ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 28 maja 2023 r.

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la litur­gicz­nie koń­czy okres wiel­ka­noc­ny. W Pol­sce obcho­dzi­my rów­nież Misyj­ny Dzień Chorych. 

 2. Jutro dru­gi dzień Zie­lo­nych Świąt – Świę­to NMP, Mat­ki Kościo­ła. Posta­raj­my się nie z obo­wiąz­ku, ale z potrze­by ser­ca uczest­ni­czyć w Mszach św. o godz. 6.30, 8.45 i o godz. 18.00. W tym dniu biu­ro para­fial­ne będzie nieczynne.

 3. W czerw­cu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Zawsze po wie­czor­nej Mszy św.
 4. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Trój­cy Świę­tej, a w naszej para­fii prze­ży­wa­my uro­czy­stość I. Komu­nii św., któ­ra odbę­dzie się na Mszach św. o godz. 11.00 (SP 1 i AS) i o godz. 12.30 (SP 2). Pro­si­my, aby nie zaj­mo­wać ławek w nawie głów­nej, któ­re są zare­zer­wo­wa­ne dla dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych i ich rodzin. 
 5. Uro­czy­stość I. Komu­nii św. dzie­ci ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3 odbę­dzie się w sobo­tę o godz. 10.30.
 6. Spo­tka­nia dla dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I. Komu­nii św. odbę­dą się: w czwar­tek o godz. 16.00 dla dzie­ci z SP 1 i AS, a o godz. 17.00 dla dzie­ci z SP 2.
 7. W naj­bliż­szą sobo­tę odbę­dzie się pierw­sza spo­wiedź św. dzie­ci, któ­re w nie­dzie­lę przy­stą­pią do I. Komu­nii św.: na godz. 8.00 zapra­sza­my dzie­ci ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2, a na godz. 9.15 ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 i AS. Do spo­wie­dzi św. zachę­ca­my rów­nież rodzi­ców, rodzeń­stwo, chrzest­nych i wszyst­kich obec­nych na uro­czy­sto­ści. Komu­nia św. ofia­ro­wa­na w inten­cji dzie­ci jest naj­war­to­ściow­szym pre­zen­tem na dal­szą dro­gę życia. Ze wzglę­du na spo­wiedź, biu­ro para­fial­ne będzie czyn­ne od godz. 10.00.
 8. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45 oraz dodat­ko­wo w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. i w pią­tek od godz. 15.00 do 18.00. Zachę­ca­my do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej od godz. 15.00 do Mszy św. o godz. 16.20.
 9. Ze wzglę­du na spo­wiedź św. dzie­ci, nabo­żeń­stwo pierw­szych sobót mie­sią­ca roz­pocz­nie się o godz. 7.00. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my w następ­ną sobo­tę, czy­li 10 czerwca.
 10. W sobo­tę o godz. 17.00 odbę­dzie się Msza św. dzięk­czyn­na za piel­grzym­kę do Medju­gor­je, a po niej spo­tka­nie w sal­ce para­fial­nej. Nato­miast mło­dzież z ks. Mate­uszem uda­je się na spo­tka­nie mło­dych do Lednicy.
 11. W dniach 16 – 18 czerw­ca zapra­sza­my na reko­lek­cje ewan­ge­li­za­cyj­ne „Kurs Filip”. Szcze­gó­ły u ks. Damiana.
 12. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.
 13. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Mar­tę Metlic­ką we wto­rek o godz. 6.3

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Janu­sza Noet­zel w śro­dę o godz. 18.00, Ada­ma Wró­blew­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00

w inten­cji dusz w czyść­cu cier­pią­cych od Apo­stol­stwa Pomo­cy Duszom Czyść­co­wym w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

w inten­cji żyją­cych i zmar­łych człon­ków Apo­stol­stwa Dobrej Śmierci
w czwar­tek o godz. 8.45

w inten­cji Odno­wy w czwar­tek o godz. 18.00

w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy ś.p. Pio­tra Olszo­we­go z ul. Pod­le­śnej, a w śro­dę o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Anny Narloch z ul. Bro­wa­ro­wej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne 28-05-2023 r.

