XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 30 lipca 2023 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry na budo­wę nowych kościołów

 2. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. W te dni ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu – od godz. 7.00 do 8.45. Dodat­ko­wo w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. i w pią­tek od godz. 17.00 do 18.00 Zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej od godz. 17.00 do 18.00, a w Krzy­żu po Mszy św. o godz. 19.00.

 3. W sobo­tę od godz. 7.45 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót miesiąca.

 4. Przez całe waka­cje zapra­sza­my na Msze św. do Ostro­wi­te­go, w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 16.00.

 5. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi 15 minut przed Msza­mi św. Nie ma spo­wie­dzi pod­czas Mszy św.

 6. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różańca.

 7. Pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że sta­ra­niem nasze­go księ­dza bisku­pa, Ojciec św. Fran­ci­szek wyra­ził zgo­dę, aby NMP Nie­usta­ją­cej Pomo­cy zosta­ła głów­ną patron­ką naszej diecezji.

 8. Jutro po Mszy świę­tej o godz. 7.00, któ­rej w Bazy­li­ce będzie prze­wod­ni­czył Biskup Die­ce­zjal­ny, wyru­szy z Choj­nic Pie­sza Piel­grzym­ka na Jasną Górę, któ­ra dotrze do celu 13 sierp­nia. Pod­czas trwa­nia piel­grzym­ki będzie­my się modlić w inten­cji piel­grzy­mów i jej prze­wod­ni­ka ks. Mateusza.

 9. Msze św. w tym tygodniu:

w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś. p. Andrze­ja Stur­mow­skie­go we wto­rek o godz. 18.00

w 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Annę Woj­cie­chow­ską w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Jana Góral we wto­rek o godz. 8.45
w inten­cji dusz w czyść­cu cier­pią­cych od Apo­stol­stwa Pomo­cy Duszom Czyść­co­wym — w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

w inten­cji żyją­cych i zmar­łych człon­ków Apo­stol­stwa Dobrej Śmierci -
w czwar­tek o godz. 8.45

w inten­cji trzeź­wo­ści — w pią­tek o godz. 8.45

w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej — w sobo­tę o godz. 8.45

w inten­cji Żywe­go Różań­ca — w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z nasze wspól­no­ty ś.p. Elż­bie­tę Ciem­ka z ul. Łosiń­skiej, Maria­na Zim­noch z ul. Dwor­co­wej i Jerze­go Szprę­ga z ul. Gajo­wej. Wiecz­ny odpo­czy­nek …

Intencje Mszalne 30-07-2023

Ponie­dzia­łek

31.07.2023

6:30 + Jan Prill w 2 r. śm. oraz zmar­li z rodzi­ny Prill, Szafraniec

8:45 + W inten­cji APDC

8:45 + Anna Woj­cie­chow­ska w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Zyg­munt Narloch w 16 r. śm.

Wto­rek

01.08.2023

6:30 + Sta­ni­sław Pakow­ski w 3 r. śm.

8:45 + Aloj­zy i Joachi­ma Resz­czyń­scy, syno­wie Miro­sław i Feliks, syno­wa Fry­da i wnuk Stanisław

8:45 + Jan Góral w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Andrzej Stur­mow­ski w 1 r. śm.

Śro­da 02.08.2023

6:30 + Bar­ba­ra Cieślińska

8:45 + Jan Szulc w 5 r. śm.

18:00 + Msza świę­ta wyna­gra­dza­ją­ca z Pro­fa­na­cję Naj­święt­sze­go Sakramentu

18:00 +

Czwar­tek

03.08.2023

6:30 Za kapła­nów pra­cu­ją­cych w Naszej Para­fii, za ks. Pro­bosz­cza z Odrów i Mokrego

8:45 + W inten­cji ADŚ 

15:00 Ślub

18:00 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

Pią­tek

04.08.2023

6:30 + Tere­nia Włodarczyk

8:45 W inten­cji trzeźwości

18:00 + Domi­nik Łan­gow­ski z oka­zji uro­dzin i imie­nin, rodzi­ce z oboj­ga stron

