IV NIEDZIELA ZWYKŁA 30 stycznia 2022 r.

 1. W tym tygo­dniu koń­czy­my wizy­ty dusz­pa­ster­skie. Pra­gnie­my ser­decz­nie podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy nas przy­ję­li, a rodzi­nom, któ­re z róż­nych przy­czyn nie mia­ły kolę­dy, życzy­my, aby w przy­szłym roku mogły przy­jąć bło­go­sła­wień­stwo Boże swo­ich miesz­kań bez prze­szkód. W naj­bliż­szym cza­sie odwie­dzi­my para­fian miesz­ka­ją­cych na nastę­pu­ją­cych uli­cach: a) dzi­siaj: ul. Kościusz­ki, Ryn­ko­wa, Ostrow­skie­go – od godz. 14.30; b) w ponie­dzia­łek: ul. Kró­lo­wej Jadwi­gi, Kaszub­ska, Feren­sa, Szkol­na – od godz. 14.30; c) we wto­rek: ul. Zbo­żo­wa, Kali­now­skie­go, Wic­ka Roga­li, Choj­nic­ka – od godz. 14.30.

 2. Para­fian, któ­rzy nie mogli przy­jąć kolę­dy, zapra­sza­my w śro­dę na Mszę św. kolę­do­wą o godz. 18.00, na któ­rej udzie­li­my bło­go­sła­wień­stwa kolę­do­we­go. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie pojem­ni­ków do wody świę­co­nej, któ­rą będzie moż­na pokro­pić swo­je mieszkanie.
 3. W śro­dę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go czy­li daw­ne świę­to Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30; 8.45; 11.00, 16.20, 18.00 i 17.00 w Krzy­żu. Pod­czas każ­dej Mszy św. pobło­go­sła­wi­my świe­ce. Dzie­ci, któ­re w tym roku przyj­mą po raz pierw­szy Komu­nię św., wraz z rodzi­ca­mi, zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 16.20. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec, a po Mszy św. odbę­dzie się kate­che­za dla rodzi­ców (nie będzie kate­che­zy w dru­gą nie­dzie­lę mie­sią­ca). Ponie­waż jest to rów­nież Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go, kolek­ta tego świę­ta jest prze­zna­czo­na na zako­ny klauzurowe.
 4. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45 i dodat­ko­wo: w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. w inten­cji świę­to­ści naszych rodzin i o powo­ła­nia kapłań­skie oraz w pią­tek od godz. 15.00 do 18.00. Zachę­ca­my też do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej od godz. 15.00 do Mszy św. o godz. 16.20.
 5. Od śro­dy wra­ca­ją wie­czor­ne Msze św. i dotych­cza­so­we funk­cjo­no­wa­nie biu­ra parafialnego.
 6. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my w naj­bliż­szą sobotę.
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różańca.
 8. Bur­mistrz Czer­ska zapra­sza miesz­kań­ców do sko­rzy­sta­nia z mobil­ne­go punk­tu szcze­pień w sobo­tę w godz. 10.00−13.00 na miej­skim tar­go­wi­sku. Szcze­pion­kę John­son & John­son lub Pfi­zer mogą przy­jąć oso­by powy­żej 12 roku życia oraz cudzoziemcy.
 9. Czer­skie Koło Hono­ro­wych Daw­ców Krwi zapra­sza dzi­siaj, w godz. 10.00−14.00, do udzia­łu w akcji odda­wa­nia krwi. Krwio­bus znaj­du­je się przy hali im. Roma­na Bruskiego.
 10. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Gra­ży­nę Lenc w nie­dzie­lę o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Wal­de­ma­ra Szyrk w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Dawi­da Gac we wto­rek o godz. 6.30, Marię Kul­czyk w czwar­tek o godz. 18.00

- za dusze czyść­co­we od APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

- w inten­cji ks. pro­bosz­cza z oka­zji 35 rocz­ni­cy świę­ceń kapłań­skich od Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej i ks. wika­riu­szy w śro­dę o godz. 8.45

- w inten­cji ADŚ w czwar­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18.00

- w int, trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Paw­ła Roki­tę z ul. Kr. Jadwi­gi, Hen­ry­ka Karcz z ul. Łosiń­skiej, Euge­nię Ludt­ka z ul Polnej, Zofię Łan­gow­ską ze Zło­to­wa, wyb. pod Łąg, Danie­lę Niem­czyk z Gutow­ca. W ponie­dzia­łek o godz. 10.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Flo­ria­na Rud­ni­ka z Byd­gosz­czy. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne od 31 stycznia do 6 lutego 2022 r.

Ponie­dzia­łek

31.01.2022

6:30 + Kry­sty­na Lom­nic w 5 r. śm.

6:30 + Wal­de­mar Szyrk w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + W inten­cji dusz czyść­co­wych – int. APDC

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 30

Wto­rek

01.02.2022

6:30 + Hen­ry­ka (ona) Zawar­ti w r. śm, mąż Jan

6:30 + Dawid Gac w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Lidia Landowska

8:45 + Adam Narloch – greg. 1

Śro­da

02.02.2022

OFIAROWANIE

PAŃSKIE

6:30 + Tade­usz Połom w 16 r. śm. oraz żona Stefania

6:30 + Bene­dykt Jul­kow­ski i zmar­li z rodzi­ny Julkowskich

8:45 Za ks. Pro­bosz­cza Zbi­gnie­wa w dniu rocz­ni­cy świę­ceń kapłań­skich – od Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 O dary Ducha Świę­te­go dla Księ­dza Pro­bosz­cza z oka­zji rocz­ni­cy świę­ceń kapłań­skich – od Księ­ży Wikariuszy

8:45 + Adam Narloch – greg. 2

11:00 + Roman Gali­kow­ski, brat Bogu­sław z ok. uro­dzin, rodzi­ce i brat Józef

16:20 + Jadwi­ga i Jan Narloch

18:00 MSZA ŚWIĘTA KOLĘDOWA

18:00 + Mie­czy­sław Turzyń­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

Czwar­tek

03.02.2022

6:30 + Jolan­ta Sko­niecz­na w 22 r. śm., mąż Józef, syn Prze­my­sław i Kazimierz

6:30 + Ire­na, Alfons Gór­no­wicz i rodzi­ców z oboj­ga stron

8:45 + W inten­cji ADŚ

8:45 + Adam Narloch – greg. 3

18:00 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

18:00 + Maria Kul­czyk w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

04.02.2022

6:30 + Ryszard Elak w 29 r. śm.

