XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 21 lipca 2024 r.

 1. Dzi­siaj po Mszach św. – z oka­zji zbli­ża­ją­ce­go się wspo­mnie­nia św. Krzysz­to­fa – bło­go­sła­wi­my pojaz­dy mecha­nicz­ne. Z oka­zji poświę­ce­nia jest pro­wa­dzo­na akcja MIVA Pol­ska: „jeden grosz za jeden szczę­śli­wie prze­je­cha­ny kilo­metr”. Ofia­ry zło­żo­ne pod­czas poświę­ce­nia są prze­zna­czo­ne na zakup samo­cho­dów dla misjo­na­rzy. Pojaz­dy świę­ci­my na ul. Szkolnej.

 2. Jutro obcho­dzi­my nasz odpust para­fial­ny ku czci św. Marii Mag­da­le­ny. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45 i 11.0017.00. Przed połu­dniem kaza­nia wygło­si ks. Lesław Idzik, nowy pro­boszcz z Łęga , a sumę odpu­sto­wą o godz. 17.00 będzie spra­wo­wał ks. kanc­lerz Adam Kał­duń­ski. Po Mszy św. pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na. Bar­dzo pro­si­my, aby pro­ce­sję uświet­ni­ły wszyst­kie sztan­da­ry, cho­rą­gwie, sztan­dar­ki i fere­tro­ny oraz zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w uro­czy­sto­ściach odpu­sto­wych. Po sumie przed kościo­łem zosta­nie wysta­wio­ne sto­isko Cari­ta­su, gdzie będzie moż­na wypić kawę i zjeść pysz­ne cia­sto. W tym dniu może­my uzy­skać odpust zupeł­ny przez przy­stą­pie­nie do Komu­nii św., odmó­wie­nie modli­twy w inten­cji Ojca św. oraz posta­no­wie­nie trwa­nia w łasce uświęcającej. 
 3. Ser­decz­nie pro­si­my rodzi­ców, aby przy­sła­li dziew­czyn­ki do sypa­nia kwia­tów przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem na pro­ce­sji po sumie odpustowej.
 4. Przez całe waka­cje zapra­sza­my też na Msze św. w Ostro­wi­tem w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 16.00.

 5. W dniach 25, 26 i 27 lip­ca Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej zapra­sza na Mar­ga­ret­ko­we Dni Modlitw za Kapła­nów po Mszy św. o godz. 8.45.

 6. Przy­po­mi­na­my, iż w okre­sie waka­cyj­nym, w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi św. 15 minut przed Msza­mi św. Nie ma spo­wie­dzi w cza­sie Mszy św. Nato­miast biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko w ponie­dział­ki (16.00−17.00), śro­dy (10.00−11.00) i sobo­ty (10.00−11.00). W tym tygo­dniu z racji odpu­stu, w ponie­dzia­łek biu­ro para­fial­ne jest nieczynne.
 7. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na ubie­gło­ty­go­dnio­wą kolek­tę inwe­sty­cyj­ną i ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Zebra­li­śmy 13.450 zł.
 8. Ks. Mate­usz zapra­sza na Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę, wyj­ście 31 lip­ca z Choj­nic. Moż­na skła­dać inten­cje do skrzyn­ki usta­wio­nej przy obra­zie MB Częstochowskiej.
 9. Spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne Boro­wiac­kiej Piel­grzym­ki Rowe­ro­wej na Jasną Górę odbę­dzie się dzi­siaj o godz. 15.00 w sal­ce para­fial­nej. Zwol­ni­ły się 3 miejsca.
 10. Przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy nr „Piel­grzy­ma”.

 1. Msze św. w tym tygodniu:

1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś. p. Jerze­go Szprę­gę we wto­rek o godz. 18.00 oraz za śp. Maria­na Zim­noch w czwar­tek o godz. 18.00

30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Bar­ba­rę Sma­gliń­ską we wto­rek o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Zbi­gnie­wa Ostrow­skie­go z Będź­mie­ro­wic (l. 58). Wiecz­ny odpoczynek ..