Ponie­dzia­łek

29.05.2023

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o zdro­wie, Boże błogosławieństwo
i opie­kę Mat­ki Bożej w dniu uro­dzin Jaro­sła­wa

8:45 + W inten­cji APDC

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 24

18:00 + Kle­mens Narloch w 6 r. śm. oraz rodzice

18:00 W inten­cji Księ­ży Wika­riu­szy: ks. Damia­na, ks. Toma­sza i ks. Mate­usza – od Rycer­stwa Niepokalanej

Wto­rek

30.05.2023

6:30 + Mar­ta Metlic­ka w 1 r. śm.

6:30 + Witold Kukow­ski z oka­zji uro­dzin oraz ojciec Feliks i mat­ka Lidia

8:45 O nawró­ce­nie Mate­usza i jego rodziny

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 25

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Mał­go­rza­ty i Patry­ka Sękow­skich z oka­zji 15 r. ślubu 

18:00 Za rodzi­nę Ana­sta­zji i Fran­cisz­ka Ossow­skich z Kla­ska­wy, dla zmar­łych o radość nie­ba a dla żyją­cych o zdro­wie i błogosławieństwo

Śro­da

31.05.2023

6:30 + Fran­cisz­ka Nakiel­ska, mąż Józef

6:30 O Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Boskiej dla Hali­ny w dniu 94 r. urodzin

6:30 + w czyść­cu cierpiące

8:45 + Cecy­lia Ossow­ska w 13 r. śm.

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 26

18:00 + Jan i Mar­ta Skwie­raw­scy i Jadwi­ga Łącka

18:00 + Janusz Noet­zel w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

01.06.2023

6:30 + Bro­ni­sław i Agniesz­ka oraz Marian Kiedrowscy

6:30 + Ire­na Glazer

8:45 + W inten­cji ADŚ

8:45 W inten­cji kapła­nów pra­cu­ją­cych w naszej Para­fii, za ks. Pro­bosz­cza Mieczysława
i Ojca Zygmunta

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 27

18:00 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

18:00 + Adam Wró­blew­ski w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

02.06.2023

6:30 + Z rodzi­ny Gla­zer, Pech i Szulczyk

6:30 + Rodzi­ce chrzest­ni Józef i Marian­na Kamowscy

6:30 Kry­sty­na Szczodrowska

8:45 W inten­cji trzeźwości

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 28

16:20 + Jan Kie­drow­ski w 2 r. śm.

18:00 + Win­cen­ty Pla­ta w 13 r. śm.

18:00 + Bro­ni­sła­wa Czu­ba i mąż Albert oraz dzie­ci Jerzy, Grze­gorz i Eugenia

Sobo­ta

03.06.2023

6:30 Miro­sław Gor­no­wicz w 60 r. uro­dzin, o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB oraz dla Danu­ty i Marii Gornowicz

6:30 + Jadwi­ga Żali­kow­ska w 40 r. śm oraz mąż Aleksander

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej 

8:45 + Bar­ba­ra Weresz­czyń­ska z oka­zji Dnia Matki

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 29

10:30 I komu­nia SP 3

16:00 Ślub

17:00 Msza Świę­ta w inten­cji Piel­grzy­mów piel­grzym­ki do Medjugorje

18:00 + Aloj­zy Kola­sa, rodzi­ce z oboj­ga stron, o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla rodziny

Nie­dzie­la

04.06.2023

6:30 + Grze­gorz i Wan­da Miro­ta, rodzeń­stwo i rodzi­ce z oboj­ga stron

7:30 + Geno­we­fa Waś­kie­wicz, Ste­fan, ich syn Jan

8:45 W inten­cji Żywe­go Różańca

10:00 + Bar­ba­ra Łan­gow­ska i syn Lech oraz zmar­li z rodzin Łan­gow­skich i Gaweł

11:00 I komu­nia SP 1

12:30 I komu­nia SP 2

12:30 + Jan Ossow­ski – greg. 30

18:00 + Ire­na Kulas, brat Hen­ryk oraz rodzice

WNIEBOWSTĄPIENIE 21 maja 2023 r.

 1. Wczo­raj do Wie­la uda­ła się pie­sza piel­grzym­ka, któ­ra wra­ca dzi­siaj ok. godz. 18.45. Bar­dzo pro­si­my o powi­ta­nie pielgrzymów.