6:30 + Edmund Mle­czek w r. śm.

8:45 W inten­cji trzeźwości

8:45 + Adam Narloch – greg. 4

16:20 + Bene­dykt Rostow­ski w r. śm., żona Wła­dy­sła­wa i rodzice

18:00 + W inten­cji zmar­łych z rodzi­ny Pobłockich

Sobo­ta

05.02.2022

6:30 + Jerzy Lepak z oka­zji uro­dzin, ojciec Wła­dy­sław oraz Hele­na i Jan Kosiedowscy 

6:30 + Sta­ni­sław Mokoszyn

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Adam Narloch – greg. 5

18:00 + Ber­nard Kitow­ski z oka­zji urodzin

Nie­dzie­la

06.02.2022

6:30 + Jan i Mar­cin Ossow­scy, bra­cia Józef, Roman, Grze­gorz, rodzi­ce z oboj­ga stron

7:30 + Jan Gla­ner w 27 r. śm., żona Kla­ra, cór­ka Ste­fa­nia i zięć Kazimierz

8:45 W inten­cji Róż Różańcowych

10:00 Z podz.za odebr. łaski, z proś­bą o dal­sze dla Jasia w dniu urodzin

11:00 + Jan Skow­roń­ski w 3 r. śm., rodzi­ce Tere­sa i Szczepan

12:30 + Ste­fan Lewiń­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron, Jadwi­ga Kitowska

12:30 + Adam Narloch – greg. 6

18:00 + Gra­ży­na Lenc w 1 r. śm. i ++ z rodz. Lenc i Kitowskich

III NIEDZIELA ZWYKŁA 23 stycznia 2022 r.

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę, któ­ra jest Nie­dzie­lą sło­wa Boże­go, Kościół pra­gnie nas na nowo zachę­cić do czy­ta­nia Pisma św., a jed­no­cze­śnie przy­po­mnieć o zna­cze­niu stu­dium sło­wa Boże­go dla roz­wo­ju wiary.

 2. Gmin­ne Cen­trum Kul­tu­ry zapra­sza na kon­cert kolęd i pasto­ra­łek w wyko­na­niu uczest­ni­ków warsz­ta­tów wokal­nych. Kon­cert pt. „Poże­gna­nie świąt” odbę­dzie się w domu kul­tu­ry jutro (24 stycz­nia) o godz. 16.00.
 3. W tym tygo­dniu zakoń­czy­li­śmy mon­taż meta­lo­wych wspor­ni­ków i wycią­gów wszyst­kich lamp wiszą­cych w naszej świą­ty­ni. Ponad sto lat temu zosta­ły wyko­na­ne z drew­na i część z nich zagra­ża­ła bez­pie­czeń­stwu osób sie­dzą­cych w ław­kach. Pra­ca zosta­ła wyko­na­na wzo­ro­wo, z nie­sa­mo­wi­tym pie­ty­zmem. W imie­niu nas wszyst­kich pra­gnie­my gorą­co podzię­ko­wać miej­sco­wej fir­mie ROMEX i panom poma­ga­ją­cym przy montażu.
 4. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie kolę­do­wym, w dni powsze­dnie, nie ma Mszy św. wie­czor­nych, a biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne dwa razy w tygo­dniu, a mia­no­wi­cie: w śro­dy i sobo­ty od godz. 10.00 do 11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać we wszyst­kie dni tygo­dnia, poza nie­dzie­lą, do godz. 14.00 lub umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 5. W dal­szym cią­gu trwa­ją w naszej para­fii odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie, któ­re zbli­ża­ją się do koń­ca. Jak zwy­kle pro­si­my, aby nie przyj­mo­wa­ły kolę­dy rodzi­ny znaj­du­ją­ce się na kwa­ran­tan­nie, w izo­la­cji domo­wej lub oso­by oba­wia­ją­ce się zaka­że­nia. W przy­pad­ku jakich­kol­wiek obaw moż­na na drzwiach wywie­sić kart­kę z infor­ma­cją, np. „zapra­sza­my na kolę­dę w przy­szłym roku”. Bło­go­sła­wień­stwo kolę­do­we moż­na przy­jąć nawet na zewnątrz miesz­ka­nia czy domu. W tym roku pro­si­my, aby nie przy­go­to­wy­wać poczę­stun­ków. Pro­si­my jed­nak o pod­wo­że­nie księ­ży, oczy­wi­ście w masecz­ce. Ponow­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy już przy­ję­li kolę­dę. Bar­dzo pozy­tyw­nym akcen­tem jest rosną­ca licz­ba rodzin przyj­mu­ją­cych kapła­nów. Dzię­ku­je­my rów­nież za skła­da­ne ofiary.
 6. Oso­bom, któ­re przyj­mu­ją Komu­nię św. na rękę, przy­po­mi­na­my, że dło­nie nale­ży skrzy­żo­wać, two­rząc nie­ja­ko tron dla Chry­stu­sa. Po otrzy­ma­niu Komu­nii św., lewą ręką bie­rze­my Komu­nię św. i wkła­da­my do ust. Komu­nii św. nie nale­ży wyno­sić na kościół, ale spo­żyć ją bez­po­śred­nio przy kapła­nie. W ostat­nim cza­sie znaj­do­wa­li­śmy Komu­nie św. na koście­le – nie wia­do­mo czy były to celo­we pro­fa­na­cje czy też ludz­ka bez­myśl­ność, dla­te­go pro­si­my sto­so­wać się do w/w zasad. 
 7. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na remon­ty diecezjalne.
 8. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.
 9. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Ste­fa­nię Pega w sobo­tę o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Ani­ce­tę Kitow­ską we wto­rek o godz. 6.30, Józe­fa Kitę we wto­rek o godz. 6.30, Janu­sza Rąp­cę w śro­dę o godz. 6.30, Tere­sę Paz­da w śro­dę o godz. 8.45, Bar­ba­rę Weresz­czyń­ską w czwar­tek o godz. 8.45, Euge­nię Brze­ziń­ską w pią­tek o godz. 6.30, Annę Kale­ta w sobo­tę o godz. 6.30.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Tere­sę Pastwa z ul. Szkol­nej, Toma­sza Laskow­skie­go z ul. More­lo­wej, Zbi­gnie­wa Woś z ul. Gen. Ander­sa. W ponie­dzia­łek o godz. 13.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Rafa­ła Roki­ty z ul. Kr. Jadwi­gi. Wiecz­ny odpoczynek …

