III NIEDZIELA WIELKANOCNA 14 kwietnia 2024 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry na malo­wa­nie nasze­go kościo­ła oraz ofia­ry indywidualne.

 2. Dzi­siaj na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św.

 3. Dziś przy­pa­da świę­to Chrztu Pol­ski – w naszych modli­twach pamię­taj­my o naszej Ojczyźnie.

 4. W związ­ku z pere­gry­na­cją iko­ny MBNP w śro­dę zapra­sza­my na Nowen­nę o godz. 8.45 lub 18.00 miesz­kań­ców ulic: Choj­nic­kiej, Pomor­skiej, Kró­lo­wej Jadwi­gi i Cmen­tar­nej oraz wszyst­kie rodzi­ny, któ­re odwie­dzi­ła Mary­ja w zna­ku cudow­nej iko­ny. Zachę­ca­my do zapi­sy­wa­nia inten­cji na nowen­nę i wrzu­ca­nie ich do skrzyn­ki usta­wio­nej przy drzwiach głównych.

 5. W śro­dę o 19.00 w sal­ce para­fial­nej spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca: Róża św. Józe­fa, Św. Marii Mag­da­le­ny i MB Fatim­skiej. Zela­tor­ka­mi Anna Lin­da, Kry­sty­na Engel­hart i Jadwi­ga Stosik.

 6. Rów­nież w śro­dę zapra­sza­my na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od godz. 20.00 do 21.00. W tym cza­sie będzie oka­zja do spo­wie­dzi św. a o godz. 20.30 wspól­ny różaniec.

 7. W dniach 31 maja – 2 czerw­ca w Czar­nej Wodzie odbę­dzie się Week­end dla narze­czo­nych. Zapi­sy na stro­nie www.dobry-początek.pl. W nasze para­fii kolej­na edy­cja Week­en­du odbę­dzie się w dniach 18 – 20 października.

 8. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my oso­bom, któ­re zaan­ga­żo­wa­ły się w ume­blo­wa­niu zakry­stii, a zwłasz­cza ofia­ro­daw­com nowych szaf na sza­ty litur­gicz­ne. Gorą­co dzię­ku­je­my Ryce­rzom Kolum­ba za udział w licz­nych pra­cach na rzecz para­fii oraz para­fia­nom, któ­rzy uczest­ni­czy­li w roz­biór­ce Gro­bu Pańskiego.

 9. Spo­tka­nie kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia i przy­naj­mniej jed­ne­go z rodzi­ców lub opie­ku­nów w czwar­tek 25 kwiet­nia od 18.30 do 19.15 w kościele.

 10. 11 maja wyru­szy­my w pie­szej piel­grzym­ce do Wie­la. Zapla­nuj­my już teraz ten dzień, aby cały­mi rodzi­na­mi piel­grzy­mo­wać do sank­tu­arium Mat­ki Bożej.

 11. Nasza para­fia orga­ni­zu­je wyjazd na Spo­tka­nie Mło­dych na polach Led­nic­kich w dniu 1 czerw­ca. Koszt110 zł. Szcze­gó­ły i zapi­sy u ks. Pawła.

 12. Dzi­siaj do naby­cia nowy numer Pielgrzyma.

 13. Msze św. w tym tygodniu:

w I rocz­ni­cę śm. za śp. Ada­ma Wró­blew­skie­go w sobo­tę o godz. 6.30

w 30 dzień po pogrze­bie za śp. Ire­nę Narloch w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Janu­sza Guth we wto­rek o godz. 18.00, za śp. Ali­cję Pras w śro­dę o godz. 8.45, za śp. Jana Giersz w śro­dę o godz. 18.00, za śp. Zofię Góral w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy ś.p. Fran­cisz­kę Cza­piew­ską z ul. Zie­lo­nej, prze­ży­ła 91 lat; śp. Andrze­ja Fojut z Będź­mie­ro­wic, prze­żył 69 lat; śp. Tade­usz Ryka­czew­skie­go z ul. Dwor­co­wej, prze­żył 77 lat.

Zmar­ła Zofia Pastwa z Mala­chi­na, prze­ży­ła 81 lat. Jej pogrzeb odbę­dzie się w ponie­dzia­łek o 11.00. Zmarł Edward Fin­ger z Kur­ko­wa. Jego pogrzeb odbę­dzie się w śro­dę o 11.15.

II NIEDZIELA WIELKANOCNA NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 7 kwietnia 2024 r.

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest świę­tem Miło­sier­dzia Boże­go. Módl­my się szcze­gól­nie za tych, któ­rzy jesz­cze nie pojed­na­li się z Bogiem. Nabo­żeń­stwo z Koron­ką do Miło­sier­dzia Boże­go dzi­siaj po Mszy św. o godz. 8.45, następ­nie spo­tka­nie Żywe­go Różańca

 2. Dziś po Mszy św. o godz. 12.30 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św.

 3. Przed kościo­łem odby­wa się dzi­siaj zbiór­ka do puszek na cele charytatywne.

 4. W dniu dzi­siej­szym w naszej Ojczyź­nie odby­wa­ją się wybo­ry samo­rzą­do­we. Tro­ska o naszą przy­szłość jest obo­wiąz­kiem każ­de­go Pola­ka, a tym bar­dziej czło­wie­ka wie­rzą­ce­go. Dla­te­go przy­po­mi­na­my i zachę­ca­my do udzia­łu w gło­so­wa­niu przy urnach wyborczych.

