XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, 29 października 2023 r.

1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na budo­wę nowych kościołów.

2. W śro­dę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Zapra­sza­my na Msze św., które odpra­wia­my w porząd­ku nie­dziel­nym – z jed­nym wyjąt­kiem. Nie będzie Mszy św. wie­czor­nej o godz. 18.00, a dodat­ko­wa Msza św. zosta­nie odpra­wio­na w inten­cjach zbio­ro­wych o godz. 14.00. Po niej wyru­szy pro­ce­sja, naj­pierw na cmen­tarz para­fial­ny, gdzie wysłu­cha­my kaza­nia, a następ­nie na cmen­tarz hono­ro­wy. W tym dniu na cele par­kin­go­we będzie prze­zna­czo­ne tar­go­wi­sko miej­skie, a służ­by porząd­ko­we pro­szą o dosto­so­wa­nie się do pole­ceń i ozna­ko­wa­nia. W Krzy­żu Msza św. o godz. 9.45.

3. W śro­dę przy­pa­da Wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych, czy­li Dzień Zadusz­ny. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45, 11.00, 16.20 i 18.00. Tra­dy­cyj­nie Apo­stol­stwo Dobrej Śmier­ci zapra­sza na modli­twę różań­co­wą, któ­ra odbę­dzie się o godz. 15.00 na naszym cmen­ta­rzu. Nato­miast po Mszy św. o godz. 18.00 uda­my się pro­ce­sjo­nal­nie na cmen­tarz, by wspól­nie modlić się za naszych bli­skich zmar­łych. W Krzy­żu Msza św. o godz. 17.00.

4. We wto­rek po wie­czor­nej Mszy św. do godz. 21.00 zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. W tym cza­sie będzie oka­zja do spo­wie­dzi św. przed Uro­czy­sto­ścią Wszyst­kich Świę­tych. Zadbąj­my o stan łaski uświę­ca­ją­cej, by móc ofia­ro­wać uzy­ska­ne odpu­sty za naszych bli­skich zmarłych.

5. Od połu­dnia Uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych do 8 listo­pa­da moż­na uzy­skać raz dzien­nie odpust zupeł­ny za dusze czyść­co­we pod sta­ły­mi warun­ka­mi, czy­li stan łaski uświę­ca­ją­cej, Komu­nia św., brak przy­wią­za­nia do grze­chu oraz modli­twa w inten­cjach Ojca św. 

6. Od piąt­ku do nie­dzie­li zapra­sza­my też na róża­niec za dusze w czyść­cu cier­pią­ce wymie­nia­ne w zdro­waś­kach jed­no­ra­zo­wych na godz. 17.30. Ofia­ry na zdro­waś­ki rocz­ne moż­na jesz­cze skła­dać w biu­rze para­fial­nym w godzi­nach urzędowania.

7. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne, pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. W te dni zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45 oraz w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. i pią­tek od godz. 15.00 do 18.00. Spo­wiedź św. pierw­szo­piąt­ko­wa, na którą zapra­sza­my nie tyl­ko dzie­ci i mło­dzież, ale wszyst­kich para­fian, od godz. 15.00 – 16.20. O godz. 15.00 odmó­wi­my Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go. Nato­miast w sobo­tę o godz. 7.45 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót miesiąca.

8. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 zapra­sza­my na spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca, a po Mszy św. o godz. 12.30 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na cele diecezjalne.

9. W sobo­tę księ­ża odwie­dzą cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną, dla­te­go biu­ro para­fial­ne jest nieczynne. 

10. Biu­ro para­fial­ne w tym tygo­dniu będzie czyn­ne tyl­ko w ponie­dzia­łek i wto­rek od godz. 16.00 do 17.00. Spra­wy pil­ne i zgła­sza­nie pogrze­bów pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny na numer dla chorych.

11. Dzię­ku­je­my dzie­ciom za licz­ny udział w różań­cu oraz człon­kom Żywe­go Różań­ca za pro­wa­dze­nie poran­nej modlitwy. 

12. W minio­ny week­end odby­ły się reko­lek­cje dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia, dzię­ku­je­my ks. Mate­uszo­wi i współ­pro­wa­dzą­cym reko­lek­cje oraz Dyrek­cji LO za uży­cze­nie hali sportowej.

13. Przy­po­mi­na­my, że są jesz­cze miej­sca na Week­end dla narze­czo­nych, któ­ry odbę­dzie się 17 – 19 listo­pa­da w naszej para­fii. Zapi­sy elek­tro­nicz­ne na www.dobry-poczatek.pl 

14. Jak zawsze przed Uro­czy­sto­ścią Wszyst­kich Świę­tych przy­po­mi­na­my o obo­wiąz­ku prze­dłu­ża­nia miejsc na cmen­ta­rzu, których ter­min rezer­wa­cji upły­wa po 20 latach. Pro­si­my nie wrzu­cać do kon­te­ne­rów na śmie­ci liści, ale do miejsc wyzna­czo­nych przez opie­ku­na cmen­ta­rza. Zwra­ca­my też uwa­gę na kra­dzie­że kwia­tów i zni­czy. Jest to nie tyl­ko rze­czą kary­god­ną, ale wyra­zem bra­ku sza­cun­ku dla zmar­łych i pro­fa­na­cją tego świę­te­go miejsca.