 2. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we: w dni powsze­dnie po Mszy św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­lę po Mszy św. wie­czor­nej. Zachę­ca­my też do pie­lę­gno­wa­nia tych nabo­żeństw przy figu­rach i krzy­żach przy­droż­nych. Trwa rów­nież Nowen­na do Ducha Świętego.
 3. W sobo­tę wie­czo­rem obcho­dzi­my Wigi­lię Uro­czy­sto­ści Zesła­nia Ducha Świę­te­go. Po Mszy św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu z modli­twą uwielbienia.
 4. Spo­tka­nia dla dzie­ci, któ­re 4 czerw­ca przy­stą­pią do I. Komu­nii św. odbę­dą się: w ponie­dzia­łek o godz. 16.00 i czwar­tek o godz. 16.00 — SP 1, w śro­dę o godz. 15.30 i czwar­tek 17.00 — SP 2. 
 5. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do godz. 8.45.
 6. Wyjazd na spo­tka­nie mło­dzie­ży do Led­ni­cy odbę­dzie się 3 czerw­ca. Chęt­ni mogą zgła­szać się do ks. Mate­usza. Koszt wyjaz­du – 100 zł.
 7. Ryce­rzy Nie­po­ka­la­nej zapra­sza­my w ponie­dzia­łek na Mszę św. wie­czor­ną, na któ­rej zosta­nie poświę­co­na figu­ra Mat­ki Bożej przy­wie­zio­na z Nie­po­ka­la­no­wa. Po Mszy św. spo­tka­nie w salce. 
 8. Zachę­ca­my do lek­tu­ry die­ce­zjal­ne­go cza­so­pi­sma „Piel­grzym”.
 9. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Ryszar­da Piór w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Zofię Jaż­dżew­ską w pią­tek o godz. 6.30, Mie­czy­sła­wa Rekow­skie­go w sobo­tę o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Zyg­mun­ta Kieł­piń­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Miro­sła­wa Jonak we wto­rek o godz. 18.00, Wacła­wa Żak w śro­dę o godz. 18.00, Bar­tło­mie­ja Het­mań­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00, Edwar­da Rydu­chow­skie­go w pią­tek o godz. 18.00.

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Kry­sty­nę Kaszu­bow­ską z ul. Gen. Macz­ka, Geno­we­fę Lan­gier z Łuko­wa, Kry­sty­nę Lewiń­ską z ul. Tuchol­skiej, Marię Grze­bin z Bie­law i Roma­na Jeżew­skie­go z ul. Gen. Macz­ka. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne 21-05-2023

Ponie­dzia­łek

22.05.2023

6:30 + Ryszard Piór 1 r. śm.

6:30 + Hen­ryk Gibas w 20 r. śm., Zyg­munt Sabi­niarz w 45 r. śm.

8:45 + Jani­na, Fran­ci­szek, Piotr Landowscy

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 17

18:00 + Mar­ta, Mak­sy­mi­lian Sku­czyń­scy, rodzi­ce z oboj­ga stron, Wan­da, Bogu­mi­ła i Jerzy Wielgosz

18:00 + Zyg­munt Kieł­piń­ski w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

23.05.2023

6:30 + Geno­we­fa Mazu­rek-Kar­czyń­ska, rodzi­ce, rodzeń­stwo, Jadwi­ga Ska­jew­ska, Bro­ni­sław, syn Wie­sław w 2 r. śm.

6:30 W 6 r. uro­dzin Ana­sta­zji, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Ana­sta­zji, Fili­pa, Bory­sa oraz ich rodzi­ców Beaty i Mateusza

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski. Z proś­bą o zdro­wie i dal­szą opie­kę Ducha Świę­te­go i MB dla Hali­ny z oka­zji 87 r. urodzin

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 18

18:00 + Mar­ta i Jerzy Kolan­ko, Ber­nard (on) i Sta­ni­sław (on)

18:00 + Miro­sław Jonak w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

24.05.2023

6:30 + Róża Czer­nie­jew­ska z oka­zji Dnia Matki

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski. Z proś­bą o zdro­wie i dal­szą opie­kę Ducha Świę­te­go i MB dla Justy­ny i Toma­sza z oka­zji 15 r. ślubu

6:30 + Ste­fa­nia Włoch z oka­zji urodzin

8:45 + Zbi­gniew Mate­juk w 2 r. śm.

