00 + Ste­fa­nia, Zyg­munt Pie­sik, cór­ka Maria, rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Ryszard Mazur­kie­wicz w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

20.04.2022

6:30 + Mie­czy­sław Brań­ka w 3 r. śm.

6:30 Do Ducha Świę­te­go o dar miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

8:45 + Geno­we­fa, Jerzy, Ryszard Loroch, zmar­li z rodzi­ny Loroch i Felskich

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 16

18:00 + Joan­na i Euge­niusz Sita­rek oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 O zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Domi­ni­ka w 18 urodziny

Czwar­tek

21.04.2022

6:30 W inten­cji wyna­gro­dze­nia z obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryi

6:30 + Ryszard Pie­kar­ski w 2 r. śm.

8:45 + Prak­se­da Tro­cha w 6 r. śm., mąż Jan

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 17

18:00 + Mar­ce­li Weresz­czyń­ski w 31 r. śm., żona Genowefa

18:00 + Ire­na Jani­kow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

22.04.2022

6:30 + Mar­ta Woj­da­now­ska w 2 r. śm. i zmar­li z rodziny

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

6:30 + Ani­ce­ta Kitowska

8:45 + Hali­na Jawor­ska, cór­ka Danu­ta i Jani­na, syn Marek

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 18

18:00 + Roman Lubiń­ski w 2 r. śm.

18:00 + Ryszard Ossow­ski w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Msza świę­ta wyna­gra­dza­ją­ca za pro­fa­na­cje Naj­święt­sze­go Sakramentu

Sobo­ta

23.04.2022

6:30 + Mał­go­rza­ta, Jan, syn Jan Lewandowscy

6:30 + Jan Lom­nic w 18 r. śm. i syn Marek w 8 r. ur.

8:45 + Kazi­mierz Lepak

8:45 + Syl­wia i Janusz Szlach­ci­kow­scy, Wan­da i Julian Wajdzik

8:45 + Zyg­munt Paz­da w 2 r. śm.

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 19

18:00 + Kry­sty­na Lin­da, rodzi­ce z oboj­ga stron, zmar­li z rodziny

18:00 + Urszu­la Romp­kow­ska w 2 r. śm., z rodzi­ny Bresz­ków i Rompkowskich

Nie­dzie­la

24.04.2022

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze i bło­go­sła­wień­stwo Boże dla całej rodzi­ny w 40 r. ślu­bu Mario­li i Andrzeja

7:30 + Leon Szlach­ci­kow­ski w 19 r. śm., żona Anie­la, syn Gerard, wnuk Tadeusz

8:45 + Domi­nik Jażdżewski 

10:00 Z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze i bło­go­sła­wień­stwo Boże dla całej rodzi­ny w r. ślu­bu Rena­ty i Mieczysława

11:00 + Wan­da i Roman Cera­now­scy, Elż­bie­ta Nawrot i Tade­usz Ceranowski

12:30 Zofia Czar­now­ska w 1 r. śm. 

12:30 + Roman Ossow­ski greg. 20

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze i bło­go­sła­wień­stwo Boże dla całej rodzi­ny w 33 r. ślu­bu Ewy i Grzegorza

NIEDZIELA PALMOWA 10 kwietnia 2022 r.

 1. Nie­dzie­la Pal­mo­wa tra­dy­cyj­nie roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień, w któ­rym będzie­my na nowo prze­ży­wa­li tajem­ni­cę śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia Chry­stu­sa. Na wszyst­kich Mszach św. bło­go­sła­wi­my pal­my, a pro­ce­sja z pal­ma­mi odbę­dzie się przed Mszą św. o godz. 11.00. Po Mszy św. zosta­nie roz­strzy­gnię­ty kon­kurs na naj­wyż­szą i naj­pięk­niej­szą pal­mę. O godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św., a o godz. 17.15 zapra­sza­my na ostat­nie Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym. Dzi­siaj obcho­dzi­my rów­nież Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży. O godz. 13.00 w Koście­rzy­nie odbę­dzie się spo­tka­nie mło­dych, na któ­re z ks. Mate­uszem uda­je się mło­dzież z naszej parafii.

 2. Zgod­nie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią, zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. wiel­ka­noc­nej w naj­bliż­szy wto­rek. Przy­jezd­ni spo­wied­ni­cy będą słu­cha­li spo­wie­dzi od godz. 8.00 do 11.00 (z prze­rwą o godz. 9.00) oraz po połu­dniu od godz. 15.30 do 18.00.