10. Kolę­dy na naj­bliż­szy okres:

 — 23 stycz­nia (dzi­siaj) – ul. Pod­le­śna, Bocz­na, Mic­kie­wi­cza, Czer­wo­nych Maków, Pomor­ska (+ blok), Cmen­tar­na) – godz. 14.30

- 24 stycz­nia (ponie­dzia­łek) – ul. Kla­skaw­ska, Rodzin­na, Otto Sabi­nia­rza, Augu­sty­na Szprę­gi, Win­cen­te­go Pola, Okręż­na, Pod­gór­na, Krę­ta, Łubian­ka – godz. 14.30

 — 25 stycz­nia (wto­rek) – ul. Przy­to­ro­wa, Matej­ki, Jana Paw­ła II – godz. 14.30

 — 26 stycz­nia (śro­da) – ul. Pia­sko­wa, Zaci­sze, Par­ty­zan­tów, Ogro­do­wa, Woj­ska Pol­skie­go, Pogod­na – godz. 14.30

 — 27 stycz­nia ( czwar­tek) – ul. Bro­wa­ro­wa, Rze­mieśl­ni­cza, Ale­ja Tysiąc­le­cia, Pocz­to­wa, Dąbrow­skie­go, Bato­re­go, Klo­no­wa – godz. 14.30

 — 28 stycz­nia (pią­tek) – ul. Łukow­ska, Sien­kie­wi­cza, Wyb. pod Łuko­wo, Kole­jo­wa, Koso­budz­ka, Jodło­wa – godz. 14.30

 — 29 stycz­nia (sobo­ta) – ul. Towa­ro­wa, Ciso­wa, Wrzo­so­wa, Zie­lo­na, Jarzę­bi­no­wa, Mle­czar­ska, Kli­na, Prze­my­sło­wa, Spo­koj­na, Krót­ka – godz. 11.00

 — 30 stycz­nia (nie­dzie­la) – ul. Kościusz­ki, Ryn­ko­wa, Ostrow­skie­go – godz. 14.30

 — 31 stycz­nia (ponie­dzia­łek) – ul. Kró­lo­wej Jadwi­gi, Kaszub­ska, Feren­sa, Szkol­na – godz. 14.30

- 1 lute­go (wto­rek) – ul. Zbo­żo­wa, Kali­now­skie­go, Wic­ka Roga­li, Choj­nic­ka – godz. 14.30 (ZAKOŃCZENIE KOLĘD)

Intencje Mszalne na 3 niedzielę zwykłą

Ponie­dzia­łek

24.01.2022

6: 30 + Woj­ciech Bła­nek w 6 r. śm.

6:30 + Mar­ta i Fran­ci­szek Gra­da w 15 r. śm.

8:45 + Paweł Wal­kow­ski w dniu uro­dzin oraz żona Franciszka

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 23

Wto­rek

25.01.2022

6:30 + Ani­ce­ta Kitow­ska w 30 dzień po pogrzebie

6:30 + Józef Kali­ta w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Łucja i Win­cen­ty Pla­ta oraz Jan Pokrzywiński

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 24

Śro­da 26.01.2022

6:30 + Kle­mens Jani­kow­ski i rodzi­ce Jan i Cecylia

6:30 + Janusz Rąp­ca w 30 dzień po pogrzebie

6:30 + W pew­nej intencji

8:45 + Jan Drew­czyń­ski i zmar­li z rodziny

8:45 + Tere­sa Paz­da w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 25

Czwar­tek

27.01.2022

6:30 O nowe, świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, misyj­ne i zakonne

6:30 + Roman Gac w 40 r. śm., żona Bogusława

8:45 + Miro­sław Narloch w 6 r. śm.

8:45 + Bar­ba­ra Weresz­czyń­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 26 

Pią­tek

28.01.2022

6:30 + Mał­go­rza­ta, Jan, syn Jan

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

6:30 + Euge­nia Brze­ziń­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 W podzię­ko­wa­niu za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze bło­go­sła­wień­stwo dla Kry­sty­ny i jej męża Mateusza

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 27

Sobo­ta

29.01.2022

6:30 + Ste­fa­nia Pega w 1 r. śm., mąż Gerard, Zbi­gniew, Alfre­da (ona), Krystian

6:30 + Anna Kale­ta w 30 dzień po pogrzebie

6:30 + Jadwi­ga Pozor­ska i mąż Franciszek

8:45 + Zyta Lemań­czyk w 8 r. śm. i mąż Józef

8:45 + Bar­ba­ra Szma­gliń­ska w 10 r. śm.

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 28

18:00 + Elż­bie­ta Pobłoc­ka w 2 r. śm.

Nie­dzie­la

30.01.2022

6:30 + Edward, Marian­na i Ste­fa­nia, rodzi­ce Mak­sy­mi­lian i Zofia

7:30 + Kazi­mierz Bober z oka­zji urodzin

8:45 W inten­cji Parafii

10:00 + Kazi­mierz Wrył­ka w 8 r. śm.

11:00 + Fran­ci­szek i Grze­gorz Ortman

12:30 + Remi­giusz Che­rek w 8 r. śm.

12:30 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 29

18:00 + Zyg­fryd Mró­zek w 3 r. śm. oraz sio­stra Gertruda

II NIEDZIELA ZWYKŁA 16 stycznia 2022 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne z ubie­głym tygo­dniu na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii. Zebra­li­śmy 9570 zł. Bóg zapłać za dzi­siej­sze ofia­ry na rzecz Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w Pelplinie.

