VIII NIEDZIELA ZWYKŁA 27 lutego 2022 r.

 1. Dzi­siaj po Mszy św. godz. 12:30 roz­po­czy­na­my trzy­dnio­wą Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, czy­li daw­ne nabo­żeń­stwo czter­dzie­sto­go­dzin­ne. Czu­wa­nie przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem ma być wyna­gro­dze­niem za grze­chy i cza­sem pod­ję­cia posta­no­wień wiel­ko­post­nych przed Śro­dą Popiel­co­wą. Ado­ra­cja będzie trwa­ła do godz. 18.00. W ponie­dzia­łek i wto­rek Naj­święt­szy Sakra­ment będzie wysta­wio­ny po Mszy świę­tej od godz. 8.45 do Mszy świę­tej o 18:00. Zachę­ca­my do nawie­dza­nia w te dni naszej świą­ty­ni. Ze wzglę­du na toczą­cą się woj­nę na Ukra­inie w nie­dzie­lę po wie­czor­nej Mszy św. zosta­nie ponow­nie wysta­wio­ny Najśw. Sakra­ment i roz­pocz­nie się noc­na ado­ra­cja Chry­stu­sa Eucha­ry­stycz­ne­go. Od kil­ku ostat­nich lat jeste­śmy świad­ka­mi wyrzu­ce­nia Chry­stu­sa z prze­strze­ni publicz­nej, a Jego miej­sce zaczy­na zaj­mo­wać czło­wiek ze swo­imi pra­wa­mi. Nasze poko­le­nie ponow­nie jest świad­kiem do cze­go dąży świat bez Boga. Dla­te­go wszyst­kich wie­rzą­cych para­fian zapra­sza­my i zachę­ca­my do noc­nej ado­ra­cji w inten­cji upro­sze­nia poko­ju, opa­mię­ta­nie rzą­dzą­cych świa­to­wą poli­ty­ką, zacho­wa­nie wia­ry w naszym naro­dzie i prze­bła­ga­nie za obra­ża­nie Boga w naszym życiu oso­bi­stym, rodzin­nym i naro­do­wym, a jed­no­cze­śnie pro­śmy o siły do oso­bi­ste­go nawró­ce­nia. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na rzecz pomo­cy Ukrainie.