15. Dzię­ku­je­my Ryce­rzom Kolum­ba, mło­dzie­ży KSM i mini­stran­tom za pomoc w licze­niu wier­nych w ubie­głą nie­dzie­lę. W Mszach św. uczest­ni­czy­ło 38% naszej para­fii, czy­li o 130 osób wię­cej, niż w ubie­głym roku.

16. Przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy nr „Piel­grzy­ma”, a Ryce­rze Kolum­ba roz­pro­wa­dza­ją zni­cze w cenie 15 i 20 zł, z któ­rych dochód jest prze­zna­czo­ny na cele cha­ry­ta­tyw­ne. Zachę­ca­my do naby­cia kalen­da­rzy die­ce­zjal­nych na 2024 r. w cenie 10, 17 i 25 zł oraz zabra­nia ze sobą naszej gazet­ki para­fial­nej „Listy od MM”.

17. We wto­rek zapra­sza­my dzie­ci, mło­dzież i rodzi­ców na ostat­ni róża­niec, po któ­rym w barw­nym koro­wo­dzie uda­my się do hali spor­to­wej przy SP 1 na bal Wszyst­kich Świę­tych. Pro­si­my o prze­bra­nie się w postać ulu­bio­ne­go świę­te­go. Na miej­scu będą kon­kur­sy, zaba­wy i poczę­stu­nek przy­go­to­wa­ny przez KGW w Krzyżu.

18. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my rodzi­nie, któ­ra ofia­ro­wa­ła wszyst­kie kwia­ty do deko­ra­cji nasze­go kościo­ła oraz paniom, któ­re poświę­ci­ły swój czas na uło­że­nie kom­po­zy­cji kwiatowej.

18. Msze świę­te w tym tygodniu:

- w inten­cji dusz czyść­co­wych od APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

- Msza świę­ta zbio­ro­wa za zmar­łych w śro­dę o godz. 14.00

- w inten­cji kapła­nów z ok. 1. czwart­ku mie­sią­ca w czwar­tek o godz. 6.30

- w inten­cji ADŚ w czwar­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18.00

- w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie — za śp. Bogu­mi­łę Pru­ską w sobo­tę o godz. 18.00; 

- w I r. śm. — za śp. Jana Gra­dow­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00; za śp. Jerze­go Połom we wto­rek o godz.18.00; za śp. Pela­gię Wicza­now­ską w pią­tek o godz. 6.30 oraz za śp. Różę Czer­nie­jew­ską w nie­dzie­lę o godz. 6.30

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty: śp. Ger­tru­dę Pest­ka z ul. Poziom­ko­wej; śp. Ire­nę Nadol­ską z ul. Dwor­co­wej; śp. Zofię Kolas­sa z ul. Wie­lew­skiej; śp. Sła­wo­mi­ra Kren­skie­go z ul. Choj­nic­kiej oraz śp. Jana Pie­kar­skie­go z ul. Gen. Macz­ka. Wiecz­ny odpoczynek…

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 22 października 2023 r.

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest Nie­dzie­lą Misyj­ną — wszyst­kie dzie­ci zapra­sza­my na godz. 11.00. Pro­si­my, żeby prze­bra­ły się za chrze­ści­jan róż­nych kon­ty­nen­tów. Dzi­siaj też wspo­mi­na­my św. Jana Paw­ła II. Kolek­ta prze­zna­czo­na jest misje katolickie.

 2. W mie­sią­cu paź­dzier­ni­ku zachę­ca­my wszyst­kich do odma­wia­nia różań­ca. Nabo­żeń­stwa różań­co­we w naszym koście­le codzien­nie o godz. 8.20 i 17.30. Poran­ny róża­niec pro­wa­dzą poszcze­gól­ne Róże Różań­co­we, a dzie­ci zapra­sza­my na róża­niec od ponie­dział­ku do piąt­ku na godz. 16.20.

 3. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej zapra­sza na Ogól­no­pol­skie Mar­ga­ret­ko­we Dni Modlitw za Kapła­nów 25, 26 i 27 paź­dzier­ni­ka po Mszy św. o godz. 8.45.

 4. Zdro­waś­ki rocz­ne i jed­no­ra­zo­we za naszych zmar­łych oraz inten­cje na Msze świę­te zbio­ro­we za zmar­łych moż­na skła­dać w biu­rze para­fial­nym w godzi­nach urzę­do­wa­nia oraz w sal­ce para­fial­nej w śro­dę, sobo­tę i nie­dzie­lę w godzi­nach 9.20 – 11.00

 5. W związ­ku ze zbli­ża­ją­cą się uro­czy­sto­ścią Wszyst­kich Świę­tych przy­po­mi­na­my, że nie­opła­co­ne gro­by po dwu­dzie­stu latach mogą ulec likwi­da­cji. Bar­dzo też pro­si­my, aby liści i zie­mi nie wsy­py­wać do kon­te­ne­rów na śmie­ci, ale w miej­scu wyzna­czo­nym przez opie­ku­na cmentarza.