TRIDUUM PASCHALNE:

 1. Wiel­ki Czwartek:

– o godz. 18.00 Msza św. Wie­cze­rzy Pań­skiej, a po niej pro­ce­sja do Ciem­ni­cy (bez udzia­łu wier­nych). Ado­ra­cja będzie trwa­ła do godz. 22.00.

 1. Wiel­ki Piątek: 

- od godz. 8.00 ado­ra­cja Pana Jezu­sa w Ciem­ni­cy i odśpie­wa­my Jutrznię

- od godz. 8.30 do 10.00 i w cza­sie Gorz­kich Żali będzie jesz­cze oka­zja do spo­wie­dzi św. 

- o godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Bożego

- o godz. 17.00 Litur­gia Męki Pań­skiej z Komu­nią św., a po niej prze­nie­sie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do Gro­bu Pań­skie­go i ado­ra­cja do godz. 22.00. Ofia­ry z Gro­bu Pań­skie­go są prze­ka­zy­wa­ne na utrzy­ma­nie Gro­bu Pań­skie­go w Jerozolimie.

- o godz. 19.00 odśpie­wa­my trzy czę­ści Gorz­kich Żali

- o godz. 20.00 z kościo­ła wyru­szy­my na Dro­gę Krzy­żo­wą uli­ca­mi nasze­go mia­sta w inten­cji upro­sze­nia poko­ju na Ukra­inie. Opra­wę i roz­wa­ża­nia przy­go­to­wa­li Ryce­rze Kolum­ba (w cza­sie Dro­gi Krzy­żo­wej w koście­le będzie trwa­ła adoracja)

- w Wiel­ki Pią­tek obo­wią­zu­je post ści­sły, czy­li nie wol­no jeść potraw mię­snych i jeden raz moż­na najeść się do syta.

5. Wiel­ka Sobota:

- od godz. 8.00 ado­ra­cja Pana Jezu­sa w Gro­bie i odśpie­wa­my Jutrznię

- o godz. 12.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Bożego

- o godz. 21.00 Msza św. Wigi­lii Pas­chal­nej z pro­ce­sją rezurekcyjną 

- świę­ce­nie pokar­mów na stół wiel­ka­noc­ny odbę­dzie się w godz. 10.00 do 13.00 co pół godzi­ny oraz o godz. 15.00, a w Krzy­żu o godz. 11.00

- spo­wiedź św. od godz. 9.00 – 10.30

- na Wigi­lię Pas­chal­ną przy­no­si­my świece

- dru­hów stra­ża­ków tra­dy­cyj­nie pro­si­my o trzy­ma­nie stra­ży przy Gro­bie oraz o udział w pro­ce­sji rezurekcyjnej.

Wpraw­dzie w Wiel­ką Sobo­tę nie ma obo­wiąz­ku zacho­wa­nia postu, ale zachę­ca się do powstrzy­ma­nia od potraw mię­snych przy­naj­mniej do południa.

6. W tym tygo­dniu biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko od ponie­dział­ku do środy.

7. W Pierw­sze Świę­to nie będzie Mszy świę­tej o godz. 630, a pierw­sza Msza św. zosta­nie odpra­wio­na o godz. 700, następ­na o 845 i kolej­ne jak w nie­dzie­lę. W pierw­sze świę­to nie spowiadamy.

8. W dru­gie Świę­to Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go Msze św. rów­nież w porząd­ku nie­dziel­nym. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Kolek­ta dru­gie­go świę­ta na Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubelski.

9. Zapra­sza­my na Nowen­nę do Miło­sier­dzia Boże­go z Koron­ką, któ­ra poprze­dza Nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go: w pią­tek po wie­czor­nej cere­mo­nii, w sobo­tę o godz. 12.00 i w pozo­sta­łe dni po Mszy św. o godz. 8.45.

10. Pro­si­my o przy­no­sze­nie Skar­bo­nek Wiel­ko­post­nych, z któ­rych ofia­ry są prze­zna­czo­ne na pomoc Ukrainie.

11. Z małym wyprze­dze­niem ser­decz­nie dzię­ku­je­my pro­jek­tant­ce i ani­ma­tor­ce zespo­łu, któ­ry wyko­nu­je Grób Pań­ski, wszyst­kim oso­bom zaan­ga­żo­wa­nym przy pro­jek­cie, para­fia­nom, któ­rzy skła­da­li się na kwia­ty i inne ele­men­ty deko­ra­cji pod­czas piąt­ko­wych Mszy św. Oddziel­nie dzię­ku­je­my pro­jek­tan­to­wi i wyko­naw­cy ciem­ni­cy oraz wszyst­kim, któ­rzy anga­żu­ją się w to dzieło.

