I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 26 lutego 2023 r.

 1. W okre­sie Wiel­kie­go Postu zachę­ca­my do podej­mo­wa­nia aktów poku­ty i posta­no­wień, któ­re umac­nia­ją naszą wia­rę i wypra­sza­ją Boże miło­sier­dzie dla zagu­bio­ne­go świa­ta, zwłasz­cza pokój na Ukra­inie. Dzi­siaj o godzi­nie 17.15 zapra­sza­my na Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyjnym.

 2. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45 oraz dodat­ko­wo w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. i w pią­tek od godz. 15.00 do 18.00.
 3. Zachę­ca­my do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej, któ­rej słu­cha­my od godz. 15.00 do Mszy św. o godz. 16.20.
 4. W pią­tek zapra­sza­my do udzia­łu w nabo­żeń­stwie Dro­gi Krzyżowej:

a) dzie­ci o godz.16.20
b) mło­dzież o godz. 18.45
c) wszyst­kich o godz. 8.15 i 17.30

Kolek­ty zbie­ra­ne pod­czas Mszy św. połą­czo­nych z Dro­gą Krzy­żo­wą są prze­zna­czo­ne na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego.

 1. W sobo­tę zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót mie­sią­ca od godz. 7.45, a księ­ża odwie­dzą cho­rych z posłu­gą sakramentalną.
 2. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różańca.
 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za oka­za­ną soli­dar­ność z ofia­ra­mi trzę­sie­nia zie­mi w Tur­cji i Syrii. W ubie­głą nie­dzie­lę do puszek zebra­li­śmy 10. 750 zł. Na dzi­siej­szą nie­dzie­lę bisku­pi ogło­si­li zbiór­kę do puszek na pomoc Ukra­inie. Ponie­waż w naszej para­fii odby­ła się zbiór­ka na ten cel na począt­ku lute­go, pod­czas poby­tu dia­ko­na Tara­sa z Ukra­iny, dzi­siaj nie orga­ni­zu­je­my zbiór­ki. Na ten cel prze­zna­czy­my kolek­tę ze śro­dy popiel­co­wej w wyso­ko­ści 3.630 zł. Ofia­ry ze skar­bo­nek wiel­ko­post­nych będą prze­zna­czo­ne na pomoc osie­ro­co­nym dzie­ciom z Ukrainy.
 1. W śro­dę po Mszy św. wie­czor­nej zapra­sza­my do sal­ki na spo­tka­nie wszyst­kich katechetów.

 2. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „W Rodzinie”.

 3. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Ali­cję Soko­łow­ską w śro­dę o godz. 18.00, Józe­fa Sro­kę w pią­tek o godz. 18.00, Agniesz­kę Cza­piew­ską w nie­dzie­lę o godz. 11.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Witol­da Lub­czyń­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Wan­dę Łan­gow­ską w czwar­tek o godz. 18.00

- za dusze czyść­co­we – int. APDC — w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

- w inten­cji ADŚ — w czwar­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym — w czwar­tek o godz. 18.00

- w inten­cji trzeź­wo­ści – w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej – w sobo­tę o godz. 8.45

- w rocz­ni­cę powsta­nia Rady Ryce­rzy Kolum­ba – w sobo­tę o godz. 18.00

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca – w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Gra­ży­nę Pie­kar­ską z ul. Przy­to­ro­wej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne 26-02-2023

Ponie­dzia­łek

27.02.2023

6:30 + Agniesz­ka Orczykowska

6:30 + Jan Ossow­ski, Piotr i Roman

8:45 + W inten­cji APDC

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 27

18:00 + Aloj­zy Kitow­ski w r. śm., żona Zefi­ry­na, syn Mie­czy­sław, zięć Cze­sław i rodzic z oboj­ga stron

18:00 + Jerzy Hof­f­mann z oka­zji 87 r. urodzin

Wto­rek

28.02.2023

6:30 + Kole­ga Arka­diusz Wiśniewski

6:30 + Raj­mund Zabroc­ki – od siostry

8:45 + Jerzy Wiel­gosz w 3 r. śm., rodzi­ce oboj­ga stron, dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 28

18:00 + Bar­ba­ra Weresz­czyń­ska z oka­zji urodzin

18:00 + Witold Lub­czyń­ski w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

01.03.2023

6:30 + Bole­sław (on) i Bro­ni­sła­wa (ona) Mil­ke, syn Adam

6:30 + Józef Fry­mark w 19 r. śm., rodzi­ce Hele­na i Bernard

8:45 + Zbi­gniew Lemń­czyk w 16 r. śm.