 6. W pią­tek, 27 paź­dzier­ni­ka, roz­po­czy­na­ją się reko­lek­cje GPS dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia z klas 8. Obec­ność obo­wiąz­ko­wa. Począ­tek o godz. 18.00 na hali spor­to­wej nasze­go liceum. 
 7. W następ­ny wtorek,31 paź­dzier­ni­ka, zapra­sza­my na Bal Świę­tych. Po ostat­nim różań­cu dla dzie­ci przej­dzie­my na halę spor­to­wą przy SP1 w barw­nym koro­wo­dzie świę­tych. Będzie dużo nie­spo­dzia­nek dla wszyst­kich, któ­rzy będą prze­bra­ni. Zachę­ca­my też, aby przy­nieść dynie, z któ­rych przy­go­tu­je­my smacz­ny poczę­stu­nek dla uczestników. 
 8. Przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy nr „Piel­grzy­ma”, a Ryce­rze Kolum­ba roz­pro­wa­dza­ją zni­cze w cenie 15 i 20 zł, z któ­rych dochód jest prze­zna­czo­ny na cele cha­ry­ta­tyw­ne. Zachę­ca­my do naby­cia kalen­da­rzy die­ce­zjal­nych na 2024 r. w cenie 10, 17 i 25 zł oraz zabra­nia ze sobą naszej gazet­ki para­fial­nej „Listy od MM”.

 9. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na budo­wę nowych kościołów.

 10. Bur­mistrz Czer­ska zapra­sza na Zadusz­ki Blu­eso­we w Domu Kul­tu­ry w Rytlu 2 listo­pa­da. Wystą­pi Sła­wo­mir Wierz­chol­ski i Noc­na Zmia­na Blu­esa. Bile­ty w CIT w Czer­sku i na eBilet.

 11. Msze św. w tym tygodniu:

1 r. śmier­ci: za ś.p. Ire­nę Dłu­go­zi­ma w czwar­tek o godz. 8.45 oraz za śp. Jadwi­gę Lewan­dow­ską w nie­dzie­lę o godz. 18.00.

30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Ryszar­da Sło­mion we wto­rek o godz. 18.00; za śp. Iwo­nę Szulc w czwar­tek o godz. 18.00; za śp. Lidię Tra­wic­ką w pią­tek o godz. 18.00

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty śp. Jerze­go Sob­ko­wiak z ul. Sta­ro­gardz­kiej; śp. Ire­nę Fie­rek z ul. Łosiń­skiej; śp. Kry­sty­nę Pisa­rek z Będź­mie­ro­wic. Nato­miast pogrzeb śp. Ger­tru­dy Pest­ka z ul. Poziom­ko­wej odbę­dzie się we wto­rek o godz. 9.30. Wiecz­ny odpoczynek…

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 15 października 2023 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne w ubie­głą nie­dzie­lę na nasze remon­ty para­fial­ne oraz za ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Zebra­li­śmy 11.140 zł.

 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę obcho­dzi­my XXIII Dzień Papie­ski pod hasłem „Św. Jan Paweł II. Cywi­li­za­cja życia”. Jak co roku przed kościo­łem i na uli­cach nasze­go mia­sta ucznio­wie SP nr 2 zbie­ra­ją do puszek dat­ki na sty­pen­dia dla uzdol­nio­nej mło­dzie­ży. Pamię­ta­my, że jest to ducho­wy pomnik świę­te­go Jana Paw­ła II. 

 3. W dniu dzi­siej­szym w naszej Ojczyź­nie odby­wa­ją się wybo­ry do sej­mu i sena­tu. Tro­ska o naszą przy­szłość jest obo­wiąz­kiem każ­de­go Pola­ka, a tym bar­dziej czło­wie­ka wie­rzą­ce­go. Dla­te­go przy­po­mi­na­my i zachę­ca­my do udzia­łu w gło­so­wa­niu przy urnach wyborczych. 

 4. Pan Bur­mistrz zawia­da­mia, że na tere­nie naszej gmi­ny powsta­ły nowe Obwo­do­we Komi­sje Wybor­cze. W OSP Będź­mi­ro­wi­ce, dla­te­go miesz­kań­cy tej miej­sco­wo­ści nie będą gło­so­wać w Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym, nato­miast lokal wybor­czy w Domu Kul­tu­ry jest w remon­cie, dla­te­go miesz­kań­cy Osie­dla Tuchol­skie­go wyjąt­ko­wo będą gło­so­wać w Liceum Ogólnokształcącym.

 5. Rów­nież dzi­siaj Ryce­rze Kolum­ba zapra­sza­ją na cmen­tarz para­fial­ny o godz.19.00 — chcą modli­twą objąć wszyst­kich rodzi­ców, któ­rzy utra­ci­li swo­je dzie­ci. Na całym świe­cie obcho­dzo­ny jest Dzień Dziec­ka Utra­co­nego, dzień szcze­gól­nej pamię­ci o dzie­ciach zmar­łych przed naro­dzi­na­mi i o ich rodzi­nach. 
 6. W pią­tek, 20 paź­dzier­ni­ka, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 2 świę­tu­je 25-lecie nada­nia imie­nia Jana Paw­ła II. Ser­decz­nie zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 10.00 całą spo­łecz­ność szkol­ną oraz absol­wen­tów i zapro­szo­nych gości.

 7. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Nie­dzie­lę Misyj­ną — wszyst­kie dzie­ci zapra­sza­my na godz. 11.00. Pro­si­my, żeby prze­bra­ły się za chrze­ści­jan róż­nych kon­ty­nen­tów. Kolek­ta prze­zna­czo­na jest misje katolickie.