 5. Jutro obcho­dzi­my uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, któ­ra zosta­ła prze­nie­sio­na ze wzglę­du na Wiel­ki Tydzień. Wie­czo­rem o godz. 18.00 Msza św. w inten­cji rodzin, któ­re doświad­czy­ły stra­ty dziec­ka, a po niej spo­tka­nie w sal­ce — zapraszamy.

 6. W tym tygo­dniu od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 9.20 do 11.00 moż­na zama­wiać inten­cje mszal­ne na 2025 r. Przy usta­la­niu ilo­ści rezer­wo­wa­nych inten­cji pamię­taj­my tak­że o innych oso­bach, któ­re tak­że chcia­ły­by aby w inten­cji ich zmar­łych była spra­wo­wa­na Msza świę­ta w naszym kościele.

 7. W związ­ku z pere­gry­na­cją iko­ny MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w śro­dę zapra­sza­my na nowen­nę o godz. 8.45 lub 18.00 miesz­kań­ców ulic Szkol­nej, Tar­go­wej, Pia­sko­wej, Zaci­sza, Rze­mieśl­ni­czej i Rynkowej.

 8. W śro­dę o 19.00 w sal­ce para­fial­nej spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca: Róża św. Ber­na­de­ty, św. Marii Mag­da­le­ny i św. Mak­sy­mi­lia­na. Zela­to­ra­mi Ire­na i Zenon Kamiń­scy, Ire­na Markowska.

 9. W śro­dę ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i oka­zja do spo­wie­dzi od 20.00 do 21.00. O 20.30 Róża­niec święty.

 10. W śro­dę o godz. 19.00 zapra­sza­my do ora­to­rium na spo­tka­nie dla mał­żon­ków, spo­tka­nie to nie jest tera­pią, ale oka­zją do budo­wa­nia dia­lo­gu małżeńskiego.

 11. W sobo­tę od 7.00 do 8.45 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu.

 12. W przy­szłą nie­dzie­lę na Mszy o 12.30 udzie­lać będzie­my chrztu. Kate­che­za dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o 19.00 w sal­ce parafialnej.

 13. Taca w przy­szłą nie­dzie­lę będzie prze­zna­czo­na na par­ce remon­to­we. Już nie­ba­wem roz­pocz­nie się malo­wa­nie ścian nasze­go pięk­ne­go kościoła.

Msze św. w tym tygodniu:

 • w inten­cji rodzi­ców i rodzin doświad­czo­nych stra­tą dziec­ka w ponie­dzia­łek o 18.00

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za śp. Wacła­wa Żak w ponie­dzia­łek o 18.00, śp. Jadwi­gę Sanow­ska we wto­rek o 6.30, śp. Edmun­da Podol­skie­go i Miro­sła­wa Jonak w czwar­tek o 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie za śp. Ire­nę Jabłoń­ska we wto­rek o 18.00, śp. Andrze­ja Sza­moc­kie­go w śro­da o 18.00, śp. Gabrie­lę Sze­ma­to­wicz w czwar­tek o 18.00, śp. Kry­sty­nę Szczy­głow­ską w pią­tek o 18.00,

W minio­nym tygo­dniu ode­szli do wiecz­no­ści: Wie­sław Gaj­li z ul. Mle­czar­skiej, prze­żył 68 lat oraz Marek Woliń­ski ze Sto­dó­łek, prze­żył 62 lata.

Zosta­li­śmy popro­sze­ni o prze­ka­za­nie ogło­sze­nia nastę­pu­ją­cej treści:

Aka­de­mia Suk­ce­su Spo­łecz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Czer­sku zapra­sza uczniów klas trze­cich szkół pod­sta­wo­wych wraz z rodzi­ca­mi na spo­tka­nie, któ­re odbę­dzie się w nie­dzie­lę 14 kwiet­nia o godzi­nie 12.00 w budyn­ku Liceum przy uli­cy Szkol­nej 3.

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 31 marca 2024 r.

 1. Świę­ta Wiel­ka­noc­ne budzą w nas nadzie­ję powsta­nia do nowe­go życia. Chry­stus poko­nał śmierć, aby uka­zać nam nasze prze­zna­cze­nie do nie­śmier­tel­no­ści. Tak, jak po nocy przy­cho­dzi dzień, tak też po chwi­lach zwąt­pie­nia, bez­sil­no­ści i łez, budzi się nadzie­ja lep­sze­go jutra. Dzię­ku­jąc za wszel­kie prze­ja­wy życz­li­wo­ści, w imie­niu kapła­nów posłu­gu­ją­cych w naszej para­fii, skła­da­my ser­decz­ne życze­nia rado­sne­go prze­ży­cia świąt, poko­ju w ser­cach i rodzi­nach oraz nadziei na przyszłość. 

 2. Na zakoń­cze­nie Mszy Krzyż­ma Świę­te­go cele­bro­wa­nej w Wiel­ki Czwar­tek w bazy­li­ce kate­dral­nej w Pel­pli­nie, biskup Ryszard Kasy­na wrę­czył nomi­na­cje kano­nic­kie. Nasz ksiądz pro­boszcz oraz pocho­dzą­cy z Czer­ska ks. Rado­sław Orli­kow­ski zosta­li kano­ni­ka­mi hono­ro­wy­mi Kapi­tu­ły Kamień­skiej. Kano­ni­cy hono­ro­wi mają pra­wo do uży­wa­nia stro­ju kano­nic­kie­go. Kano­nia jest god­no­ścią kościelną. 

