IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 21 kwietnia 2024 r.

 1. W dniu dzi­siej­szym obcho­dzi­my Nie­dzie­lę Dobre­go Paste­rza, któ­ra roz­po­czy­na tydzień modlitw o powo­ła­nia do służ­by Bożej.

 2. Dziś w naszym mie­ście odby­wa się II tura wybo­rów bur­mi­strza. Dla­te­go przy­po­mi­na­my i zachę­ca­my do udzia­łu w głosowaniu.

 3. W związ­ku z pere­gry­na­cją iko­ny MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy, w śro­dę zapra­sza­my na nowen­nę o godz. 8.45 i 18.00 miesz­kań­ców ulic: Wic­ka Roga­li, Kali­now­skie­go, Zbo­żo­wej, Wyzwo­le­nia i Parkowej.

 4. W śro­dę o 19.00 w sal­ce para­fial­nej spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca: Róża św. Mar­ka, św. Mak­sy­mi­lia­na i Prze­naj­święt­szej Trój­cy. Zela­tor­ka­mi Józe­fa Mrocz­kow­ska, Elż­bie­ta Fir­gol­ska i Wie­sła­wa Połom.

 5. Rów­nież w śro­dę zapra­sza­my na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od godz. 20.00 do 21.00. W tym cza­sie będzie oka­zja do spo­wie­dzi św. a o godz. 20.30 wspól­ny różaniec. 

 6. We wto­rek uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, głów­ne­go patro­na Pol­ski, nato­miast w czwar­tek obcho­dzić będzie­my świę­to św. Mar­ka Ewan­ge­li­sty. Przed Mszą św. o godz. 8.45 odbę­dzie się pro­ce­sja bła­gal­na o bło­go­sła­wień­stwo pól. Pod­czas pro­ce­sji dooko­ła kościo­ła odśpie­wa­my Lita­nię do Wszyst­kich Świę­tych. W tym dniu przy­pa­da rów­nież dwu­na­sta rocz­ni­ca śmier­ci ś.p. bisku­pa Jana Ber­nar­da Szla­gi. Pamię­taj­my o nim w naszych modlitwach.

 7. Spo­tka­nie kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia i przy­naj­mniej jed­ne­go z rodzi­ców lub opie­ku­nów w czwar­tek 25 kwiet­nia od 18.30 do 19.15 w kościele.

 8. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej zapra­sza na mar­ga­ret­ko­we dni modlitw za kapła­nów w czwar­tek, pią­tek i sobo­tę po Mszy św. o godz. 8.45.

 9. W pią­tek do Wil­na i Trok wyru­szy pod opie­ka ks. Mate­usza gru­pa naszych para­fian. Życzy­my dobre­go cza­su pielgrzymowania.

 10. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 11. W dniach 11 i 12 maja wyru­szy z naszej para­fii piel­grzym­ka do Wie­la. O godz. 6.00 roz­po­czy­na­my pie­szą piel­grzym­kę, o godz. 8.30 wyru­szy piel­grzym­ka bie­go­wa. Chęt­ni mogą zapi­sy­wać się u p. Kazi­mie­rza Misz­ke (tel. 508 329 810). Nato­miast o godz. 10.30 zosta­nie odpra­wio­na Msza św. dla moto­cy­kli­stów, któ­rzy po Mszy św. uda­dzą się do Wie­la. W związ­ku z piel­grzym­ką Ryce­rze Kolum­ba roz­pro­wa­dza­ją koszul­ki z logo naszej para­fii (rów­nież w więk­szych roz­mia­rach) oraz cza­pecz­ki. T‑shirt w cenie 30 zł i czap­ka w cenie 25 zł.

 12. Nasza para­fia orga­ni­zu­je wyjazd na Spo­tka­nie Mło­dych na polach Led­nic­kich w dniu 1 czerw­ca. Koszt 110 zł. Szcze­gó­ły i zapi­sy u ks. Pawła.

 13. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my z ubie­gło­ty­go­dnio­we ofia­ry na pra­ce para­fial­ne. Zebra­li­śmy 11.230 zł.

 14. Msza świę­ta w inten­cji tego­rocz­nych matu­rzy­stów będzie spra­wo­wa­na w naszym koście­le w nie­dzie­lę, 5 maja o 18.00.