 8. Zachę­ca­my też do odma­wia­nia różań­ca. Nabo­żeń­stwa różań­co­we w naszym koście­le codzien­nie o godz. 8.15 i 17.30. Poran­ny róża­niec pro­wa­dzą poszcze­gól­ne Róże Różań­co­we. Nato­miast dzie­ci zapra­sza­my na róża­niec od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 16.20.

 9. Zdro­waś­ki za naszych zmar­łych oraz inten­cje na Mszę św. zbio­ro­wą za zmar­łych moż­na skła­dać w biu­rze para­fial­nym w godzi­nach urzę­do­wa­nia oraz w śro­dę, sobo­tę i nie­dzie­lę w sal­ce para­fial­nej w godzi­nach 9.20 – 11.00.

 10. W związ­ku ze zbli­ża­ją­cą się uro­czy­sto­ścią Wszyst­kich Świę­tych przy­po­mi­na­my, że nie­opła­co­ne gro­by po dwu­dzie­stu latach mogą ulec likwidacji. 

 11. W sobo­tę odbył się tur­niej mini­stran­tów w pił­kę halo­wą. Dzię­ku­je­my Dyrek­cji za udo­stęp­nie­nie sali w ZS w Mala­chi­nie oraz wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli przy­go­to­wać to wyda­rze­nie. W kate­go­rii naj­młod­szych mini­stran­tów, nasza dru­ży­na zaję­ła 4. miej­sce, a Borys Chu­dy został naj­lep­szym bram­ka­rzem. W kate­go­rii śred­niej wywal­czy­li­śmy 1. miej­sce, a naj­lep­szym zawod­ni­kiem oka­zał się Woj­ciech Rydz­kow­ski. Naj­star­si mini­stran­ci zaję­li 3. miej­sce, a naj­lep­szym bram­ka­rzem został Woj­ciech Rydz­kow­ski. Ser­decz­nie gratulujemy.

 12. Uwa­ga kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia z klas 8. Reko­lek­cje keryg­ma­tycz­ne GPS odbę­dą się w dniach 27 i 28 paź­dzier­ni­ka. Obec­ność na całych reko­lek­cjach, zarów­no w pią­tek wie­czo­rem, jak i w sobo­tę jest dla kan­dy­da­tów obo­wiąz­ko­wa. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy pod­ję­li się ducho­wej adop­cji kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia. Codzien­ną modli­twą, aż do dnia bierz­mo­wa­nia, zosta­ły obję­te 43 osoby.
 13. Spo­tka­nie koła misyj­ne­go w pią­tek o godz. 16.00.
 14. Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych i pra­gną­cych pogłę­bić i oży­wić swo­ją wia­rę na semi­na­rium odno­wy wia­ry, któ­re roz­pocz­nie się 26 paź­dzier­ni­ka po wie­czor­nej Mszy św. w koście­le. Spo­tka­nia będą się odby­wa­ły w kolej­ne czwart­ki do 7 grudnia.
 15. Przed kościo­łem do naby­cia „Piel­grzym”, a Ryce­rze Kolum­ba roz­pro­wa­dza­ją zni­cze w cenie 15 zł i 20 zł. Dochód jest prze­zna­czo­ny na cele cha­ry­ta­tyw­ne. Moż­na też nabyć kalen­da­rze die­ce­zjal­ne w trzech for­ma­tach (10 zł, 17 zł i 25 zł).

 16. Msze św. w tym tygodniu:

1 r. śmier­ci: za ś.p. Bogu­mi­łę Lamot (zd. Kitow­ska) w pią­tek o godz. 6.30

w 30 dzień po pogrze­bie ś.p. Zofię Smo­leń w pią­tek o godz. 18.00 

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty para­fial­nej śp. Elż­bie­tę Lau­ero­vą z Kamion­ki; śp. Wan­dę Dol­ną ze Sto­dó­łek oraz śp. Leoka­dię Wut­trich z ul. Tuchol­skiej. Wiecz­ny odpoczynek…

