XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 30 października 2022 r.

1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na budo­wę nowych kościołów.

2. We wto­rek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Zapra­sza­my na Msze św., które odpra­wia­my w porząd­ku nie­dziel­nym – z jed­nym wyjąt­kiem. Nie będzie Mszy św. wie­czor­nej o godz. 18.00, a dodat­ko­wa Msza św. zosta­nie odpra­wio­na w inten­cjach zbio­ro­wych o godz. 14.00. Po niej wyru­szy pro­ce­sja, naj­pierw na cmen­tarz para­fial­ny, gdzie wysłu­cha­my kaza­nia, a następ­nie na cmen­tarz hono­ro­wy. W tym dniu na cele par­kin­go­we będzie prze­zna­czo­ne tar­go­wi­sko miej­skie, a służ­by porząd­ko­we pro­szą o dosto­so­wa­nie się do pole­ceń i ozna­ko­wa­nia. W Krzy­żu Msza św. o godz. 9.45.

3. W śro­dę przy­pa­da Wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych, czy­li Dzień Zadusz­ny. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45, 11.00, 16.20 i 18.00. Tra­dy­cyj­nie Apo­stol­stwo Dobrej Śmier­ci zapra­sza na modli­twę różań­co­wą, któ­ra odbę­dzie się o godz. 15.00 na naszym cmen­ta­rzu. Nato­miast po Mszy św. o godz. 18.00 uda­my się pro­ce­sjo­nal­nie na cmen­tarz, by wspól­nie modlić się za naszych bli­skich. W Krzy­żu Msza św. o godz. 17.00.

4. W ponie­dzia­łek przed Uro­czy­sto­ścią Wszyst­kich Świę­tych zachę­ca­my do spo­wie­dzi św., któ­rej słu­cha­my od godz. 17.30.

5. Od połu­dnia Uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych do 8 listo­pa­da moż­na uzy­skać raz dzien­nie odpust zupeł­ny za dusze czyść­co­we pod sta­ły­mi warun­ka­mi, czy­li stan łaski uświę­ca­ją­cej, Komu­nia św., brak przy­wią­za­nia do grze­chu oraz modli­twa w inten­cjach Ojca św. 

6. Od czwart­ku do sobo­ty zapra­sza­my też na róża­niec za dusze w czyść­cu cier­pią­ce wymie­nia­ne w zdro­waś­kach jed­no­ra­zo­wych na godz. 17.30. Ofia­ry na zdro­waś­ki rocz­ne moż­na jesz­cze skła­dać w biu­rze para­fial­nym w godzi­nach urzędowania.

7. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne, pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. W te dni zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45 oraz w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. i pią­tek od godz. 15.00 do 18.00. Spo­wiedź św. pierw­szo­piąt­ko­wa, na którą zapra­sza­my nie tyl­ko dzie­ci i mło­dzież, ale wszyst­kich para­fian, od godz. 15.00 – 16.20. O godz. 15.00 odmó­wi­my Koron­kę do Miło­sier­dzia Bożego. 

8. W sobo­tę, 5 listo­pa­da, Civi­tas Chri­stia­na zapra­sza na godz. 16.00 na cmen­tarz, na róża­niec w inten­cji zmar­łych człon­ków wspólnoty.

9. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 zapra­sza­my na spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca, a kolek­ta tego dnia jest prze­zna­czo­na na cele diecezjalne.

10. W sobo­tę księ­ża odwie­dzą cho­rych z posłu­gą sakramentalną.

11. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli w orga­ni­za­cji deka­nal­ne­go tur­nie­ju pił­ki noż­nej mini­stran­tów, a w szcze­gól­no­ści dyrek­cji Zespo­łu Szkół Zawo­do­wych w Mala­chi­nie za udo­stęp­nie­nie hali sportowej.

12. Uwa­ga dzie­ci! Ser­decz­nie zapra­sza­my na ostat­ni w paź­dzier­ni­ku róża­niec, w ponie­dzia­łek o godz. 16.20, a po nim uda­my się do sali spor­to­wej nasze­go LO na „Bal Świę­tych”. Zachę­ca­my do prze­bra­nia się za posta­cie świę­tych lub anio­łów. W tym miej­scu dzię­ku­je­my KGW w Krzy­żu za przy­go­to­wa­nie poczę­stun­ku dla uczest­ni­ków balu.

13. Jak zawsze przed Uro­czy­sto­ścią Wszyst­kich Świę­tych przy­po­mi­na­my o obo­wiąz­ku prze­dłu­ża­nia miejsc na cmen­ta­rzu, których ter­min upły­wa po 20 latach. Pro­si­my nie wrzu­cać do kon­te­ne­rów na śmie­ci liści, ale do miejsc wyzna­czo­nych przez opie­ku­na cmen­ta­rza. Zwra­ca­my też uwa­gę na kra­dzie­że kwia­tów i zni­czy. Jest to nie tyl­ko rze­czą kary­god­ną, ale wyra­zem bra­ku sza­cun­ku dla zmar­łych i pro­fa­na­cją tego świę­te­go miejsca.

14. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.