 15. Zachę­ca­my do lek­tu­ry „Piel­grzy­ma”, któ­ry moż­na ode­brać w zakrystii.

Msze św. w tym tygodniu:

w 30. dzień po pogrze­bie za śp. Kry­sty­nę Mau­zolf w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Ire­nę Rekow­ską we wto­rek o godz. 18.00, za śp. Sła­wo­mi­ra Rekow­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00

w 1 rocz­ni­cę śmier­ci: za śp. Jac­ka Grze­go­rzew­skie­go we wto­rek o godz. 8.45, za śp. Bole­sła­wa Rogow­skie­go w śro­dę o godz. 8.45 oraz za Łucję Pęską w śro­dę o godz. 18.00

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty: ś.p. śp. Zofię Pastwa (l. 82) z Mala­chi­na, śp. Edwar­da Fin­ger (l. 85) z Kur­ko­wa, śp. Sta­ni­sła­wa Zakrzew­skie­go (l. 84) z ul. Macz­ka. Wiecz­ny odpo­czy­nek racz im dać Panie…

V NIEDZIELA ZWYKŁA 4 lutego 2024 r.

 1. W tym tygo­dniu zakoń­czy­ły się przy­ję­cia kolę­du­ją­cych kapła­nów. W tym roku przy­ję­ło nas ok. 83 % rodzin. Wyra­ża­my naszą wdzięcz­ność za oka­zy­wa­ną życz­li­wość, modli­twy, roz­mo­wy, poczę­stun­ki i ofia­ry kolędowe. 
 2. Po Mszy św. o godz. 8.45 zapra­sza­my na spo­tka­nie Żywe­go Różańca.
 3. Swo­je kolę­do­wa­nie zakoń­czy­li rów­nież kolęd­ni­cy misyj­ni, któ­rzy pra­gną gorą­co podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy ich przy­ję­li. Dzie­ci zebra­ły 2210 zł na pomoc rówie­śni­kom z Kolum­bii. Bóg zapłać za zło­żo­ne ofiary.
 4. Jutro KSM orga­ni­zu­je wyjazd mło­dzie­ży do Gdań­ska. Pozo­sta­ły jesz­cze wol­ne miej­sca. Szcze­gó­ły doty­czą­ce wyjaz­du u ks. Pawła.
 5. Wczo­raj zosta­ły poświę­co­ne iko­ny Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy, któ­re odwie­dzą rodzi­ny naszej para­fii. Na począt­ku nawie­dzą rodzi­ny człon­ków sto­wa­rzy­szeń i grup para­fial­nych oraz ich sąsia­dów. Jed­no­cze­śnie w każ­dą śro­dę zapra­sza­my na Mszę św. z Nowen­ną o godz. 8.45 lub 18.00 miesz­kań­ców poszcze­gól­nych miej­sco­wo­ści i ulic, któ­rych będzie­my pole­ca­li w danym dniu. W naj­bliż­szą śro­dę zapra­sza­my miesz­kań­ców Łubian­ki, Łub­nej, Koszar oraz Czer­ska z ulic: Myśliw­skiej, Lesz­czy­no­wej, Krót­kiej, Kaszub­skiej, Kli­na, Jano­cha, Kamien­nej, Jodło­wej i Jeży­no­wej. O 19.00 spo­tka­nie w sal­ce dla Ryce­rzy Kolumba
 6. W śro­dę ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu od 20 do 21. W tym cza­sie będzie rów­nież oka­zja do spo­wie­dzi św. O 20.30 odmó­wi­my wspól­nie Róża­niec święty. 
 7. W Krzy­żu ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i oka­zja do spo­wie­dzi św. w śro­dę od godz. 16.00 do 16.30, a potem Msza św. i Nowenna.
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my wspo­mnie­nie Mat­ki Bożej z Lour­des, a jed­no­cze­śnie Świa­to­wy Dzień Cho­re­go. Zachę­ca­my do modli­twy za oso­by cho­re, star­sze i kona­ją­ce. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Spo­tka­nie dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce para­fial­nej. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na dal­sze remon­ty parafialne.
 9. Cho­rych i star­szych zapra­sza­my już w sobo­tę na Mszę św. o godz. 8.45 , na któ­rej udzie­li­my bło­go­sła­wień­stwa lourdz­kie­go Naj­święt­szym Sakra­men­tem. Po Mszy św. Apo­stol­stwo Św. Elż­bie­ty zapra­sza na spo­tka­nie z poczę­stun­kiem do sal­ki para­fial­nej człon­ków wspól­no­ty oraz oso­by zaproszone. 
 10. W pią­tek zapra­sza­my narze­czo­nych na nauki przed­ślub­ne. Spo­tka­nie odbę­dzie się o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.
 11. W tym tygo­dniu biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tak, jak przed kolę­da­mi. W naj­bliż­szą śro­dę będzie jed­nak wyją­tek, gdyż biu­ro będzie czyn­ne od godz. 9.30 do 10.30.
 12. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 13. Bóg zapłać wszyst­kim któ­rzy zaan­ga­żo­wa­li się w przy­go­to­wa­nie paczek dla Ukra­iny. Uda­ło się przy­go­to­wać aż 46 kar­to­nów z pro­duk­ta­mi, któ­re pozwo­lą rodzi­nom na tere­nach wojen­nych prze­trwać zimę. Dzię­ku­je­my zarów­no tym któ­rzy sami przy­go­to­wa­li pacz­ki jak rów­nież dar­czyń­com, któ­rzy prze­ka­za­li pie­nią­dze na zaku­py. Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia dla naszej mło­dzie­ży z KSM‑u, któ­rzy tak aktyw­nie wzię­li udział w tej akcji.
 14. Ksiądz pro­boszcz skła­da ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za przy­zna­nie Koła Młyń­skie­go — nagro­dy spe­cjal­nej bur­mi­strza Czer­ska. Dzię­ku­je za doce­nie­nie pra­cy na rzecz naszej spo­łecz­no­ści i wszyst­kie życz­li­we sło­wa uzna­nia. Dzię­ku­je tak­że za życze­nia, kwia­ty i upo­min­ki z oka­zji 37. rocz­ni­cy świę­ceń kapłań­skich. Swo­ją wdzięcz­ność wyra­ża tak­że za nie­ustan­ne zapew­nie­nia o modli­twie i licz­ne pozdro­wie­nia, któ­re pod­czas kolę­dy prze­ka­zy­wa­li para­fia­nie za pośred­nic­twem księ­ży wikariuszy.
 15. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Jadwi­gę Szar­mach we wto­rek o 18.00, za śp. Lecha Wró­blew­skie­go w śro­dę o 18.00, za śp. Jerze­go Tesmer w czwar­tek o godz. 18.00, za śp. Danie­lę Miszew­ską w sobo­tę o 6.30, za śp. Ire­nę Kry­ger w sobo­tę o godz. 18.00 oraz za śp. Elż­bie­tę Lor­biec­ką w nie­dzie­lę o 10.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty: śp. Kry­sty­na Boże­na Stop­pa (lat 72) z Łuko­wa oraz śp. Józef Jesz­ke (lat 85) z ul. Dworcowej.