Intencje XXVIII TYDZIEŃ ZWYKŁY

Data Godz. Inten­cja
Ponie­dzia­łek 06:30 † Hele­na Szczy­głow­ska w 100. r. ur., mąż Józef oraz zm. z ob. str.
16 paź­dzier­ni­ka 06:30 † Domi­nik Jażdżewski
08:45 † Miro­sław i Józef Falk, Zofia i Feliks Knuth oraz syn Roman
18:00 † Wan­da i Anot­ni Żurawka
18:00 † Bog­dan Kukliń­ski w 9. r. śm. oraz żona Lidia
Wto­rek 06:30 † Zenon Mądry w 9. r. śm. oraz dusze w czyść­cu cierpiące
17 paź­dzier­ni­ka 06:30 Z podz. za otrzy­ma­ne dary i łaski, z proś­bą Boże błog. i opie­kę MB na dal­sze lata życia dla Hele­ny Bła­nek z ok. 80. r. ur. 
08:45 † Feli­cja i Anto­ni Ossowscy
08:45 † Jadwi­ga i Edmund Grzy­wacz, Zofia i Wik­tor Cza­piew­scy oraz zm. z rodzi­ny z ob. str. 
18:00 † Józef Lemań­czyk w 39. r. śm. oraz żona Zyta
Śro­da 06:30 † Patryk Brau­er z ok. ur. 
18 paź­dzier­ni­ka 06:30 † Elż­bie­ta Kło­sow­ska zd. Repiń­ska z ok. ur., Jan i Kla­ra Banach oraz Bro­ni­sła­wa i Fran­ci­szek Repińscy
08:45 † Cze­sław, Hele­na i Jan Mania oraz zm. z rodzin Mania i Masłowskich
08:45 † Jadwi­ga i Edmund Grzy­wacz, Zofia i Wik­tor Cza­piew­scy oraz zm. z rodzi­ny z ob. str. 
18:00 † Mie­czy­sław Kitow­ski, rodzi­ce, szwa­gier oraz teściowie
Czwar­tek 06:30 † Łucja i Roman Frost, cór­ka Danie­la oraz wnuk Piotr
19 paź­dzier­ni­ka 06:30 † Edmund i Marian­na Olik oraz Boże­na Lica
08:45 † Cecy­lia i Ber­nard Beger­scy oraz rodzi­ce i rodzeństwo
08:45 † Jadwi­ga i Edmund Grzy­wacz, Zofia i Wik­tor Cza­piew­scy oraz zm. z rodzi­ny z ob. str. 
18:00 † Bar­ba­ra, Ire­na i Anto­ni Haftka
18:00 † Hen­ryk i Hali­na Jene­ral­scy w dn. ur. Haliny
Pią­tek 06:30 † Jan War­dyn, żona Ste­fa­nia oraz syn Leszek
20 paź­dzier­ni­ka 06:30 † Bogu­mi­ła Lamot zd. Kitow­ska w 1. r. śm. 
08:45 † Jerzy Klicz­kow­ski w r. śm. oraz zm. rodzi­ce z ob. str.
08:45 † Jadwi­ga i Edmund Grzy­wacz, Zofia i Wik­tor Cza­piew­scy oraz zm. z rodzi­ny z ob. str. 
18:00 † Jerzy Dol­ny oraz zm. rodzi­ce z ob. str. 
18:00 † Zofia Smo­leń w 30. dzień po pogrzebie
Sobo­ta 06:30 † Marian Jóź­wik w 24. r. śm. 
21 paź­dzier­ni­ka 06:30 † Zofia Omie­czyń­ska, Sonia Jere­czek, Ire­na Faj­fer oraz zm. z Róży Różań­co­wej MB Nie­usta­ją­cej Pomocy
08:45 † Wacław i Hele­na Peplińscy
08:45 † Jadwi­ga i Edmund Grzy­wacz, Zofia i Wik­tor Cza­piew­scy oraz zm. z rodzi­ny z ob. str. 
18:00 † Leon Narloch w 30. r. śm., żona Wik­to­ria, syno­wie Zyg­munt i Tade­usz oraz syno­wa Felicja
Nie­dzie­la 06:30 † Kazi­mierz w 24. r. śm. i Wan­da w 16. r. śm. Rekowscy
22 paź­dzier­ni­ka 07:30 † Tade­usz Szlach­ci­kow­ski z ok. ur. 
08:45 W inten­cji Parafii
10:00 † Dariusz Gla­zer w dn. ur. 
11:00 † Ire­na Hof­man w 26. r. śm., Edmund w r. ur. oraz zm. rodzi­ce z ob. str.
12:30 W inten­cji Jac­ka o nawró­ce­nie i zgodę
12:30 † Jadwi­ga i Edmund Grzy­wacz, Zofia i Wik­tor Cza­piew­scy oraz zm. z rodzi­ny z ob. str. 
18:00 O Boże błog. i opie­kę MB dla Hele­ny Łońskiej

XXVII Niedziela Zwykła 8 października 2023 r.

 1. Bóg zapłać za dzi­siej­sze ofia­ry zło­żo­ne na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii oraz za ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. (nie ma Mszy św. o godz. 14.00). Ser­decz­nie zapra­sza­my na XXIII Festi­wal Pie­śni Chó­ral­nej, któ­ry roz­po­czy­na się dzi­siaj o godz. 14.00 w naszej świątyni. 

 2. W śro­dę o godz. 19.00 zapra­sza­my do sal­ki para­fial­nej na wie­czór dla mał­żon­ków, czy­li spo­tka­nie mał­żeństw, któ­re pra­gną oży­wić wza­jem­ne rela­cje i pogłę­bić więź z Bogiem..

 3. W pią­tek, 13 paź­dzier­ni­ka o godz. 20.00, zapra­sza­my na ostat­nie w tym roku nabo­żeń­stwo fatim­skie Ser­decz­nie zapra­sza­my całe rodzi­ny do modli­twy, któ­ra będzie naszym przy­go­to­wa­niem do świę­to­wa­nia Dnia Papie­skie­go i podzię­ko­wa­niem za dar nasze­go Papie­ża Jana Paw­ła II. 

 4. W sobo­tę odbę­dzie się Deka­nal­ny Tur­niej w pił­kę halo­wą mini­stran­tów w Malachinie.

 5. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my XXII Dzień Papie­ski pod hasłem „Blask praw­dy ”. Przed kościo­łem i na uli­cach mia­sta mło­dzież ze SP nr 2 będzie zbie­ra­ła ofia­ry do puszek na fun­dusz sty­pen­dial­ny Fun­da­cji „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”, żywe­go pomni­ka św. Jana Paw­ła II.