 2. Jutro roz­po­czy­na­my Tydzień powszech­nej modli­twy o jed­ność chrześcijan.
 3. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie kolę­do­wym, w dni powsze­dnie, nie ma Mszy św. wie­czor­nych, a biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne dwa razy w tygo­dniu, a mia­no­wi­cie: w śro­dy i sobo­ty od godz. 10.00 do 11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać we wszyst­kie dni tygo­dnia, poza nie­dzie­lą, do godz. 14.00 lub umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 4. W dal­szym cią­gu trwa­ją w naszej para­fii odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie. Pro­si­my jed­nak, aby nie przyj­mo­wa­ły kolę­dy rodzi­ny znaj­du­ją­ce się na kwa­ran­tan­nie, w izo­la­cji domo­wej lub oso­by oba­wia­ją­ce się zaka­że­nia. W przy­pad­ku jakich­kol­wiek obaw moż­na na drzwiach wywie­sić kart­kę z infor­ma­cją, np. „zapra­sza­my na kolę­dę w przy­szłym roku”. Pamię­taj­my, że bło­go­sła­wień­stwo kolę­do­we jest przy­wi­le­jem, a nie przy­mu­sem. Bło­go­sła­wień­stwo kolę­do­we moż­na przy­jąć nawet na zewnątrz miesz­ka­nia czy domu. W tym roku pro­si­my, aby nie przy­go­to­wy­wać poczę­stun­ków. Pro­si­my jed­nak o pod­wo­że­nie księ­ży, oczy­wi­ście w masecz­ce. Ponow­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy już przy­ję­li kolę­dę. W tym roku księ­ży przyj­mu­je wię­cej rodzin niż w ubie­głym roku. Dzię­ku­je­my rów­nież za skła­da­ne ofiary.
 5. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Mie­czy­sła­wa Piotr­kow­skie­go w sobo­tę o godz. 6.30, Syl­we­stra Jezior­skie­go w sobo­tę o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jadwi­gę Narloch w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Andrze­ja Cza­piew­skie­go w sobo­tę o godz. 8.45

6. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Gerar­da Rymon-Lipiń­skie­go z ul. 21 Lute­go, Domi­ni­ka Jaż­dżew­skie­go z ul. Trans­por­tow­ców, Agniesz­kę Ufnow­ską z ul. Łukow­skiej, Jolan­tę Szy­man­ską z Kla­ska­wy, Agniesz­kę Kie­dro­wicz z ul. Dąbrow­skie­go, Wie­sła­wa Sukien­nik z ul. Zło­tow­skiej i Dariu­sza Gla­zer z ul. Sta­re­go Urzę­du. W naj­bliż­szą sobo­tę odbę­dą się dwa pogrze­by: o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Toma­sza Laskow­skie­go z ul. More­lo­wej, a o godz. 11.00 pogrzeb ś.p. Zbi­gnie­wa Woś z ul. Gen. Ander­sa. Wiecz­ny odpoczynek …

7. Kolę­dy na naj­bliż­szy okres:

- 16 stycz­nia (dzi­siaj) – ul. Gen. Macz­ka, Sikor­skie­go – godz. 14.30

- 17 stycz­nia (ponie­dzia­łek) – ul. Polna, Budow­la­na, Dębo­wa, Leśna, Buko­wa, Sosno­wa, Wierz­bo­wa, Modrze­wio­wa, Sło­necz­na, Kwia­to­wa, Brzo­zo­wa – godz. 14.30

- 18 stycz­nia (wto­rek) – ul. Śli­wic­ka, Zło­tow­ska, Ustro­nie — godz. 14.30, ul. Aka­cjo­wa i Wyb. pod Stru­gę – godz. 12.00

- 19 stycz­nia (śro­da) – ul. Bla­char­ska, 21 Lute­go, Par­ko­wa – godz. 14.30

- 20 stycz­nia (czwar­tek) – ul. Świer­ko­wa, Lesz­czy­no­wa, Orze­cho­wa, Cze­re­śnio­wa, Wiśnio­wa, Kasz­ta­no­wa, Cicha, More­lo­wa, Trans­por­tow­ców – godz. 14.30

- 21 stycz­nia (pią­tek) – ul. Der­dow­skie­go, Płk. Wry­czy, Wie­lew­ska, Konop­nic­ka, Miło­sza – godz. 14.30

- 22 stycz­nia (sobo­ta) – ul. Tuchol­ska (od koń­ca), Wyb. pod Tucho­lę, Cey­no­wy, Jasno­cha, Dłu­ga, Porzecz­ko­wa, Jago­do­wa, Poziom­ko­wa, Jeży­no­wa, Tru­skaw­ko­wa – godz. 11.00

- 23 stycz­nia (nie­dzie­la) – ul. Pod­le­śna, Bocz­na, Mic­kie­wi­cza, Czer­wo­nych Maków, Pomor­ska (+ blok), Cmen­tar­na) – godz. 14.30

- 24 stycz­nia (ponie­dzia­łek) – ul. Kla­skaw­ska, Rodzin­na, Otto Sabi­nia­rza, Augu­sty­na Szprę­gi, Win­cen­te­go Pola, Okręż­na, Pod­gór­na, Krę­ta, Łubian­ka – godz. 14.30

- 25 stycz­nia (wto­rek) – ul. Przy­to­ro­wa, Matej­ki, Jana Paw­ła II – godz. 14.30

- 26 stycz­nia (śro­da) – ul. Pia­sko­wa, Zaci­sze, Par­ty­zan­tów, Ogro­do­wa, Woj­ska Pol­skie­go, Pogod­na – godz. 14.30

- 27 stycz­nia ( czwar­tek) – ul. Bro­wa­ro­wa, Rze­mieśl­ni­cza, Ale­ja Tysiąc­le­cia, Pocz­to­wa, Dąbrow­skie­go, Bato­re­go, Klo­no­wa – godz. 14.30