15. Msze św. w tym tygodniu:

1 r. śmier­ci: za ś. p. Tere­sę Drew­czyń­ską w śro­dę o godz. 16.20

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Romu­al­dę Wiśniew­ską w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Elż­bie­tę Łan­gow­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Ewę Łopa­ta w pią­tek o godz. 18.00

- w inten­cji dusz czyść­co­wych – int. APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

w inten­cji Apo­stol­stwa Dobrej Śmier­ci w czwar­tek o godz. 8.45

w inten­cji Odno­wy w czwar­tek o godz. 18.00

w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45

- Msza św. zbio­ro­wa za zmar­łych we wto­rek o godz. 14.00

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspólno­ty ś.p. Bogu­mi­łę Lamot z Mostów I Ire­nę Dłu­go­zi­ma z ul. Świer­ko­wej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne 30-10-2022 r.

Ponie­dzia­łek

31.10.2022

6:30 + Ire­na Szczy­gieł w 4 r. śm.

6:30 + Jan Kucz­kow­ski w 6 r. śm.

8:45 + W inten­cji dusz czyść­co­wych – int. APDC

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 9

18:00 + Tere­sa, Mie­czy­sław, Tade­usz Pobłoc­cy, zmar­li z rodziny

18:00 + Romu­al­da Wiśniew­ska w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

01.11.2022

WSZYSTKICH

ŚWIĘTYCH

6:30 + Za zmar­łych z rodzi­ny Szlach­ci­kow­skich, Gla­ner i Trzcińskich

7:30 + Zmar­li z rodzi­ny Bober, Min­dak, Możuch, Mur­kow­skich, Kie­drow­skich, Andrze­jew­skich, Styrna 

8:45 + Jan i żona Prakseda

10:00 + Marek Zie­mak w 3 r. śm., mama Sta­ni­sła­wa Zie­mak oraz Lidia, Alfons Gier­szew­scy, sio­stra Maria Karykowska

11:00 + Ber­nar­da (ona) Kło­dziń­ska w r. śm.

12:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo z oka­zji 80 uro­dzin dla Urszu­li oraz o opie­kę Bożą dla rodzi­ny Klaman

12:30 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 10

14:00 MSZA ŚW. ZBIOROWA ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE

14:00 + Hele­na Bie­liń­ska w dniu uro­dzin, mąż Cze­sław, rodzi­ce i rodzeństwo

Śro­da

02.11.2022

DZIEŃ

ZADUSZNY

6:30 + Zmar­li z rodzi­ny Możuch, Kru­pa, Kie­drow­skich i Murkowskich

6:30 + Agniesz­ka Dol­na w 10 r. śm., Zyg­munt Dol­ny, syn Andrzej, Jerzy, Zbigniew

6:30 + Elż­bie­ta i Alfons Lipscy

8:45 + Woj­ciech i Alfons Ossow­scy i Józef Pastwa

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 11

11:00 + Zofia i Feliks Knuth, Anna i Kazi­mierz Bura­kow­scy oraz Jan Jażdżewski

16:20 + Michał i Jadwiga

16:20 + Tere­sa Drew­czyń­ska w 1 r. śm, mąż Edmund Drewczyński

18:00 + Zmar­łych dziad­ków z rodzi­ny Prą­dzyń­skich, Schmidt, Miszew­skich, Pest­ka i Peplińskich

18:00 + Ali­cja Maniow­ska w 17 r. śm., mąż Sta­ni­sław i rodzi­ce z oboj­ga stron

Czwar­tek

03.11.2022

6:30 + Agniesz­ka Gru­bich w 13 r. śm.

6:30 + Jędrzej i Elż­bie­ta Rolbieccy

8:45 + W inten­cji ADŚ

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 12

18:00 + W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym 

18:00 + Elż­bie­ta Łan­gow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

04.11.2022

6:30 + Mariusz Diec w 10 r. śm.

6:30 + Kry­sty­na i Ber­nard Grzy­bow­scy, Ali­cja i Alfred Borman

6:30 + Rodzi­ce Jan i Hele­na Che­rek, bra­cia Ire­ne­usz i Jerzy oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron oraz Ber­nard i Ire­na Kiedrowscy

8:45 W inten­cji trzeźwości

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 13

16:20 + Euge­niusz Narloch

18:00 + Ste­fan Lewiń­ski w 6 r. śm.

18:00 + Zyg­munt Szyn­wel­ski w 2 r. śm.

18:00 + Ewa Łopa­ta w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

05.11.2022

6:30 + Hele­na i Wacław Pepliń­scy, Hele­na i Cze­sław Bie­liń­scy i ich rodzice

6:30 + Dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 14

18:00 + Ger­tru­da, Kle­mens, Woj­ciech, Maria, Jan i zmar­li z rodziny

Nie­dzie­la

06.11.2022

6:30 + Za zmar­łych z rodzi­ny Rydu­chow­skich, Kuklew­skich, Sabi­niarz, Boże­na i Jan Pruszak

7:30 + Jan Min­dak – z oka­zji uro­dzin oraz rodzice

8:45 W Róż Różańcowych

10:00 + Ste­fan Gali­kow­ski w dniu urodzin

11:00 + Józef, Roman i Grze­gorz Ossow­scy oraz rodzice

12:30 + Ana­sta­zja i Mar­ta Pie­sik oraz ich rodzice

12:30 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 15

18:00 + Cór­ka Mag­da­le­na Szram­ka w 13 r. śm, rodzi­ce z oboj­ga stron, zięć Marek

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 23 października 2022 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na kolek­tę misyj­ną i zachę­ca­my do modli­twy w inten­cji misji, a zwłasz­cza za o. Zyg­mun­ta, któ­ry po powro­cie z urlo­pu roz­po­czął służ­bę w swo­jej pla­ców­ce w Papui Nowej Gwinei.