12. Msze św. w tym tygodniu:

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Hen­ry­ka Węsier­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Jana Gliń­skie­go w śro­dę o godz. 18.00

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p.: Mał­go­rza­tę Dahl­ke z ul. Gen. Macz­ka, Wła­dy­sła­wę Dudzin­ską z ul. Łukow­skiej, Bar­ba­rę Che­rek z ul. Dwor­co­wej i Kry­sty­nę Kar­kosz­ka z ul. Gen. Macz­ka. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne od 11 – 04 do 17-04-2022 r.

Wiel­ki Poniedziałek

11.04.2022

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, o dar Ducha Świę­te­go dla Klau­dii Diec z oka­zji 18 rocz­ni­cy urodzin

6:30 + Józef Lip­kow­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Zofia Schmidt w 9 r. śm. i mąż Edward

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 10

18:00 + Mie­czy­sław Stau­bach w 3 r. śm. oraz mat­ka Maria i zmar­li z rodziny

18:00 + Zbi­gniew Woś z oka­zji uro­dzin, Bro­ni­sła­wa Muzioł w 10 r. śm.

Wiel­ki Wtorek

12.04.2022

6:30 + Anie­la War­siń­ska w 3 r. śm. mąż Leon

6:30 + Mie­czy­sław Jachi­mo­wicz w 1 r. śm.

8:45 + Hele­na Pepliń­ska w dniu urodzin

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 11

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Han­ny z oka­zji 50 rocz­ni­cy uro­dzin, o opie­kę Bożą dla całej rodziny

18:00 + Hen­ryk Węsier­ski w 30 dzień po pogrzebie

Wiel­ka Śro­da 13.04.2022

6:30 + Rodzi­ce z oboj­ga stron, bra­cia Mie­czy­sław i Grze­gorz, sio­stra Bogu­mi­ła, bra­to­wa Kry­sty­na, szwa­gier Andrzej

6:30 + Mie­czy­sław Dora­wa z oka­zji 77 r. uro­dzin, rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Leon i Wan­da Baszanowscy

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 12

18:00 + Krzysz­tof Jaku­bow­ski w dzień urodzin

18:00 + Jan Gliń­ski w 30 dzień po pogrzebie

WIELKI CZWATEK

14.04.2022

18:00 Msza Świę­ta Wie­cze­rzy Pańskiej

18:00 + Alfons Bio­drow­ski w 2 r. śm.

WIELKI PIĄTEK

15.04.2022

17:00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

WIELKA SOBOTA

16.04.2022

21:00 O zdro­wie i bło­go­sła­wień­stwo Boże oraz opie­kę Mat­ki Bożej dla rodzi­ny Bar­ba­ry i Andrze­ja Pozor­skich

Nie­dzie­la

17.04.2022

WIELKANOC

7:00 + Tade­usz Szlachcikowski

8:45 + Anie­la Haf­f­ke, Jani­na Haf­f­ke oraz zmar­li z rodziny

10:00 + Grze­gorz Ort­man i rodzi­ce chrzestni

11:00 + Witold Gla­zer, syn Dariusz, wnuk Dominik

12:30 + Michał Jarzębski

12:30 + Roman Ossow­ski greg. 13

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Janu­sza z oka­zji 60 rocz­ni­cy uro­dzin, dla Toma­sza z oka­zji 33 r. uro­dzin, o szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla Karo­li­ny oraz w inten­cji rodziny

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 3 kwietnia 2022 r.