 2. W tym tygo­dniu już Śro­da Popiel­co­wa roz­po­czy­na­ją­ca okres Wiel­kie­go Postu. Msze świę­te odpra­wi­my o godz.: 6.30, 8.45, 11.00, 16.20 i 18.00, a w Krzy­żu o 17.30. Pod­czas wszyst­kich Mszy świę­tych nasze gło­wy zosta­ną posy­pa­ne popio­łem na znak roz­po­czę­tej poku­ty. Pamię­taj­my, że w Popie­lec obo­wią­zu­je post ści­sły, pole­ga­ją­cy na wstrze­mięź­li­wo­ści od pokar­mów mię­snych i spo­ży­ciu jed­ne­go posił­ku do syta w cią­gu dnia. Pozo­sta­łe posił­ki muszą zostać ogra­ni­czo­ne co do ilo­ści. Gorą­co zachę­ca­my do pod­ję­cia się tego wiel­kie­go aktu pokut­ne­go. W śro­dę popiel­co­wą odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na rzecz pomo­cy Ukra­inie, a po Mszach św. odśpie­wa­my Supli­ka­cje.
 3. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej zapra­sza w śro­dę popiel­co­wą wszyst­kie dzie­ci i mło­dzież na godz. 15.30 na róża­niec w inten­cji upro­sze­nia poko­ju na świecie.
 4. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od ran­nej Mszy św. do godz. 8.45. Dodat­ko­wo w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. i w pią­tek od godz. od godz. 15.00 do 18.00. Spo­wiedź św. pierw­szo­piąt­ko­wa od godz. 15.00 do Mszy św. o godz. 16.20, a po niej Dro­ga Krzyżowa.
 5. Naj­bliż­szy pią­tek jest dniem modli­twy i poku­ty za grzech wyko­rzy­sta­nia sek­su­al­ne­go mało­let­nich w Koście­le. W tej inten­cji będzie­my się modlić na Mszach św. i nabo­żeń­stwach Dro­gi Krzy­żo­wej. Dro­gi Krzy­żo­we roz­po­czy­na­my już w ten piątek:
  a) dla dzie­ci o godz.16.20
  b) dla mło­dzie­ży o godz. 18.45
  c) dla wszyst­kich o godz. 8.15 i 17.30
  Kolek­ta zbie­ra­na pod­czas Mszy świę­tych połą­czo­nych z Dro­gą Krzy­żo­wą będzie prze­zna­czo­na na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego.
 6. W pią­tek nawie­dzą naszą para­fię reli­kwie bł. Ste­fa­na Kard. Wyszyń­skie­go, Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia. Zosta­ną one wysta­wio­ne obok reli­kwii św. Jana Paw­ła II. Civi­tas Chri­stia­na zapra­sza na wspól­ną modli­twę przed reli­kwia­mi: w pią­tek o godz. 17.30 na Dro­gę Krzy­żo­wą, w sobo­tę o godz. 16.30 na Mszę św. oraz w nie­dzie­lę o godz. 15.00 na Koron­kę do Miło­sier­dzia Bożego.
 7. Rów­nież w pią­tek przy­pa­da świę­to św. Kazi­mie­rza Kró­le­wi­cza. Na Mszę św. o godz. 18.00 zapra­sza­my Ryce­rzy Kolum­ba i kan­dy­da­tów do wspól­no­ty. O godz. 19.00 odbę­dzie się w sal­ce spo­tka­nie formacyjne. 
 8. Pra­gnie­my też poin­for­mo­wać, że w naj­bliż­szą sobo­tę biu­ro para­fial­ne będzie nie­czyn­ne, ponie­waż księ­ża wika­riu­sze będą odwie­dza­li cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną, a ks. pro­boszcz uda­je się do Pel­pli­na na tra­dy­cyj­ne nabo­żeń­stwo pokut­ne dla kapła­nów die­ce­zji na roz­po­czę­cie Wiel­kie­go Postu.
 9. Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym od przy­szłej nie­dzie­li zawsze o 17.15.
 10. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca. Kolek­ta z tej nie­dzie­li na cele diecezjalne. 
 11. W związ­ku z woj­ną na Ukra­inie ks. biskup skie­ro­wał do nas list z proś­bą o modli­twę i wspar­cie finan­so­we dla naro­du ukraińskiego…
 12. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy pra­co­wa­li przy usu­nię­ciu pęk­nię­te­go drze­wa na cmen­ta­rzu. Sytu­acja była bar­dzo poważ­na, ale facho­wość pila­rzy spra­wi­ła, że żaden pomnik nie uległ zniszczeniu.
 13. I jesz­cze jed­na infor­ma­cja: nasz para­fia­nin Patryk Szyn­wel­ski, któ­ry w naszym koście­le wyko­nał pięk­ny kon­cert kolęd, wystę­pu­je w pro­gra­mie „Szan­sa na suk­ces”, dzi­siaj w TVP 2 o godz. 15.15.
 14. Msze św. w tym tygodniu:

– w 1 r. śmier­ci: za ś.p. Andrze­ja Wycin­ka w śro­dę o godz. 6.30, Aldo­nę Żuraw­ka w nie­dzie­lę o godz. 10.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Rafa­ła Roki­tę w śro­dę o godz. 18.00, Zbi­gnie­wa Woś w pią­tek o godz. 18.00

- w inten­cji dusz czyść­co­wych 0d APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

– w inten­cji Apo­stol­stwa Dobrej Śmier­ci w czwar­tek o godz. 8.45

- w int. Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18.00

– w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

– w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

– w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Hil­de­gar­dę War­dyn z ul. Sta­ro­gardz­kiej, Kazi­mie­rza Kro­pi­dłow­skie­go z ul. Mle­czar­skiej, Euge­nię Barszcz – Doń­czyk z ul. Gen. Ander­sa i Marię Bana­czyk z ul. Choj­nic­kiej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne od 28 lutego do 6 marca 2022 r.