Sobo­ta

05.08.2023

6:30 + Bole­sław Mil­ke w dniu uro­dzin, żona Bro­ni­sła­wa i syn Adam

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

15:00 Ślub 

16:00 Ślub

18:00 + Tere­sa Lica i Hali­na Lip­ska w r. urodzin

Nie­dzie­la

06.08.2023

6:30 + Jadwi­ga i Mie­czy­sław Okonek

7:30 + Tere­sa, Fran­ci­szek, Bog­dan Landowscy

8:45 W inten­cji Żywe­go Różańca

10:00 O Boże bło­go­sła­wień­stwo, opie­kę MB z oka­zji 1 r. ślu­bu Domi­ni­ki i Pio­tra oraz
+ ojca Adama

11:00 + Jerzy Kazi­mier­czak oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Jani­na, Anto­ni, Miro­sła­wa (ona) Sto­pa i zmar­li z rodziny

16:00 +

18:00 + Zofia Łan­gow­ska w 2 r. śm., mąż Sta­ni­sław, syn Hen­ryk i Jędrzej

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 23 lipca 2023 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy uczest­ni­czy­li w przy­go­to­wa­niu odpu­stu para­fial­ne­go i wszyst­kim tak licz­nie uczest­ni­czą­cym w Mszach św., szcze­gól­nie chó­ro­wi „Lut­nia”, Ryce­rzom Kolum­ba i Odno­wie w Duchu Świę­tym. Dzię­ku­je­my para­fial­ne­mu Cari­tas i wszyst­kim, któ­rzy w sal­ce przy­go­to­wa­li kawę i pysz­ne ciasto.

 2. Dzi­siaj po Mszach św. – z oka­zji zbli­ża­ją­ce­go się wspo­mnie­nia św. Krzysz­to­fa – bło­go­sła­wi­my pojaz­dy mecha­nicz­ne. Z oka­zji poświę­ce­nia jest pro­wa­dzo­na akcja MIVA Pol­ska: „jeden grosz za jeden szczę­śli­wie prze­je­cha­ny kilo­metr”. Tego­rocz­na akcja pro­wa­dzo­na jest pod hasłem „Z Kościo­łem na misyj­nych dro­gach”, Ofia­ry zło­żo­ne pod­czas poświę­ce­nia są prze­zna­czo­ne na zakup samo­cho­dów dla misjo­na­rzy. Pojaz­dy świę­ci­my na ul. Szkolnej.

 3. Przez całe waka­cje zapra­sza­my też na Msze św. w Ostro­wi­tem w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 16.00.

 4. W dniach 25, 26 i 27 lip­ca Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej zapra­sza na Mar­ga­ret­ko­we Dni Modlitw za Kapła­nów po Mszy św. o godz. 8.45.

 5. Przy­po­mi­na­my, iż w okre­sie waka­cyj­nym, w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi św. 15 minut przed Msza­mi św. Nie ma spo­wie­dzi w cza­sie Mszy św. Nato­miast biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko w ponie­dział­ki (16.00−17.00), śro­dy (10.00−11.00) i sobo­ty (10.00−11.00).
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta jest prze­zna­czo­na na budo­wę nowych kościołów. 

 7. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my rodzi­nie, któ­ra ofia­ro­wa­ła trzy maryj­ne orna­ty i nowe kro­pi­dło oraz Ryce­rzom Kolum­ba za pra­ce na rzecz parafii.

 8. Przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy nr „Piel­grzy­ma”.

 9. Msze św. w tym tygodniu:

w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś. p. Lidię Kukliń­ską w nie­dzie­lę o godz. 8.45

w 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Marię Sta­wic­ką we wto­rek o godz. 8.45, Jani­nę Wons w czwar­tek o godz. 8.45, Bar­ba­rę Elak w pią­tek o godz. 8.45

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Ire­nę Sikor­ską z Krzy­ża i Annę Ossow­ską z ul. Pia­sko­wej. W ponie­dzia­łek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Elż­bie­ty Ciem­ka z ul. Łosiń­skiej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne 23-07-2023