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 29

18:00 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za pro­fa­na­cję Naj­święt­sze­go Sakramentu

18:00 + Ali­cja Soko­łow­ska w 1 r. śm.

Czwar­tek

02.03.2023

6:30 + Hele­na, Kazi­mierz i Romu­ald Bonin i zmar­li z rodzi­ny Bonin, Weltrow­skich, Plisz­ka, Jarzemb­skich, Wła­dy­sła­wa i Fran­ci­szek Rol­biec­cy, Józe­fa Olszo­wa oraz Rena­ta i Mie­czy­sław Żuchowscy

6:30 + Leszek Glug­mann i rodzi­ce Julia i Witold Glug­mann oraz rodzeństwo

8:45 + W inten­cji ADŚ

8:45 Za kapła­nów z Czer­ska, Odrów, Mokre­go i za Ojca Zyg­mun­ta z Papui Nowej Gwinei

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 30

18:00 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

18:00 + Wan­da Łan­gow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

03.03.2023

6:30 + w czyść­cu cierpiące

6:30 + Karo­li­na i Józef Pepliń­scy oraz syn Ber­nard, Zuzan­na, Jan Gor­no­wicz i syn Leon

8:45 W inten­cji trzeźwości

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 1

16:20 + Zyg­munt Wry­cza w 12 r. śm.

18:00 + rez Pobłocki

18:00 + Józef Sro­ka w 1 r. śm.

Sobo­ta

04.03.2023

6:30 + Kazi­mierz Karcz, rodzi­ce z oboj­ga stron, Janusz Galikowski

6:30 + Zofia Jezier­na z oka­zji uro­dzin oraz mąż Bogdan

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 2

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Miro­sła­wy i Sta­ni­sła­wa Plisz­ka 50 r. ślubu 

18.00 W int. Ryce­rzy Kolum­ba i ich rodzin w rocz­ni­cę powsta­nia Rady

18:00 + Jadwi­ga, Woj­ciech, Alfons Ossowscy

Nie­dzie­la

05.03.2023

6:30 + Alfons Ziel­ke w 2 r. śm.

7:30 + Kazi­mierz Bober i Hele­na Możuch z oka­zji imienin

8:45 W inten­cji Róż Różańcowych

10:00 W podzię­ko­wa­niu za 20 lat mał­żeń­stwa Iwo­ny i Zbi­gnie­wa Kale­ta, za dzie­ci Mar­ka, Kasię i Szy­mo­na, z proś­bą o dal­szą opie­kę MB

11:00 + Agniesz­ka Cza­piew­ska w 1 r. śm. oraz mąż Jerzy

12:30 + Jani­na, Anto­ni, Miro­sła­wa Sto­pa i zmar­li z rodziny

12:30 + Marian­na Lepak – greg. 3

18:00 + Zyta Dulek z oka­zji urodzin

VII NIEDZIELA ZWYKŁA 19 lutego 2023 r.

 1. Dzi­siaj po Mszy św. godz. 12.30 roz­po­czy­na się trzy­dnio­wa Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, czy­li daw­ne nabo­żeń­stwo czter­dzie­sto­go­dzin­ne. Czu­wa­nie przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem ma być wyna­gro­dze­niem za grze­chy i cza­sem pod­ję­cia posta­no­wień wiel­ko­post­nych przed Śro­dą Popiel­co­wą. Ado­ra­cja będzie trwa­ła do godz. 18.00. W ponie­dzia­łek i wto­rek Naj­święt­szy Sakra­ment będzie wysta­wio­ny po Mszy świę­tej od godz. 8.45 do Mszy św. o godz. 18.00. Zachę­ca­my do nawie­dza­nia w te dni naszej świą­ty­ni. Przed kościo­łem trwa zbiór­ka na ofia­ry trzę­sie­nia zie­mi w Tur­cji i Syrii.