 2. Zapra­sza­my na modli­twę różań­co­wą codzien­nie o godz. 8.15 i 17.30, a w nie­dzie­lę pół godz. przed wie­czor­ną Mszą św. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my na róża­niec od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 16.20.
 3. Zdro­waś­ki za naszych zmar­łych moż­na skła­dać w biu­rze para­fial­nym w godzi­nach urzę­do­wa­nia oraz w sal­ce para­fial­nej: dzi­siaj, w śro­dę oraz przy­szłą nie­dzie­lę w godz. 9.30 – 11.00.

 4. Trwa reno­wa­cja pre­zbi­te­rium kościo­ła. Zosta­ły wzmoc­nio­ne tyn­ki, a w ponie­dzia­łek roz­pocz­nie się malo­wa­nie ścian ponad fre­ska­mi. W naj­bliż­szym cza­sie będzie pro­blem w oświe­tle­niem, gdyż opóź­nia się dosta­wa nowych reflek­to­rów. W tym tygo­dniu zakoń­czy­li­śmy pierw­szy etap reno­wa­cji zabyt­ko­we­go ogro­dze­nia świą­ty­ni od stro­ny ul. Kościusz­ki. W dal­szej kolej­no­ści będzie odna­wia­ny rów­nież mur i scho­dy od ul. Szkolnej.
 5. Zbli­ża się uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych, dla­te­go pro­si­my nie wrzu­cać liści do kon­te­ne­rów na śmie­ci, ale w miej­scach do tego wyznaczonych.
 6. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 7. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na budo­wę nowych kościołów.
 8. Dzię­ku­je­my dyrek­cji LO za udo­stęp­nie­nie sali oraz wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w przy­go­to­wa­nie i pro­wa­dze­nie reko­lek­cji GPS dla kan­dy­da­tów do bierzmowania.
 9. Wzna­wia­my kol­por­taż dwu­ty­go­dni­ka „W Rodzi­nie”, cza­so­pi­sma wyda­wa­ne­go w Choj­ni­cach. Zachę­ca­my do lek­tu­ry cie­ka­wych arty­ku­łów. Cena egzem­pla­rza 1,50 zł.
 10. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Hele­nę Lubiń­ską w śro­dę o godz. 8.45, Huber­ta Kwiat­kow­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00, Krzysz­to­fa Laskow­skie­go w sobo­tę o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jana Ossow­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Hen­ry­ka Kosie­dow­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Ste­fa­na Basza­now­skie­go w śro­dę o godz. 18.00, Marię Pokrzy­wiń­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Tade­usza Puczyń­skie­go w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Jadwi­gę Sza­ra­fin z Mala­chi­na, Lasz­ka Rogań­skie­go z ul. Dąbrow­skie­go, Danu­tę Rekow­ską z Gutow­ca, Kry­sty­nę Knit­ter z Krzy­ża. W śro­dę o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Bogu­mi­ły Lamont zd. Kitow­skiej z Mostów. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne 23-10-2022 r.

Ponie­dzia­łek

24.10.2022

6:30 + Hen­ryk Karcz w dniu uro­dzin, Michał Karcz w r. śm.

6:30 +

8:45 + Bro­ni­sław, Tere­sa, Boże­na Lica, Marian­na i Edmund Olik

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 2

18:00 + Jerzy Dol­ny, sio­stra Hil­de­gar­da i rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Jan Ossow­ski w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

25.10.2022

6:30 + Wal­de­mar Gołuń­ski, Tomasz Kowa­lew­ski, Mariusz Megger

6:30 + Ewa Łopa­ta – inten­cja od cio­ci Ali

8:45 + Józef i Anto­ni San­kow­scy oraz Jan Cie­miń­ski, Jadwi­ga Chmiel, rodzi­ce i teściowie

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 3

18:00 + Józef Grzy­wacz, rodzi­ce i bra­cia i teściowie

18:00 + Hen­ryk Kosie­dow­ski w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da 26.10.2022

6:30 + Miro­sław Mau­solf w 2 r. śm.

6:30 + Zmar­li z rodzi­ny Stor­mow­skich oraz Labon

6:30 + Za Para­fian

8:45 + Hele­na Lubiń­ska w 1 r. śm. i rodzice

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 4

18:00 + Mie­czy­sław Byt­ner w 21 r. śm.

18:00 + Ste­fan Basza­now­ski w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

27.10.2022

6:30 O nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

6:30 + Hen­ryk Sikor­ski w 5 r. śm.

8:45 + Agniesz­ka i Hie­ro­nim Ossowscy

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 5

18:00 + Maria Pokrzy­wiń­ska w 30 dzień po pogrze­bie, Jan Pokrzy­wiń­ski oraz Łucja i Win­cen­ty Plata

18:00 + Hubert Kwiat­kow­ski w 1 r. śm.

Pią­tek

28.10.2022

6:30 + Alfons Pola­szek w r. śm.

6:30 + Tade­usz Połom w dniu imie­nin oraz żona Stefania

8:45 + Boże­na i Jerzy Bie­sek, Anna i Władysław

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 6

18:00 + Hele­na Bro­chuń­ska w 3 r. śm, mąż Alek­sy, syno­wie Roman, Kazi­mierz i Bogdan 

18:00 + Wie­sław Cichoń z oka­zji urodzin

18:00 + Tade­usz Puczyń­ski w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

29.10.2022

6:30 + Jan Kale­ta w 80 r. uro­dzin, Mar­ta i Paweł Kaleta

6:30 + Krzysz­tof Laskow­ski w 1 r. śm.