Ponie­dzia­łek

24.07.2023

6:30 + Augu­styn (on) Gla­za w 20 r. śm. oraz żona Zofia i syn Marian

8:45 + Anna Szprę­ga oraz jej rodzi­ce Kry­sty­na i Hen­ryk Brzescy

18:00 + Jan Pepliń­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

Wto­rek

25.07.2023

6:30 + Rodzi­ce Tere­sa i Ber­nard Szulc

8:45 + Krzysz­tof Kar­kosz­ka z oka­zji imienin

8:45 + Maria Sta­wic­ka w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Tade­usz Ossow­ski w dniu uro­dzin, żona Teresa

Śro­da 26.07.2023

6:30 + Anna Koszał­ka z oka­zji imie­nin oraz mąż Michał i syno­wie, Elż­bie­ta i Józef Kobus

8:45 + Anna i Kazi­mierz Bura­kow­scy, zięć Roman oraz Zofia i Feliks Knuth

18:00 + Mar­ta Bresz­ka, mąż Fran­ci­szek, cór­ka Urszu­la i rodzi­ce z oboj­ga stron

Czwar­tek

27.07.2023

6:30 + Jerzy Połom w dniu urodzin

8:45 + Mał­go­rza­ta Pepliń­ska w 10 r. śm., mąż, cór­ka i zmar­li z rodziny

8:45 + Jani­na Wons w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Zefi­ry­na Kitow­ska w 18 r. śm., mąż Aloj­zy, syn Mie­czy­sław, zięć Cze­sław i rodzi­ce z oboj­ga stron

Pią­tek

28.07.2023

6:30 + Hen­ryk Szar­mach w 9 r. śm., żona Jadwiga

8:45 + Roza­lia i Fran­ci­szek Urbańscy

8:45 + Bar­ba­ra Elak w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Wan­da, Zofia, Augu­styn, Edwin Biesek

Sobo­ta

29.07.2023

6:30 + Jerzy Gin­ter w 2 r. śm.

8:45 + Zofia Pepliń­ska z oka­zji urodzin

18:00 + Zofia w 4 r. śm., mąż Bole­sław Biesek

Nie­dzie­la

30.07.2023

6:30 + Jerzy Pron­dziń­ski w 26 r. śm. i ojciec Jan

7:30 + Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Bar­ba­ry i Krzysz­to­fa Leper w 35 r. ślubu

8:45 + Lidia Kukliń­ska w 1 r. śm.

10:00 + Jadwi­ga i Jan Krenscy

11:00 + Cecy­lia i Wła­dy­sław Mokwa

12:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo dla rodzi­ny Klaman

16:00 + Cze­sła­wa (ona) Pru­szak w 8 r. śmierci

18:00 + Mąż Cze­sław i zmar­li z rodzi­ny Lepak

XV NIEDZIELA ZWYKŁA 16 lipca 2023 r.

 1. W naj­bliż­szą sobo­tę obcho­dzi­my nasz odpust para­fial­ny ku czci św. Marii Mag­da­le­ny. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45 i 11.00 i 18.00. Sumę odpu­sto­wą o godz. 11.00 będzie spra­wo­wał ks. kanc­lerz Adam Kał­duń­ski. Po Mszy św. pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na. Bar­dzo pro­si­my, aby pro­ce­sję uświet­ni­ły wszyst­kie sztan­da­ry, cho­rą­gwie, sztan­dar­ki i fere­tro­ny oraz zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w uro­czy­sto­ści odpu­sto­wej, a zwłasz­cza w sumie odpu­sto­wej. Po sumie przed kościo­łem zosta­nie wysta­wio­ne sto­isko Cari­ta­su, gdzie będzie moż­na wypić kawę i zjeść pysz­ne ciasto. 