Ponie­dzia­łek

28.02.2022

6:30 + Miro­sław Mau­solf w dzień urodzin

6:30 + Agniesz­ka Orczy­kow­ska w 20 r. śm., mąż Fran­ci­szek oraz Wła­dy­sław Kapiszka

8:45 + W inten­cji APDC

8:45 + Adam Narloch – greg. 28

18:00 + Kry­sty­na Dec i brat Zbi­gniew Wysocki

18:00 + Jolan­ta Kru­eger z oka­zji urodzin

Wto­rek

01.03.2022

6:30 + Józef Fry­mark w 18 r. śm., rodzi­ce Hele­na i Bernard

6:30 + Hubert Pra­buc­ki w 5 r. śm.

8:45 + Zbi­gniew Lemańczyk

8:45 + Adam Narloch – greg. 29

18:00 + W podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze w dni 19 r. ślu­bu Iwo­ny i Zbigniewa

18:00 + W podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla całej rodzi­ny z oka­zji 80 rocz­ni­cy uro­dzin Jana

Śro­da

02.03.2022

POPIELEC

6:30 + Andrzej Wycin­ka w 1 r. śm.

6:30 + Hele­na i jej mąż Józef, cór­ka Jani­na Ossowscy

8:45 + Leszek Klug­man, rodzi­ce i rodzeń­stwo z oboj­ga stron

8:45 + Adam Narloch – greg. 30

11:00 + Lidia Landowska

16:20 + Leoka­dia i Jan Grze­ca, syn Mie­czy­sław, syno­wa Maria, zięć Jerzy

18:00 + Kazi­mierz Karcz i rodzi­ce z oboj­ga stron, + Janusz Galikowski

18:00 + Rafał Roki­ta w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

03.03.2022

6:30 + Cze­sła­wa i Leon Mroczyńscy

6:30 + W inten­cji kapła­nów i o powołania

8:45 + W inten­cji ADŚ

8:45 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 1

18:00 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

18:00 W podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo w 30 r. ślu­bu Ali­cji i Zbigniewa

Pią­tek

04.03.2022

6:30 + Hele­na i Kazi­mierz Bonin, rodzi­ce i rodzeń­stwo, krew­ni z oboj­ga stron

6:30 + Kazi­mierz Chma­ra i syn Krzysztof

8:45 W inten­cji trzeźwości

8:45 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 2

16:20 + Zyg­munt Wry­cza w 11 r. śm.

18:00 + Jani­na Haf­f­ke, Anie­la Haf­f­ke i zmar­li z rodziny

18:00 + Zbi­gniew Woś w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

05.03.2022

6:30 O zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Geno­we­fy Brze­ziń­skiej z oka­zji 70 r. urodzin

6:30 + Ger­tru­da Dola­ciak z oka­zji uro­dzin i mąż Edmund Dolaciak

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 3

16:30 Msza świę­ta o dar poko­ju i zawie­rze­nia Panu Bogu z oka­zji nawie­dze­nia reli­kwii bł. Ks. Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyńskiego

18:00 + Zbi­gniew Rzep­czyń­ski w r. śm.

Nie­dzie­la

06.03.2022

6:30 + Woj­ciech, Jadwi­ga i Alfons Ossowscy

7:30 + Kazi­mierz Bober i Hele­na Możuch z oka­zji imienin

8:45 W inten­cji Róż Różańcowych

10:00 + Wła­dy­sław Żuraw­ka w 2 r. śm. i Aldo­na Żuraw­ka w 1 r. śm.