 6. W mie­sią­cu paź­dzier­ni­ku zachę­ca­my wszyst­kich do odma­wia­nia różań­ca. Nabo­żeń­stwa różań­co­we w naszym koście­le codzien­nie o godz. 8.20 i 17.30. Poran­ny róża­niec pro­wa­dzą poszcze­gól­ne Róże Różań­co­we. Nato­miast róża­niec dla dzie­ci od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 16.20. Po nabo­żeń­stwach dzie­ci otrzy­ma­ją obraz­ki. W nie­dzie­le zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa różań­co­we o godz. 17.30.

 7. W dniach 10 i 11 paź­dzier­ni­ka (wtorek/środa) przy­pa­da w naszej para­fii Wiecz­na Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Szcze­gó­ło­wy pro­gram ado­ra­cji: mło­dzież od godz. 18.45, Apo­stol­stwo Dobrej Śmier­ci od 19.30, Rodzi­na Różań­co­wa od 20.15, Ryce­rze Kolum­ba od 21.00, Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej od 21.45, Gru­pa Modli­tew­naRuch Trzeź­wo­ści od 22.30, Odno­wa w Duchu Świę­tym od 23.15. Prócz tego w ado­ra­cję włą­czaj­my się uli­ca­mi i miej­sco­wo­ścia­mi wg pla­nu wywie­szo­ne­go w gablo­tach. Ofia­ruj­my nasze modli­twy w inten­cji Kościo­ła i nowych powo­łań do służ­by Bożej.

 8. Zdro­waś­ki za naszych zmar­łych oraz inten­cje na Msze św. zbio­ro­we za zmar­łych moż­na skła­dać w biu­rze para­fial­nym w godzi­nach urzę­do­wa­nia oraz w sal­ce para­fial­nej od ponie­dział­ku do piąt­ku od godz. 9.20 – 11.00 i po połu­dniu od godz. 17.00 – 18.00 oraz w nie­dzie­lę o od godz. 9.30 do 11.00. W tym tygo­dniu bez środy.

 9. Z oka­zji przy­pa­da­ją­ce­go w sobo­tę Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej, już dzi­siaj wszyst­kim nauczy­cie­lom i pra­cow­ni­kom oświa­ty skła­da­my życze­nia szcze­gól­ne­go wspar­cia Ducha Świę­te­go, opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej oraz obfi­tych owo­ców tro­ski o mło­de poko­le­nie i pomyśl­no­ści w życiu osobistym.

 10. Przed kościo­łem Ryce­rze Kolum­ba roz­pro­wa­dza­ją zni­cze w cenie 15 zł i 20 zł. Dochód jest prze­zna­czo­ny na cele charytatywne.

Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci: za ś.p. Jerze­go Hof­f­mann w ponie­dzia­łek o godz.18.00, Mał­go­rza­tę Regul­ską w śro­dę o godz. 8.45, Lesz­ka Rogań­skie­go w sobo­tę o godz. 8.45

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy ś.p. Leona Krzo­skę z ul. Pomor­skiej, Bogu­mi­łę Pru­ską z Wyb. pod Łub­nę i Sta­ni­sła­wa Bar­tosz z ul. M. Konop­nic­kiej. We wto­rek o godz. 930 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Elż­bie­ty Lau­ero­vej z Kamion­ki. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje XXVII TYDZIEŃ ZWYKŁY

Data Godz. Inten­cja
Ponie­dzia­łek 06:30 † za dusze w czyść­cu cierpiące
9 paź­dzier­ni­ka 06:30 † Kata­rzy­na i Fran­ci­szek Fojut oraz Marian­na Pruska
08:45 O zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB dla Mario­li i Janu­sza w 40. r. ślu­bu oraz w inten­cji ich rodziny
18:00 † Jerzy Hof­f­mann w 1. r. śm.
18:00 † Anna Rogań­ska w 20. r. śm., mąż Bazy­li oraz syn Leszek

 