 2. Do piąt­ku o godz. 17.50 zapra­sza­my na Nowen­nę do Św. Marii Mag­da­le­ny. Przed kościo­łem moż­na jesz­cze nabyć ksią­żecz­ki z tek­sta­mi o naszej Patron­ce, z któ­rych dochód jest prze­zna­czo­ny na Litur­gicz­ną Służ­bę Ołtarza.
 3. W czwar­tek odwie­dzi­my cho­rych z posłu­gą sakramentalną.
 4. W pią­tek zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. przed odpu­stem od godz. 8.00 — 9.30 oraz od godz. 16.30 ‑17.30. Pod­czas spo­wie­dzi św. popo­łu­dnio­wej będzie wysta­wio­ny Naj­święt­szy Sakrament.
 5. Ser­decz­nie pro­si­my rodzi­ców, aby przy­sła­li dziew­czyn­ki do sypa­nia kwia­tów przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem na pro­ce­sji po sumie odpu­sto­wej. Pró­ba sypa­nia kwia­tów w pią­tek o godz. 17.00. Jed­no­cze­śnie ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy poma­ga­li w zor­ga­ni­zo­wa­niu wyjaz­du dzie­ci naszej para­fii na obóz misyj­ny do Bysławka.
 6. Dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne w ubie­głą nie­dzie­lę na kolek­tę inwe­sty­cyj­ną. Zebra­li­śmy 11 020 zł. Dzię­ku­je­my rów­nież za ofia­ry skła­da­ne indywidualnie. 
 7. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko w ponie­dział­ki (16.00−17.00), śro­dy (10.00−11.00) i sobo­ty (10.00−11.00).
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę, któ­ra jest ogól­no­pol­skim dniem modlitw za kie­row­ców pod hasłem : „Z Kościo­łem na misyj­nych dro­gach”, po każ­dej Mszy św., na ul. Szkol­nej świę­ci­my pojaz­dy mecha­nicz­ne. W ramach poświę­ce­nia jest pro­wa­dzo­na akcja MIVA Pol­ska „jeden grosz za jeden szczę­śli­wie prze­je­cha­ny kilo­metr”. Zebra­ne ofia­ry zosta­ną prze­ka­za­ne do refe­ra­tu misyj­ne­go na zakup środ­ków trans­por­tu dla misjo­na­rzy. W Ostro­wi­tem Msza św. o godz. 16.00. Po Mszy św. rów­nież poświę­ci­my pojazdy.
 9. Razem z Panem Bur­mi­strzem pra­gnie­my podzie­lić się rado­sną infor­ma­cją, że otrzy­ma­li­śmy dota­cję z Pol­skie­go Ładu, w wyso­ko­ści ponad milion zł, na reno­wa­cję ogro­dze­nia nasze­go cmen­ta­rza. Mamy nadzie­ję, że po uzy­ska­niu odpo­wied­nich zezwo­leń, w przy­szłym roku uda się sfi­na­li­zo­wać tę inwestycję.
 10. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Ger­tru­dę Bröt­cher w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Elż­bie­tę Drze­wic­ką we wto­rek o godz. 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Bar­ba­rę Bobiń­ską w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Sta­ni­sła­wa Krę­skie­go we wto­rek o godz. 8.45, Roma­na Ossow­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy ś.p. Wła­dy­sła­wa Ada­miec ze Świ­no­uj­ścia oraz Ada­ma Krę­skie­go z ul. Choj­nic­kiej. W ponie­dzia­łek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Ire­ny Sikor­skiej z Krzy­ża. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne 16-07-2023

 

Ponie­dzia­łek

17.07.2023

6:30 + Maria Stau­bach w 6 r. śm., syn Mie­czy­sław, zmar­li z rodziny

8:45 + Ger­tru­da Bot­cher (Becier) w 1 r. śm.

8:45 + Bar­ba­ra Bobiń­ska w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Wła­dy­sław Plisz­ka w 10. r. śm., żona Łucja i cór­ka Bogu­mi­ła i Alicja

Wto­rek

18.07.2023

6:30 + Kami­la Kuli­sie­wicz z oka­zji imienin

8:45 + Elż­bie­ta Drze­wic­ka w 1 r. śm.