INTENCJE 16 TYDZIEŃ ZWYKŁY

Data Godz. Inten­cja
Ponie­dzia­łek 06:30 † Józef Liter­ski z ok. ur. oraz zm. z rodzin Liter­skich, Lom­nitz i Ceynowa
22 lip­ca 06:30 † Wła­dy­sław i Jerzy Wardin
  08:45 † Kazi­mierz Grzy­wacz oraz zm. rodzi­ce z ob. str.
  08:45 † Jan Giersz — greg.
  11:00 † Cze­sław Hau­za, żona Anna w 40. r. śm.
ODPUST 11:00 Z podz. za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla rodzi­ny Klaman
  17:00 SUMA ODPUSTOWA
  06:30 † Edmund Przy­tar­ski i rodzi­ce z ob. str.
Wto­rek 08:45 † Ryszard Pie­kar­ski oraz Kry­sty­na Lewińska
23 lip­ca 08:45 † Jan Giersz — greg.
  08:45 † Bar­ba­ra Sma­gliń­ska w 30. dzień po pogrzebie
  18:00 † Maria i Wła­dy­sław Frolenko
  18:00 † Jerzy Szprę­ga w 1. r. śm. oraz żona Danuta
Śro­da 06:30 † Kry­sty­na Szczo­drow­ska w dn. im.
24 lip­ca 08:45 † Miro­sław Knuth w 9. r. śm. oraz Mar­ta Knuth
  08:45 † Jan Giersz — greg.
  18:00 † Zbi­gniew Mate­juk oraz zm. rodzi­ce i bracia
Czwar­tek 06:30 wol­na intencja
25 lip­ca 08:45 † Zbi­gniew Niklasz
  08:45 † Jan Giersz — greg.
  18:00 † Marian Zim­noch w 1. r. śm.
  18:00 † Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz oraz Kry­sty­na Kacprzak
  06:30 † za dusze w czyść­cu cierpiące
Pią­tek 08:45 † Jan War­dyn, żona Ste­fa­nia oraz syn Leszek
26 lip­ca 08:45 † Jan Giersz — greg.
  18:00 † Maria Górnowicz
  18:00 † Anna Bura­kow­ska, mąż Kazi­mierz, zięć Roman oraz Sofia i Feliks Knuth
Sobo­ta 06:30 wol­na intencja
27 lip­ca 08:45 † Zofia Pepliń­ska z ok. ur.
  08:45 † Jan Giersz — greg.
  18:00 † Zefi­ry­na Kitow­ska w 19. r. śm., mąż Aloj­zy, syn Mie­czy­sław, zięć Cze­sław oraz zm. rodzi­ce z ob. str.
  06:30 † Jerzy Pron­dziń­ski w 27. r. śm. oraz ojciec Jan
  07:30 † Jerzy Gin­ter w 3. r. śm. oraz rodzi­ce z ob. str.
Nie­dzie­la 08:45 † Cecy­lia i Wła­dy­sław Mokwa
28 lip­ca 10:00 † Anna Dzie­nisz (Inten­cja od kole­gów i kole­ża­nek z LO)
  11:00 Z podz. za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla całej rodzi­ny Mał­go­rza­ty i Pio­tra z ok. 5. r. ślubu
  12:30 † Jan Ossow­ski, syno­wie Piotr i Roman
  12:30 † Jan Giersz — greg.
  12:30 † Michał Rekow­ski z ok. ur.
  16:00 † Bar­ba­ra i Cze­sław Elak
  18:00 Z podz. za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla całej rodzi­ny Ewy i Grze­go­rza z ok. 26. r. ślubu

XV NIEDZIELA ZWYKŁA 14 lipca 2024 r.

 1. Ser­decz­nie wita­my w koście­le oso­by wypo­czy­wa­ją­ce na tere­nie naszej para­fii i życzy­my miłych wra­żeń, dobrej pogo­dy, a przede wszyst­kim rege­ne­ra­cji sił fizycz­nych i ducho­wych. Zachę­ca­my rów­nież do nawie­dza­nia naszej świą­ty­ni. Przy­po­mi­na­my też, że w każ­dą nie­dzie­lę waka­cji moż­na uczest­ni­czyć we Mszy św. nad jezio­rem w Ostrowitem.