11:00 + Jan Sto­pa w 2 r. śm., żona Urszu­la i rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Ire­na Cysew­ska w 6 r. śm.

12:30 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 4

18:00 + Euge­nia Narloch w 3 r. śm., mąż Fran­ci­szek i rodzi­ce z oboj­ga stron

VII NIEDZIELA ZWYKŁA 20 lutego 2022 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry na WSD w Pel­pli­nie. W ubie­głym tygo­dniu na kolek­tę inwe­sty­cyj­ną zebra­li­śmy 9 780 zł. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wszel­ką pomoc na rzecz parafii.

 2. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej zapra­sza na Ogól­no­pol­skie Mar­ga­ret­ko­we dni modlitw za kapła­nów w dniach 25, 26 i 27 lute­go po Mszy świę­tej o 8.45.

 3. Z wyprze­dze­niem infor­mu­je­my, że w dniach 4 – 5 mar­ca, za spra­wą Civi­tas Chri­stia­na — nawie­dzą naszą para­fię reli­kwie Bł. Kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Pro­gram nawie­dze­nia przed­sta­wi­my w przy­szłą nie­dzie­lę, nie­mniej pra­gnie­my, aby był to czas modli­twy o prze­bu­dze­nie ducho­we nas samych i naszej Ojczy­zny oraz o pokój na świe­cie, a zwłasz­cza na Ukrainie.
 4. Pro­szo­no nas rów­nież o prze­ka­za­nie infor­ma­cji, że w naj­bliż­szą sobo­tę w para­fii św. Woj­cie­cha w Sta­ro­gar­dzie Gd. o godz. 21.00 roz­pocz­nie się „Noc wal­ki o bło­go­sła­wień­stwo dla Pol­ski”. Z pro­gra­mem modlitw i nabo­żeństw tej nocy moż­na zapo­znać się na stro­nie para­fii lub z pla­ka­tu w naszej gablocie.
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. godz. 12.30 roz­po­czy­na­my trzy­dnio­wą Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, czy­li daw­ne nabo­żeń­stwo czter­dzie­sto­go­dzin­ne poprze­dza­ją­ce Wiel­ki Post. Czu­wa­nie przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem ma być wyna­gro­dze­niem za grze­chy oso­bi­ste i znie­wa­ża­nie Chry­stu­sa i Mat­ki Naj­święt­szej oraz cza­sem pod­ję­cia posta­no­wień wiel­ko­post­nych przed Śro­dą Popiel­co­wą. Niech będzie to czas modli­twy o wła­sną prze­mia­nę i uświę­ce­nie. Ado­ra­cja będzie trwa­ła do godz. 18:00.
 6. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.
 7. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Józe­fy Dahl­ke i Jolan­ty Krgier w pią­tek o godz. 8.45, Roma­na Muchę w pią­tek o godz. 18.00, Ber­nar­dy Kam­row­skiej w sobo­tę o godz. 18.00, Bro­ni­sła­wy Jaż­dżew­skiej w nie­dzie­lę o godz. 10.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Wie­sła­wa Sukien­nik w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Dariu­sza Gla­zer ze wto­rek o godz. 18.00, Toma­sza Laskow­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00, Tere­sę Pastwa w pią­tek o godz. 18.00

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej para­fii ś.p. Annę Osow­ską z ul. Krę­tej, Tere­sę Gor­no­wicz z Dąbek, Agniesz­kę Miel­ke z Krzy­ża i Kry­sty­nę Krzo­ska z Gutow­ca (pogrzeb odbył się w Choj­ni­cach). W ponie­dzia­łek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Hil­de­gar­dy War­dyn z ul. Sta­ro­gardz­kiej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne od 21 do 27 lutego 2022 r.