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 19

18:00 + Janusz Szyn­wel­ski w 15 r. śm. i zmar­li rodzice

18:00 + Wacław Żak w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

25.05.2023

6:30 + Zofia Pepliń­ska w 2 r. śm. i z oka­zji Dnia Matki

6:30 + Jadwi­ga, Igna­cy i Jan Kaszubowcy

8:45 + Maria Strze­le­wicz i Anna Burakowska

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 20

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dla­sze i opie­kę MB dla Tere­sy Gin­ter w 80 urodziny

18:00 + Cze­sław Sie­kier­ski w 17 r. śm., brat Zyg­munt, rodzi­ce, teścio­wie, szwa­gier Mieczysław

18:00 Bar­tło­miej Het­mań­ski w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

26.05.2023

6:30 + Jan Gier­szew­ski z oka­zji urodzin

6:30 + Zofia Jaż­dżew­ska z oka­zji 1 r. śm.

6:30 Miro­sła­wa Buszek z oka­zji Dnia Matki

8:45 + Zmar­li rodzi­ce z oka­zji Dnia Mat­ki i Ojca, Jadwi­ga i Ber­nard Lubczyńscy

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 21

18:00 + Tere­sa Pobłoc­ka w Dzień Mat­ki, mąż Mie­czy­sław, brat Tadeusz

18:00 + Zofia Omie­czyń­ska z oka­zji Dnia Matki

18:00 + Edward Rydu­chow­ski w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

27.05.2023

6:30 + Mie­czy­sław Rekow­ski w 1 r. śm.

6:30 O wia­rę i zba­wie­nie dla córek Ewy i Joan­ny oraz córek chrzest­nych Justy­ny, Anny i Kamili

8:45 + Edwin Ossow­ski w 20 r. śm. oraz żona Anna i cór­ka Danuta

8:45 + Tere­sa Sobie­chow­ska z oka­zji Dnia Matki

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 22

18:00 + Mie­czy­sław Pobłoc­ki w dniu uro­dzin, żona Tere­sa i zmar­li z rodziny

Nie­dzie­la

28.05.2023

6:30 + Maria Popie­las, rodzi­ce z oboj­ga stron, bra­cia Mie­czy­sław i Grze­gorz, sio­stra Bogu­mia, bra­to­wa Kry­sty­na i szwa­gier Andrzej

7:30 + Jan Możuch z oka­zji uro­dzin oraz w 3 r. śm.

8:45 + Mar­ta i Józef Czerniak

10:00 + Leonard Miszew­ski w dniu urodzin

11:00 + Ire­na Hof­man z oka­zji Dnia Mat­ki i Edmund oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Anna Kren­ska i z rodzi­ny Krenskich

12:30 + Jan Ossow­ski – greg. 23

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski z proś­bą o Dary Ducha Świę­te­go dla Miko­ła­ja z oka­zji 18 r. uro­dzin, + Kla­ra i Sta­ni­sław Zabroc­cy, syno­wie Jan i Zbigniew 

Ogłoszenia duszpasterskie VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 14 maja 2023 r.

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la koń­czy Misje św. w naszej para­fii. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ojcom Sta­ni­sła­wo­wi i Bru­no­wi za trud gło­sze­nia sło­wa Boże­go, ich obec­ność i pięk­ny przy­kład kapłań­stwa. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy czyn­nie uczest­ni­czy­li w Misjach św. oraz za ofia­ry, jako podzię­ko­wa­nie dla o. misjonarzy.

 2. Rodzi­ców dzie­ci, któ­re wkrót­ce przy­stą­pią do I. Komu­nii św. zapra­sza­my na Mszę św. i spo­tka­nie o godz. 11.00. Zosta­ną poświę­co­ne ksią­żecz­ki. O godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św., nato­miast o godz. 18.00 wysłu­cha­my ostat­niej nauki, a po Mszy św. uda­my się pod krzyż misyj­ny, gdzie odno­wi­my przy­rze­cze­nia i nastą­pi poświę­ce­nia krzy­ża i krzy­ży­ków. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie krzy­ży­ków z domu.

 3. Dzi­siaj wpro­wa­dzi­li­śmy uro­czy­ście do nasze­go kościo­ła iko­nę Św. Józe­fa, któ­ra odwie­dza wszyst­kie para­fie, gdzie dzia­ła­ją Rady Ryce­rzy Kolum­ba. Iko­na pozo­sta­nie z nami do piąt­ku. Zachę­ca­my do modlitw do Św. Józe­fa w inten­cji naszych rodzin i małżeństw.

 4. W ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę obcho­dzi­my Dni Krzy­żo­we, czy­li dni modlitw o dobre uro­dza­je: w ponie­dzia­łek przed ran­ną Mszą św. o godz. 6.15, we wto­rek o godz. 17.45, a w śro­dę łącz­nie z Nowen­ną przed Mszą św. o godz. 8.45.

