Ksiądz Biskup Piotr Krupa nie żyje.

Z żalem, ale i wia­rą w życie wiecz­ne, zawia­da­mia­my, że 4 mar­ca 2024 r. zmarł Biskup Senior Piotr Kru­pa – eme­ry­to­wa­ny biskup pomoc­ni­czy die­ce­zji pelplińskiej.

Zmar­łe­go bisku­pa Pio­tra pole­caj­my miło­sier­dziu Boga.
Wiecz­ny odpo­czy­nek racz mu dać Panie.

Uro­czy­sto­ści pogrze­bo­we odbę­dą się w bazy­li­ce kate­dral­nej w Pelplinie:
w pią­tek 8 mar­ca 2024 r.:

o godz. 18.00 – Msza Świę­ta pod prze­wod­nic­twem arcy­bi­sku­pa Tade­usza Woj­dy, Metro­po­li­ty Gdańskiego;

po Mszy Świę­tej czu­wa­nie przy Zmar­łym do godz. 22.00;

w sobo­tę, 9 mar­ca 2024 r.:

od godz. 7.00  – moż­li­wość modli­twy indy­wi­du­al­nej w inten­cji Zmarłego;

godz. 10.00 – wspól­ny róża­niec w inten­cji Zmarłego;

godz. 11.00  – Msza świę­ta pogrze­bo­wa pod prze­wod­nic­twem bisku­pa pel­pliń­skie­go Ryszar­da Kasy­ny, a po niej zło­że­nie cia­ła w kryp­cie bisku­pów w katedrze.

Pole­caj­my bisku­pa Pio­tra Boże­mu Miło­sier­dziu: requ­ie­scat in pace…

Komunikat Przygotowanie do bierzmowania dla młodzieży — 2 rok formacji (szkoła ponadpodstawowa)

17.02 (sob) od 15.00 do 16.00 – 1 spo­tka­nie w kościele
24.02 (sob) od 15.00 do 16.00 – 2 spo­tka­nie w kościele
2.03 (sob) od 15.00 do 16.00 – 3 spo­tka­nie w kościele
9.03 (sob) od 15.00 do 16.00 – 4 spo­tka­nie w kościele
13.03 (śro­da) od 19.30 do 20.30 – Spowiedź
15.03 (pią­tek) od 19.30 – 5 spo­tka­nie w kościele
16.03 (sobo­ta) g. 17.00 – BIERZMOWANIE
17.03 (nie­dzie­la) g. 19.00 – spo­tka­nie przy her­ba­cie w sal­ce (dla chętnych)

REKOLEKCJE ADWENTOWE 2 – 6 grudnia 2023 r.

SOBOTA

godz. 1800 — Roz­po­czę­cie rekolekcji

NIEDZIELA

Msze św. z nauka­mi dla wszyst­kich

godz. 1100 — Msza św. z nauką dla dzie­ci

godz. 12.30 — Msza św. z nauką dla mło­dzie­ży

PONIEDZIAŁEK

godz. 615 – rora­ty dla doro­słych (krót­kie kazanie)

godz. 700 – rora­ty dla dzie­ci (krót­kie kazanie)

godz. 845 — Msza św. z nauką dla wszyst­kich

godz. 1630 — Msza św. i nauka dla wszyst­kich w Krzy­żu

godz. 1800 — Msza św. z nauką dla wszyst­kich

 

WTOREK

godz. 615 – rora­ty dla doro­słych (krót­kie kazanie)

godz. 700 – rora­ty dla dzie­ci (krót­kie kazanie)

godz. 845 — Msza św. z nauką dla wszyst­kich

godz. 1630 — Msza św. i nauka dla wszyst­kich w Krzy­żu (wcze­śniej spowiedź)

godz. 1800 — Msza św. z nauką dla wszyst­kich

 

ŚRODA

godz. 615 – rora­ty dla doro­słych (krót­kie kazanie)

godz. 700 – rora­ty dla dzie­ci (krót­kie kazanie)

godz. 845 — Msza św. z nauką dla wszyst­kich

godz. 1500 — Msza św. dla cho­rych z sakra­men­tem namasz­cze­nia chorych

godz. 1800 — Msza św. z nauką dla wszyst­kich i zakoń­cze­nie rekolekcji

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA REKOLEKCYJNA

w godz. 800 – 930 ; godz.1700 – 1800 oraz godz. 1900 – 2130

Produkty do umieszczenia w gotowej paczce

WAŻNE! Waga zapa­ko­wa­nych towa­rów nie powin­na prze­kro­czyć 18 kg!