Ponie­dzia­łek

21.02.2022

6:30 + Rodzi­ce Tere­sa i Kazi­mierz Krie­ger (Kry­ger)

6:30 +

8:45 Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta, szcze­gól­nie Polski

8:45 + Adam Narloch – greg. 21

18:00 + Roman Ossowski

18:00 + Wie­sław Sukien­nik w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

22.02.2022

6:30 + za dusze w czyść­cu cierpiące

6:30 + Wer­ner Hof­f­man, Ste­fa­nia i Zdzisław

8:45 + Mat­ka Wła­dy­sła­wa Zdu­nek w 10 r. śm., ojciec Alfons

8:45 + Adam Narloch – greg. 22

18:00 + Tere­sa Sobie­chow­ska w 15 r. sm.

18:00 + Dariusz Gla­zer w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da 23.02.2022

6:30 + za dusze w czyść­cu cierpiące

6:30 +

8:45 + Tere­sa, Roman i Adam Urbań­scy, zmar­li z rodzi­ny Schre­iber i Urbańskich

8:45 + Adam Narloch – greg. 23

18:00 + Wacław Belic­ki w 13 r. śm.

18:00 ++ Janusz Sza­ra­fin w 15. r. śm., syn Maciej w rocz­ni­cę urodzin

Czwar­tek

24.02.2022

6:30 + za dusze w czyść­cu cierpiące

6:30 +

8:45 O nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

8:45 + Adam Narloch – greg. 24

18:00 + Mar­cin Sar­now­ski w 9 r. śm.

18:00 + Tomasz Laskow­ski w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

25.02.2022

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

6:30 w inten­cjach Kró­lo­wej Pokoju

8:45 + Józe­fa Dahl­ke w 1 r. śm., Jolan­ta Kry­ger w 1 r. śm.

8:45 + Adam Narloch – greg. 25

18:00 + Roman Mucha w 1 r. śm.

18:00 + Tere­sa Pastwa w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

26.02.2022

6:30 + Hali­na i Hen­ryk Jene­ral­scy w eln. ur. Henryka

6:30 + Jerzy Wiel­gosz w 2. r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron i dusze w czyśccu

8:45 + Roman Sma­go­rzew­ski, Seba­stian Sma­go­rzew­ski, Kon­stan­ty Pelpliński

8:45 + Adam Narloch – greg. 26 

18:00 + Ber­nar­da Kam­row­ska w 1 r. śm., mąż Franciszek

Nie­dzie­la

27.02.2022

6:30 + Marze­na, Kry­sty­na, Marian Skajewscy

7:30 + Wik­to­ria i Józef Jasińscy

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Bro­ni­sła­wa Jaż­dżew­ska w 1 r. śm.

11:00 + Maria Kołat­ka-Cza­piew­ska, Kon­rad Cza­piew­ski, Bła­żej Kołatka

12:30 + Bole­sław, Bro­ni­sła­wa Mil­ke i syn Adam

12:30 + Adam Narloch – greg. 27

18:00 + Aloj­zy Kitow­ski w r. śm, jego żona Zefi­ry­na, syn Mie­czy­sław, zięć Cze­sław, rodzi­ce z oboj­ga stron

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 13 lutego 2022 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry na pra­ce remon­to­we w naszej parafii.