 5. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we: w dni powsze­dnie po Mszach św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­lę po wie­czor­nej Mszy św.

 6. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go.

 7. Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w pie­szej piel­grzym­ce do Wie­la. Wzo­rem ubie­głych lat opie­kę nad piel­grzy­ma­mi spra­wu­ją księ­ża i stra­ża­cy z naszej para­fii. Piel­grzym­kę roz­pocz­nie­my w naj­bliż­szą sobo­tę Mszą św. o godz. 6.00, po któ­rej wyru­szy­my do Wie­la. Uwa­ga: nie będzie Mszy św. o 6.30. Na miej­scu przy­wi­ta­nie o godz. 12.00, a o godz. 15.00 Dro­ga Krzy­żo­wa na Górach. Oso­by, któ­re nie mają pojaz­du będą mogły wró­cić do Czer­ska auto­bu­sem o godz. 15.00 i 17.30 (do Krzy­ża będzie ostat­ni kurs). Prze­jazd jest bez­płat­ny, za co dzię­ku­je­my Panu Maria­no­wi Gołuń­skie­mu. Chęt­ni będą mogli doje­chać tym auto­ka­rem w nie­dzie­lę na sumę odpu­sto­wą (wyjazd spod kościo­ła o godz.9.00). Tra­dy­cyj­nie o godz. 11.00 spod kościo­ła wyru­szy piel­grzym­ka moto­cy­klo­wa (zbiór­ka od godz. 10.30). W tym roku dołą­czą moto­cy­kli­ści ze Sta­ro­gar­du Gd. z ks. Karo­lem. W związ­ku z piel­grzym­ką do Wie­la, Ryce­rze Kolum­ba pro­po­nu­ją czap­ki z logiem para­fii, któ­re będą nas wyróż­nia­ły. Bar­dzo pro­si­my o zało­że­nie na piel­grzym­kę koszu­li i czap­ki z logo parafii.
 8. W sobo­tę – 20 maja – w dzień pie­szej piel­grzym­ki do Wie­la biu­ro para­fial­ne będzie nieczynne.
 9. Pró­by dzie­ci, któ­re 4 czerw­ca przy­stą­pią do I. Komu­nii św. odbę­dą się: w czwar­tek o godz. 16.45 — SP nr 1 i w pią­tek o godz. 17.00 – SP nr 2.

 10. W sobo­tę, 20 maja, Odno­wa w Duchu Świę­tym uda­je się na czu­wa­nie do Czę­sto­cho­wy. Szcze­gó­ły u ks. Damia­na. Nato­miast mło­dzież naszej para­fii w dniu 3 czerw­ca uda­je się na spo­tka­nie mło­dych do Led­ni­cy. Szcze­gó­ły u ks. Mateusza.

 11. Popro­szo­no nas o prze­ka­za­nie infor­ma­cji, że nasze LO roz­po­czy­na przy­go­to­wa­nia do jubi­le­uszu 70-lecia, któ­ry odbę­dzie się 1 wrze­śnia. Szcze­gó­ły w Internecie.

 12. Msze św. w tym tygodniu:
  – w 
  1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Jana Brze­zin­skie­go we wto­rek o godz. 6.30, Ali­cję Bru­ską w czwar­tek o godz. 8.45
  – w 
  30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Zyg­mun­ta Babiń­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Janu­sza Bed­nar­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Mał­go­rza­tę Drze­wic­ką w śro­dę o godz. 6.30, Ali­cję Ort­mann w śro­dę o godz. 18.00, Józe­fa Dre­wek w czwar­tek o godz. 18.00, Jadwi­gę Sar­now­ską w pią­tek o godz. 18.00

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy ś.p. Lidię Leli­wa-Pru­szak z ul. Śli­wic­kiej, Mie­czy­sła­wa Oko­nek z ul. Towa­ro­wej, Miro­sła­wa Win­czak z ul. St. Urzę­du, Jerze­go Plu­tow­skie­go z ul. Sta­ro­gardz­kiej i Sta­ni­sła­wa Kola­sę z ul. Spo­koj­nej. We wto­rek o godz. 12.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Kry­sty­ny Kaszu­bow­skiej z ul. Gen. Macz­ka, w śro­dę o godz. 11.00 pogrzeb ś.p. Geno­we­fy Lan­gier z Łuko­wa. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne 14-05-2023 r.