8:45 + Jan w 2 r. śm i Maria Kaczyńscy., 

8:45 + Zyg­munt Szyn­wel­ski w 2 r. śm.

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 7

18:00 + Wacław Sumion­ka, rodzi­ce, brat Józef

18:00 O Boże bło­go­sła­wień­stwo dla całej rodzi­ny, o życie wiecz­ne dla męża Stanisława

Nie­dzie­la

30.10.2022

6:30 + Jani­na Bru­ska w 4 r. śm. mąż Józef, syn Miro­sław w 10 r. śm, syn Roman

7:30 + Wan­da w 15 r. śm. i Kazi­mierz w 23 r. śm. Rekowscy

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Woj­ciech Ossow­ski w dniu urodzin

11:00 + Kazi­mierz, Wła­dy­sła­wa (ona) Jasiń­scy, syno­wie Jan i Zbi­gniew oraz Bog­dan Firgolski

12:30 + Cyryl Thie­de w 6 r. śm

12:30 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 8

18:00 + Rena­ta Kitow­ska w 2 r. śm.

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 16 października 2022 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na inwe­sty­cje para­fial­ne, zło­żo­ne w ubie­głą nie­dzie­lę oraz ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Zebra­li­śmy 11.050 zł.

 2. Dzi­siaj obcho­dzi­my rocz­ni­cę wybo­ru św. Jana Paw­ła II na Sto­li­cę Pio­tro­wą. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na sty­pen­dia dla uzdol­nio­nej mło­dzie­ży w ramach Dzie­ła Nowe­go Tysiąc­le­cia, któ­re jest żywym pomni­kiem św. Jana Paw­ła II. Bóg zapłać za ofiary.
 3. W paź­dzier­ni­ku zapra­sza­my do nasze­go kościo­ła na modli­twę różań­co­wą codzien­nie o godz. 8.45 i 17.30, a w nie­dzie­lę pół godz. przed wie­czor­ną Mszą św. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my na róża­niec od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 16.20.
 4. W sobo­tę przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Jana Paw­ła II. Po nabo­żeń­stwach bło­go­sła­wień­stwo reli­kwia­mi. Zapra­sza­my też na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 5. Kół­ko Misyj­ne zapra­sza wszyst­kich chęt­nych na spo­tka­nie do sal­ki para­fial­nej w naj­bliż­szy pią­tek, po różań­cu o godz. 16.20.
 6. Przy­szła nie­dzie­la jest poświę­co­na misjom kato­lic­kim. Zachę­ca­my dzie­ci, aby na Mszę św. o godz. 11.00 prze­bra­ły się w stro­je zwią­za­ne z misja­mi. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na dzia­łal­ność misyj­ną Kościoła. 
 7. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Ryce­rzom Kolum­ba za pra­cę przy usu­nię­ciu zła­ma­nych, pod­czas wio­sen­nej nawał­ni­cy, drzew w ogro­dzie para­fial­nym oraz wymia­nę kil­ku przę­seł ogro­dze­nia, któ­re zosta­ły uszko­dzo­ne zwa­lo­ny­mi drze­wa­mi. Przed kościo­łem Ryce­rze Kolum­ba roz­pro­wa­dza­ją zni­cze, z któ­rych dochód jest prze­zna­czo­ny na wspar­cie Ukrainy.
 8. W tym tygo­dniu pla­nu­je­my kolej­ny etap malo­wa­nia pre­zbi­te­rium oraz reno­wa­cję muru wokół kościo­ła. Przy­go­to­wy­wa­na jest wyce­na reno­wa­cji dwóch dużych konfesjonałów.
 9. Zdro­waś­ki za naszych zmar­łych moż­na skła­dać w biu­rze para­fial­nym w godzi­nach urzę­do­wa­nia oraz w sal­ce para­fial­nej: dzi­siaj, we wto­rek, w śro­dę, pią­tek oraz przy­szłą nie­dzie­lę w godz. 9.30 – 11.00.

 10. W pią­tek po wie­czor­nej Mszy św. zapra­sza­my na spo­tka­nie krę­gu biblij­ne­go. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie Pisma św.

 11. Uwa­ga kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1. W naj­bliż­szy pią­tek i sobo­tę zapra­sza­my na reko­lek­cje GPS, któ­re odbę­dą się w hali spor­to­wej LO.

 12. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.
 13. Msze św. w tym tygodniu:

- w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Bogu­mi­ła Pron­dzin­skie­go w czwar­tek o godz. 6.30, Jerze­go Żali­kow­skie­go w sobo­tę o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Edmun­da Sza­moc­kie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Miro­sła­wę Niklasz we wto­rek o godz. 18.00, Hali­nę Ossow­ską w śro­dę o godz. 18.00, Bar­ba­rę Waj­dzik w czwar­tek o godz. 18.00, Jani­nę Drew­czyń­ską w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Annę Dzie­nisz z ul. Świer­ko­wej, Gabrie­lę Plisz­ka z ul. Sta­ro­gardz­kiej i Jerze­go Hof­f­man­na z ul. Der­dow­skie­go. We wto­rek o godz. 13.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Jadwi­gi Sza­ra­fin w Mala­chi­na, a śro­dę o godz. 15.00 pogrzeb ś.p. Lesz­ka Rogań­skie­go z ul. Dąbrow­skie­go. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne 16-10-2022

Ponie­dzia­łek

17.10.2022

6:30 + Mama Urszu­la Grze­ca, ojciec Gerard i sio­stra Maria, z rodzi­ny Grze­ców i Szulców

6:30 + Jani­na Klugmann

8:45 + Zenon Mądry w 8 r. śm.