 2. W tym tygo­dniu już Śro­da Popiel­co­wa roz­po­czy­na­ją­ca okres Wiel­kie­go Postu. Msze świę­te odpra­wi­my o godz.: 6:30, 8:45, 11:00, 16:20 i 18:00, a w Krzy­żu o 17.30. Pod­czas wszyst­kich Mszy świę­tych nasze gło­wy zosta­ną posy­pa­ne popio­łem na znak roz­po­czę­tej poku­ty. Pamię­taj­my, że w Popie­lec obo­wią­zu­je post ści­sły. Gorą­co zachę­ca­my do pod­ję­cia się tego wiel­kie­go aktu pokutnego.
 3. Naj­bliż­szy pią­tek jest dniem modli­twy i poku­ty za grzech wyko­rzy­sta­nia sek­su­al­ne­go mało­let­nich w Koście­le. W tej inten­cji będzie­my się modlić za Mszach św. i nabo­żeń­stwach Dro­gi Krzy­żo­wej. Dro­gi Krzy­żo­we roz­po­czy­na­my już w ten piątek:
  a) dla dzie­ci o godz.16.20
  b) dla mło­dzie­ży o godz. 18.45
  c) dla wszyst­kich o godz. 8.15 i 17.30
  Kolek­ta pod­czas Mszy świę­tych połą­czo­nych z Dro­gą Krzy­żo­wą tra­dy­cyj­nie będzie prze­zna­czo­na na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego. 
 4. Pra­gnie­my też poin­for­mo­wać, że w naj­bliż­szą sobo­tę biu­ro para­fial­ne będzie nie­czyn­ne, gdyż wszy­scy księ­ża uda­ją się do Pel­pli­na na nabo­żeń­stwo pokut­ne dla kapła­nów na roz­po­czę­cie Wiel­kie­go Postu.
 5. Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym od przy­szłej nie­dzie­li o godz. 17.15.
 6. W ubie­głą nie­dzie­lę zebra­li­śmy na kolek­tę na remon­ty para­fial­ne 11 690 zł. Bóg zapłać za zło­żo­ne ofia­ry, rów­nież indywidualne.
 7. Tra­dy­cyj­nie,  u pro­gu Wiel­kie­go Postu w Koście­le prze­ży­wa­my Tydzień Modlitw o Trzeź­wość Narodu. 
 8. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej zapra­sza na Ogól­no­pol­skie Mar­ga­ret­ko­we Dni Modlitw za Kapła­nów 25, 26 i 27 lute­go po Mszy świę­tej o 8.45.
 9. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 10. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 12.30 zapra­sza­my na spo­tka­nie kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia z klas pierw­szych szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Spo­tka­nie jest obowiązkowe.
 11. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na nabyć nowy numer „Piel­grzy­ma” i „W Rodzinie”.
 12. Msze św. w rym tygodniu:
  - 1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś. p. Mario­lę Bana­czyk w pią­tek o godz. 8.45, Edmun­da Weiss­brodt w sobo­tę o godz. 6.30

- 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Fran­cisz­ka Pozor­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Rafa­ła Szcze­pań­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Ryszar­da Sten­cel we wto­rek o godz. 18.00, Cze­sła­wa Sabi­nasz w czwar­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś. p. Ire­nę Kry­ger z Nowej Juń­czy. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne 19 02 2023

Ponie­dzia­łek

20.02.2023

6:30 + Fran­ci­szek Pozor­ski w 30 dzień po pogrzebie

6:30 + Edmund Mle­czek w 9 r. śm.

8:45 + Mar­ta i Aloj­zy Kie­drow­scy, cór­ka Agniesz­ka oraz syn Jan

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 20

18:00 + Gustaw Twar­dow­ski w 4 r. śm.

18:00 + Rafał Szcze­pań­ski w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

21.02.2023

6:30 + Jan Ossow­ski, syn Mar­cin, bra­cia: Józef, Roman, Grze­gorz i rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Zbi­gniew Dol­ny w 2 r. śm.