 2. Dzi­siaj na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św.
 3. W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się świę­tem Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej, do ponie­dział­ku o godz. 8.30, zapra­sza­my na Nowen­nę do Mat­ki Bożej. We wto­rek przy­pa­da wspo­mnie­nie Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej. Na Mszy św. o godz. 8.45 zosta­ną przy­ję­ci nowi człon­ko­wie Brac­twa Szka­ple­rza św. Oso­by pra­gną­ce przy­jąć szka­plerz pro­szo­ne są o zgło­sze­nie się do p. Kry­sty­ny Engel­hardt (tel. 534 651 689).
 4. Dziś roz­pocz­nie­my Nowen­nę do patron­ki naszej para­fii św. Marii Mag­da­le­ny. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy codzien­nie o godz. 17.50.
 5. W sobo­tę od godz. 7.00 do 8.45 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, a księ­ża odwie­dzą cho­rych z posłu­gą sakramentalną. 
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę, któ­ra jest ogól­no­pol­skim dniem modlitw za kie­row­ców po każ­dej Mszy św., na ul. Szkol­nej świę­ci­my pojaz­dy mecha­nicz­ne. W ramach poświę­ce­nia jest pro­wa­dzo­na akcja MIVA Pol­ska „jeden grosz za jeden szczę­śli­wie prze­je­cha­ny kilo­metr”. Zebra­ne ofia­ry zosta­ną prze­ka­za­ne do refe­ra­tu misyj­ne­go na zakup środ­ków trans­por­tu dla misjonarzy.
 7. W ponie­dzia­łek – 22 lip­ca - obcho­dzi­my nasz odpust para­fial­ny ku czci św. Marii Mag­da­le­ny. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45 i 11.00 i 17.00. Przed połu­dniem kaza­nia wygło­si ks. Lesław Idzik, nowy pro­boszcz z Łęga , a sumę odpu­sto­wą o godz. 17.00 będzie spra­wo­wał ks. kanc­lerz Adam Kał­duń­ski. Po Mszy św. pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na. Bar­dzo pro­si­my, aby pro­ce­sję uświet­ni­ły wszyst­kie sztan­da­ry, cho­rą­gwie, sztan­dar­ki i fere­tro­ny oraz zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w uro­czy­sto­ściach odpu­sto­wych. Po sumie przed kościo­łem zosta­nie wysta­wio­ne sto­isko Cari­ta­su, gdzie będzie moż­na wypić kawę i zjeść pysz­ne cia­sto. Przed odpu­stem nie będzie dodat­ko­wej spo­wie­dzi św., ale zachę­ca­my do spo­wie­dzi przed każ­dą Mszą św.
 8. Ser­decz­nie pro­si­my rodzi­ców, aby przy­sła­li dziew­czyn­ki do sypa­nia kwia­tów przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem na pro­ce­sji po sumie odpustowej.
 9. Ks. Mate­usz zapra­sza na Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę, wyj­ście 31 lip­ca z Choj­nic. Moż­na skła­dać inten­cje do skrzyn­ki usta­wio­nej przy obra­zie MB Czę­sto­chow­skiej, któ­re ks. Mate­usz wraz z piel­grzy­ma­mi zanie­sie przed tron Jasno­gór­skiej Pani.
 10. Dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne na kolek­tę na malo­wa­nie nasze­go kościo­ła oraz za ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Jak widzi­my pra­ce już zosta­ły roz­po­czę­te. W tym roku zosta­ną poma­lo­wa­ne trzy ścia­ny i do poma­lo­wa­nia pozo­sta­nie tran­sept czy­li naj­szer­sza część kościo­ła. W zależ­no­ści od zebra­nych środ­ków ta część zosta­nie poma­lo­wa­na w przy­szłym roku.
 11. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko w ponie­dział­ki (16.00−17.00), śro­dy (10.00−11.00) i sobo­ty (10.00−11.00).
 12. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Annę Ossow­ską we wto­rek o godz. 18.00, za śp. Elż­bie­tę Ciem­ka w sobo­tę o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Roma­na Pru­skie­go we wto­rek o godz. 8.45

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy ś.p. Zofię Miszew­ską (l. 91) z ul. Przy­to­ro­wej oraz śp. Kazi­mie­rza Pali­szew­skie­go (l.72) z Malachina.