 3. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy uczest­ni­czy­li i w jaki­kol­wiek spo­sób przy­czy­ni­li się uświet­nie­nia Tri­du­um Pas­chal­ne­go oraz wystro­ju nasze­go kościo­ła. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy przy­go­to­wa­li Ciem­ni­cę, za pro­jekt i wyko­na­nie Gro­bu Pań­skie­go, za ofia­ry na kwia­ty oraz pomoc w reali­za­cji pro­jek­tu. Bóg zapłać stra­ża­kom za war­tę hono­ro­wą. Dzię­ku­je­my uczest­ni­kom wiel­ko­piąt­ko­wej Dro­gi Krzy­żo­wej, zwłasz­cza Ryce­rzom Kolum­ba, poli­cji, dru­hom stra­ża­kom oraz wspól­no­tom i przed­sta­wi­cie­lom grup spo­łecz­nych za czy­ta­nie roz­wa­żań i nie­sie­nie krzyża.

 4. Dzi­siaj moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny za przy­ję­cie papie­skie­go bło­go­sła­wień­stwa „Urbi et Orbi” przez radio lub tele­wi­zję. Warun­kiem jest przy­stą­pie­nie do Komu­nii świę­tej i odmó­wie­nie w koście­le modli­twy w inten­cjach Ojca Świętego.

 5. Jutro dru­gi dzień Świąt – Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny. Prze­żyj­my ten dzień w zjed­no­cze­niu z Chry­stu­sem Zmar­twych­wsta­łym. Msze św. odpra­wia­my w porząd­ku nie­dziel­nym. Zachę­ca­my do uczest­nic­twa w Mszach św. przez całą okta­wę Wiel­ka­no­cy. Tra­dy­cyj­nie w dniu jutrzej­szym w naszych kościo­łach modli­my się i skła­da­my ofia­ry na Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubelski.

 6. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go, któ­rą poprze­dza Nowen­na do Miło­sier­dzia Boże­go. Na Nowen­nę zapra­sza­my codzien­nie po Mszy św. o godz. 8.45. Przed kościo­łem odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na cele charytatywne.

 7. Spo­tka­nie Rodzi­ców dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św. zapra­sza­my na spo­tka­nie w przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 12.30.

 8. Za tydzień w nie­dzie­lę spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca po Mszy o 8.45.

 9. W śro­dę na nowen­nie modlić się będzie­my w inten­cji miesz­kań­ców ulic Bato­re­go, Pocz­to­wej, Kole­jo­wej, Dąbrow­skie­go, Lipo­wej i Orzechowej.

 10. W śro­dę o 19.00 w sal­ce para­fial­nej spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca: Róża św. Św. Fau­sty­ny, Św. Marii Mag­da­le­ny i MB Różań­co­wej. Zela­tor­ka­mi Maria Masiak, Hali­na Cza­piew­ska, i Kry­sty­na Wirkus.

 11. W śro­dę ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od 20.00 do 21.00 i oka­zja do spo­wie­dzi. O 20.30 Róża­niec święty.

 12. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucharystyczne:

  • I czwar­tek: ado­ra­cja od 7.00 do 8.45, po wie­czor­nej Mszy św. nabo­żeń­stwo eucha­ry­stycz­ne za powo­ła­nych i o nowe powo­ła­nia duchowne,

  • I pią­tek: ado­ra­cja od 7.00 do 8.45 i od 15.00 do 18.00. Oka­zja do spo­wie­dzi od 15.00 do 16.20; W łącz­no­ści z każ­dą Mszą świę­tą nabo­żeń­stwo wyna­gra­dza­ją­ce Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezusa

  • I sobo­ta: od 7.00 do 8.45 ado­ra­cja, o 7.45 nabo­żeń­stwo do Ser­ca Maryi, któ­re popro­wa­dzi Rycer­stwo Niepokalanej.

 1. W pierw­szą sobo­tę od 8.30 księ­ża odwie­dzą cho­rych z posłu­ga sakramentalną.

 2. Z racji okta­wy uro­czy­sto­ści Zmar­twych­wsta­nia w pią­tek nie będzie obo­wią­zy­wa­ła wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mięsnych.

 3. Przy­po­mi­na­my , że od ponie­dział­ku 8 kwiet­nia przyj­mu­je­my inten­cje mszal­ne na 2025 r. W pierw­szym tygo­dniu inten­cje będzie moż­na zama­wiać w sal­ce para­fial­nej od godz. 9.20 do 11.00.

 4. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.

 5. Msze św. w tym tygodniu:

  • w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Jerze­go War­czak w ponie­dzia­łek o godz. 12.30, za śp. Zyg­mun­ta Kieł­piń­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Bar­ba­rę Fischer-Kier­ską w śro­dę o godz. 6.30 oraz za śp. Janu­sza Bed­nar­skie­go w śro­dę o godz. 18.00

  • w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Edy­tę Rogow­ską we wto­rek o godz. 18.00 oraz za śp. Jani­nę Klo­ska w czwar­tek o godz. 18.00
  • w inten­cji ADŚ w czwar­tek o godz. 8.45
  • w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18.00.

  • w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45
  • w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45
  • w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45

W śro­dę o godz. 12.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Wie­sła­wa Gaj­li (l.68) z ul. Mle­czar­skiej. Wiecz­ny odpo­czy­nek racz mu dać Panie…

NIEDZIELA PALMOWA 24 marca 2024 r.

 1. Nie­dzie­la Pal­mo­wa tra­dy­cyj­nie roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień. Na wszyst­kich Mszach św. bło­go­sła­wi­my pal­my, a pro­ce­sja z pal­ma­mi odbę­dzie się przed Mszą św. o godz. 11.00. Po Mszy św. zosta­nie roz­strzy­gnię­ty kon­kurs na naj­wyż­szą i naj­pięk­niej­szą pal­mę, a o godz. 17.15 zapra­sza­my na ostat­nie Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym. Dzi­siaj obcho­dzi­my rów­nież Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży. O godz. 13.00 w Koście­rzy­nie odbę­dzie się spo­tka­nie mło­dych, na któ­re z ks. Mate­uszem uda­je się mło­dzież z naszej parafii.