8:45 + Sta­ni­sław Krę­ski w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Mie­czy­sław Żak, Ste­fan i Ste­fa­nia Rytlew­scy oraz Anna Żak

Śro­da 19.07.2023

6:30 W pew­nej intencji

8:45 + Anna i Fran­ci­szek Narloch 

18:00 + Anie­la Cza­piew­ska w r. śm. i ur., mąż Fran­ci­szek, rodzi­ce z oboj­ga stron

Czwar­tek

20.07.2023

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

6:30 +

8:45 + Kazi­mierz Gla­za w 10 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Maria i Wła­dy­sław Frolenko

18:00 + Roman Ossow­ski w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

21.07.2023

6:30 + rodzi­ce Tere­sa i Ber­nard Szulc

8:45 + Cecy­lia Fie­rek w 7 r. śm i mąż Paweł, syn Franciszek

18:00 + Ire­na Twar­dow­ska w 5 r. śm.

18:00 + Adam Mil­ke z oka­zji uro­dzin i jego rodzi­ce Bro­ni­sła­wa i Bolesław

Sobo­ta

22.07.2023

ODPUST PARAFIALNY

6:30 + Pela­gia Muchow­ska w 7 r. śm., mąż Władysław

6:30 + Józef Liter­ski z oka­zji uro­dzin i zmar­li z rodzin Lom­nitz, Liter­skich i Ceynowa

8:45 + Ryszard Pie­kar­ski z oka­zji uro­dzin oraz Kry­sty­na Lewińska

8:45 + Ojciec chrzest­ny Bernard

11:00 + SUMA ODPUSTOWA

14:00 Ślub

15:00 Ślub

18:00 + Kazi­mierz Grzy­wacz i rodzi­ce z oboj­ga stron

Nie­dzie­la

23.07.2023

6:30 + Jan Możuch z oka­zji uro­dzin, żona Hele­na i syn Jan

7:30 + Kla­ra Gla­ner w 28 r. śm., mąż Jan, cór­ki Ste­fa­nia i Jani­na oraz zięć Kazimierz

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Miro­sław Knuth w 7 r. śm. oraz Marta

11:00 + Rafał Wilczewski

12:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Ewy i Grze­go­rza z oka­zji 25 rocz­ni­cy ślubu

16:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Mag­da­le­ny i Mariu­sza z oka­zji 15 rocz­ni­cy ślubu

18:00 + Jan Pron­dziń­ski z oka­zji uro­dzin, syn Jerzy

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 9 lipca 2023 r.

 1. Bóg zapłać za zło­żo­ne dzi­siaj ofia­ry na malo­wa­nie nasze­go kościo­ła. Bóg zapłać rów­nież za ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu Chrztu Świętego.

 2. W czwar­tek przy­pa­da Dzień Fatim­ski. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo fatim­skie o godz. 20.00, któ­re popro­wa­dzi Żywy Róża­niec. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.

 3. W przy­szłą nie­dzie­lę (16 lip­ca) o godz. 8.45 zosta­nie odpra­wio­na Msza św. w inten­cji Rodzi­ny Szka­ple­rza Świę­te­go. Sam obrzęd nało­że­nia Szka­ple­rza odbę­dzie się w cza­sie reno­wa­cji misji św., a doko­na­ją go Ojco­wie Kar­me­li­ci. W związ­ku z tym świę­tem zapra­sza­my na Nowen­nę do Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej codzien­nie do sobo­ty o godz. 8.30