Lp.

Nazwa pro­duk­tu

Suge­ro­wa­na ilość opakowań

waga jed­nost­ko­wa (ke)

Waga (kg)

l

maka­ron

l

0,5

0,5

2

ryż/kasza

2

0,4

0,8

3

cukier

l

1

1

4

konserwy/puszki mięsne/pasztet

3

0,3

0,9

5

her­ba­ta (40 torebek)

l

0,05

0,05

6

pie­czy­wo chrupkie

2

0,2

0,4

7

mle­ko UHT

2

1

2

8

zupy Instant

4

0,07

0,28

9

owsian­ki instant

4

0,03

0,12

10

orzechy/bakalie

2

0,2

0,4

11

bato­ny energetyczne/owsiane

4

0,04

0,16

12

palusz­ki, krakersy

2

0,1

0,2

13

dania goto­we o dłu­gim terminie

2

0,8

1,6

14

kasz­ki dla dzieci

2

0,2

0,4

15

sło­icz­ki dla dzieci

4

0,125

0,5

16

socz­ki dla dzie­ci (w opa­ko­wa­niu plastikowym)

2

0,33

0,66

17

musy owo­co­we

2

0,12

0,24

18

bisz­kop­ty

1

0,12

0,12

19

szam­pon i żel pod prysz­nic 2 w l dla dzieci

1

0,5

0,5

20

papier toa­le­to­wy

1

0,8

0,8

21

chu­s­tecz­ki higie­nicz­ne (wagon)

1

0,3

0,3

22

chu­s­tecz­ki nawilżone

2

0,4

0,8

23

pod­pa­ski

1

0,04

0,04

24

mydło w kostce

2

0,09

0,18

25

szczo­tecz­ki do zębów

2

0,01

0,02

26

pasta do zębów

1

0,1

0,1

27

żel pod prysz­nic (zapach uniwersalny)

1

0,5

0,5

28

szam­pon (uni­sex)

1

0,4

0,4

29

pla­stry z opa­trun­kiem do cięcia

2

0,02

0,04

30

woda utle­nio­na

2

0,1

0,2

31

grzebień/szczotka do włosów

1

0,01

0,01

32

żel anty­bak­te­ryj­ny

2

0,1

0,2

33

świe­ca

5

0,3

1,5

34

zapał­ki

5

0,05

0,25

35

środ­ki prze­ciw­bólowe typu apap / ibuprom

5

0,05

0,25

RAZEM

16,42

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU

Od czerw­ca 2020 roku obo­wią­zu­ją w naszej die­ce­zji Wytycz­ne doty­czą­ce ochro­ny dzie­ci i mło­dzie­ży. Jed­nym z ele­men­tów budo­wa­nia sys­te­mu prewen­cji jest powo­ła­nie w każ­dej para­fii, szko­le kato­lic­kiej czy innej insty­tu­cji kościel­nej tzw. oso­by pierw­sze­go kon­tak­tu. W przy­pad­ku zauważa­nia sygna­łów krzyw­dze­nia dziec­ka w śro­do­wi­sku kościel­nym – poza obo­wiąz­ka­mi wyni­ka­ją­cy­mi z pra­wa pań­stwo­we­go – nale­ży powia­domić Dele­ga­ta Bisku­pa Pel­pliń­skie­go ds. Ochro­ny Dzie­ci i Młodzie­ży lub zwró­cić się do oso­by pierw­sze­go kon­tak­tu. W naszej para­fii jest nią p. Ewa Mil­ke, któ­rej ema­il znaj­du­je się tutaj