 2. W ponie­dzia­łek o godz. 17.00 zapra­sza­my na spo­tka­nie Rady Para­fial­nej, któ­re odbę­dzie się na plebanii.

 3. Z uwa­gi na Wiel­ki Tydzień i okta­wę wiel­ka­noc­ną Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go jest prze­nie­sio­na na ponie­dzia­łek 8 kwiet­nia. Tego dnia zapra­sza­my rodzi­ny, któ­re doświad­czy­ły stra­ty dziec­ka na Mszę św. w ich inten­cji o godz. 18.00, a potem na spo­tka­nie w sal­ce parafialnej.

 4. We wto­rek po wie­czor­nej Mszy św. zbiór­ka ministrantów.

 5. W śro­dę spo­wiedź para­fial­na z udzia­łem księ­ży nasze­go dekanatu:

 • Przed połu­dniem: od 8.00 do 8.45 i od 9.15 do 11.00

 • Po połu­dniu: od 15.30 do 16.30 i od 17.00 do 18.00

 • Wie­czo­rem: od 20.00 do 21.00

 1. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w śro­dę od 15.00 do 18.00 i od 20.00 do 21.00.

 2. W śro­dę na nowen­nie modlić się będzie­my w inten­cji miesz­kań­ców ulic Kościusz­ki, Wie­lew­skiej, Konop­nic­kiej, Mle­czar­skiej i Rodzinnej.

 3. W śro­dę o 19.00 w sal­ce para­fial­nej spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca: Róża św. Cecy­lii, św. Łucji i MB Czę­sto­chow­skiej. Zela­tor­ka­mi Gra­ży­na Krie­zel, Karo­li­na Resz­czyń­ska-Gali­kow­ska i Wio­le­ta Rostankowska.

 4. W tym tygo­dniu biu­ro para­fial­ne będzie czyn­ne tyl­ko ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę od 16.00 do 17.00.

 5. Pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że nową księ­gę inten­cji na 2025 r. otwie­ra­my w ponie­dzia­łek po Nie­dzie­li Miło­sier­dzia Boże­go, w ponie­dzia­łek 8 kwietnia.

 6. Pro­si­my o przy­no­sze­nie Skar­bo­nek Wiel­ko­post­nych i skła­da­nie ich do kosza przy­go­to­wa­ne­go przed ołtarzem.

TRIDUUM PASCHALNE:

Wiel­ki Czwartek:

 • godz. 18.00 Msza św. Wie­cze­rzy Pań­skiej, a po niej pro­ce­sja do Ciem­ni­cy. Ado­ra­cja będzie trwa­ła do godz. 22.00.

Wiel­ki Piątek: 

 • godz. 8.00 wzno­wie­nie ado­ra­cja Pana Jezu­sa w Ciem­ni­cy i śpie­wa­na Jutrznia

 • godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Bożego

 • godz. 17.00 Litur­gia Męki Pań­skiej z Komu­nią św., a po niej prze­nie­sie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do Gro­bu Pań­skie­go i ado­ra­cja do godz. 22.00. Ofia­ry z Gro­bu Pań­skie­go są prze­ka­zy­wa­ne na utrzy­ma­nie Gro­bu Pań­skie­go w Jerozolimie.

 • godz. 19.00 odśpie­wa­my trzy czę­ści Gorz­kich Żali

 • godz. 20.00 z kościo­ła wyru­szy­my na Dro­gę Krzy­żo­wą uli­ca­mi nasze­go mia­sta w inten­cji upro­sze­nia zgo­dy naro­do­wej w naszej Ojczyź­nie i obro­nie życia poczę­te­go. W cza­sie Dro­gi Krzy­żo­wej, w koście­le będzie trwa­ła ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Grobie.

 • w Wiel­ki Pią­tek obo­wią­zu­je post ści­sły, czy­li nie wol­no jeść potraw mię­snych i jeden raz moż­na najeść się do syta.

Wiel­ka Sobota:

 • godz. 8.00 wzno­wie­nie ado­ra­cji Pana Jezu­sa w Gro­bie i śpie­wa­na Jutrznia

 • godz. 12.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Bożego

 • godz. 21.00 Msza św. Wigi­lii Pas­chal­nej z pro­ce­sją rezu­rek­cyj­ną, pro­si­my przy­nieść świe­ce na liturgię 

 • świę­ce­nie pokar­mów na stół wiel­ka­noc­ny odbę­dzie się w godz. 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 i 13.00 oraz o godz. 15.00, a w Krzy­żu o godz. 11.00

 • spo­wiedź św. od godz. 9.00 – 10.30. Pro­si­my, aby w tym cza­sie umoż­li­wić spo­wiedź stu­den­tom i oso­bom, któ­re wra­ca­ją z zagra­ni­cy oraz tym któ­rzy nie mogli sko­rzy­stać z sakra­men­tu w środę.

 • dru­hów stra­ża­ków tra­dy­cyj­nie pro­si­my o trzy­ma­nie stra­ży przy Gro­bie oraz o udział w pro­ce­sji rezurekcyjnej.