- 28 stycz­nia (pią­tek) – ul. Łukow­ska, Sien­kie­wi­cza, Wyb. pod Łuko­wo, Kole­jo­wa, Koso­budz­ka, Jodło­wa – godz. 14.30

- 29 stycz­nia (sobo­ta) – ul. Towa­ro­wa, Ciso­wa, Wrzo­so­wa, Zie­lo­na, Jarzę­bi­no­wa, Mle­czar­ska, Kli­na, Prze­my­sło­wa, Spo­koj­na, Krót­ka – godz. 11.00

- 30 stycz­nia (nie­dzie­la) – ul. Kościusz­ki, Ryn­ko­wa, Ostrow­skie­go – godz. 14.30

- 31 stycz­nia (ponie­dzia­łek) – ul. Kró­lo­wej Jadwi­gi, Kaszub­ska, Feren­sa, Szkol­na – godz. 14.30

- 1 lute­go (wto­rek) – ul. Zbo­żo­wa, Kali­now­skie­go, Wic­ka Roga­li, Choj­nic­ka – godz. 14.30 (ZAKOŃCZENIE KOLĘD)

Intencje na II NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 16 stycznia 2022 r.

Ponie­dzia­łek

17.01.2022

6:30 Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta, szcze­gól­nie Polski

6:30 + Jadwi­ga Narloch w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Euge­niusz Kłodziński

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 16

Wto­rek

18.01.2022

6:30 Do Ducha Świę­te­go o dar miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

6:30 + Jadwi­ga Oko­nek w 3 r. śm.

8:45 + Witold Gla­zer w 8 r. śm. oraz Kla­ra i Fran­ci­szek Łangowscy

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 17

Śro­da 19.01.2022

6:30 + Ste­fan Gali­kow­ski w 4 r. śm.

6:30 Msza świę­ta wyna­gra­dza­ją­ca za obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryi 

6:30 W inten­cji mamy i za całą rodzinę

8:45 W inten­cji Ks. Pra­ła­ta z oka­zji imienin

8:45 + Jerzy Nie­żu­raw­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron\

8.45 + Agniesz­ka Ufnow­ska – int. róży św. Barbary 

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 18

Czwar­tek

20.01.2022

6:30 O Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Bożej dla Jadwi­gi i Jana na dal­sze lata z oka­zji 60 rocz­ni­cy ślubu

6:30 + Zofia Rostan­kow­ska w roczn. śmier­ci, mąż Józef, cór­ka Gizela

8:45 + Agniesz­ka w dniu uro­dzin i mąż Miko­łaj Kiżewscy

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 19 

Pią­tek

21.01.2022

6:30 + Józef Liter­ski w 7 r. śm. oraz zmar­li z rodzi­ny Lom­nitz, Liter­skich i Ceynowa

6:30 + Kry­sty­na Wycin­ka i mąż Józef o dar nie­ba w rocz­ni­cę śmierci 

6:30 + Wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 + Tere­sa Sobie­chow­ska z oka­zji Dnia Bab­ci, Zofia Peplińska

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 20

Sobo­ta

22.01.2022

6:30 + Mie­czy­sław Piotr­kow­ski w 1 r. śm.

6:30 + Syl­we­ster Jezior­ski w 1 r. śm

6:30 + Jadwi­ga, Igna­cy i Jan Kaszubowscy

8:45 + Miro­sła­wa (ona) Buszek w 2 r.śm.

8:45 + Andrzej Cza­piew­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 21

18:00 + Marian Ście­pul i rodzi­ce z oboj­ga stron

Nie­dzie­la

23.01.2022

6:30 + Kry­sty­na Lin­da i rodzi­ce z oboj­ga stron, rodzeństwo

7:30 + Leon Szlach­ci­kow­ski z oka­zji uro­dzin, żona Anie­la, syn Gerard i wnuk Tadeusz

8:45 W inten­cji Parafii

10:00 + Mat­ka Bogu­mi­ła Sznaj­der w 25 r. śm., ojciec Zyg­munt i rodzi­ce z oboj­ga stron

11:00 + Mie­czy­sław Sumiń­ski w 12 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Bog­dan Firgolski

12:30 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 22

18:00 + Ste­fan Lewiń­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron, Jadwi­ga Kitowska

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 9 stycznia 2022 r.