Wto­rek 06:30 † Hele­na Sie­rac­ka w 9. r. śm. oraz zm. rodzi­ce i zm. z rodzi­ny Sierackich
10 paź­dzier­ni­ka 08:45 † Jan Ossow­ski, Piotr i Roman
18:00 † Zofia Muzolf oraz Tadeusz
Śro­da 06:30 † Maria i Hele­na Buraczyńskie
11 paź­dzier­ni­ka 08:45 † Mał­go­rza­ta Regul­ska w 1. r. śm., ojciec Aloj­zy Regul­ski i zm. rodzi­ce z ob. str.
18:00 † Wła­dy­sław Wil­kow­ski w 4. r. śm., mama Zofia w 4. r. śm. oraz mąż Stefan
18:00 † Sta­ni­sław Bar­tosz (inten­cja od pra­cow­ni­ków Deko Ivent)
Czwar­tek 06:30 † Hele­na i Ste­fan Sieraccy
12 paź­dzier­ni­ka 06:30 † Wacław Daj­ski, syn Jerzy oraz zm. z rodzi­ny Daj­skich i Kłodzińskich
08:45 wol­na intencja
18:00 † Wal­fry­da, Józef i Tade­usz Puczyńscy
Pią­tek 06:30 † Fra­nicsz­ka Nakiel­ska w 2. r. śm. oraz mąż Józef
13 paź­dzier­ni­ka 06:30 † za dusze w czyść­cu cierpiące
08:45 † Hele­na Tro­ka w 4. r. śm. oraz mąż Stanisław
16:20 † Bogu­sław Sobie­raj w 4. r. śm. oraz zm. rodzi­ce Aloj­zy i Łucja
18:00 O Boże błog. i zdro­wie dla Ali­ny z ok. 60. r. ur.
Sobo­ta 06:30 † Cze­sław Gerow­ski i zm. rodzi­ce z ob. str.
14 paź­dzier­ni­ka 08:45 Z podz. za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i op. MB dla Mał­go­rza­ty i Krzysz­to­fa z ok. 45. r. ślubu
08:45 Z podz. za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i op. MB dla Ewy i Lek­sza z ok. 40. r. ślubu
08:45 † Leszek Rogań­ski w 1. r. śm. oraz za zm. rodzi­ców z ob. str.
18:00 † Roza­lia Mar­kow­ska w 33. r. śm. oraz mąż Franciszek
Nie­dzie­la 06:30 † Jadwi­ga Pozor­ska z ok. im. oraz mąż Franciszek
15 paź­dzier­ni­ka 07:30 † Kazi­mierz Bober w 24. r. śm.
08:45 W inten­cji Parafii
10:00 † Edgar Bła­nek w r. śm. i za zm. rodzi­ców z ob. str.
11:00 † Iza­be­la Urbańska
12:30 wol­na intencja
18:00 O Boże błog. dla pra­cow­ni­ków Zespo­łu Szkół Specjalnych

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 1 października 2023 r.

 1. Po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca, a po Mszy św. o godz. 12.30 zapra­sza­my na spo­tka­nie z rodzi­ca­mi dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku przy­stą­pią do Pierw­szej Komu­nii św.

 2. W dniu dzi­siej­szym roz­po­czy­na­my mie­siąc paź­dzier­nik, a więc mie­siąc różań­ca św. Zachę­ca­my wszyst­kich do odma­wia­nia różań­ca. Nabo­żeń­stwa różań­co­we w naszym koście­le codzien­nie o godz. 8.20 i 17.30. Poran­ny róża­niec pro­wa­dzą poszcze­gól­ne Róże Różań­co­we, a na róża­niec o godz. 16.20 (od ponie­dział­ku do piąt­ku) zapra­sza­my dzie­ci. W nie­dzie­le nabo­żeń­stwa różań­co­we o godz. 17.30.

 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w te dni od 7.00 do 8.45. Dodat­ko­wo w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. i pią­tek od godz. 15.00 – 18.00. W pią­tek od godz. 15.00 zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej, szcze­gól­nie dzie­ci i mło­dzież, a po niej Msza św. o godz. 16.20. W Krzy­żu Msza św. w pią­tek o godz. 17.00, a wcze­śniej oka­zja do spowiedzi. 

 4. W ponie­dzia­łek o godz. 15.00 Msza św. na roz­po­czę­cie roku aka­de­mic­kie­go słu­cha­czy UTW w Czersku.

 5. W pią­tek o godz. 19.00 Krąg Biblij­ny zapra­sza na roz­wa­ża­nie Sło­wa Bożego.

 6. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my w naj­bliż­szą sobo­tę – 7 paź­dzier­ni­ka. Przy­po­mi­na­my, że w tym dniu biu­ro para­fial­ne jest nie­czyn­ne. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej zapra­sza w sobo­tę na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót mie­sią­ca od godz. 7.45.

 7. Orga­ni­zu­je­my wyjazd na Kon­gres Róż Różań­co­wych do Pel­pli­na. Wyjazd auto­ka­rem w sobo­tę o godz. 8.45, koszt 20zł/os. Szcze­gó­ły i zapi­sy w zakry­stii lub u p. Mał­go­rza­ty Sękowskiej.

 8. W przy­szłą nie­dzie­lę na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Kolek­ta jest prze­zna­czo­na na nasze remon­ty para­fial­ne. Nauka dla rodzi­ców i rodzi­ców chrzest­nych w sobo­tę o godz. 17.00 w sal­ce parafialnej.

 9.  Rów­nież w przy­szłą nie­dzie­lę zapra­sza­my na XXIII Festi­wal Pie­śni Chó­ral­nej. Począ­tek zma­gań kon­kur­so­wych w koście­le o godz. 14.00, a o godz. 17.00 w sal­ce para­fial­nej roz­pocz­nie się szko­le­nie nowych dorad­ców życia rodzin­ne­go. Skła­da się ono z 16 spo­tkań, któ­re będą odby­wa­ły się w kolej­ne nie­dzie­le w godz. 16.00 – 19.00.   

 10. Week­end dla narze­czo­nych w naszej para­fii odbę­dzie się w dniach 17 – 19 listo­pa­da, zapi­sy elek­tro­nicz­nie na www.dobry-poczatek.pl

 11. W zakry­stii i przed kościo­łem do naby­cia nowy nr „Piel­grzy­ma”. Zachę­ca­my do zabie­ra­nia do domu gazet­ki para­fial­nej „Listy od MM.