 1. W pierw­sze świę­to Wiel­ka­no­cy nie będzie Mszy świę­tej o godz. 6.30, a pierw­sza Msza św. zosta­nie odpra­wio­na o godz. 7.00, następ­na o 8.45 i kolej­ne jak w nie­dzie­lę. W pierw­sze świę­to nie ma pro­ce­sji, gdyż jest w sobo­tę po Wigi­lii Pas­chal­nej i nie słu­cha­my spo­wie­dzi św. Kolek­ta jest prze­zna­czo­na na budo­wę nowych kościołów.

 2. W dru­gie Świę­to Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go Msze św. rów­nież w porząd­ku nie­dziel­nym. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Kolek­ta dru­gie­go świę­ta na Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubelski.

 3. Zapra­sza­my na Nowen­nę do Miło­sier­dzia Boże­go z Koron­ką, któ­ra poprze­dza Nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go: w pią­tek po wie­czor­nej cere­mo­nii, w sobo­tę o godz. 12.00 i w pozo­sta­łe dni po Mszy św. o godz. 8.45.

Msze św. w tym tygodniu:

 • w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Zyg­mun­ta Kieł­piń­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Mał­go­rza­tę Drze­wic­ką w śro­dę o godz. 6.30, Jerze­go War­czak w Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny o godz. 12.30

 • w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Andrze­ja Bar­tosz w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za ś.p. Kry­sty­nę Plu­tow­ską we wto­rek o godz. 18.00

 • za dusze czyść­co­we od Apo­stol­stwa Pomo­cy Duszom Czyść­co­wym w ponie­dzia­łek 25 mar­ca o godz. 8.45

 • za zmar­łych w ostat­nim kwar­ta­le człon­ków Apo­stol­stwa Dobrej Śmier­ci: Ali­cję Pras i Jana Giersz w śro­dę o godz. 8.45

 • W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p.: Kry­sty­nę Brań­ka z ul. Śli­wic­kiej i Marię Kie­drow­ską z ul. Spor­to­wej. W ponie­dzia­łek o godz. 10.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Zyg­mun­ta Soj­ki z ul. Kościusz­ki, a we wto­rek o godz. 13.00 pogrzeb ś.p. Doro­ty Wąs z ul. Kole­jo­wej. Wiecz­ny odpoczynek…

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 17 marca 2024 r.

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę roz­po­czy­na­my odno­wie­nie misji św., któ­re potrwa do śro­dy włącz­nie. Nauki reko­lek­cyj­ne będą gło­si­li ojco­wie kar­me­li­ci: o. Sta­ni­sław Mier­nik i o. Bru­no Pie­chow­ski, któ­rych jesz­cze raz ser­decz­nie wita­my. Nauki reko­lek­cyj­ne będą gło­szo­ne na Mszach św. o godz. 6.30, 8.00 (nie będzie Mszy św. o 8.45) i 18.00 oraz o godz. 16.30 w Krzy­żu. W śro­dę będzie dodat­ko­wa Msza św. o godz. 15.30 z udzie­le­niem sakra­men­tu namasz­cze­nia cho­rych. Zapra­sza­my na nią oso­by star­sze i cho­re. Kolek­ta na zakoń­cze­nie reko­lek­cji niech będzie naszym wyra­zem wdzięcz­no­ści dla ojców rekolekcjonistów.

 2. W śro­dę będzie oka­zja do spo­wie­dzi św. reko­lek­cyj­nej od godz. 8.00 do 11.00; od godz. 15.00 do 18.00 oraz od godz. 20.00 do 21.00. Nato­miast spo­wiedź św. wiel­ka­noc­na dla całej wspól­no­ty para­fial­nej, z przy­jezd­ny­mi spo­wied­ni­ka­mi, odbę­dzie się w Wiel­ką Śro­dę (27 marca).

 3. Rów­no­le­gle z odno­wie­niem misji będą się odby­wa­ły reko­lek­cje szkol­ne według pla­nu, któ­ry został dostar­czo­ny do szkół. Moż­na się z nim zapo­znać na naszej stro­nie para­fial­nej lub w gablot­kach. Bar­dzo pro­si­my kate­che­tów i wycho­waw­ców o uczest­ni­cze­nie w tych spo­tka­niach i opie­kę nad uczniami.

 4. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 8.45 ojco­wie przyj­mą nowych człon­ków do Rodzi­ny Szka­ple­rza św., a o godz. 17.15 zapra­sza­my na Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyjnym.

 5. We wto­rek obcho­dzić będzie­my uro­czy­stość św. Józe­fa Oblu­bień­ca NMP. Ser­decz­nie zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30; 8.00 i 18.00. Cech Rze­miosł Róż­nych w Choj­ni­cach infor­mu­je, że o godz. 8.00 w Bru­sach zosta­nie odpra­wio­na Msza św. w inten­cji rze­mieśl­ni­ków w dniu ich patro­nal­ne­go święta.

 6. W związ­ku z pere­gry­na­cją iko­ny MBNP, w śro­dę zapra­sza­my na Nowen­nę miesz­kań­ców ulic: Sta­ro­gardz­kiej, Krę­tej, Cichej, More­lo­wej, Towa­ro­wej oraz Reymonta.

 7. W śro­dę o 19.00 spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca: Róża św. Józe­fa – zela­tor­ką p. Jadwi­ga Fry­ca, Róża św. Wero­ni­ki – zela­tor­ka p. Ali­cja Gór­no­wicz, Róża św. Mak­sy­mi­lia­na – zela­tor­ką p. Geno­we­fa Karolczuk.

 8. W pią­tek zachę­ca­my do udzia­łu w nabo­żeń­stwach Dro­gi Krzyżowej: 

  • dzie­ci o godz.16.20

  • mło­dzież o godz. 18.45

  • wszyst­kich o godz. 8.15 i 17.30

Kolek­ta zbie­ra­na pod­czas Mszy św. połą­czo­nych z Dro­gą Krzy­żo­wą jest prze­zna­czo­na na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego.