 4. Przez całe waka­cje zapra­sza­my też na Msze świę­tą w Ostro­wi­tem, w każ­dą nie­dzie­lę o 16.00.

 5. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi 15 minut przed Msza­mi św. 
 6. W waka­cje biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać przed połu­dniem we wszyst­kie dni tygo­dnia (poza nie­dzie­lą). Jeśli to moż­li­we, pro­si­my wcze­śniej umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 7. W dniach od 23 wrze­śnia do 1 paź­dzier­ni­ka odbę­dzie się piel­grzym­ka do Medju­gor­je. Bliż­sze infor­ma­cje u p. Syl­wii pod nume­rem tel. 506 963 107.
 8. W sobo­tę ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 9. Przy­po­mi­na­my, że w tym roku nasz odpust para­fial­ny obcho­dzi­my w sobo­tę, 22 lip­ca. Sumę odpu­sto­wą o godz. 11.00 będzie spra­wo­wał ks. kanc­lerz Adam Kał­duń­ski. Pro­si­my o udział w pro­ce­sji wszyst­kich cho­rą­gwi i fere­tro­nu. Spo­wiedź św. przed odpu­stem odbę­dzie się w pią­tek 21 lip­ca, a cho­rych odwie­dzi­my z posłu­gą sakra­men­tal­ną w czwar­tek, 20 lip­ca. Cho­rych moż­na zgła­szać w biu­rze para­fial­nym lub u księ­ży wikariuszy.
 10. Przed odpu­stem, w dniach 13 – 21 lip­ca, zapra­sza­my na Nowen­nę do Św. Marii Mag­da­le­ny codzien­nie o godz. 17.50. Mini­stran­ci będą roz­pro­wa­dzać modli­tew­ni­ki z tre­ścią Nowen­ny, z któ­rych dochód jest prze­zna­czo­ny na Litur­gicz­ną Służ­bę Ołtarza.
 11. Ks. Mate­usz, któ­ry jest prze­wod­ni­kiem Gru­py Choj­nic­kiej, zapra­sza na udział w pie­szej piel­grzym­ce do Czę­sto­cho­wy. Wyj­ście 31 lip­ca po Mszy św. o godz. 7.00 w Bazy­li­ce. Zachę­ca­my do odpro­wa­dze­nia piel­grzy­mów pierw­sze­go dnia i wzbu­dze­nia inten­cji, któ­re piel­grzy­mi będą pole­cać Mat­ce Bożej. Moż­na też oka­zać wspar­cie mate­rial­ne i do skar­bon­ki obok obra­zu Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej zło­żyć ofia­rę i inten­cje, za któ­re piel­grzy­mi będą się modlić przez całą drogę.
 12. W zakry­stii i przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy nr „Piel­grzy­ma”.

 13. Msze św. w tym tygodniu:

1 rocz­ni­cę śmier­ci: za ś.p. Jerze­go Gli­niec­kie­go we wto­rek o godz. 8.45

30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Ludwi­kę Gier­szew­ską w śro­dę o godz. 8.45, Ilzę Bec­ker w czwar­tek o godz. 8.45, Miro­sła­wę Ossow­ską w pią­tek o godz. 8.45

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Bogu­mi­łę Weso­łow­ską z ul. Sta­ro­gardz­kiej. We wto­rek odbę­dą się dwa pogrze­by: o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Wła­dy­sła­wa Ada­miec ze Świ­no­uj­ścia (daw­niej: Czersk, ul. Wie­lew­ska), a o godz. 11.00 pogrzeb ś.p. Ada­ma Krę­skie­go z ul. Choj­nic­kiej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne 9 – 7‑2023 r.

Ponie­dzia­łek

10.07.2023

6:30 + Kazi­mierz Nakiel­ski z oka­zji 7 r. śm.

8:45 + Bro­ni­sła­wa Szma­gliń­ska i rodzeństwo

18:00 + Hali­na Gór­no­wicz w 3 r. śm., mąż Zyg­munt, syn Mariusz i rodzi­ce z oboj­ga stron

Wto­rek

11.07.2023

6:30 + Łucja i Miko­łaj Wardyn

8:45 + Jerzy Gli­niec­ki w 1 r. śm., zmar­li z rodzi­ny Gli­niec­kich, Pasia­ków i Walów

18:00 + Tere­sa Matu­szew­ska w 5 r. śm

Śro­da 12.07.2023

6:30 + Anto­ni Orli­kow­ski w 10 r. śm.

8:45 + Wła­dy­sła­wa (ona) i Jan Rostankowscy

8:45 + Ludwi­ka Gier­szew­ska w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Mał­go­rza­ta w dniu uro­dzin i mąż Fran­ci­szek Landmesser

Czwar­tek

13.07.2023

6:30 + Anna i Kon­rad Peplińscy

8:45 + mąż Leszek Plisz­ka w 3 r. śm., rodzi­ce Ger­tru­da, Józef Warmbier

8:45 + Ilza Bec­ker w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Cze­sław Żali­kow­ski, rodzi­ce i rodzeństwo

Pią­tek

14.07.2023

6:30 + Jerzy Brzeziński

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski, bab­cie i dziad­ko­wie z oboj­ga stron

8:45 + Miro­sła­wa Ossow­ska w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Ire­na Pod­lew­ska w 13 r. śm.