8:45 + Ire­na i Tade­usz Długozima

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 21

18:00 + Jan Konef­ka w 8 r. śm., żona Maria i syn Bernard

18:00 + Ryszard Sten­cel w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

22.02.2023

POPIELEC

6:30 O powo­ła­nia kapłań­skie i zakonne

6:30 + Wan­da Karcz w dni urodzin

8:45 + Tere­sa Sobie­chow­ska w 16 r. śm.

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 22

11:00 + Bog­dan w 3 r. śm. oraz rodzi­ce Agniesz­ka i Jan Grubich

16:20 + Gra­ży­na Lenc w 2 r. śm., zmar­li z rodzi­ny Lenc i Kitowskich

18:00 + Kazi­mierz Lan­dow­ski 5 r. śm. 

Czwar­tek

23.02.2023

6:30 + Wacław Belic­ki w 14 r. śm.

6:30 + Jadwi­ga Mili­wek w 6 r. śm., mąż Paweł

8:45 + Zofia i Ber­nard Bar­tosz oraz syno­wie Roman i Krzysztof

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 23

18:00 + Kazi­mierz Kla­man w 2 r. śm. i rodzice

18:00 + Cze­sław Sabi­nasz w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

24.02.2023

6:30 O nawró­ce­nie dla męża

6:30 O wypeł­nie­nie woli Bożej w zyciu Hanny

8:45 + Mario­la Bana­czyk w 1 r. śm.

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 24

18:00 + Agniesz­ka Kola­siń­ska, mąż Brunon

18:00 + Jacek Berendt

Sobo­ta

25.02.2023

6:30 + Edmund Weiss­brodt w 1 r. śm. oraz Piotr w 9 r. śm.

6:30 O nawró­ce­nie grzeszników

8:45 + Miro­sław Mau­solf z oka­zji urodzin

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski z proś­bą o dal­sze dla Boże­ny i Anto­nie­go Spren­ga z oka­zji 60 r. ślubu

8:45 + Roman Knuth w dniu uro­dzin oraz rodzi­ce Zofia i Feliks, Kazi­mierz i Anna Burakowscy

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 25

18:00 + Jadwi­ga Kitowska

Nie­dzie­la

26.02.2023

6:30 + Hen­ryk i Hali­na Jene­ral­scy w dniu uro­dzin Henryka

7:30 + Ber­nar­da w 2 r. śm. oraz mąż Fran­ci­szek

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Marian­na, Kon­rad, Hen­ryk, Tere­sa, Łukasz Kaszubowscy

11:00 + Jan Skow­roń­ski w 4 r. śm., Jan Rekow­ski i Tere­sa i Szcze­pan Skowrońscy

12:30 + Hen­ryk i Roman, rodzi­ce z oboj­ga stron, syno­wa Maria

12:30 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 26

18:00 + Marian, Marze­na, Kry­sty­na Skajewscy

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 12 lutego 2023 r.

Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na kolek­tę inwe­sty­cyj­ną oraz ofia­ry indy­wi­du­al­ne na remon­ty para­fial­ne. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 11.00 spo­tka­nie z rodzi­ca­mi, któ­rych dzie­ci w tym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św., a o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. 
Zbli­ża się okres Wiel­kie­go Postu, dla­te­go w przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 12.30 roz­po­czy­na­my trzy­dnio­wą Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, czy­li daw­ne nabo­żeń­stwo czter­dzie­sto­go­dzin­ne. Czu­wa­nie przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem ma być wyna­gro­dze­niem za grze­chy i cza­sem pod­ję­cia posta­no­wień wiel­ko­post­nych. Ado­ra­cja będzie trwa­ła do godz. 18.00. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na WSD w Pel­pli­nie, a przed kościo­łem odbę­dzie się zbiór­ka na rzecz ofiar trzę­sie­nia zie­mi w Tur­cji i Syrii.
W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr cza­so­pi­sma „W Rodzinie”.
Msze św. w tym tygodniu: 
- w 1 rocz­ni­cę śmier­ci: za ś. p. Tere­sę Gor­no­wicz we wto­rek o godz. 6.30, Joan­nę Sita­rek we wto­rek o godz. 18.00 i Kry­sty­nę Krzo­ska we wto­rek o godz. 18.00
- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Marię Prze­wo­ską w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Miro­sła­wa Pru­skie­go w śro­dę o godz. 18.00 i Janu­sza Sof­czyń­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty para­fial­nej ś. p. Raj­mun­da Zabroc­kie­go z ul. 21 Lute­go, Kry­sty­nę Boro­wiak z ul. Der­dow­skie­go, Jerze­go Sza­lew­skie­go z ul. Sta­ro­gardz­kiej, Jadwi­gę Szar­mach ze Stru­gi, Lecha Wró­blew­skie­go z ul. Gen. Hal­le­ra oraz Jerze­go Tes­smer z ul. Lipo­wej. W ponie­dzia­łek o godz. 11.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Ire­ny Kry­ger z Nowej Juń­czy, a we wto­rek o godz. 13.30 pogrzeb ś.p. Danie­li Miszew­skiej z ul. Gen. Ander­sa. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne 12-02-2023 r.