 1. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę przy­pa­da Nie­dzie­la Pal­mo­wa, któ­ra roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień. Na wszyst­kich Mszach św. pobło­go­sła­wi­my pal­my. Przed Mszą św. o godz. 11:00 pro­ce­sja z pal­ma­mi dooko­ła kościo­ła, a po Mszy św. kon­kurs na naj­pięk­niej­szą i naj­dłuż­szą pal­mę. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej będzie przed kościo­łem roz­pro­wa­dzać pal­my. Pamię­taj­my o hoj­nym wspar­ciu ich działalności.

 2. W przy­szła nie­dzie­lę w Pol­sce obcho­dzić będzie­my Naro­do­wy Dzień Życia. Na Mszy św. o godz. 8.45 będzie moż­na przy­stą­pić do Ducho­wej Adop­cji Dziec­ka Poczę­te­go. Jest to nie­zwy­kle sku­tecz­ne dzie­ło Kościo­ła w tro­sce o obro­nę życia ludz­kie­go. Oso­by, któ­re chcą pod­jąć ducho­wą adop­cję pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec. Dekla­ra­cje z przy­rze­cze­niem moż­na zabie­rać ze sto­li­ków pod chó­rem i w dzwonnicy.

 3. Przy­go­to­wa­niem do Dnia Świę­to­ści Życia niech będzie udział w Nowen­nie za wsta­wien­nic­twem św. Andrze­ja Bobo­li i bł. ks. Jerze­go Popie­łusz­ki w inten­cji Ojczy­zny, zgo­dy naro­do­wej i posza­no­wa­nia życia, któ­rą odpra­wia­my codzien­nie — do przy­szłej nie­dzie­li — po wie­czor­nej Mszy św.

 4. Orga­ni­zu­je­my też wyjazd na Die­ce­zjal­ne Dni Mło­dzie­ży do Koście­rzy­ny. Wyjazd o godz. 12.00. Szcze­gó­ły i zapi­sy u ks. Mateusza.

 5. Spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia z klas VIII w sobo­tę o 15.00 w sal­ce parafialnej.

 6. W sobo­tę o godz. 19.00 w sal­ce para­fial­nej odbę­dzie się kate­che­za dla rodzi­ców i chrzestnych.

 7. Z wyprze­dze­niem infor­mu­je­my, że w Wiel­ki Pią­tek o godz. 20:00 odbę­dzie się Dro­ga Krzy­żo­wa uli­ca­mi nasze­go miasta.

 8. Dzię­ku­je­my dyrek­cji ZSS w Czer­sku oraz mał­żeń­stwom, dzię­ki któ­rym odbył się kolej­ny Week­end dla narze­czo­nych. Wzię­ło w nim udział 21 par. Kolej­ny taki week­end w Czer­sku odbę­dzie się na jesień. Aktu­al­ne miej­sca i for­mu­la­rze zapi­sów dostęp­ne na: www.dobry-poczatek.pl.

 9. W minio­nym tygo­dniu zosta­ła pod­pi­sa­na, z wła­dza­mi mia­sta, umo­wa doty­czą­ca środ­ków na reno­wa­cję muru cmen­tar­ne­go. Z Pol­skie­go Ładu otrzy­ma­li­śmy 1 mln 78 tys. zł, a dodat­ko­wo Urząd Gmi­ny przy­znał nam 100 tys. zł. W tym miej­scu, w imie­niu naszej wspól­no­ty, bar­dzo gorą­co dzię­ku­ję Panu Bur­mi­strzo­wi i Radzie Miej­skiej za tro­skę o nasze wspól­ne dobro.

 10. Pan Bur­mistrz zapra­sza do Domu Kul­tu­ry w Czer­sku we wto­rek na godz. 19.00 na kon­cert Zbi­gnie­wa Zama­chow­skie­go. Bile­ty do naby­cia w CIT.

 11. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.

 12. Ser­decz­ne Bóg zapłać wszyst­kim, któ­rzy zaan­ga­żo­wa­li się przy­go­to­wa­nie uro­czy­sto­ści bierzmowania.

 13. Dzię­ku­je­my hoj­nym dar­czyń­com, któ­rzy ufun­do­wa­li dla nasze­go kościo­ła nową mon­stran­cję wraz z tronem.

 14. Msze św. w tym tygodniu:

w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za śp. Zyg­mun­ta Bobiń­skie­go w pią­tek o godz. 18.00, za śp. Ali­cję Ort­man w sobo­tę o godz. 6.30

w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Józe­fa Lewan­dow­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. śp. Ali­cję Pras z ul. Szkol­nej śp. Janu­sza Guth z ul. Pod­le­śnej, śp. Ire­nę Narloch z ul. Sta­ro­gardz­kiej, śp. Jana Giersz z ul. Bema, śp. Kry­sty­nę Mau­zolf z ul. 21 Lute­go, śp. Ire­nę Rekow­ską z ul. Tar­go­wej, śp. Sła­wo­mi­ra Rekow­skie­go z ul. Dwor­co­wej, śp. Kry­sty­nę Szczy­głow­ską z ul. Ander­sa, śp. Zofię Góral z ul. Kla­skaw­skiej. Wiecz­ny odpoczynek.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 10 marca 2023 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na cze­ka­ją­ce nas remon­ty para­fial­ne oraz ofia­ry indy­wi­du­al­ne. W naj­bliż­szym cza­sie cze­ka nas wymia­na prze­wo­dów nagło­śnie­nio­wych i umiesz­cze­nie ich pod tyn­kiem. Pra­ce musza być wyko­na­ne przed malo­wa­niem ścian.