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę roz­po­czy­na­my reko­lek­cje wiel­ko­post­ne, któ­re potrwa­ją do śro­dy włącz­nie. Nauki reko­lek­cyj­ne będzie gło­sił ks. dr Sła­wo­mir Kun­ka, ojciec duchow­ny nasze­go semi­na­rium duchow­ne­go, któ­re­go jesz­cze raz ser­decz­nie wita­my, na Mszach św. o godz. 6.30, 8.45 i 18.00 oraz o godz. 16.30 w Krzy­żu. W śro­dę będzie dodat­ko­wa Msza św. o godz. 15.00, na któ­rą zapra­sza­my oso­by star­sze i cho­re. Pod­czas tej Mszy św. udzie­li­my sakra­men­tu namasz­cze­nia cho­rych. Kolek­ta na zakoń­cze­nie reko­lek­cji niech będzie naszym wyra­zem wdzięcz­no­ści dla ojca reko­lek­cjo­ni­sty. W śro­dę będzie oka­zja do spo­wie­dzi św. od godz. 8.00 do 9.00 oraz od godz. 17.00 do 18.00. Nato­miast spo­wiedź św. wiel­ka­noc­na dla całej wspól­no­ty para­fial­nej, z przy­jezd­ny­mi spo­wied­ni­ka­mi, odbę­dzie się w Wiel­ki Wto­rek (12 kwiet­nia) w godz. 8.00−11.00 i 15.30−18.00.
 2. Po Mszy św. o godz. 8.45 zapra­sza­my na spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca, a o godz. 17.15 na Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyjnym.

 3. Zakoń­czy­li­śmy reko­lek­cje szkol­ne. W tym miej­scu pra­gnie­my gorą­co podzię­ko­wać za oka­za­ną pomoc w orga­ni­za­cji dyrek­to­rom, kate­che­tom i nauczy­cie­lom wszyst­kich pla­có­wek oświa­to­wych z naszej parafii.

 4. W Wiel­kim Poście zachę­ca­my do udzia­łu w nabo­żeń­stwach Dro­go Krzyżowej: 

a) dzie­ci o godz.16.20
b) mło­dzież o godz. 18.45
c) wszyst­kich o godz. 8.15 i 17.30

Kolek­ta zbie­ra­na pod­czas Mszy św. połą­czo­nych z Dro­gą Krzy­żo­wą jest prze­zna­czo­na na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego.

 1. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu po ran­nej Mszy św. do godz. 8.45 oraz po wie­czor­nej Mszy św.

 2. W naj­bliż­szą sobo­tę zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 18.00, na któ­rej pod­czas spe­cjal­ne­go obrzę­du nastą­pi wpro­wa­dze­nie na urzę­dy Rady Ryce­rzy Kolumba.

 3. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę przy­pa­da Nie­dzie­la Pal­mo­wa, któ­ra roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień. Na wszyst­kich Mszach św. pobło­go­sła­wi­my pal­my. Przed Mszą św. o godz. 11:00 pro­ce­sja z pal­ma­mi dooko­ła kościo­ła, a po Mszy św. kon­kurs na naj­pięk­niej­szą i naj­dłuż­szą pal­mę. Na Mszy św. o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li – jak zawsze dru­ga w mie­sią­cu — jest prze­zna­czo­na na nasze remon­ty parafialne. 

 4. W sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce para­fial­nej odbę­dzie się kate­che­za dla rodzi­ców i chrzestnych.

 5. W przy­szłą nie­dzie­lę orga­ni­zu­je­my wyjazd na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży do Koście­rzy­ny. Wyjazd o godz. 12.00. Szcze­gó­ły i zapi­sy u ks. Mateusza.

 6. W przy­szłą nie­dzie­lę dzie­ci i mło­dzież Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej przed Msza­mi św. będą roz­pro­wa­dzać pal­my, któ­re zosta­ną poświę­co­ne pod­czas Mszy św.

 7. Z wyprze­dze­niem infor­mu­je­my, że w Wiel­ki Pią­tek o godz. 20:00 odbę­dzie się tra­dy­cyj­na Dro­ga Krzy­żo­wa uli­ca­mi nasze­go mia­sta. Udział w tym nabo­żeń­stwie niech będzie naszym bła­ga­niem o pokój na Ukrainie.

 8. W minio­nym tygo­dniu odbył się Die­ce­zjal­ny Kon­kurs Służ­by Litur­gicz­nej w róż­nych kate­go­riach, w któ­rym wzię­ło udział 250 mini­stran­tów. W kate­go­rii lek­to­rów trze­cie miej­sce zajął Hubert Cha­bow­ski, któ­ry 30 kwiet­nia otrzy­ma z rąk ks. bisku­pa spe­cjal­ną nagro­dę rze­czo­wą. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów.

 9. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.