Ponie­dzia­łek

15.05.2023

6:30 + Zofia Pepliń­ska z oka­zji imienin

6:30 + Maria i Jan Weide­mann oraz rodzeń­stwo: Urszu­la, Zeno­bia i Jan

8:45 + Urszu­la Możuch w 10 r. śm.

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 11

18:00 Za Różę św. Zofii, o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla żyją­cych i życie wiecz­ne dla zmarłych

18:00 + Zyg­munt Babiń­ski w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

16.05.2023

6:30 + Jan Brze­ziń­ski w 1 r. śm.

6:30 + Danu­ta Łoń­ska w 10 r. śm. i o zdro­wie dla sio­stry Ewy 

8:45 + Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­szą opie­kę MB i wspar­cie Ducha Świę­te­go dla Mate­usza z oka­zji urodzin

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 12

18:00 Za kapła­nów posłu­gu­ją­cych w Czer­skiej Parafii

18:00 + Janusz Bed­nar­ski w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

17.05.2023

6:30 + Marian Bła­nek w 2 r. śm., Hali­na i Hen­ryk Przybył

6:30 + Mał­go­rza­ta Drze­wic­ka w 30 dzień po pogrzebie

6:30 + Pau­li­na Mazur i Michał Zielonka

8:45 + Rodzi­ce Jan i Augu­sty­na (ona) i rodzeństwo

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 13

18:00 + Prak­se­da i Mie­czy­sław Borzysz­kow­scy, Woj­ciech i Alfons Ossowscy

18:00 + Ali­cja Ort­mann w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

18.05.2023

6:30 + Maria Popielas 

6:30 O pokój mię­dzy ludź­mi a Bogiem oraz mię­dzy ludźmi

8:45 + Ali­cja Bru­ska w 1 r. śm.

8:45 + Wła­dy­sła­wa Dol­na, Hil­de­gar­da i Jerzy

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 14

18:00 + Maria i Zdzi­sław Czu­pryń­scy i Józef Bonin

18:00 + Józe­fa Dre­wek w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

19.05.2023

6:30 + Syn Szy­mon Gro­mow­ski w 7 r. śm., ojciec Jerzy

6:30 + Agniesz­ka Drew­czyń­ska, zmar­li z rodzi­ny, o łaskę prze­ba­cze­nia grze­chów i wiecz­ne zbawienie

8:45 + Zofia Bartosz

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 15

18:00 + Jan Żabiń­ski w 81 r. urodzin

18:00 + Hali­na i Wacław Ebertowscy

18:00 + Jadwi­ga Sar­now­ska w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

20.05.2023

6:00 + Ali­cja, Mar­tin, zmar­li z rodzi­ny Martin

6:00 + Mar­ta i Józef Łan­gow­scy, Leoka­dia, Zyg­munt, Sta­ni­sław Mrozik

8:45 + Kry­stian w 17 r. śm., Mał­go­rza­ta, Piotr i Witold i zmar­li z rodziny

8:45 + Cze­sław, Zbi­gniew, Zofia i Sta­ni­sław Klap­czyń­scy, Ali­cja i Cze­sław Ślęzak

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 16

16:00 Z oka­zji 18 uro­dzin dla Szy­mo­na z podzię­ko­wa­niem za dar życia i uzdro­wie­nia, z proś­bą o łaski Boże

18:00 + Ste­fan lewiń­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron, Jadwi­ga Kitowska

Nie­dzie­la

21.05.2023

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

6:30 + Cze­sła­wa (ona) i Wła­dy­sław (on) Gref­ka, syn Kazimierz

7:30 + Roza­lia Mur­kow­ska z oka­zji uro­dzin oraz mąż Franciszek

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz, Kry­sty­na Kasprzak

11:00 + Edward Mił­kow­ski w 25 r. śm.

12:30 + Agniesz­ka i Bene­dykt Kie­dro­wicz, Józef i Ger­tru­da Sroka

12:30 + Jan Ossow­ski – greg. 17

18:00 + Feliks i Andrzej Hudziak, Piotr Oreszczuk

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 7 maja 2023 r.

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę roz­po­czy­na­my dłu­go ocze­ki­wa­ne Misje św. w naszej para­fii. Jesz­cze raz ser­decz­nie wita­my Ojców Misjo­na­rzy z Zako­nu Kar­me­li­tów Bosych: o. Sta­ni­sła­wa Mier­ni­ka oraz o. Bru­no Piechowskiego.