Ponie­dzia­łek

13.02.2023

6:30 O cud uzdro­wie­nia i potrzeb­ne łaski, dar zdro­wia i siły dla Danu­ty Sep­ko z oka­zji 66 r. ur.

6:30 + Jadwi­ga Matu­siak, Elż­bie­ta i Teo­dor Fur­ma­nek, ich dzie­ci Bogu­mi­ła i Bog­dan oraz Edith Mazurkiewicz

8:45 + Grze­gorz Herman

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 12

18:00 + Mag­da­le­na Sto­pa w 3 r. śm., dziad­ko­wie Sto­pa i Szmaglińscy

18:00 + Maria Prze­wo­ska w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

14.02.2023

6:30 + Tere­sa Gor­no­wicz w 1 r. śm. oraz mąż Józef i syn Krzysztof

8:45 + Wła­dy­sław Włoch w 9 r. śm. i rodzice

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 13

18:00 + Joan­na Sita­rek w 1 r. śm., mąż Eugeniusz

18:00 + Kry­sty­na Krzo­ska w 1 r. śm.

Śro­da 15.02.2023

6:30 + Jan Błociński

6:30 O nawró­ce­nie i uzdro­wie­nie z nało­gów dla Michała

8:45 + Leon Maliszewski

8:45 + Tere­sa, Roman i Adam Urbań­scy, zmar­li z rodzi­ny Schre­iber i Urbańskich

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 14

18:00 + Miro­sław Pru­ski w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Ana­sta­zy Myszka

Czwar­tek

16.02.2023

6:30 + Ojciec Jan Banach w 28 r. śm., żona Hele­na Banach z oka­zji 81. r. uro­dzin, teścio­wa Zofia Cichosz

6:30 O Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Anny

8:45 + Wła­dy­sła­wa (ona) Knitter

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 15

18:00 + Alfons Ziel­ke z oka­zji 81 r. urodzin

18:00 + Janusz Sof­czyń­ski w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

17.02.2023

6:30 + Jerzy Lin­da w 20 r. śm.

6:30 + Regi­na Przy­byl­ska w 10 r. śm., dziad­ko­wie z oboj­ga stron, sio­strze­niec Artur Pazda

8:45 + Gra­ży­na Goliń­ska w 2 r. śm.

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 16

18:00 + Boże­na Lica w 11 r. śm.

18:00 + Euge­niusz Kotlę­ga, Fran­ci­szek Wiczanowski

Sobo­ta

18.02.2023

6:30 + Hen­ryk Kamiń­ski w r. ur. i śm. oraz Kla­ra i Ber­nard Kamiń­scy, Augu­sty­na, Teo­fil i Mar­ta Muller

6:30 Jaro­sław z oka­zji 60 r. uro­dzin o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze zdro­wie, Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Bar­ba­ry i Artu­ra z oka­zji urodzin

8:45 + Kla­ra i Sta­ni­sław Talaśka

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 17

18:00 + Her­bert w 40 r. śm. i zmar­li z rodzin Jaż­dżew­skich, Euge­niusz Jasnoch