Wiecz­ny odpoczynek…

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 13 sierpnia 2023 r.

 1. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św., a o godz. 20.00 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo fatim­skie. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na dzi­siej­szą kolek­tę inwe­sty­cyj­ną na remon­ty para­fial­ne. Dzię­ku­je­my rów­nież za ofia­ry indy­wi­du­al­ne, w tym Róży św. Barbary.

 2. We wto­rek – 15 sierp­nia — obcho­dzi­my Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP. Msze św. odpra­wia­my w porząd­ku nie­dziel­nym. O godz. 16.00 będzie rów­nież Msza św. nad jezio­rem w Ostro­wi­tem. Na każ­dej Mszy św. odbę­dzie się obrzęd poświę­ce­nia kło­sów zbóż, ziół i kwia­tów. Na Mszy św. o godz. 11.00 ofi­cjal­nie poże­gna­my i podzię­ku­je­my za pięć lat ofiar­nej posłu­gi na rzecz naszej para­fii ks. Damia­na i ks. Toma­sza. W Krzy­żu, odcho­dzą­cych wika­riu­szy, poże­gna­my na Mszy św. o godz. 9.45. Ks. Damian został skie­ro­wa­ny do para­fii pw. Św. Józe­fa w Tcze­wie, a ks. Tomasz do para­fii pw. NMP Mat­ki Kościo­ła w Sta­ro­gar­dzie Gd. Nato­miast w przy­szłą nie­dzie­lę powi­ta­my nowych wika­riu­szy: ks. Pio­tra Wie­trzy­kow­skie­go, któ­ry przy­cho­dzi do nas z Choj­nic i ks. Paw­ła Orłow­skie­go, któ­ry dotych­czas posłu­gi­wał w Zblewie.
 3. W związ­ku z tra­gicz­ny­mi skut­ka­mi powo­dzi na Sło­we­nii, Kościół w Pol­sce usta­no­wił dzień 15 sierp­nia Dniem Soli­dar­no­ści ze Sło­we­nią. W Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP przed kościo­ła­mi odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na rzecz pomo­cy poszko­do­wa­nym powodzianom.
 4. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym, w dni powsze­dnie, księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi przed Msza­mi św. Nie ma spo­wie­dzi pod­czas Mszy św. Nato­miast biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko w ponie­dział­ki (16.00−17.00), śro­dy (10.00−11.00) i sobo­ty (10.00−11.00).

 5. Popro­szo­no nas o prze­ka­za­nie zapro­sze­nia Pana Bur­mi­strza na obcho­dy Dni Rytla, któ­re roz­pocz­ną się w naj­bliż­szą sobo­tę o godz. 16.00 od poczę­stun­ku rytel­ską jago­dzian­ką. Dalej uczest­ni­ków cze­ka wie­le atrak­cyj­nych nie­spo­dzia­nek. Wcze­śniej, od godz. 10.00 – 14.00 będzie moż­na hono­ro­wo oddać krew. Wszyst­ko będzie się dzia­ło przy ul. Chłopowskiej.