 2. Dzi­siaj na Mszy św. o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św.
 3. W naj­bliż­szą śro­dę (16 lute­go) o godz. 18.30 z kościo­ła MB Fatim­skiej w Choj­ni­cach, jak zawsze w trze­cią śro­dę mie­sią­ca, wyru­sza pie­sza piel­grzym­ka do Zamar­te­go. Piel­grzym­ka jest owo­cem trwa­ją­ce­go Syno­du, a jej inten­cją jest proś­ba o roze­zna­nie i pod­ję­cie powo­łań do sakra­men­tal­nych mał­żeństw, rodzi­ciel­stwa, kapłań­stwa, życia zakon­ne­go i misyj­ne­go. Na miej­scu o godz. 21.00 Msza św. i powrót we wła­snym zakre­sie lub przy pomo­cy innych kie­row­ców, któ­rzy będą mie­li wol­ne miejsca.
 4. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li na WSD w Pelplinie.
 5. Bar­dzo pro­si­my, aby do przy­szłej nie­dzie­li wszy­scy odpo­wie­dzial­ni za poszcze­gól­ne gru­py dusz­pa­ster­skie w para­fii dostar­czy­ły spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści z ostat­nich pię­ciu lat. W mia­rę moż­li­wo­ści w spra­woz­da­niach powin­ny zna­leźć się dane zarzą­dów, rok powsta­nia, licz­ba człon­ków i waż­niej­sze wydarzenia.
 6. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Aloj­ze­go Mysz­ka w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Gra­ży­nę Goliń­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Urszu­lę Osow­ską w pią­tek o godz. 6.30, Kazi­mie­rza Kla­man w sobo­tę o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Gerar­da Rymon-Lipiń­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Jolan­tę Szy­man­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Agniesz­kę Kie­dro­wicz w pią­tek o godz. 18.00

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Wal­de­ma­ra Bru­skie­go z ul. Dwor­co­wej i Jana Macha­jew­skie­go z ul. Kościusz­ki. W czwar­tek o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Anny Osow­skiej w ul. Krę­tej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje mszalne od 14 do 20 lutego 2022 r.

Ponie­dzia­łek

14.02.2022

6:30 + Kla­ra i Win­cen­ty Gro­mow­scy i ich rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Fran­ci­szek i Fran­cisz­ka Bruscy

8:45 + Wła­dy­sław (on) w 8 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Adam Narloch – greg. 14

18:00 + Ana­sta­zy Mysz­ka w 1 r. śm.

18:00 + Kami­la Kulisiewicz

Wto­rek

15.02.2022

6:30 + Z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze, o zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo oraz opie­kę Mat­ki Bożej dla Janu­sza z oka­zji urodzin

6:30 O zdro­wie Kata­rzy­ny i Rodziny

8:45 Do Ducha Świę­te­go o dar miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

8:45 + Adam Narloch – greg. 15

18:00 + Mar­ta i Aloj­zy Kie­drow­scy, cór­ka Agnieszka

18:00 + Gerard Rymon-Lipiń­ski w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da 16.02.2022

6:30 + Alfons Ziel­ke z oka­zji urodzin

6:30 + Hele­na Banach z oka­zji 80 r. uro­dzin i w 5 mie­siąc po śmier­ci oraz teścio­wa Zofia Cichosz w 27 r. śm.

8:45 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryi

8:45 + Adam Narloch – greg. 16

18:00 + Jan Konef­ka w 7 r. śm., Maria Konef­ka, syn Bernard 

18:00 + Zbi­gniew Andrzej Buć­ko, zmar­li z rodzi­ny Gilew­skich i Meger

Czwar­tek

17.02.2022

6:30 + Bog­dan Gru­bich w 2 r. śm., rodzi­ce Agniesz­ka i Jan

6:30 + Boże­na Lica w 10 r. śm.

8:45 + Zyg­munt Che­rek z oka­zji urodzin

8:45 + Adam Narloch – greg. 17

18:00 + Gra­ży­na Goliń­ska w 1 r. śm.

18:00 + Jolan­ta Szy­man­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

18.02.2022

6:30 + Wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

6:30 + Urszu­la Osow­ska w 1 r. śm.

8:45 + Hele­na i Alfons Lepak, Kazi­mierz, Zbigniew

8:45 + Adam Narloch – greg. 18

18:00 + Agniesz­ka Kie­dro­wicz w 30 dzień po pogrzebie

18:00 +

Sobo­ta

19.02.2022

6:30 + Mał­go­rza­ta, Jan, syn Jan

6:30 + Jerzy Lin­da w 19 r. śm., rodzi­ce Lin­da i Krenscy

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Bar­ba­ry i Artu­ra z oka­zji urodzin

8:45 + Teo­dor Kosie­dow­ski z oka­zji r. śmierci

8:45 + Adam Narloch – greg. 19

18:00 + Kazi­mierz Kla­man w 1 r. śm.