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 25

18:00 Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta a szcze­gól­nie z Polski 

18:00 + Edmund Sza­moc­ki w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

18.10.2022

6:30 O Ducha Świę­te­go o dar miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

6:30 + Urszu­la Masiak w 15 r. śm, jej mąż Alfons

8:45 + Hele­na, Cze­sław, Jan Mania i zmar­li z rodzin Maniów i Masłowskich

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 26

18:00 + Józef Lemań­czyk w 38 r. śm i żona Zyta

18:00 + Miro­sła­wa (ona) Niklasz w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

19.10.2022

6:30 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryi

6:30 + Hen­ryk i Hali­na Jene­ral­scy w dniu uro­dzin Haliny

6:30 + Miro­sław Sie­rac­ki w 4 r. śm. i rodzice

8:45 + Cecy­lia i Ber­nard Beger­scy, rodzi­ce i rodzeństwo

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 27

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo w dniu 25 lecia ślu­bu Doro­ty i Andrzeja

18:00 + Hali­na Ossow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

20.10.2022

6:30 + Bogu­mił Pron­dzin­ski w 1 r. śm.

6:30 + Euge­niusz Gradowski

8:45 + Wacław i Hele­na Peplinscy

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 28

18:00 + Łukasz Dulek w 10 r. śm.

18:00 + Bar­ba­ra Waj­dzik w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

21.10.2022

6:30 + Za wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 + Marian Jóź­wik w 23 r. śm.

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 29

15:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo w dniu 50 lecia ślu­bu Lidii i Roma­na Rostankowskich

18:00 + Mie­czy­sław Kitow­ski w 15 r. śm, rodzi­ce, szwa­gier, teściowie

18:00 + Jani­na Drew­czyń­ska w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

22.10.2022

6:30 + Mate­usz Woź­nicz­ka w 2 r. śm.

6:30 + Dariusz Gla­zer w dniu urodzin

8:45 + Jerzy Klicz­kow­ski w r. śm i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Ryszard Gra­bar­ski w 40 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 30

8:45 O wzrost wia­ry dla dzie­ci, wnu­ków i chrześniaków

18:00 + Jerzy Żali­kow­ski w 1 r. śm.

Nie­dzie­la

23.10.2022

6:30 + Tade­usz Szlach­ci­kow­ski w dniu urodzin

7:30 + Hele­na Możuch w 22 r. śm. oraz mąż Jan, syn Jan

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Urszu­la Jaż­dżew­ska w 15 r. śm. oraz rodzi­ce z oboj­ga stron oraz Kazi­mierz i Zofia Ufnowscy

11:00 + Jadwi­ga Kitowska

12:30 + Sta­ni­sła­wa (ona) i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa (ona) i Alfred Redwanz

12:30 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 1

18:00 + Leon Narloch w 29 r. śm., żona Wik­to­ria, syno­wie Zyg­munt i Tade­usz, syno­wa Felicja 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 9 październik 2022 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za dzi­siej­sze ofia­ry na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii oraz za ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Przy­po­mi­na­my, że na Mszy św. o godz.11.00 zosta­ną poświę­co­ne różań­ce dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku przy­stą­pią do I Komu­nii św., a po Mszy św. spo­tka­nie z rodzi­ca­mi. Na Mszy św. o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św.

 2. W czwar­tek Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 2 im. Jana Paw­ła II pra­gnie uczcić swo­je­go patro­na. Z tej oka­zji zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 8.45 nie tyl­ko uczniów, nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków szko­ły, ale rów­nież rodzi­ców i daw­nych absol­wen­tów tej placówki.

 3. We czwar­tek obcho­dzi­my ostat­ni w tym roku dzień fatim­ski, dla­te­go ser­decz­nie zapra­sza­my na róża­niec fatim­ski z pro­ce­sją dooko­ła kościo­ła, na godz. 20.00. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.

 4. W pią­tek obcho­dzi­my Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej. Już dzi­siaj wszyst­kim nauczy­cie­lom, wycho­waw­com, kate­che­tom i pra­cow­ni­kom admi­ni­stra­cji skła­da­my gorą­ce życze­nia satys­fak­cji z wyko­ny­wa­nej pra­cy, samych suk­ce­sów i wdzięcz­no­ści od uczniów i ich rodzi­ców. W tym dniu w waszej inten­cji dzie­ci odmó­wią róża­niec o godz. 16.20.

 5. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my XXII Dzień Papie­ski pod hasłem „Blask Praw­dy”. Jak co roku przed kościo­łem i na uli­cach nasze­go mia­sta odby­wa się zbiór­ka do puszek na sty­pen­dia dla uzdol­nio­nej mło­dzie­ży. Pamię­ta­my, że jest to ducho­wy pomnik świę­te­go Jana Paw­ła II. 

 6. W mie­sią­cu paź­dzier­ni­ku zachę­ca­my do odma­wia­nia różań­ca. Nabo­żeń­stwa różań­co­we w naszym koście­le codzien­nie o godz. 8.15 i 17.30. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my od ponie­dział­ku do piąt­ku na róża­niec o godz. 16.20. Zachę­ca­my też do odma­wia­nia różań­ca w gro­nie rodzinnym.