Sobo­ta

15.07.2023

6:30 + Anna i Kazi­mierz Bła­szyk, Marian Ście­pul, rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Hali­na i Hen­ryk Jene­ral­scy w dniu imie­nin Henryka

15:00 Ślub

18:00 + Ire­na i Hie­ro­nim Zabłoc­cy z oka­zji r. śm., Ste­fan Lewiński

Nie­dzie­la

16.07.2023

6:30 + Zbi­gniew Rzeczp­czyń­ski w dn. ur.

7:30 + Bab­cia Wan­da Łan­gow­ska, dzia­dek Leon

8:45 O Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Rodzi­ny Szka­ple­rza Świę­te­go, dla zmar­łych o niebo

10:00 Kata­rzy­na i Piotr w 29 r. ślu­bu, o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB

11:00 + Hen­ryk Kamiń­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Krysty­na, Jerzy Jop­pek oraz Jerzy Nieżurawski 

16:00 +

18:00 + Jadwi­ga Dal­man w 11 r. śm. oraz mąż Józef

 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 2 lipca 2023 r.

 1. Ser­decz­nie wita­my w naszej para­fii wszyst­kich urlo­po­wi­czów i życzy­my wspa­nia­łe­go wypo­czyn­ku. Wyko­rzy­staj­my ten czas rów­nież na pogłę­bie­nie rela­cji z Bogiem. Dzi­siaj o godz. 16.00 zapra­sza­my na Mszę św. do Ostro­wi­te­go, a po Mszy św. o godz. 8.45 odbę­dzie się spo­tka­nie Żywe­go Różańca. 

 2. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek i pią­tek mie­sią­ca. Po ran­nej Mszy św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 8.45. Dodat­ko­we ado­ra­cje odbę­dą się w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. oraz w pią­tek od godz. 17.00 do 18.00 . Zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej rów­nież od godz. 17.00 do 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 16.20. W Krzy­żu Msza św. o godz. 1900, a przed Mszą św. spo­wiedź św.
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Kolek­ta jest prze­zna­czo­na na pla­no­wa­ne malo­wa­nie naszej świą­ty­ni. Spo­tka­nie z rodzi­ca­mi i chrzest­ny­mi w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.
 4. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi 15 minut przed Msza­mi św. Nie będzie spo­wie­dzi pod­czas Mszy św.
 5. W waka­cje biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać przed połu­dniem we wszyst­kie dni tygo­dnia (poza nie­dzie­lą). Jeśli to moż­li­we, pro­si­my wcze­śniej umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 6. W pią­tek o godz. 8.30 roz­po­czy­na­my Nowen­nę do Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej, któ­ra zawsze poprze­dza wspo­mnie­nie Mat­ki Bożej z Góry Kar­mel. Przy­ję­cie do szka­ple­rza, któ­re­go doko­na­ją Ojco­wie Kar­me­li­ci, odbę­dzie się w cza­sie reno­wa­cji misji św.
 7. Decy­zją ks. bisku­pa, z dniem 20 sierp­nia, odcho­dzą z naszej para­fii ks. Damian i ks. Tomasz. Uro­czy­ste poże­gna­nie księ­ży i podzię­ko­wa­nie za pięć lat ich posłu­gi w naszej wspól­no­cie odbę­dzie się 15 sierp­nia na Mszy św. o godz. 11.00, a w Krzy­żu o godz. 9.45. Do naszej para­fii zosta­li skie­ro­wa­ni: ks. Paweł Orłow­ski, dotych­cza­so­wy wika­riusz w Zble­wie i ks. Piotr Wie­trzy­kow­ski, wika­riusz para­fii Miło­sier­dzia Boże­go w Chojnicach.
 8. W dniach od 23 wrze­śnia do 1 paź­dzier­ni­ka odbę­dzie się piel­grzym­ka do Medju­gor­je. Bliż­sze infor­ma­cje u p. Syl­wii pod nume­rem tel. 506 963 107.
 9. W sobo­tę ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 10. Przy­po­mi­na­my, że w tym roku nasz odpust para­fial­ny obcho­dzi­my w sobo­tę, 22 lip­ca. Sumę odpu­sto­wą o godz. 11.00 będzie spra­wo­wał ks. kanc­lerz Adam Kał­duń­ski. Spo­wiedź św. przed odpu­stem odbę­dzie się w pią­tek 21 lip­ca, a cho­rych odwie­dzi­my z posłu­gą sakra­men­tal­ną w czwar­tek, 20 lipca.
 11. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p.: Miro­sła­wa Resz­czyń­skie­go we wto­rek o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p.: Annę Narloch w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Ryszar­da Guth we wto­rek o godz. 8.45, Hen­ry­ka Kac­przak w śro­dę o godz. 8.45, Roma­na Pru­skie­go w czwar­tek o godz. 8.45, Fran­cisz­ka Pastwę w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji ADŚ w czwar­tek o godz. 8.45