 2. We wszyst­kie nie­dzie­le Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo Gorz­kich Żali z kaza­niem pasyj­nym, któ­re roz­po­czy­na­my o godz. 17.15.

 3. We wto­rek po wie­czor­nej Mszy św. obo­wiąz­ko­wa zbiór­ka wszyst­kich mini­stran­tów i kandydatów.

 4. W związ­ku z trwa­ją­ca pere­gry­na­cją iko­ny MBNP, w tym tygo­dniu zapra­sza­my w śro­dę na nowen­nę o godz. 8.45 i 18.00 miesz­kań­ców z ulic: 21 Lute­go, Zło­tow­skiej, Śli­wic­kiej, Wierz­bo­wej, W. Pola, Osie­dla Kró­lów, Tru­skaw­ko­wej, Poziom­ko­wej i Porzecz­ko­wej . Pra­gnie­my modlić się w inten­cji miesz­kań­ców wymie­nio­nych ulic, naszej Ojczy­zny oraz inten­cjach oso­bi­stych i waż­nych dla naszych rodzin. Pro­si­my, aby oso­by, któ­re pra­gną przy­jąć wize­ru­nek Mat­ki Bożej wrzu­ci­ły kart­kę z nazwi­skiem , adre­sem i nume­rem tele­fo­nu do skrzyn­ki na ołta­rzu MBNP.

 5. W śro­dę o 19.00 w sal­ce para­fial­nej spo­tka­nie żywe­go różań­ca: Róży św. Bar­ba­ry – zala­tor­ką p. Wan­da Lesz­czyń­ska, Róży św. Hele­ny – zala­tor­ką p. Ire­na Chmist, Róży MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy – zela­tor­ką p. Gerard Miętki.

 6. W śro­dę od 19.30 do 20.30 oka­zja do spo­wie­dzi dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia, ich świat­ków oraz człon­ków rodzin. 

 7. W śro­dę o godz. 19.00 zapra­sza­my tak­że do sal­ki para­fial­nej mał­żeń­stwa, któ­re pra­gną pogłę­bić wza­jem­ne rela­cje. Spo­tka­nie nie ma cha­rak­te­ru tera­peu­tycz­ne­go, nie ma też koniecz­no­ści zabie­ra­nia głosu.

 8. Rów­nież w śro­dę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 20.00 do 21.00. Będzie oka­zja do spo­wie­dzi św. i wspól­ny różaniec.

 9. W czwar­tek, 14 mar­ca, wspól­no­ta WIECZERNIK zapra­sza do udzia­łu w Dro­dze Krzy­żo­wej we Wie­lu. Bez­po­śred­nio po wie­czor­nej Mszy Świę­tej wyjazd z Czer­ska wła­snym trans­por­tem. Zapra­sza­my i zachę­ca­my do licz­ne­go udziału.

 10. W pią­tek zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzyżowej:

a) dzie­ci o godz.16.20

b) mło­dzież o godz. 18.45

c) wszyst­kich o godz. 8.15 i 17.30.

Kolek­ta zbie­ra­na pod­czas Mszy św. połą­czo­nych z Dro­gą Krzy­żo­wą jest prze­zna­czo­na na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego.

 1. Ostat­nie spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia klas ponad­pod­sta­wo­wych w pią­tek o 19.15 w kościele.

 2. W pią­tek o godz. 20.00 wyru­szy z Dzie­mian Eks­tre­mal­na Dro­ga Krzy­żo­wa. Zapi­sów moż­na doko­ny­wać poprzez stro­nę inter­ne­to­wą https://edk.org.pl.

 3. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 4. W przy­szłą sobo­tę o godz. 17.00 odbę­dzie się w naszej para­fii bierz­mo­wa­nie. Ks. bp Ryszard Kasy­na udzie­li sakra­men­tu doj­rza­ło­ści chrze­ści­jań­skiej 200 kan­dy­da­tom. Pra­gnie­my podzię­ko­wać rodzi­com mło­dzie­ży za trud wycho­wa­nia, ale podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my rów­nież do kate­che­tów, któ­rzy kształ­to­wa­li mło­dzież w duchu umi­ło­wa­nia Boga. Na począt­ku uro­czy­sto­ści zosta­ną wpro­wa­dzo­ne reli­kwie św. Ojca Pio, a kon­kret­nie krew z dło­ni świę­te­go. Uczest­ni­cy tej uro­czy­sto­ści, po zakoń­cze­niu Mszy św., otrzy­ma­ją obra­zek z wize­run­kiem Ojca Pio i relikwiarza.

 5. W dniach od 16 do 24 mar­ca br. będzie odma­wia­na w Pol­sce nowen­na za wsta­wien­nic­twem św. Andrze­ja Bobo­li i bł. Jerze­go Popie­łusz­ki w inten­cji Ojczy­zny, zgo­dy naro­do­wej i posza­no­wa­nia życia ludz­kie­go. Ini­cja­ty­wa dusz­pa­ster­ska będzie pro­mo­wa­na w mediach jako „Akcja 21:20”. Nowen­na w inten­cji naszej ojczy­zny w łącz­no­ści z każ­dą Mszą świętą.

 6. W przy­szłą nie­dzie­lę roz­pocz­nie­my odno­wie­nie misji św., połą­czo­ne z reko­lek­cja­mi szkol­ny­mi. Pro­wa­dzić je będą ojco­wie kar­me­li­ci: Sta­ni­sław Mier­nik i Bru­no Pie­chow­ski. Reko­lek­cje będą trwa­ły do śro­dy, 20 mar­ca. Ser­decz­nie zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w reko­lek­cjach, któ­re mają na celu nasze odro­dze­nie ducho­we. Na Mszy o 8.45 a ojco­wie przyj­mą chęt­nych do Rodzi­ny Szka­ple­rza świętego.