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 7 lipca 2024 r.

 1. Po Mszy św. o godz. 8.45 zapra­sza­my na spo­tka­nie człon­ków Żywe­go Różańca.

 2. W dniach od 7 – 15 lip­ca zapra­sza­my na Nowen­nę do Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej, któ­rą będzie­my odma­wia­li po codzien­nie o godz. 8.30. Oso­by, któ­re pra­gną wstą­pić do Rodzi­ny Szka­ple­rza mogą zgło­sić się do p. Kry­sty­ny Engel­hart (tel. 534 651 689).

 3. W sobo­tę przy­pa­da Dzień Fatim­ski. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo fatim­skie o godz. 20.00. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.

 4. W przy­szłą nie­dzie­lę roz­pocz­nie­my Nowen­nę do patron­ki naszej para­fii Św. Marii Mag­da­le­ny. Do wspól­nej modli­twy zapra­sza­my 10 minut przed wie­czor­ną Mszą św. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na malo­wa­nie wnę­trza naszej świą­ty­ni, któ­re roz­pocz­nie się w tym tygo­dniu. Zosta­ła już pod­pi­sa­na umo­wa na wyko­na­nie prac z Kon­ser­wa­cją Zabyt­ków Bar­tosz Para­dow­ski ze Stru­gi. Zakres prac obej­mu­je trzy ścia­ny (bez fre­sków) i czę­ścio­wo fila­ry. Koszt prac (łącz­nie z mate­ria­ła­mi i rusz­to­wa­niem) wynie­sie 108 tys. zł. 

 5. Za tydzień, w nie­dzie­lę pod­czas Mszy o 12.30 udzie­lać będzie­my sakra­men­tu chrztu świętego.

 6. Przez całe waka­cje zapra­sza­my też na Msze św. w Ostro­wi­tem, w każ­dą nie­dzie­lę o 16.00.

 7. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi 15 minut przed Msza­mi św. 

 8. W waka­cje biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać przed połu­dniem we wszyst­kie dni tygo­dnia (poza nie­dzie­lą). Jeśli to moż­li­we, pro­si­my wcze­śniej umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.

 9. W sobo­tę ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 10. Przy­po­mi­na­my, że w tym roku nasz odpust para­fial­ny obcho­dzi­my w ponie­dzia­łek, 22 lip­ca. Sumę odpu­sto­wą o godz. 17.00 będzie spra­wo­wał ks. kanc­lerz Adam Kał­duń­ski. Pro­si­my o udział w pro­ce­sji wszyst­kich cho­rą­gwi i fere­tro­nu. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my w sobo­tę 20 lip­ca. Cho­rych moż­na zgła­szać w biu­rze para­fial­nym lub u księ­ży wikariuszy.

 11. Ks. Mate­usz zapra­sza na Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę. Wyj­ście 31 lip­ca z Choj­nic. Moż­na skła­dać inten­cje do skrzyn­ki usta­wio­nej przy obra­zie MB Czę­sto­chow­skiej, któ­re ks. Mate­usz wraz z piel­grzy­ma­mi zanie­sie przed tron Jasno­gór­skiej Pani.

 12. W zakry­stii i przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy nr „Piel­grzy­ma”.

 13. Od tej nie­dzie­li, codzien­nie o godz. 12.00, z wie­ży nasze­go kościo­ła roz­brzmie­wać będzie hej­nał. Dziś wyjąt­ko­wo będzie on odtwa­rza­ny o każ­dej peł­nej godzinie.

 14. Msze św. w tym tygodniu:

30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Mar­ka Krie­ger w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Janu­sza Michal­skie­go we wto­rek o godz. 8.45, za śp. Marię Zabroc­ką w  czwar­tek o godz. 8.45 oraz za Hen­ry­kę Zadwor­ną w pią­tek o godz. 8.45

 1. W minio­nym tygo­dniu poże­gna­li­śmy: śp. Edwar­da Nit­kę (l. 71) z Bor­ska, w ponie­dzia­łek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb śp. Zofii Miszew­skiej (l. 91) z ul. Przy­to­ro­wej. Wiecz­ny odpoczynek …