- w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p.: Marię Sta­wic­ką z ul. Win­cen­te­go Pola, Jani­nę Wons z Mosnej, Bar­ba­rę Elak z ul. Tuchol­skiej, Annę Woj­cie­chow­ską z Ustro­nia i Jana Góral z ul. Kla­skaw­skiej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne 2 VII 2023 r.

Ponie­dzia­łek

03.07.2023

6:30 + Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­ba o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB dla Marii i Arka­diu­sza w 13 r. ślu­bu oraz dla ich dzieci

8:45 + Hen­ryk i Jadwi­ga, rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Anna Narloch w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Hen­ry­ka Che­rek – greg. 29 

18:00 + Hele­na Lewiń­ska z oka­zji 20 r. śm., mąż Wła­dy­sław, syno­wie Ste­fan, Tade­usz i Krystyna

Wto­rek

04.07.2023

6:30 + Miro­sław Resz­czyń­ski w 1 r. śm. i rodzi­ce Joachi­ma (ona) i Alojzy

8:45 + Aloj­zy i Wła­dy­sła­wa Masiak

8:45 + Ruszard Guth w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Wła­dy­sław i Anna Treider

18:00 + Hen­ry­ka Che­rek – greg. 30

Śro­da 05.07.2023

6:30 + Elż­bie­ta Palu­szak- Pobłoc­ka i zmar­li z rodziny

8:45 + Ger­tru­da i Teo­fil Morzuch, zmar­li z rodziny

8:45 + Hen­ryk Kac­przak w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Msza świę­ta wyna­gra­dza­ją­ca za pro­fa­na­cję Naj­święt­sze­go Sakramentu

Czwar­tek

06.07.2023

6:30 O dary Ducha Świę­te­go dla kapła­nów pra­cu­ją­cych w Naszej Para­fii, dla
Ks. Mie­czy­sła­wa i Adama

8:45 W inten­cji ADŚ

8:45 + Roman Pru­ski w 30 dzień po pogrzebie

18:00 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

Pią­tek

07.07.2023

6:30 O Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB w 50 r. urodzin

8:45 W inten­cji trzeźwości

8:45 + Fran­ci­szek Pastwa w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Zofia Grze­ca z oka­zji uro­dzin, mąż Anto­ni, cór­ka Jadwi­ga, zię­cio­wie Józef i Zygmunt

Sobo­ta

08.07.2023

6:30 + Jan Rozmarynowicz

8:45 + Mar­ta Dobek w dniu uro­dzin, mąż Feliks

13:00 Msza – Łukowo

16:00 Ślub

18:00 + Woj­ciech w 3 r. śm., + zmar­li z rodzi­ny Jaż­dżew­skich i Krygier

Nie­dzie­la

09.07.2023

6:30 + Józef Cza­piew­ski w 7 r. śm., syn Janusz

7:30 + W pew­nej intencji

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz oraz Kry­sty­na Kasprzak

11:00 + Arka­diusz Burandt i Boże­na Ossowska

12:30 + Gerard i Ste­fa­nia Pega

16:00 + Elż­bie­ta i Leon Rzech­tal­scy oraz z rodzi­ny Rzech­tal­skich i Bożychów

18:00 + Łucja i Alfred Wilkowscy