 7. W sobo­tę ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 8. Dzię­ku­je­my mał­żeń­stwom, któ­re po raz kolej­ny przy­go­to­wa­ły i pro­wa­dzi­ły „Week­end dla narze­czo­nych” oraz dyrek­cji LO za udo­stęp­nie­nie pomieszczeń.

 9. Uwa­ga kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia! Reko­lek­cje GPS dla SP nr 1 odbę­dą się w dniach 2122 paź­dzier­ni­ka w hali spor­to­wej LO. Nato­miast dla SP nr 2 i pozo­sta­łych szkół w dniach 2526 listopada. 

 10. Zdro­waś­ki za naszych zmar­łych moż­na skła­dać w biu­rze para­fial­nym w godzi­nach urzę­do­wa­nia. Dzi­siaj moż­na skła­dać zdro­waś­ki rów­nież w sal­ce para­fial­nej od godz. 9.30 do 11.00.

 11. W związ­ku ze zbli­ża­ją­cą się uro­czy­sto­ścią Wszyst­kich Świę­tych przy­po­mi­na­my, że nie­opła­co­ne gro­by mogą ulec likwidacji. 

 12. Msze św. w tym tygodniu:

- w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś. p. Lidię Szat­kow­ską w czwar­tek o godz. 8.45, Fran­cisz­kę Nakiel­ską w pią­tek o godz. 18.00, Sta­ni­sła­wa Dys­ie­ro­wicz w sobo­tę o godz. 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Mate­usza Śledź w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Gerar­da Grzy­bow­skie­go w śro­dę o godz. 18.00, Jolan­tę Buczyń­ską w czwar­tek o godz. 6.30 i Mar­tę Kitow­ską w czwar­tek o godz. 18.00

- w inten­cji pra­cow­ni­ków Zespo­łu Szkół Spe­cjal­nych, o błog. Boże dla żyją­cych i wiecz­ne szczę­ście dla zmar­łych w nie­dzie­lę o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Edwar­da Dahl­ke z ul 21 Lute­go, Mał­go­rza­tę Regul­ską z ul. Dwor­co­wej i Annę Pie­tra­niuk z Mala­chi­na. We wto­rek o godz. 13.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Anny Dzie­nisz z ul. Świer­ko­wej, a w śro­dę o godz. 11.00 pogrzeb ś.p. Gabrie­li Plisz­ka z ul. Sta­ro­gardz­kiej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne 09-10-2022

Ponie­dzia­łek

10.10.2022

6:30 + Hele­na Sie­rac­ka w 8 r. śm, rodzi­ce, zmar­li z rodzi­ny Sierackich

6:30 + Jan i Feli­cja Kłodzińscy

8:45 + Oty­lia Przy­tar­ska w 10 r. śm., i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 18

18:00 + Zofia Muzolf

18:00 + Mate­usz Śledź w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

11.10.2022

6:30 + Józef Śledź w 30 r. śm. żona Anie­la, rodzeń­stwo i rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Lidia Kukliń­ska z Róży bł. Anie­li Salawy

8:45 + Kazi­mierz, Anna Bła­szyk, zięć Andrzej i Marian oraz rodzi­ce z oboj­ga stron i Franciszek

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 19

18:00 + Ire­na, Józef, Kata­rzy­na i Zdzi­sław Podlewscy

18:00 + Lidia Kukliń­ska w 80 uro­dzi­ny i 8 r. śm.

Śro­da

12.10.2022

6:30 + Wacław Daj­ski w 2 r. śm., syn Jerzy, zmar­li z rodzi­ny Daj­skich i Kłodzińskich

6:30 W podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze bło­go­sła­wień­stwo i dary Ducha Świę­te­go dla całej rodzin

8:45 + W podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze bło­go­sła­wień­stwo Boże, zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej dla Kry­sty­ny i Andrze­ja z oka­zji zło­tej rocz­ni­cy ślubu

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 20

18:00 + Wal­fry­da i Józef Puczyńscy

18:00 + Ber­nard Grzy­bow­ski w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

13.10.2022

6:30 + Jolan­ta Buczyń­ska w 30 dzień po pogrzebie

6:30 + Wie­sła­wa (ona) Połom w dniu urodzin

8:45 + Lidia Szat­kow­ska w 1 r. śm

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 21

18:00 + Ste­fa­nia w 5 r. śm., mąż Kazi­mierz Kierszk

18:00 + Mar­ta Kitow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

14.10.2022

6:30 + Cze­sław Gerow­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Hele­na Tro­ka w 3 r. śm.

8:45 + Zyg­munt i Adam Urbańscy

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 22

8:45 W podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze bło­go­sła­wień­stwo Boże, zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej dla Krzysz­to­fa i Mał­go­rza­ty w 44 r. ślubu

15:00 Ślub

18:00 + Wan­da, Zofia, Augu­styn, Edwin Biesek

18:00 + Fran­cisz­ka Nakiel­ska w 1 r. śm

Sobo­ta

15.10.2022

6:30 + Edgar Bła­nek w r,. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron 

6:30 + Jan Kamow­ski i dziadkowie

8:45 + Miro­sław Falk, ojciec Józef, Zofia i Feliks Knuth

8:45 + Sta­ni­sław Dys­ie­ro­wicz w 15 r. śm.