 1. Nie­dzie­la Chrztu Pań­skie­go jest nie tyl­ko wspo­mnie­niem chrztu Pana Jezu­sa w Jor­da­nie, ale przy­po­mnie­niem nasze­go chrztu, któ­ry na zawsze złą­czył nas z Chry­stu­sem i otwo­rzył nam dro­gę do zba­wie­nia. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na pra­ce remon­to­we w naszej parafii.
 2. W Koście­le nadal trwa­ją pra­ce Syno­du. W naszej para­fii Zespół Syno­dal­ny wciąż podej­mu­je nowe ini­cja­ty­wy, dla­te­go we wto­rek — 11 stycz­nia – zapra­sza­my na godz. 18.00 na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w inten­cji naszej para­fii. Wej­ście do kościo­ła od stro­ny dzwonnicy.
 3. W śro­dę – 12 stycz­nia — o godz. 18.00 w sal­ce para­fial­nej odbę­dzie się mie­sięcz­ne spo­tka­nie Ryce­rzy Kolum­ba. Ser­decz­nie zapra­sza­my człon­ków oraz męż­czyzn chęt­nych do zaan­ga­żo­wa­nia się w pra­ce stowarzyszenia.
 4. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie kolę­do­wym, w dni powsze­dnie, nie ma Mszy św. wie­czor­nych, a biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne dwa razy w tygo­dniu, a mia­no­wi­cie: w śro­dy od godz. 10.00 do 11.00 oraz w sobo­ty od godz. 10.00 do 11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać we wszyst­kie dni tygo­dnia, poza nie­dzie­lą, do godz. 14.00 lub umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 5. W dal­szym cią­gu trwa­ją w naszej para­fii odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie, czy­li kolę­da. Pro­si­my jed­nak, aby nie przyj­mo­wa­ły kolę­dy rodzi­ny znaj­du­ją­ce się na kwa­ran­tan­nie, w izo­la­cji domo­wej lub oso­by oba­wia­ją­ce się zaka­że­nia. W przy­pad­ku jakich­kol­wiek obaw moż­na na drzwiach wywie­sić kart­kę z infor­ma­cją, np. „zapra­sza­my na kolę­dę w przy­szłym roku”. Pamię­taj­my, że bło­go­sła­wień­stwo kolę­do­we jest przy­wi­le­jem, a nie przy­mu­sem. Bło­go­sła­wień­stwo kolę­do­we moż­na nawet przy­jąć przez otwar­te drzwi miesz­ka­nia, bez wcho­dze­nia księ­dza do środ­ka. W tym roku pro­si­my, aby nie przy­go­to­wy­wać poczę­stun­ków. Pro­si­my jed­nak o pod­wo­że­nie księ­ży, oczy­wi­ście w masecz­ce. Ponow­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy już przy­ję­li kolę­dę. W tym roku księ­ży przyj­mu­je wię­cej rodzin niż w ubie­głym roku. Dzię­ku­je­my rów­nież za skła­da­ne ofiary.
 6. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.
 7. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Marię Dobek we wto­rek o godz. 6.30, Edmun­da Kamow­skie­go we wto­rek o godz. 6.30, Ludwi­kę Brze­ziń­ską w czwar­tek o godz. 8.45, Mar­ka Pastwę w sobo­tę o godz. 8.45, Wan­dę Miro­ta w sobo­tę o godz. 8.45, Jana Bier­nac­kie­go w nie­dzie­lę o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Kazi­mie­rza Hin­ca w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Jana Sza­moc­kie­go w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Roma­na Gali­kow­skie­go we wto­rek o godz. 8.45, Han­nę Kiersz­kow­ską w śro­dę o godz. 8.45, Sta­ni­sła­wa Szi­vel­bajn w czwar­tek o godz. 6.30, Józe­fa Kuchar­skie­go w czwar­tek o godz. 6.30, Sta­ni­sła­wa Fie­rek w pią­tek o godz. 6.30, Hen­ry­ka Janu­szew­skie­go w pią­tek o godz. 6.30.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Paw­ła Kar­czyn­skie­go z ul. Śli­wic­kiej, Ewę Blok z ul. Pod­gór­nej i Rober­ta Kaszu­bow­skie­go z ul. Choj­nic­kiej. W ponie­dzia­łek o godz. 10.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Gerar­da Rymon-Lipiń­skie­go z ul. 21 Lute­go, a we wto­rek o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Domi­ni­ka Jaż­dżew­skie­go z ul. Trans­por­tow­ców. Wiecz­ny odpoczynek …

Kolę­dy na naj­bliż­szy okres:

- 9 stycz­nia (nie­dzie­la) – ul. Hal­le­ra – godz. 14.30

 — 10 stycz­nia (ponie­dzia­łek) – ul. Sta­re­go Urzę­du, Spor­to­wa, Szcze­pań­skie­go i Rogań­skie­go – godz. 14.30

 — 11 stycz­nia (wto­rek) – ul. Sta­ro­gardz­ka (n‑ry parzy­ste), Bema – godz. 14.30

 — 12 stycz­nia (śro­da) – ul. Tuchol­ska, Kiliń­skie­go, Gajo­wa, Wyzwo­le­nia, Chro­bre­go, Krzy­wo­uste­go, Odno­wi­cie­la, Kazi­mie­rza Wiel­kie­go, Łokiet­ka, Prze­my­sła II, Miesz­ka, Kazi­mie­rza Spra­wie­dli­we­go – godz. 14.30

 — 14 stycz­nia (pią­tek) — ul. Dwor­co­wa, Dra Zie­liń­skie­go, Lipo­wa – godz. 14.30

 — 15 stycz­nia (sobo­ta) – Guto­wiec, Kur­ko­wo – godz. 11.00

 — 16 stycz­nia (nie­dzie­la) – ul. Gen. Macz­ka, Sikor­skie­go – godz. 14.30

- 17 stycz­nia (ponie­dzia­łek) – ul. Polna, Budow­la­na, Dębo­wa, Leśna, Buko­wa, Sosno­wa, Wierz­bo­wa, Modrze­wio­wa, Sło­necz­na, Kwia­to­wa, Brzo­zo­wa – godz. 14.30

- 18 stycz­nia (wto­rek) – ul. Śli­wic­ka, Zło­tow­ska, Ustro­nie, Wyb. pod Stru­gę – godz. 14.30, ul. Aka­cjo­wa – godz. 12.00

- 19 stycz­nia (śro­da) – ul. Bla­char­ska, 21 Lute­go, Par­ko­wa – godz. 14.30

- 20 stycz­nia (czwar­tek) – ul. Świer­ko­wa, Lesz­czy­no­wa, Orze­cho­wa, Cze­re­śnio­wa, Wiśnio­wa, Kasz­ta­no­wa, Cicha, More­lo­wa, Trans­por­tow­ców – godz. 14.30

- 21 stycz­nia (pią­tek) – ul. Der­dow­skie­go, Płk. Wry­czy, Wie­lew­ska, Konop­nic­ka, Miło­sza – godz. 14.30

- 22 stycz­nia (sobo­ta) – ul. Tuchol­ska (od koń­ca), Wyb. pod Tucho­lę, Cey­no­wy, Jasno­cha, Dłu­ga, Porzecz­ko­wa, Jago­do­wa, Poziom­ko­wa, Jeży­no­wa, Tru­skaw­ko­wa – godz. 11.00

- 23 stycz­nia (nie­dzie­la) – ul. Pod­le­śna, Bocz­na, Mic­kie­wi­cza, Czer­wo­nych Maków, Pomor­ska (+ blok), Cmen­tar­na) – godz. 14.30

Intencje Mszalne od 10 do 16 stycznia 2022 r.

 Poniedziałek 

10.01.2022

6: 30 + Kazi­mierz Hin­ca w 30 dzień po pogrzebie

6:30 + Jan Sza­moc­ki w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Karo­li­na Jaworeńska

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 9

Wto­rek

11.01.2022

6:30 + Mar­ta Dobek w 1 r. śm., Feliks

6:30 + Mąż Edmund Kamow­ski w 1 r. śm. oraz mama Elż­bie­ta Wal­kusz w 5 r. śm.