Nie­dzie­la

19.02.2023

6:30 Za kapła­nów z Czer­ska, Odrów i Mokrego

7:30 + Gerard Szlach­ci­kow­ski z oka­zji uro­dzin i rodzice

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Łukasz Kaszu­bow­ski w dniu imienin

11:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo, zdro­wie dla Wero­ni­ki z oka­zji 5 uro­dzin oraz Pio­tru­sia z oka­zji 3 uro­dzin oraz w inten­cji ich rodzi­ców i braci

12:30 + Jani­na, Anto­ni, Miro­sła­wa (ona) Sto­pa, zmar­li z rodziny

12:30 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 18

18:00 + Ele­ono­ra Min­dak z oka­zji uro­dzin oraz mąż Paweł i sio­stra Jani­na oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

V NIEDZIELA ZWYKŁA 5 lutego 2023 r.

 1. W tym tygo­dniu zakoń­czy­ły się przy­ję­cia kolę­du­ją­cych kapła­nów. W tym roku przy­ję­ło nas ok. 83 % rodzin (w ubie­głym roku 78%) . Wyra­ża­my naszą wdzięcz­ność za oka­zy­wa­ną życz­li­wość, modli­twy, roz­mo­wy, poczę­stun­ki i ofia­ry kolędowe. 
 2. Po Mszy św. o godz. 8.45 zapra­szam na spo­tka­nie Żywe­go Różańca.
 3. Swo­je kolę­do­wa­nie zakoń­czy­li rów­nież kolęd­ni­cy misyj­ni, któ­rzy pra­gną gorą­co podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy ich przy­ję­li. Dzie­ci zebra­ły 2010 zł na pomoc rówie­śni­kom z Papui Nowej Gwi­nei. Bóg zapłać za zło­żo­ne ofiary.
 4. W sobo­tę obcho­dzi­my wspo­mnie­nie Mat­ki Bożej z Lour­des, a jed­no­cze­śnie Świa­to­wy Dzień Cho­re­go. Zachę­ca­my do modli­twy za oso­by cho­re, star­sze i kona­ją­ce. Cho­rych i star­szych zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 8.45 , na któ­rej udzie­li­my Sakra­men­tu Namasz­cze­nia Cho­rych. Po Mszy św. Apo­stol­stwo Św. Elż­bie­ty zapra­sza do sal­ki para­fial­nej człon­ków wspól­no­ty oraz oso­by zapro­szo­ne na spotkanie.
 5. Rów­nież w pią­tek narze­czo­nych zapra­sza­my na nauki przed­ślub­ne. Spo­tka­nie odbę­dzie się o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 11.00 spo­tka­nie z rodzi­ca­mi dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św., a na Mszy św. o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Spo­tka­nie dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce para­fial­nej. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na dal­sze remon­ty parafialne.
 7. W tym tygo­dniu biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tak, jak przed kolędami.
 8. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 9. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.
 10. Brat dia­kon z Ukra­iny przed kościo­łem roz­pro­wa­dza świe­ce wyko­na­ne przez ukra­iń­ską mło­dzież. Ofia­ry prze­zna­cza na pomoc rodzi­nom naj­bar­dziej dotknię­tym trwa­ją­cą tam woj­ną. Dat­ki moż­na skła­dać rów­nież do puszki.
 11. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Annę Osow­ską w pią­tek o godz. 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jaro­sła­wa Glisz­czyń­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Ryszar­da Szczech we wto­rek o godz. 18.00, Roma­na Cza­piew­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00,

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Tade­usza Pastwę z Łub­nej i Zofię Rem­blew­ską z Rytla. W ponie­dzia­łek odbę­dą się dwa pogrze­by – o godz. 11.30 pogrzeb ś.p. Raj­mun­da Zabroc­kie­go z ul. 21 Lute­go i o godz. 13.00 pogrzeb ś.p. Kry­sty­ny Boro­wiak z ul. Der­dow­skie­go, a we wto­rek o godz. 13.30 pogrzeb ś.p. Jerze­go Sza­lew­skie­go z ul. Sta­ro­gardz­kiej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne 05-02-2023