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 23

18:00 + Roza­lia Mur­kow­ska w 32 r. śm., mąż Franciszek

Nie­dzie­la

16.10.2022

DZIEŃ PAPIESKI

6:30 W podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze bło­go­sła­wień­stwo Boże, zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej dla Wie­sła­wy (ona) z oka­zji 70 r. ur. i dla całej rodziny

7:30 + Kazi­mierz Bober w 23 r. śm.

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Iza­be­la Urbańska

11:00 + Ire­na Hof­man w 25 r. śm. oraz Edmund w r. uro­dzin oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Leoka­dia Mitul­ska i zmar­li z rodzi­ny Nadol­skich i Mitulskich.

12:30 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 24

18:00 W inten­cji pra­cow­ni­ków Zespo­łu Szkół Spe­cjal­nych o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla żyją­cych i radość wiecz­ną dla zmarłych

XXVII Niedziela Zwykła 2 października 2022 r.

 1. Bóg zapłać za dzi­siej­sze ofia­ry zło­żo­ne na cele die­ce­zjal­ne. Przy­po­mi­na­my, że przed kościo­łem Ryce­rze Kolum­ba sprze­da­ją zni­cze. Dochód z ze sprze­da­ży jest prze­zna­czo­ny na pomoc Ukrainie.

 2. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li – inwe­sty­cyj­na — jest prze­zna­czo­na na pra­ce remon­to­we w naszym koście­le. Na ukoń­cze­niu jest reno­wa­cja fre­sku w pre­zbi­te­rium, a w dal­szej kolej­no­ści zosta­ną poma­lo­wa­ne ścia­ny powy­żej fre­sku i zmie­nio­ne oświe­tle­nie. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my rów­nież za ofia­ry indywidualne. 
 3. Za tydzień w nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 11:00 odbę­dzie się spo­tka­nie dla rodzi­ców, któ­rych dzie­ci przy­go­to­wu­ją się do przy­ję­cia I Komu­nii Świę­tej. Zosta­ną poświę­co­ne różań­ce dzie­ci. Nato­miast na Mszy św. o godz. 14:00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu świę­te­go. Spo­tka­nie dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16:30 w sal­ce parafialnej.
 4. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek i pią­tek mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45, rów­nież w sobo­tę. Dodat­ko­wo zapra­sza­my na ado­ra­cję w czwar­tek po Mszy św. wie­czor­nej oraz w pią­tek od godz. 15.00 do 18.00. Spo­wiedź św. pierw­szo­piąt­ko­wa od godz. 15.00 do 16.20.
 5. Dzi­siaj po Mszach świę­tych moż­na kupić różań­ce świę­te, któ­re wyko­na­ły dzie­ci z Rycer­stwa. Pod­czas prac dzie­ci modli­ły się za wszyst­kich, któ­rzy kupią róża­niec. Zebra­ne ofia­ry zosta­ną prze­zna­czo­ne są na piel­grzym­kę wspól­no­ty do Niepokalanowa. 
 6. W mie­sią­cu paź­dzier­ni­ku zachę­ca­my wszyst­kich do odma­wia­nia różań­ca. Nabo­żeń­stwa różań­co­we w naszym koście­le codzien­nie o godz. 8.15 i 17.30. Poran­ny róża­niec pro­wa­dzą poszcze­gól­ne Róże Różań­co­we. Dzie­ci zapra­sza­my na róża­niec od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 16.20. Po nabo­żeń­stwach dzie­ci otrzy­ma­ją obraz­ki. W nie­dzie­le zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa różań­co­we o godz. 17.30.
 7. W ponie­dzia­łek o godz. 15.00 zapra­sza­my na Mszę św. z oka­zji inau­gu­ra­cji kolej­ne­go roku aka­de­mic­kie­go Aka­de­mii Trze­cie­go Wieku.
 8. W pią­tek przy­pa­da wspo­mnie­nie MB Różańcowej.
 9. Zdro­waś­ki za naszych zmar­łych moż­na skła­dać w biu­rze para­fial­nym w godzi­nach urzędowania.

 10. Koło Misyj­ne zapra­sza wszyst­kich chęt­nych na spo­tka­nie w naj­bliż­szy pią­tek o godz. 16.00 do sal­ki para­fial­nej. Spo­tka­nia będą się odby­wa­ły się dwa razy w mie­sią­cu: w pierw­szy i trze­ci pią­tek miesiąca.

 11. Apo­stol­stwo Trzeź­wo­ści zapra­sza na spo­tka­nie w sal­ce para­fial­nej w śro­dę po wie­czor­nej Mszy św. Na to spo­tka­nie zapra­sza rów­nież gru­pę modli­tew­ną oraz oso­by pra­gną­ce modlić się o wyzwo­le­nie z róż­nych uza­leż­nień dzie­ci, mło­dzież i rodzin.

 12. W naj­bliż­szą sobo­tę w kate­drze pel­pliń­skiej odbę­dzie się I Die­ce­zjal­ny Kon­gres Apo­sto­la­tu Modli­twy za Kapła­nów. Ks. biskup zapra­sza na to spo­tka­nie wszyst­kie „Mar­ga­ret­ki” i oso­by modlą­ce się za kapła­nów. Kon­gres roz­pocz­nie się o godz. 10.00 kon­fe­ren­cją, a o godz. 11.00 Msza św. pod prze­wod­nic­twem ks. biskupa.

 13. W związ­ku z zale­ce­niem ks. bisku­pa, od dzi­siaj we wszyst­kie nie­dzie­le, przed Msza­mi św., w para­fiach całej die­ce­zji będą gło­szo­ne krót­kie kate­che­zy na temat Mszy św.