8:45 + Edmund, Ste­fa­nia Kąko­lew­scy, rodzi­ce z oboj­ga stron, wujek Bronisław

8:45 + Roman Gali­kow­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 10

Śro­da 12.01.2022

6:30 + Wła­dy­sła­wa Knitter

6:30 + Han­na Kiersz­kow­ska w 30 dzień po pogrzebie

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za szczę­śli­wy poród i opie­kę Mat­ki Bożej

8:45 + Jadwi­ga i Wik­tor Hatta

8:45 + Józef Pepliń­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 11

Czwar­tek

13.01.2022

6:30 + Sta­ni­sław Szi­vel­bajn w 30 dzień po pogrzebie

6:30 + Józef Kuchar­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Ludwi­ka Brze­ziń­ska w 1 r. śm., mąż Józef 

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 12 

Pią­tek

14.01.2022

6:30 + Sta­ni­sław Fie­rek w 30 dzień po pogrzebie

6:30 + Zbi­gniew Wrył­ka w 30 dzień po pogrzebie

6:30 + Hen­ryk Janusz – Janu­szew­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Robert Kaszu­bow­ski – od kole­gów i kole­ża­nek z kla­sy licealnej

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 13

Sobo­ta

15.01.2022

6:30 + Hali­na Wałaszewska

6:30 O Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Bożej dla Marii Gor­no­wicz z oka­zji 80 r. uro­dzin i Gra­ży­ny Brej­skiej z oka­zji 60 r. urodzin

8:45 +Marek Pastwa w 1 r. śm.

8:45 Wan­da Miro­ta w 1 r. śm., mąż Grzegorz

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 14

18:00 + Zofia, Jan, Cze­sław Bucholc, w inten­cji zdro­wia Tere­sy Wasiniewskiej

Nie­dzie­la

16.01.2022

6:30 + Hele­na, Kazi­mierz Bonin

7:30 + Fran­ci­szek Klun­der w 4 r. śm., żona Tere­sa

8:45 W inten­cji Parafii

10:00 + Geno­we­fa Weresz­czyń­ska w 27 r. śm. oraz mąż Marceli 

11:00 + Łukasz Dulek z oka­zji urodzin

12:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski i z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i moc Ducha Świę­te­go dla Kata­rzy­ny z oka­zji 18 r. urodzin

12:30 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 15

18:00 + Jan Bier­nac­ki w 1 r. śm.

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU

Od czerw­ca 2020 roku obo­wią­zu­ją w naszej die­ce­zji Wytycz­ne doty­czą­ce ochro­ny dzie­ci i mło­dzie­ży. Jed­nym z ele­men­tów budo­wa­nia sys­te­mu prewen­cji jest powo­ła­nie w każ­dej para­fii, szko­le kato­lic­kiej czy innej insty­tu­cji kościel­nej tzw. oso­by pierw­sze­go kon­tak­tu. W przy­pad­ku zauważa­nia sygna­łów krzyw­dze­nia dziec­ka w śro­do­wi­sku kościel­nym – poza obo­wiąz­ka­mi wyni­ka­ją­cy­mi z pra­wa pań­stwo­we­go – nale­ży powia­domić Dele­ga­ta Bisku­pa Pel­pliń­skie­go ds. Ochro­ny Dzie­ci i Młodzie­ży lub zwró­cić się do oso­by pierw­sze­go kon­tak­tu. W naszej para­fii jest nią p. Ewa Mil­ke, któ­rej ema­il znaj­du­je się tutaj

II NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU 2 stycznia 2022 r.