Nie­dzie­la

20.02.2022

6:30 + Gustaw Twar­dow­ski w 3 r. śm.

7:30 + Gerard Szlach­ci­kow­ski z oka­zji uro­dzin, rodzice

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Łukasz Kaszu­bow­ski z oka­zji imienin

11:00 + Janusz Soj­ka w 5 r. śm.

12:30 + Teo­fi­la i Teo­fil Pliszka

12:30 + Adam Narloch – greg. 20

18:00 + Ele­ono­ra Min­dak z oka­zji uro­dzin oraz mąż Paweł, sio­stra Jani­na oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

V NIEDZIELA ZWYKŁA 6 lutego 2022 r.

 1. W tym tygo­dniu zakoń­czy­ły się przy­ję­cia kolę­du­ją­cych kapła­nów. Mimo wie­lu obaw spo­wo­do­wa­nych wzro­stem zaka­żeń przy­ję­ło nas ok. 78 % rodzin (w ubie­głym roku 72%) . Przed pan­de­mią kolę­dę przyj­mo­wa­ło śred­nio ok. 82 %. Tym bar­dziej jeste­śmy wdzięcz­ni za oka­zy­wa­ną nam życz­li­wość i ofia­ry kolę­do­we. Mamy nadzie­ję, że w przy­szłym roku będzie­my mogli odwie­dzić jesz­cze wię­cej rodzin.

 2. Po Mszy św. o godz. 8.45 zapra­szam na spo­tka­nie Żywe­go Różańca.
 3. Swo­je kolę­do­wa­nie zakoń­czy­li rów­nież kolęd­ni­cy misyj­ni, któ­rzy pra­gną gorą­co podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy ich przy­ję­li. Tego­rocz­ne kolę­do­wa­nie było o tyle trud­niej­sze, że co chwi­la któ­ryś z małych misjo­na­rzy był na kwa­ran­tan­nie. Mimo tego dzie­ci zebra­ły 1210 zł na pomoc rówie­śni­kom z Azji Środ­ko­wej. Bóg zapłać za zło­żo­ne ofiary.
 4. W pią­tek obcho­dzi­my wspo­mnie­nie Mat­ki Bożej z Lour­des, a jed­no­cze­śnie Świa­to­wy Dzień Cho­re­go. Zachę­ca­my do modli­twy za oso­by cho­re, star­sze i kona­ją­ce. Na Mszy św. o godz. 8.45 cho­rym i star­szym udzie­li­my Sakra­men­tu Namasz­cze­nia Chorych.
 5. Rów­nież w pią­tek narze­czo­nych zapra­sza­my na nauki przed­ślub­ne. Spo­tka­nie odbę­dzie się o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę na Mszy św. o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Spo­tka­nie dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce para­fial­nej. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na nasze pra­ce parafialne.
 7. W sobo­tę na Mszę św. o godz. 18.00 zapra­sza­my Ryce­rzy Kolum­ba oraz chęt­nych do wstą­pie­nia do Sto­wa­rzy­sze­nia, a o godz. 19.00 w sal­ce para­fial­nej odbę­dzie się spotkanie.
 8. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.
 9. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Zbi­gnie­wa Dol­ne­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Paw­ła Kaczyń­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Ewę Blok w śro­dę o godz. 18.00, Rober­ta Kaszu­bow­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00, Agniesz­kę Ufnow­ską w pią­tek o godz. 6.30, Domi­ni­ka Jaż­dżew­skie­go w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Flo­ria­na Rud­nik z Byd­gosz­czy, Krzysz­to­fa Bąk z ul. Szkol­nej i Grze­go­rza Basza­now­skie­go z Łub­nej, W śro­dę o godz. 10.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Jana Macha­jew­skie­go z ul. Kościusz­ki, a o godz. 12.00 pogrzeb ś.p. Wal­de­ma­ra Bru­skie­go z ul. Dwor­co­wa. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne od 7 do 13 lutego 2022 r.