 10. Jest już nowa księ­ga inten­cji na 2023 r.

 11. Msze św. w tym tygodniu:

- w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za śp. Wła­dy­sła­wę Cicho­wicz w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Hen­ry­ka Kukliń­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Edmun­da Czer­wiń­skie­go w śro­dę o godz. 6.30, Grze­go­rza Gali­kow­skie­go w pią­tek o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Edmun­da Weiss­brodt w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, ś.p. Ger­tru­dę Weltrow­ską we wto­rek o godz. 18.00, Zdzi­sła­wa Jani­kow­skie­go w śro­dę o godz. 18.00, Romu­al­da Bonin w czwar­tek o godz. 18.00 i Agniesz­kę Cza­piew­ską w pią­tek o godz. 18.00.

- w inten­cji ADŚ w czwar­tek o godz. 8.45

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Ber­nar­da Fry­mark z ul. Bema i Tere­sę Kieł­piń­ską z ul. Woj­ska Pol­skie­go. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne 05 – 04 do 10-04-2022

Ponie­dzia­łek

04.04.2022

6:30 + w czyść­cu cierpiące

6:30 + Wła­dy­sła­wa (ona) Cicho­wicz w 1 r. śm., mąż Kazi­mierz, rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Roman Kulas 

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 3

18:00 + Józef Nakiel­ski w 18 r. śm., rodzi­ce Mar­ta i Józef oraz sio­stra Natalia

18:00 + Edmund Weiss­brodt w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

05.04.2022

6:30 + Józef Sko­niecz­ny w 3 r. śm. żona Jolan­ta, syn Kazi­mierz i Przemysław

6:30 + Hen­ryk Jażdżewski

8:45 + Jerzy Lin­da z oka­zji ur.

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 4

18:00 + Hen­ryk Kukliń­ski w 1 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Ger­tru­da Weltrow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da 06.04.2022

6:30 + Z podzię­ko­wa­niem za prze­ży­te 42 lata w mał­żeń­stwie, z proś­bą o dal­sze dla całej rodziny

6:30 + Edmund Czer­wiń­ski w 1 r. śm. 

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla całej rodzi­ny Anny i Hen­ry­ka z oka­zji 57 r. ślubu

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 5

15:00 W INTENCJI CHORYCH I CIERPIĄCYCH

18:00 + Cze­sła­wa (ona) Szram­ka w 6 r. śm., i mąż Franciszek

18:00 + Zdzi­sław Jani­kow­ski w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

07.04.2022

6:30 + Maria Belic­ka w 16 r. śm.

6:30 + Ste­fa­nia Narloch i zmar­li z rodzi­ny Narloch

8:45 + W inten­cji ADŚ

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 6

18:00 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

18:00 + Romu­ald Bonin w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

08.04.2022

6:30 + Maria Kul­czyk w dniu urodzin

6:30 + Grze­gorz Gali­kow­ski w 1 r. śm., sio­stra Ewa Bona w 15 r. śm.

8:45 + Hele­na Tro­ka w dniu urodzin

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 7

18:00 + Mie­czy­sław Pobłoc­ki w 26 r. śm., żona Tere­sa i zmar­li z rodziny

18:00 + Agniesz­ka Cza­piew­ska w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

09.04.2022

6:30 + Ger­tru­da Pie­sik w 2 r. śm.

6:30 + Cze­sław Bie­liń­ski w 22 r. śm., żona Hele­na i ich rodzice

8:45 + Maria Stau­bach z oka­zji 100 r. urodzin

8:45 + Ste­fa­nia Kulas, jej mąż Józef i wszy­scy zmar­li z rodzi­ny Kulas i Weilandt

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 8

18:00 + Jerzy Pron­dziń­ski z oka­zji uro­dzin, ojciec Jan

Nie­dzie­la

10.04.2022

6:30 + Jadwi­ga, Wio­let­ta, Wła­dy­sław Papierowscy

7:30 + Mar­ta Gali­kow­ska oraz rodzi­ce i rodzeństwo

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Agniesz­ka i Miko­łaj Kiżew­scy oraz Woj­ciech i Alfons Ossow­scy, Ryszard Łan­gow­ski i Bog­dan Firgolski

11:00 + Maria Mient­ka w 5 r. śm., zmar­li z rodzin z oboj­ga stron

12:30 + Bog­dan Kaszu­bow­ski w 40 r. śm.

12:30 + Roman Ossow­ski greg. 9

18:00 + Edgar Bła­nek w r. ur. i rodzi­ce z oboj­ga stron