Bóg zapłać za ofia­ry na kolek­tę die­ce­zjal­ną. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca, a o godz. 17.00 zapra­sza­my na kon­cert kolęd w wyko­na­niu nasze­go para­fia­ni­na Patry­ka Szyn­wel­skie­go. W czwar­tek przy­pa­da Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go czy­li Świę­to Trzech Kró­li. Zapra­sza­my na Msze św. jak w każ­dą nie­dzie­lę. Kolek­ta z tej uro­czy­sto­ści prze­zna­czo­na jest na misje kato­lic­kie. O godz. 12.30 w koście­le roz­pocz­nie się Msza św., a ze sta­dio­nu wyru­szy Orszak Trzech Kró­li, któ­ry prze­bie­gać będzie uli­ca­mi: 21-Lute­go, Szkol­ną, Kr. Jadwi­gi, Dra Zie­liń­skie­go i zakoń­czy się na tar­go­wi­sku miej­skim. Bar­dzo pro­si­my o prze­bra­nie się w stro­je kolo­ru czer­wo­ne­go, nie­bie­skie­go lub zie­lo­ne­go, któ­re sym­bo­li­zu­ją róż­ne kon­ty­nen­ty. Stro­je i rekwi­zy­ty będzie pobrać na sta­dio­nie. Będą dwie scen­ki oraz wspól­ne śpie­wa­nie kolęd w cza­sie Orsza­ku i na tar­go­wi­sku miej­skim. Prze­wi­du­je­my też miłe nie­spo­dzian­ki, a hotel „Kavka & Restau­ra­cja” ufun­do­wał dla wszyst­kich uczest­ni­ków gorą­cy barszcz. Pro­si­my, aby w tym dniu nie par­ko­wać samo­cho­dów wzdłuż ul. Szkol­nej, moż­na jed­nak par­ko­wać na boisku Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go. Ze wzglę­du na licz­ny udział zwie­rząt pro­si­my o sto­so­wa­nie się do pole­ceń służb porząd­ko­wych. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Chrztu Pań­skie­go. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li – dru­ga w mie­sią­cu — jest prze­zna­czo­na na nasze pra­ce para­fial­ne. Spo­tka­nie dla rodzi­ców i chrzest­nych odbę­dzie się w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce para­fial­nej. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie kolę­do­wym, w dni powsze­dnie nie ma Mszy św. wie­czor­nych, a biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne w śro­dy i sobo­ty od godz. 10.00 do 11.00. W przy­pad­ku pogrze­bu moż­na zgła­szać się we wszyst­kie dni powsze­dnie do godz. 14.00. W naszej para­fii trwa­ją odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie, czy­li kolę­da. Więk­szość rodzin ocze­ku­je na bło­go­sła­wień­stwo Boże swo­ich domów i wspól­ną modli­twę z kapła­nem. Pro­si­my jed­nak, aby nie przyj­mo­wa­ły kolę­dy rodzi­ny znaj­du­ją­ce się na kwa­ran­tan­nie, w izo­la­cji domo­wej lub oso­by oba­wia­ją­ce się zaka­że­nia. Moż­na na drzwiach wywie­sić kart­kę z infor­ma­cją, np. „zapra­sza­my na kolę­dę w przy­szłym roku”. Pamię­taj­my, że bło­go­sła­wień­stwo kolę­do­we jest przy­wi­le­jem, a nie przy­mu­sem. Gdy­by jed­nak rodzi­ny pra­gnę­ły bło­go­sła­wień­stwa, ale z w/w wzglę­dów nie mogły, kapłan może pobło­go­sła­wić nawet sto­jąc na zewnątrz miesz­ka­nia czy domu. W tym roku pro­si­my, aby nie przy­go­to­wy­wać żad­nych poczę­stun­ków. Pro­si­my jed­nak o pod­wo­że­nie księ­ży, oczy­wi­ście w masecz­ce. W tym miej­scu chcie­li­by­śmy gorą­co podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy już przy­ję­li kolę­du­ją­cych kapła­nów, znacz­nie wię­cej niż w ubie­głym roku. Dzię­ku­je­my rów­nież za ofia­ry skła­da­ne na funk­cjo­no­wa­nie para­fii, na remont kościo­ła oraz za ofia­ry prze­ka­zy­wa­ne na kon­to para­fial­ne. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy pią­tek mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu po ran­nej Mszy św. do godz. 8.45, a dodat­ko­wo od godz. 15.00 do godz. 18.00 oraz po wie­czor­nej Mszy św. Ado­ra­cja roz­pocz­nie się Koron­ką do Miło­sier­dzia Boże­go. Zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej od godz. 15.00 do Mszy św. o godz. 16.20. W tym mie­sią­cu nie ma odwie­dzin cho­rych. Msze św. w tym tygo­dniu: — w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Jadwi­gę Wrył­ka w pią­tek o godz. 18.00, Wła­dy­sła­wa Stat­kie­wicz w pią­tek o godz. 18.00, Jana Kale­ty w nie­dzie­lę o godz. 10.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Iwo­nę Rut­kow­ską w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Mie­czy­sła­wa Kla­man we wto­rek o godz. 6.30, Zofię Wicza­now­ską w śro­dę o godz. 6.30, Jana Mar­kow­skie­go w śro­dę o godz. 6.30, Jana Janow­skie­go w pią­tek o godz. 6.30,

- w inten­cji ADŚ w czwar­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 12.30

- w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy w naszej wspól­no­ty ś.p. Józe­fa Kali­tę z ul. Łosiń­skiej, Janu­sza Rąp­cę z Kamion­ki, Bar­ba­rę Weresz­czyń­ską z ul. Bro­wa­ro­wej, Tere­sę Paz­da z Krzy­ża, Annę Kale­ta z ul. 21 Lute­go, Wal­de­ma­ra Szyrk z Ogo­rze­lin, Dawi­da Gac z Będź­mi­ro­wic, Marię Kul­czyk w ul. Lipo­wej. W sobo­tę o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Ewy Blok z ul. Pod­gór­nej. Wiecz­ny odpoczynek …

Kolę­dy na naj­bliż­szy okres:

- 2 stycz­nia (dzi­siaj) – Czersk, ul. Ander­sa – od godz. 14.30

- 3 stycz­nia (ponie­dzia­łek) – Kosza­ry (11.00), Kamion­ka (13.00), ul. Sta­ro­gardz­ka (n‑ry nie­pa­rzy­ste) i ul. Sło­wac­kie­go – od godz. 14.30

- 4 stycz­nia (wto­rek) – Dąb­ki, Twa­roż­ni­ca (11.00), ul. Łąko­wa, Myśliw­ska, Rey­mon­ta, Boha­te­rów Wrze­śnia, Wyb. pod Łuko­wo – godz. 14.00

- 5 stycz­nia (śro­da) – Wyb. pod Łąg, Łuko­wo, Nie­żu­ra­wa (11.00), ul. Tar­go­wa – godz. 14.00

- 8 stycz­nia (sobo­ta) – Kur­cze, Bagna, Mosna, Ostro­wi­te, Konef­ki, ul. Łosiń­ska, Zabroc­kie­go i 60-Lecia – godz. 11.00

- 9 stycz­nia (nie­dzie­la) – ul. Hal­le­ra – godz. 14.30

- 10 stycz­nia (ponie­dzia­łek) – ul. Sta­re­go Urzę­du, Spor­to­wa, Szcze­pań­skie­go i Rogań­skie­go – godz. 14.30

- 11 stycz­nia (wto­rek) – ul. Sta­ro­gardz­ka (n‑ry parzy­ste), Bema – godz. 14.30

- 12 stycz­nia (śro­da) – ul. Tuchol­ska, Kiliń­skie­go, Gajo­wa, Wyzwo­le­nia, Chro­bre­go, Krzy­wo­uste­go, Odno­wi­cie­la, Kazi­mie­rza Wiel­kie­go, Łokiet­ka, Prze­my­sła II, Miesz­ka, Kazi­mie­rza Spra­wie­dli­we­go – godz. 14.30

- 14 stycz­nia (pią­tek) — ul. Dwor­co­wa, Dra Zie­liń­skie­go, Lipo­wa – godz. 14.30

- 15 stycz­nia (sobo­ta) – Guto­wiec, Kur­ko­wo – godz. 11.00

-16 stycz­nia (nie­dzie­la) – ul. Gen. Macz­ka – godz. 14.30