 7. Za tydzień w nie­dzie­lę na Mszy św. o godz. 8.45 będzie­my modlić się za ś.p. bpa Pio­tra Krupę,. 

 8. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li będzie prze­zna­czo­na na WSD w Pelplinie.

 9. W pią­tek i sobo­tę Cari­tas prze­pro­wa­dził zbiór­kę pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych przed mar­ke­tem Bie­dron­ka na ul. Cmen­tar­nej. Dzię­ku­je­my kie­row­nic­twu Bie­dron­ki za umoż­li­wie­nie zbiór­ki oraz wolon­ta­riu­szom Cari­tas, Szkol­nych Kół Cari­tas, Ryce­rzom Kolum­ba. Zebra­ne pro­duk­ty zosta­ną podzie­lo­ne pomię­dzy naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych para­fian. Zachę­ca­my też do prze­ka­za­nia 1,5 % podat­ku docho­do­we­go na rzecz dzia­łal­no­ści Caritas.

 10. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Ryce­rzom Kolum­ba za pra­ce przy porząd­ko­wa­niu ogro­du parafialnego.

 11. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć wiel­ka­noc­ne świe­ce Cari­tas oraz świe­ce pere­gry­na­cyj­ne. Zachę­ca­my do zabie­ra­nia gaze­tek parafialnych.

 12. Popro­szo­no nas o prze­ka­za­nie infor­ma­cji, że SP nr 2 im. Jana Paw­ła II w dniu 12 mar­ca, w godzi­nach od 16.00 do 19.00, zapra­sza na dzień otwar­ty kan­dy­da­tów do oddzia­łów przed­szkol­nych i klas pierw­szych wraz z rodzicami.

 13. Na zakoń­cze­nie jesz­cze jed­na proś­ba. Pro­si­my nie sta­wiać pojaz­dów na tere­nie przy­ko­ściel­nym. W ostat­nim cza­sie, na nie­któ­rych Mszach św., cały teren jest zasta­wio­ny samo­cho­da­mi. Pamię­taj­my o tym, że mogą zaist­nieć róż­ne sytu­acje, w któ­rych na teren przy­ko­ściel­ny nie wje­dzie karet­ka pogo­to­wia, czy straż pożarna.

 14. Chrztu świę­te­go w kwiet­niu będzie­my udzie­lać w dru­gi dzień świąt (1 kwiet­nia) i w dru­gą nie­dzie­lę (14 kwietnia).

 15. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Fran­cisz­ka Paz­dę w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Ire­nę Gla­zer w czwar­tek o godz. 18.00, za śp. Tade­usza Muzolf w sobo­tę o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Mario­lę Przy­byl­ską w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Grze­go­rza Łosiń­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Andrze­ja Sza­moc­kie­go z Gutow­ca i śp. Gabrie­lę Sze­ma­to­wicz z ul. Jeży­no­wej. W ponie­dzia­łek odbę­dą się trzy pogrze­by: o godz. 9.30 pogrzeb śp. Ali­cji Pras z ul. Szkol­nej, wie­lo­let­niej gospo­dy­ni na ple­ba­nii w Czer­sku. Po Mszy św. trum­na zosta­nie prze­wie­zio­na do Toru­nia, gdzie o godz. 14.00 w kate­drze św. Janów zosta­nie odpra­wio­na Msza św. i pochó­wek na tam­tej­szym cmen­ta­rzu. O godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb śp. Janu­sza Guth z ul. Pod­le­śnej, a o godz. 12.30 pogrzeb śp. Ire­ny Narloch z ul. Sta­ro­gardz­kiej. Wiecz­ny odpoczynek…

INTENCJE IV TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

Ksiądz Biskup Piotr Krupa nie żyje.

Z żalem, ale i wia­rą w życie wiecz­ne, zawia­da­mia­my, że 4 mar­ca 2024 r. zmarł Biskup Senior Piotr Kru­pa – eme­ry­to­wa­ny biskup pomoc­ni­czy die­ce­zji pelplińskiej.

Zmar­łe­go bisku­pa Pio­tra pole­caj­my miło­sier­dziu Boga.
Wiecz­ny odpo­czy­nek racz mu dać Panie.

Uro­czy­sto­ści pogrze­bo­we odbę­dą się w bazy­li­ce kate­dral­nej w Pelplinie:
w pią­tek 8 mar­ca 2024 r.:

o godz. 18.00 – Msza Świę­ta pod prze­wod­nic­twem arcy­bi­sku­pa Tade­usza Woj­dy, Metro­po­li­ty Gdańskiego;

po Mszy Świę­tej czu­wa­nie przy Zmar­łym do godz. 22.00;

w sobo­tę, 9 mar­ca 2024 r.:

od godz. 7.00  – moż­li­wość modli­twy indy­wi­du­al­nej w inten­cji Zmarłego;

godz. 10.00 – wspól­ny róża­niec w inten­cji Zmarłego;

godz. 11.00  – Msza świę­ta pogrze­bo­wa pod prze­wod­nic­twem bisku­pa pel­pliń­skie­go Ryszar­da Kasy­ny, a po niej zło­że­nie cia­ła w kryp­cie bisku­pów w katedrze.

Pole­caj­my bisku­pa Pio­tra Boże­mu Miło­sier­dziu: requ­ie­scat in pace…