 2. W ubie­głym tygo­dniu poda­wa­li­śmy ramo­wy pro­gram Misji św., któ­ry znaj­du­je się na naszej stro­nie inter­ne­to­wej oraz na bane­rze przed kościołem.
 3. Przy­po­mi­na­my, że godzi­ny Mszy św. w Czer­sku nie ule­ga­ją zmia­nie, nato­miast w Krzy­żu Msze św. będą codzien­nie o godz. 16.00. Dodat­ko­wo – od dzi­siaj do czwart­ku — zapra­sza­my na Apel Jasno­gór­ski o godz. 21.00, w ponie­dzia­łek po wie­czor­nej Mszy św. pro­ce­sja na cmen­tarz przy­no­si­my zni­cze), w pią­tek o godz. 20.00 Dro­ga Krzy­żo­wa uli­ca­mi mia­sta, a w sobo­tę o godz. 20.00 róża­niec fatim­ski z pro­ce­sją. Oka­zja do spo­wie­dzi św. będzie zawsze przed Msza­mi św., a dodat­ko­wo we wto­rek od godz. 19.30 do 20.30. Przed połu­dniem zapra­sza­my na nauki misyj­ne dzie­ci i mło­dzież: od ponie­dział­ku do śro­dy od godz. 9.50 do 11.00 kla­sy 0 – 4; od godz. 11.30 – 12.30 kla­sy 5 – 8; w czwar­tek od godz. 11.00 do 12.00 spo­tka­nie z mło­dzie­żą w Zespo­le Szkół Zawo­do­wych w Mala­chi­nie, a w pię­tek nauki dla mło­dzie­ży z LO: od godz. 10.00 – 11.00 kla­sy pierw­sze, a od godz. 11.45 – 12.45 kla­sy dru­gie i trze­cie. Ser­decz­nie zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w spo­tka­niach misyjnych. 
 4. Jutro obcho­dzi­my Uro­czy­stość Św. Sta­ni­sła­wa, Bisku­pa i Męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Polski.
 5. W sobo­tę wraz z ojca­mi misjo­na­rza­mi odwie­dzi­my cho­rych z posłu­gą sakramentalną.
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re wkrót­ce przy­stą­pią do Pierw­szej Komu­nii św., a na Mszy św. o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Na Mszy św. o godz. 18.00 wysłu­cha­my ostat­niej nauki i uda­my się do Krzy­ża Misyj­ne­go, gdzie nastą­pi z odno­wie­nie przy­rze­czeń, poświę­ce­nie Krzy­ża i krzy­ży­ków oraz uro­czy­ste błogosławieństwo.

Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest wyra­zem naszej wdzięcz­no­ści dla misjonarzy.

 1. Przy­po­mi­na­my, że za dwa tygo­dnie, w dniach 20 i 21 maja, wyru­sza­my pie­szą piel­grzym­ką na Kal­wa­rie Wie­lew­skie. Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w pielgrzymce.
 2. Ryce­rze Kolum­ba przed kościo­łem roz­pro­wa­dza­ją czap­ki z logo naszej para­fii. Zysk ze sprze­da­ży prze­zna­cza­ją na nowy konfesjonał.
 3. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Hali­nę Gra­ban­ską w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Dag­ma­rę Grzon­ka we wto­rek o godz. 18.00, Jana Kac­przak w pią­tek o godz. 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Bar­ba­rę Fiszer-Kier­ską w śro­dę o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Krzysz­to­fa Kie­drow­skie­go z Wyb. pod Łub­nę, Jac­ka Grze­go­rzew­skie­go z Gutow­ca, ul. Dwor­co­wa i Fran­cisz­ka Sza­ra­fin z Mala­chi­na, ul. Ogro­do­wa. Wiecz­ny odpoczynek … 

Intencje 07-05-2023 r.

MISJE ŚW.

Ponie­dzia­łek

08.05.2023

6:30 W podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB w dniu uro­dzin Katarzyny

6:30 + Roman i Bar­ba­ra Szma­gliń­scy i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Sła­wo­mir Ossow­ski w 6 rocz. śm.

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 4

18:00 + Fran­ci­szek Bresz­ka, żona Mar­ta, cór­ka Urszu­la i rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Hali­na Gra­ban­ska w 1 r. śm.

18:00 + Leon i Mał­go­rza­ta Misz­ke, rodzi­ce z oboj­ga stron, Maria i Roman Pelow­scy, Janusz Bednarski

MISJE ŚW.