 6. Msze św. w tym tygodniu:
  – w 1 rocz­ni­cę śmier­ci: za ś. p. Witol­da Kukow­skie­go w śro­dę o godz. 8.45, Sta­ni­sła­wa Fry­cy w nie­dzie­lę o godz. 8.45
  – w 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Ire­nę Sikor­ską w śro­dę o godz. 8.45, Annę Ossow­ską w czwar­tek o godz. 8.45

 7. W ponie­dzia­łek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Tere­sy Jasnoch z ul. Polnej. Wiecz­ny odpoczynek …

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 2 lipca 2023 r.

 1. Ser­decz­nie wita­my w naszej para­fii wszyst­kich urlo­po­wi­czów i życzy­my wspa­nia­łe­go wypo­czyn­ku. Wyko­rzy­staj­my ten czas rów­nież na pogłę­bie­nie rela­cji z Bogiem. Dzi­siaj o godz. 16.00 zapra­sza­my na Mszę św. do Ostro­wi­te­go, a po Mszy św. o godz. 8.45 odbę­dzie się spo­tka­nie Żywe­go Różańca. 

 2. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek i pią­tek mie­sią­ca. Po ran­nej Mszy św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 8.45. Dodat­ko­we ado­ra­cje odbę­dą się w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. oraz w pią­tek od godz. 17.00 do 18.00 . Zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej rów­nież od godz. 17.00 do 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 16.20. W Krzy­żu Msza św. o godz. 1900, a przed Mszą św. spo­wiedź św.
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Kolek­ta jest prze­zna­czo­na na pla­no­wa­ne malo­wa­nie naszej świą­ty­ni. Spo­tka­nie z rodzi­ca­mi i chrzest­ny­mi w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.
 4. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi 15 minut przed Msza­mi św. Nie będzie spo­wie­dzi pod­czas Mszy św.
 5. W waka­cje biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać przed połu­dniem we wszyst­kie dni tygo­dnia (poza nie­dzie­lą). Jeśli to moż­li­we, pro­si­my wcze­śniej umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 6. W pią­tek o godz. 8.30 roz­po­czy­na­my Nowen­nę do Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej, któ­ra zawsze poprze­dza wspo­mnie­nie Mat­ki Bożej z Góry Kar­mel. Przy­ję­cie do szka­ple­rza, któ­re­go doko­na­ją Ojco­wie Kar­me­li­ci, odbę­dzie się w cza­sie reno­wa­cji misji św.
 7. Decy­zją ks. bisku­pa, z dniem 20 sierp­nia, odcho­dzą z naszej para­fii ks. Damian i ks. Tomasz. Uro­czy­ste poże­gna­nie księ­ży i podzię­ko­wa­nie za pięć lat ich posłu­gi w naszej wspól­no­cie odbę­dzie się 15 sierp­nia na Mszy św. o godz. 11.00, a w Krzy­żu o godz. 9.45. Do naszej para­fii zosta­li skie­ro­wa­ni: ks. Paweł Orłow­ski, dotych­cza­so­wy wika­riusz w Zble­wie i ks. Piotr Wie­trzy­kow­ski, wika­riusz para­fii Miło­sier­dzia Boże­go w Chojnicach.
 8. W dniach od 23 wrze­śnia do 1 paź­dzier­ni­ka odbę­dzie się piel­grzym­ka do Medju­gor­je. Bliż­sze infor­ma­cje u p. Syl­wii pod nume­rem tel. 506 963 107.
 9. W sobo­tę ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 10. Przy­po­mi­na­my, że w tym roku nasz odpust para­fial­ny obcho­dzi­my w sobo­tę, 22 lip­ca. Sumę odpu­sto­wą o godz. 11.00 będzie spra­wo­wał ks. kanc­lerz Adam Kał­duń­ski. Spo­wiedź św. przed odpu­stem odbę­dzie się w pią­tek 21 lip­ca, a cho­rych odwie­dzi­my z posłu­gą sakra­men­tal­ną w czwar­tek, 20 lipca.
 11. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p.: Miro­sła­wa Resz­czyń­skie­go we wto­rek o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p.: Annę Narloch w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Ryszar­da Guth we wto­rek o godz. 8.45, Hen­ry­ka Kac­przak w śro­dę o godz. 8.45, Roma­na Pru­skie­go w czwar­tek o godz. 8.45, Fran­cisz­ka Pastwę w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji ADŚ w czwar­tek o godz. 8.45

- w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p.: Marię Sta­wic­ką z ul. Win­cen­te­go Pola, Jani­nę Wons z Mosnej, Bar­ba­rę Elak z ul. Tuchol­skiej, Annę Woj­cie­chow­ską z Ustro­nia i Jana Góral z ul. Kla­skaw­skiej. Wiecz­ny odpoczynek …