 14. Gorą­co dzię­ku­je­my za ofia­ro­wa­nie nowych sto­ja­ków do rowe­rów przed kościołem.

 15. W zakry­stii moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma” oraz kalen­da­rze die­ce­zjal­ne (małe w cenie 6 zł, duże po 12 zł).

16. Msze św. w tym tygodniu:

- w 1 rocz­ni­cę śmier­ci: za ś.p. Hen­ry­ka Grzy­wacz w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Kami­lę Kuli­sie­wicz we wto­rek o godz. 6.30, Bogu­sła­wę Pepliń­ską w śro­dę o godz. 8.45 i Zyg­mun­ta Resz­czyń­skie­go w pią­tek o godz. 16.20

- w 30 dzień po pogrze­bie: za ś.p. Marię Popie­las we wto­rek o godz. 18.00, Wie­sła­wę Połom w śro­dę o godz. 18.00

- w int. ADŚ w czwar­tek o godz. 8.45

- w int. Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18.00

- w int. trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

17. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy ś.p. Wan­dę Pru­szak z Gutow­ca, Elż­bie­tę Pru­ską z ul. Tar­go­wej, Zofię Omie­czyń­ską z ul. Sta­ro­gardz­kiej, Tere­sę Ossow­ską z ul. Hal­le­ra, Edy­tę Łan­gow­ską z ul. Wie­lew­skiej, Wie­sła­wa Pilew­skie­go z Gdań­ska i Tade­usza Pobłoc­kie­go z ul. 21 Lute­go. W śro­dę o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Mał­go­rza­ty Regul­skiej z ul. Dwor­co­wej, a w czwar­tek o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Edwar­da Dahl­ke z ul. 21 Lute­go. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne, 2 października 2022 r.

Ponie­dzia­łek

03.10.2022

6:30 + Krzysz­tof, Wero­ni­ka i Józef Krzo­ska, Sta­ni­sław Kasprzyk

6:30 + Hen­ryk Grzy­wacz w 1 r. śm.

8:45 + Tere­sa Kaszu­bow­ska z oka­zji imienin

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 11

15:00 Inau­gu­ra­cja Roku Aka­de­mic­kie­go UTW

18:00 + Tere­sa Sobie­chow­ska z oka­zji imienin

18:00 + Hen­ryk Szczu­kow­ski w 7 r. śm., Fran­ci­szek Cisew­ski w 6 r. śm.

Wto­rek

04.10.2022

6:30 + Kami­la Kuli­sie­wicz w 1 r. śm.

6:30 + Rodzi­ce Tere­sa i Ber­nard Szulc

8:45 + Andrzej Guze­lak w 13 r. śm.

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 12

18:00 + Agniesz­ka i Mie­czy­sław Magul­scy oraz zmar­li z rodzin z oboj­ga stron

18:00 + Maria Popie­las w 30 dzień po pogrzebie 

Śro­da 05.10.2022

6:30 + Dusze w czyść­cu cierpiące

6:30 + Zofia Jezier­na z Róży bł. Anie­li Salawy

8:45 + Bogu­sła­wa (ona)w 1 r. śm oraz rodzi­ce Mał­go­rza­ta i Hen­ryk Peplińscy

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 13

18:00 + Leoka­dia, Dawid, syno­wie Miro­sław i Grze­gorz, wnuk Tomasz

18:00 + Wie­sła­wa Połom w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

06.10.2022

6:30 + Aloj­zy i Hele­na Kloske

6:30 + Ryszard Kło­poc­ki w 50 r. śm.

8:45 + W inten­cji ADŚ

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 14

18:00 + W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

18:00 + Ber­nard Pozor­ski z oka­zji urodzin

Pią­tek

07.10.2022

6:30 + O prze­bła­ga­nie za grze­chy przod­ków i człon­ków rodziny

6:30 + Dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 + W inten­cji trzeźwości

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 15

16:20 + Zyg­munt Resz­czyń­ski w 1 r. śm. 

18:00 + Brat Tade­usz Pobłocki

Sobo­ta

08.10.2022

6:30 +

6:30 + Jani­na Wró­blew­ska w 10 r. śm. oraz zmar­li z rodziny

8:45 + Jadwi­ga Pozor­ska z oka­zji imie­nin oraz mąż Franciszek

8:45 O Boże bło­go­sła­wień­stwo, zdro­wie i opie­kę MB Kró­lo­wej Różań­ca św. dla żyją­cych człon­ków z Róży św. Zofii, a dla zmar­łych o życie wieczne

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 16

18:00 + Sio­strze­niec Seba­stian Klug­mann w 4 r. śm., rodzi­ce Bole­sław i Lidia Klug­mann oraz rodzeń­stwo Bogu­sław i Longina

Nie­dzie­la

09.10.2022

6:30 + Jan Rumiń­ski, zona Hali­na oraz cór­ka Maryla

7:30 + Mar­ta Szlach­ci­kow­ska z oka­zji uro­dzin oraz rodzice

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Grze­go­rza w 50 urodziny

11:00 + Zofia i Hen­ryk Linda 

12:30 + Tere­sa Pobłocka

12.30 + Urszu­la Romp­kow­ska z ok. urodzin

12:30 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 17

18:00 + Bogu­sław Sobie­raj w 3 r. śm., rodzi­ce Łucja i Alojzy