 12. Tra­dy­cyj­nie w paź­dzier­ni­ku Ryce­rze Kolum­ba roz­pro­wa­dza­ją zni­cze w cenach mini­mal­nych: 15 zł za mniej­szy i 20 zł za więk­szy. Pozy­ska­ne środ­ki zosta­ną prze­zna­czo­ne na cele charytatywne.

 13. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Annę Dzie­nisz w nie­dzie­lę o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Annę Wycin­ka we wto­rek o godz. 18.00; za śp. Danu­tę Przy­tar­ską w czwar­tek o godz. 18.00

- Msza św. wyna­gra­dza­ją­ca za pro­fa­na­cje Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w śro­dę o godz. 18.00

- w inten­cji kapła­nów w I czwar­tek mie­sią­ca o godz. 6.30

- w inten­cji ADŚ w czwar­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18.00

- w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Iwo­nę Szulc z ul. Gen. Hal­le­ra, śp. Ryszar­da Sło­mion z ul. Łosiń­skiej oraz śp. Lidię Tra­wic­ką z ul. Pia­sko­wej. Nato­miast w ponie­dzia­łek o godz. 12.30 odbę­dzie się pogrzeb śp. Leona Krzo­ska z ul. Pomor­skiej, a w śro­dę o godz. 11.15 pogrzeb ś.p. Bogu­mi­ły Pru­skiej z Wyb. pod Łub­nę. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje XXVI TYDZIEŃ ZWYKŁY

Data Godz. Inten­cja
06:30 † Miro­sław Sieracki
06:30 † Tere­sa i Edmund Ossowscy
Ponie­dzia­łek 08:45 † s. Zyta Lub­czyń­ska pal­lo­tyn­ka z ok. ur. oraz zm. rodzi­ce i rodzeństwo
2 paź­dzier­ni­ka 18:00 † Hen­ryk Szczu­kow­ski w 8. r. śm. i Fran­ci­szek Cysew­ski w 7. r. śm. 
 

 

18:00 † Bro­ni­sław Imia­now­ski w 16. r. śm. oraz zm. rodzi­ce z ob. str. 
06:30 † Krzysz­tof, Wero­ni­ka i Józef Krzo­ska oraz Sta­ni­sław Kasprzyk
06:30 † Edmund Andre­ar­czyk z ok. ur. 
Wto­rek 08:45 † Andrzej Grze­lak w 14. r. śm. 
3 paź­dzier­ni­ka 18:00 † Tere­sa Sobie­chow­ska z ok. im. 
 

 

18:00 † Anna Wycin­ka w 30. dzień po pogrzebie
06:30 † mama Hele­na Che­rek z ok. ur., ojciec Jan, bra­cia Ire­ne­usz i Jerzy oraz zm. dziad­ko­wie z ob. str. 
06:30 W pew­nej intencji
Śro­da 08:45 † Zyg­munt i Adam Urbańscy
4 paź­dzier­ni­ka 18:00 Msza świę­ta wyna­gra­dza­ją­ca za grze­chy pro­fa­na­cji Naj­święt­sze­go Sakramentu
 

 

18:00 † Jan Koszał­ka w 30. r. śm. oraz zm. z rodzi­ny Koszał­ka i Kobus
06:30 W inten­cji kapła­nów z ok. I czwart­ku miesiąca
06:30 † Wła­dy­sła­wa i Fran­ci­szek Lor­biec­cy, zm. dziad­ko­wie i rodzeń­stwo z ob. str. oraz Romu­ald Bonin i Jan Rekowski 
Czwar­tek 08:45 W inten­cji Apo­stol­stwa Dobrej Śmierci
5 paź­dzier­ni­ka 18:00 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym
 

 

18:00 † Danu­ta Przy­tar­ska w 30. dzień po pogrzebie
06:30 † Ber­nard Pozor­ski z ok. ur. oraz zm. z rodziny
Pią­tek 08:45 W inten­cji trzeźwości
6 paź­dzier­ni­ka 16:20 † Jerzy Man­szew­ski, zm. rodzi­ce oraz cór­ka Ewa
 

 

18:00 † Tere­sa, Urszu­la, Elż­bie­ta, Tade­usz i Mie­czy­sław Pobłoc­cy oraz zm. z rodziny
06:30 O błog. Boże, wie­le łask od MB Kró­lo­wej Różań­ca Świę­te­go dla człon­ków Żywe­go Różań­ca św. Zofii oraz o życie wiecz­ne dla zmarłych
Sobo­ta 06:30 † Rena­ta Rze­piń­ska w 5. r. śm., bra­cia Ryszard, Cze­sław i Zbi­gniew oraz zm. rodzi­ce z ob. str. 
7 paź­dzier­ni­ka 08:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej 
 

 

18:00 † Łukasz Dulek w 11. r. śm.
06:30 † Jan Rumiń­ski z ok. 18. r. śm., żona Hali­na i cór­ka Maryla
07:30 † Mar­ta Szlach­ci­kow­ska z ok. ur. oraz zm. rodzice
08:45 W inten­cji Parafii
Nie­dzie­la 10:00 † Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz oraz Kry­sty­na Kasprzak
8 paź­dzier­ni­ka 11:00 O błog. Boże i opie­kę MB dla Grze­go­rza z ok. ur.
12:30 † Tere­sa i Kazi­mierz Kulesza
18:00 † Anna Dzie­nisz w 1. r. śm.