Ponie­dzia­łek

07.02.2022

6:30 + Bro­ni­sła­wa i Kon­rad Plu­to-Prą­dzin­scy, rodzi­ce z oboj­ga stron oraz Piotr i Ger­tru­da Pluto-Prądzinscy 

6:30 + Mie­czy­sław Lor­biec­ki i Jego rodzice

8:45 + Jerzy Chmara

8:45 + Adam Narloch – greg. 7

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo oraz opie­kę Mat­ki Boskiej dla rodzi­ny Puczyńskich

18:00 + Zbi­gniew Dol­ny w 1 r. śm.

Wto­rek

08.02.2022

6:30 + Syno­wie Piotr i Roman Ossowscy

6:30 O Boże bło­go­sła­wień­stwo w rodzi­nie dla Lidii i Roma­na w dniu urodzin

8:45 + Gabrie­la (k) Stolt­man i jej sio­stra Wioletta

8:45 + Adam Narloch – greg. 8

18:00 + Hali­na i Józef Lenc oraz zmar­li z oboj­ga stron

18:00 + Paweł Kaczyń­ski w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

09.02.2022

6:30 + Wie­sław Sukiennik

6:30 W pew­nej intencji

8:45 + Bog­dan Fir­gol­ski w 3 r. śm.

8:45 + Adam Narloch – greg. 9

18:00 + Alek­san­der Sekow­ski i rodzice

18:00 + Ewa Blok w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

10.02.2022

6:30 + Sta­ni­sław Jasnoch w 10 r. śm.

6:30 O nawró­ce­nie dla Marcina

8:45 + Zbi­gniew Mate­juk z oka­zji urodzin

8:45 + Adam Narloch – greg. 10

18:00 O Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdro­wie dla Anto­ni­ny z oka­zji 9 urodzin

18:00 + Robert Kaszu­bow­ski w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

11.02.2022

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

6:30 + Mał­go­rza­ta Lam­czyk w 24 r. śm., Jan i Piotr 

6:30 + Agniesz­ka Ufnow­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Zmar­li z rodzin Ska­jew­skich, Bąków, Oźmiń­skich, Nata­lia Połom

8:45 + Adam Narloch – greg.11

18:00 + Tere­sa Sobie­chow­ska z oka­zji urodzin

18:00 + Domi­nik Jaż­dźew­ski w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

12.02.2022

6:30 + Mag­da­le­na Sto­pa oraz dziad­ko­wie Sto­pa i Szmaglińscy

6:30 + Jan Wal­kow­ski w 3 r. śm.

8:45 + Wła­dy­sław Bie­sek i żona Anna

8:45 + Ali­cja i Cze­sław Ślę­zak, Jan Gruźliński

8:45 + Adam Narloch – greg. 12

18:00 + Wacław Sumion­ka, rodzi­ce, brat Józef

18:00 + Zenon Wiśniew­ski w 19 r. śm.

Nie­dzie­la

13.02.2022

6:30 + O Boże bło­go­sła­wień­stwo, opie­kę Mat­ki Bożej dla Anny z oka­zji 60 r. uro­dzin oraz + śp. Jana

7:30 + Jan Min­dak w 23 r. śm. oraz rodzice

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz oraz rodzi­na Karnowskich

11:00 + Anna Szyn­wel­ska w 18 r. śm i zmar­li z rodziny 

12:30 + Leon Mali­szew­ski w 17 r. śm.

12.30 O bło­go­sła­wień­stwo Boże dla Darii, Wojt­ka i Oliwiera

12:30 + Adam Narloch – greg. 13

14:00 + Miro­sła­wa (k) Buszek

18:00 O Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Miro­sła­wa z oka­zji urodzin