Wto­rek

09.05.2023

6:30 + Janusz Gin­ter w 2 r. śm.

6:30 + Anto­ni Karcz i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Mąż Paweł Bru­ski w 9 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 5

18:00 + Zyg­munt Bót­cher w 2 r. śm. i zmar­li rodzice

18:00 + Dag­ma­ra Grzon­ka z oka­zji 32 uro­dzin i w 1. r. śm.

MISJE ŚW.

Śro­da

10.05.2023

6:30 + Jan Mania, Jan, Anna Gro­mow­scy o dar nieba

6:30 + Edward Bie­sek w 25 r. śm., żona Wan­da, syn Włodzimierz

6:30 + Hen­ryk Zyg­mań­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron, Edwin (on), Zyg­munt (on)

8:45 + Cze­sła­wa, Sta­ni­sław Knyter 

8:45 + Zyg­munt Boś w 22 r. śm. i żona Stefania

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 6

18:00 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za pro­fa­na­cję Eucharystii

18:00 + Jadwi­ga i Hen­ryk Szarmach

18:00 Bar­ba­ra Fiszer Kier­ska w 30 dzień po pogrzebie

MISJE ŚW.

Czwar­tek

11.05.2023

6:30 + Kla­ra Kaszu­ba z oka­zji uro­dzin, zmar­li z rodzi­ny Kaszu­ba, Głom­scy, Zabo­row­scy i Czołpińscy

6:30 + Ber­nard Leper w 6 r. śm., Maria i Ste­fan Baszanowscy

8:45 + Zmar­li z rodzi­ny Lip­kow­skich i + w czyść­cu cierpiące

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 7

18:00 + Euge­niusz Bona i żona Krystyna

18:00 + Jerzy Jaster w 3 r. śm.

MISJE ŚW.

Pią­tek

12.05.2023

6:30 + O dar nie­ba dla Mie­czy­sła­wa Brańka

6:30 + Wacław Belic­ki z oka­zji urodzin

6:30 + syn Jerzy w 8 rocz. śm., mąż Wacław i zmar­li z rodzi­ny Daj­skich i Kłodzińskich

8:45 + Hele­na i Woj­ciech Spot-Glisz­czyń­scy i rodzice

8:45 + Jan Kac­przak w 1 r. śm.

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 8

18:00 + Cór­ka Mag­da­le­na w 47 r. uro­dzin, zięć Marek, rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Anna i Cze­sław Hau­za, Zofia i Wacław Zielińscy

18:00 O Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Niny Krę­skiej z oka­zji chrztu świetego

MISJE ŚW.

Sobo­ta

13.05.2023

6:30 + Hen­ryk Jan­kow­ski w 4 r. śm.

6:30 O otwar­tość ser­ca na miłość Bożą dla Mar­ty z oka­zji urodzin

8:45 + Zofia, Feliks Knuth, syn Roman, Józef i Miro­sław Falk i Jan Jażdżewski

8:45 + Anto­ni­na, Wła­dy­sław Dzwon­kow­scy, rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 9

14:00 Ślub

15:00 Ślub

18:00 + Woj­ciech Ossow­ski w 5 r. śm. i Alfons

18:00 + Robert Kaszu­bow­ski z oka­zji imie­nin i Urszu­la Korneluk

ZAKOŃCZENIE MISJI ŚW. 

Nie­dzie­la

14.05.2023

6:30 + Jerzy Kla­mann z oka­zji uro­dzin i rodzi­ce z oboj­ga stron

7:30 + Gerard Szlach­ci­kow­ski w 52 r. śm, i za rodziców

8:45 W inten­cji Parafii 

8:45 + Danu­ta Mizyk i rodzi­ce z oboj­ga stron

10:00 + Cecy­lia w 2 r. śm. i Gerard Jonak w 14 r śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron, Józef i Anna Laskowscy

11:00 + Marek Pepliń­ski z oka­zji urodzin

12:30 + Anto­ni Sto­pa w dniu uro­dzin, zona Jani­na i zmar­li z rodziny

12:30 + O spo­kój duszy Józe­fa (on) Kuchar­skie­go i krew­nych z oboj­ga stron

12:30 + Jan Ossow­ski – greg. 10

14:00 + Zofia i Jan Majkowscy

18:00 + Kry­sty­na Gąsec­ka w rocz. uro­dzin i rodzi­ce Anna i Józef Gali­kow­scy, Wła­dy­sła­wa Galikowska