Ponie­dzia­łek

06.02.2023

6:30 + Zofia Rostan­kow­ska w r. śm., mąż Józef i cór­ka Gizela

6:30 + Roman Gali­kow­ski z oka­zji uro­dzin, brat Bogu­sław i Józef oraz rodzice

8:45 + Tere­sa i Piotr Konieczni 

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 6

18:00 + Alek­san­der Sękow­ski i rodzi­ce oraz dusze w czyść­cu cierpiące

18:00 + Jaro­sław Glisz­czyń­ski w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

07.02.2023

6:30 + Bene­dykt Jul­kow­ski i zmar­li z rodziny

6:30 + Dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 + Aloj­zy Lip­ski w dniu uro­dzin i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 7

18:00 W podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla rodzi­ny Puczyń­skich

18:00 + Ryszard Szczech w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

08.02.2023

6:30 + Zofia Kitow­ska, mąż Jan, cór­ka Kry­sty­na Kucharska

6:30 + Jadwi­ga Matu­siak, Elż­bie­ta i Teo­dor Fur­ma­nek oraz dzie­ci Bogu­mi­ła i Bog­dan i Edith Mazurkiewicz

8:45 + Roman Jasz­czy­szyn w 9 r. śm.

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 8

18:00 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za pro­fa­na­cje Naj­święt­sze­go Sakramentu

18:00 O Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Szy­mo­na z oka­zji 18 tych uro­dzin, aby Pan Bóg go strzegł i pro­wa­dził dro­gą praw­dy, miło­ści i poko­ju oraz o zdro­wie dla rodzi­ców, rodzeń­stwa, dziad­ków, rodzi­ców chrzest­nych i bli­skich Szymona

Czwar­tek

09.02.2023

6:30 + Jan, Zofia, Anna, Zbi­gniew, Marian­na, Ger­tru­da, Zofia, zmar­li z rodzi­ny Szulc, Narloch i Tylickich

6:30 + Józef i Jadwi­ga Kąt­ni z oka­zji uro­dzin Jadwi­gi i 2 r. śm. Józefa

8:45 + Anna Szyn­wel­ska w 19 r. śm.

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 9

18:00 + Karo­li­na Jawo­reń­ska, Wio­let­ta Cza­piew­ska z ok ur. i Gabrie­la Stolt­man w 3 r. śm.

18:00 + Roman Cza­piew­ski w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

10.02.2023

6:30 O Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Bożej dla Zuzan­ny w 18 r. urodzin

6:30 + Bro­ni­sła­wa i Kon­rad Plu­to Pron­dzyń­scy, rodzi­ce z oboj­ga stron, Piotr i Ger­tru­da Plu­to Prondzyńscy

8:45 + Anna Osow­ska w 1 r. śm. oraz mąż Edwin i cór­ka Danuta

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 10

18:00 + Anto­ni­na z oka­zji 10 r. ur. o Boże błogosławieństwo

18:00 + Janusz Soj­ka w 6 r. śm.

Sobo­ta

11.02.2023

6:30 + Alfons Talaś­ka w 5 r. śm.

6:30 + Jerzy Ska­jew­ski w 10 r. śm.

8:45 + Tere­sa Sobie­chow­ska z oka­zji urodzin

8:45 + Woj­ciech Bła­nek w 7 r. śm.

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 11

18:00 + Adam z oka­zji uro­dzin oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

Nie­dzie­la

12.02.2023

6:30 O Boże bło­go­sła­wień­stwo i wszel­kie potrzeb­ne łaski dla Febro­nii Wut­trych z oka­zji 60 r. urodzin

7:30 + Jan Min­dak w 24 r. śm. oraz rodzi­ce i rodzeństwo

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Zbi­gniew Mate­juk z oka­zji urodzin

11:00 + Bog­dan Fir­gol­ski w 4 r. śm.

12:30 + Zyg­munt Che­rek w dniu urodzin

12:30 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 12

18:00 + Hele­na i Sta­ni­sław, Hen­ryk Szyn­wel­scy, Mał­go­rza­ta, Marek, Mie­czy­sław Spychalscy